Upravno Sodišče RS: Opinions issued on January 2007

January 30, 2007

Sodba nº in sklep U 1555/2005 of Upravni oddelek, January 30, 2007

ZPKri ni podlaga za odškodnino – povrnitev nepremičnin, kar pomeni odškodnino za gmotno škodo.

Sodba nº U 2136/2005 of Upravni oddelek, January 30, 2007

Zaradi drugače zapisane besede tožena stranka ni imela podlage, da opredeli vlogo za nepravilno izpolnjeno in označeno, kar je razlog za zavrženje, saj ni bila nejasna do stopnje, da bi se lahko vzpostavil dvom, na kateri razpis se vloga v kuverti nanaša, to pa je tudi edini namen zapisa na ovojnici.

January 29, 2007

Sodba nº U 2155/2006 of Upravni oddelek, January 29, 2007

V predlogu za izrek ničnosti je legitimacijo za to pravno sredstvo treba izkazati. Organ, pri katerem je predlog vložen oziroma ki sprejme pristojnost za reševanje, mora v okviru formalnega preizkusa predloga preizkusiti, ali ga je vložil upravičeni predlagatelj, tj. predlagatelj iz 1. odstavka 280. člena ZUP, ter predlog zavreči, če legitimacija ni izkazana.

January 23, 2007

Sklep nº U 1705/2004 of Javne finance oddelek, January 23, 2007

Tožnik težko popravljive škode, ki bi mu nastala z izvršitvijo izpodbijanega akta, ni (verjetno) izkazal. Z izdajo začasne odredbe se namreč preprečuje le škoda, ki bi nastala tožniku na tej podlagi.

January 18, 2007

Sodba nº U 1119/2006 of Upravni oddelek, January 18, 2007

Po določbi 12. člena Pravilnika o metodologiji za ocenjevanje kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti se pri določanju razlike v vrednosti v primerih iz 25. in 26. člena ZDen za nepremičnine, ki so kulturni spomenik, dodatna vrednost (vrednost, ki jo ima zgradba, ker je kulturni spomenik) ne upošteva in se razlika v vrednosti določi po predpisih, navedenih v 5. členu tega Pravilnika.

January 17, 2007

Sodba nº in sklep U 1569/2005 of Upravni oddelek, January 17, 2007

Zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, za slovensko vozniško dovoljenje, je treba zahtevati v dveh letih od pričetka bivanja v Republiki Sloveniji. Navedeni rok je prekluziven, s potekom roka neuveljavljena pravica ugasne.

Sodba nº U 2232/2006 of Upravni oddelek, January 17, 2007

Kandidati lahko zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami s prošnjo, oddano najkasneje do datuma, določenega v Razpisu Univerze za vpis v prvi letnik v študijskem letu. Kasneje lahko zaprosijo le izjemoma, če je do opravičljivih razlogov prišlo po roku, določenem v Razpisu Univerze.

January 16, 2007

Sodba nº U 1078/2006 of Upravni oddelek, January 16, 2007

Pri presoji, ali so izpolnjeni pogoji iz 3. odstavka 11. člena Navodila (in se torej zemljišče ovrednoti kot komunalno opremljeno nezazidano stavbno zemljišče), je relevantno stanje parcel ob odvzemu iz posesti.

January 10, 2007

Sodba nº U 784/2004 of Upravni oddelek, January 10, 2007

V postopku registracije spremembe zastopnice društva po ZDru se ne odloča o varstvu premoženjsko pravnih zahtevkov med strankami in temu tudi ni namenjen upravni spor, ampak sodni postopek pred sodiščem splošne pristojnosti. Odločitev tožene stranke o spremembi registracije zastopnice društva bi sicer lahko v določenih okoliščinah pomenila oteževanje učinkovitega varstva zatrjevanih lastninsko-pravnih upravičenj tožnika do društva, vendar pa je tožnik to utemeljeval samo v dejanskem smislu. T...

Sodba nº in sklep U 2931/2006 of Upravni oddelek, January 10, 2007

V obravnavanem upravnem sporu ne gre za vračanje sredstev iz naslova brezplačne pravne pomoči v zvezi s postopkom poravnave. Tožniki se niso odpovedali zahtevati povrnitve stroškov v zapuščinskem postopku, ker te možnosti po zakonu sploh nimajo. Zato tudi ni mogoče uporabiti pravne interpretacije določila 48. člena ZBPP, na katero se je oprla tožena stranka.

Sklep nº U 2819/2006 of Upravni oddelek, January 10, 2007

Če dejanski ali pravni dogodek, ki bi povzročil hujše posledice še ni nastopil, gre le za predvidevanja, ki niso podprta z ničemer oziroma niso verjetno izkazana. Zato je predlog za izdajo začasne odredbe preuranjen.

January 09, 2007

Sodba nº U 1806/2003 of Javne finance oddelek, January 09, 2007

Glede ugotavljanja števila vseh zaposlenih v družbi je po presoji sodišča določba 569. člena ZGD jasna: upoštevajo se vsi v podjetju zaposleni delavci. So pa vrsta, obseg, podlage in okoliščine dela, ki ga za invalidsko podjetje opravijo drugi, tudi po presoji sodišča pravno relevantne okoliščine za presojo, ali podjetje z angažiranjem delavcev na drugih podlagah predpisano razmerje med številom zaposlenih invalidov in vseh zaposlenih v podjetju izpolnjuje le navidezno in s tem zlorablja ugod...

Sodba nº U 1163/2006 of Upravni oddelek, January 09, 2007

Za opredelitev statusa zemljišča je odločilna namenska raba zemljišča.

Sodba nº U 1543/2006 of Upravni oddelek, January 09, 2007

Po enačbi iz 13. člena Navodila se lahko vrednotijo le zemljišča, ki so bila kot pozidana stavbna zemljišča, torej skupaj s stavbami, predmet podržavljenja.

January 04, 2007

Sklep nº U 1546/2006 of Upravni oddelek, January 04, 2007

V pravno-formalnem smislu Sodni svet v postopkih v zvezi z disciplinskimi sankcijami zoper sodnika ni pristojen samo za izvršitev disciplinske sankcije, ampak mora o premestitvi sodnika izdati odločbo (25. člen ZSS). Zakonodajalec je tudi predvidel, da ima sodnik zoper odločbo o premestitvi pritožbo v roku 8 dni od prejema odločbe o premestitvi, o pritožbi pa odloča Sodni svet z dvotretjinsko večino (2. odstavek 25. člena ZSS). Ker je potrebno pravna sredstva, ki jih ima sodnik v zvezi z zatr...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners