Upravno Sodišče RS: Opinions issued on October 2007

October 29, 2007

Sodba nº in sklep U 1167/2006 of Javne finance oddelek, October 29, 2007

Davčni zavezanci se ne morejo izogniti svojim davčnim obveznostim tudi, če se pogodbeno dogovorijo drugače. 

Sodba nº U 104/2006 of Javne finance oddelek, October 29, 2007

Davčna obveznost je nastala v letu 1994. S tem, ko je izdal odmerno odločbo dne 2. 7. 1997, je davčni organ izkoristil svojo pravico do določitve davčne obveznosti. Z vročitvijo stranki pa je ta odločba postala izvršljiva. Da je tožnik 31. 12. 1997 priglasil prenehanje poslovanja, na njegovo siceršnjo obveznost plačila davčne obveznosti ne vpliva (ne po 50. členu ZUP in ne po drugih določbah ZDavP). Tožnik je sredstva, ki jih je kasneje kot stvarni vložek vložil v pravno osebo, nabavil v času...

Sodba nº U 1556/2007 of Upravni oddelek, October 29, 2007

88. člen ZDen ne izključuje možnosti vlagatelja, da zaradi lastninjenja nepremičnine na podlagi pravnega posla iz tega člena, namesto zahtevka na vrnitev nepremičnine uveljavlja zahtevek na odškodnino. Navedeni člen namreč materialne dispozicije vlagatelja zahteve glede oblike vrnitve podržavljenega premoženja (1. odstavek 62. člena ZDen) ne omejuje, ker je namenjen zgolj varstvu tistih zahtevkov za denacionalizacijo, ki se glasijo na vrnitev v naravi, ne pa varovanju celotnega režima denacio...

Sodba nº U 913/2007 of Upravni oddelek, October 29, 2007

Za opredelitev premoženja, za katero ne velja določba o vračilu zadružnim in kooperantskim organizacijam ter zadružnim zvezam (1. odstavek 65. člena ZZad), je bistveno že samo dejstvo, da je bilo premoženje podržavljeno na kateri od podlag iz 3., 4. in 5. člena ZDen. 

Sodba nº U 892/2006 of Javne finance oddelek, October 29, 2007

Odločilno je, da so predmet agencijske pogodbe točno določena opravila prodajne promocije za znane in potencialne kupce (redno obiskovanje kupcev, obveščanje kupcev o izdelkih naročnika in obveščanje naročnika o tržni situaciji in drugih informacijah pomembnih za sklenitev posla), ki jim ni mogoče pripisati vsebine samostojnih storitev, ki so določene v 3. odstavku 17. člena ZDDV.

Sodba nº U 913/2007 of Upravni oddelek, October 29, 2007

Za opredelitev premoženja, za katero ne velja določba o vračilu zadružnim in kooperantskim organizacijam ter zadružnim zvezam (1. odstavek 65. člena ZZad), je bistveno že samo dejstvo, da je bilo premoženje podržavljeno na kateri od podlag iz 3., 4. in 5. člena ZDen.

Sodba nº U 1556/2007 of Upravni oddelek, October 29, 2007

88. člen ZDen ne izključuje možnosti vlagatelja, da zaradi lastninjenja nepremičnine na podlagi pravnega posla iz tega člena, namesto zahtevka na vrnitev nepremičnine uveljavlja zahtevek na odškodnino. Navedeni člen namreč materialne dispozicije vlagatelja zahteve glede oblike vrnitve podržavljenega premoženja (1. odstavek 62. člena ZDen) ne omejuje, ker je namenjen zgolj varstvu tistih zahtevkov za denacionalizacijo, ki se glasijo na vrnitev v naravi, ne pa varovanju celotnega režima denacio...

Sodba nº U 104/2006 of Javne finance oddelek, October 29, 2007

Davčna obveznost je nastala v letu 1994. S tem, ko je izdal odmerno odločbo dne 2. 7. 1997, je davčni organ izkoristil svojo pravico do določitve davčne obveznosti. Z vročitvijo stranki pa je ta odločba postala izvršljiva.

Sodba nº in sklep U 1167/2006 of Javne finance oddelek, October 29, 2007

Davčni zavezanci se ne morejo izogniti svojim davčnim obveznostim tudi, če se pogodbeno dogovorijo drugače.

Sodba nº U 892/2006 of Javne finance oddelek, October 29, 2007

Odločilno je, da so predmet agencijske pogodbe točno določena opravila prodajne promocije za znane in potencialne kupce (redno obiskovanje kupcev, obveščanje kupcev o izdelkih naročnika in obveščanje naročnika o tržni situaciji in drugih informacijah pomembnih za sklenitev posla), ki jim ni mogoče pripisati vsebine samostojnih storitev, ki so določene v 3. odstavku 17. člena ZDDV.

Sodba nº U 84/2005 of Upravni oddelek, October 29, 2007

Nikjer v odločbi ni navedeno, kateri materialni predpis je imela tožena stranka v mislih, niti tega, katere listine, s katerimi je izkazoval pravico graditi na omejenih zemljiščih je predložil investitor, in zakaj tožena stranka meni, da te listine ustrezajo zahtevam materialnega predpisa. Navedene kršitve pa tudi ni bilo mogoče sanirati z obsežno obrazložitvijo spornega vprašanja, ki jo je tožena stranka podala v odgovoru na tožbo, čeprav bi ta obrazložitev sicer povsem ustrezala kriterijem ...

Sodba nº U 15/2005 of Upravni oddelek, October 29, 2007

Glede na to, da sta upravnemu spisu priložena dva izvoda zapisnika, od katerih je eden žigosan z žigom tožnice, sodišče nima podlage za dvom v ugotovitev tožene stranke v izpodbijani odločbi, da je bil izvod tega zapisnika vročen tožnici, ki nanj ni podala pripomb. Po presoji sodišča je bil torej predstavnik tožnice na ustrezen način, prek vsebine zapisnika, seznanjen z dejstvi in okoliščinami, na katere je tožena stranka oprla svojo odločitev in zato ni prišlo do zatrjevane kršitve načela za...

Sodba nº U 142/2005 of Upravni oddelek, October 29, 2007

Osebno vročanje je najstrožji način vročanja, ki ga pozna ZUP, zato po presoji sodišča s tem, da je bil uporabljen ta način namesto poenostavljenega načina vročanja pravnim osebam po 91. členu ZUP, ni bila tožeči stranki kršena nobena procesna pravica.

October 26, 2007

Sodba nº U 728/2007 of Upravni oddelek, October 26, 2007

Po določbah ZDen ni pravno pomemben zgolj predpis, ki je bil podlaga za podržavljenje nepremičnine, temveč je pomembno tudi, kdaj je bila prejšnjemu lastniku odvzeta lastninska pravica na nepremičnini in kateri organ je to izvedel. Kot pravilno navaja že tožnica (podatki v spisih pa to potrjujejo), je bila sprememba lastništva zemljišča s parc. št. ... v zemljiški knjigi izvedena podlagi Odloka Tajnika IO MLO dne 8. 2. 1946, torej v povojnem obdobju. Določbi 3. oziroma 4. odstavka 8. člena ZD...

Sodba nº U 2450/2006 of Upravni oddelek, October 26, 2007

Ob nespornem dejstvu, da je bilo obravnavano zemljišče v času podržavljenja v takšni dejanski rabi, ki je izključevala možnost gradnje (glinokop), sodišče meni, da takšnega zemljišča ni mogoče obravnavati kot stavbno zemljišče zgolj na podlagi splošnega prostorsko urejevalnega predpisa, na katerega del, to je na regulacijski načrt mesta A. iz leta 1936, se sklicuje tožnica v pritožbi in v tožbi. 

Sodba nº U 181/2007 of Upravni oddelek, October 26, 2007

Vprašanje obstoja tujega državljanstva lahko rešuje upravni organ Republike Slovenije le kot prehodno vprašanje (prvi odstavek 144. člena ZUP/86) z učinkom inter partes, kar velja tudi za denacionalizacijske organe, ki postopek vodijo po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP/86). Določba tretjega odstavka 9. člena, kakršna je bila uveljavljena z ZDen-B, je vnesla v ureditev prava vračanja podržavljenega premoženja nov inštitut (retorzijo), ki ga ZDen pred novelo ZDen-B ni poznal. Zato ni m...

Sodba nº U 181/2007 of Upravni oddelek, October 26, 2007

Vprašanje obstoja tujega državljanstva lahko rešuje upravni organ Republike Slovenije le kot prehodno vprašanje (prvi odstavek 144. člena ZUP/86) z učinkom inter partes, kar velja tudi za denacionalizacijske organe, ki postopek vodijo po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP/86). Določba tretjega odstavka 9. člena, kakršna je bila uveljavljena z ZDen-B, je vnesla v ureditev prava vračanja podržavljenega premoženja nov inštitut (retorzijo), ki ga ZDen pred novelo ZDen-B ni poznal. Zato ni m...

Sodba nº U 2450/2006 of Upravni oddelek, October 26, 2007

Ob nespornem dejstvu, da je bilo obravnavano zemljišče v času podržavljenja v takšni dejanski rabi, ki je izključevala možnost gradnje (glinokop), sodišče meni, da takšnega zemljišča ni mogoče obravnavati kot stavbno zemljišče zgolj na podlagi splošnega prostorsko urejevalnega predpisa, na katerega del, to je na regulacijski načrt mesta A. iz leta 1936, se sklicuje tožnica v pritožbi in v tožbi.

Sodba nº U 728/2007 of Upravni oddelek, October 26, 2007

Po določbah ZDen ni pravno pomemben zgolj predpis, ki je bil podlaga za podržavljenje nepremičnine, temveč je pomembno tudi, kdaj je bila prejšnjemu lastniku odvzeta lastninska pravica na nepremičnini in kateri organ je to izvedel. Kot pravilno navaja že tožnica (podatki v spisih pa to potrjujejo), je bila sprememba lastništva zemljišča s parc. št. ... v zemljiški knjigi izvedena podlagi Odloka Tajnika IO MLO dne 8. 2. 1946, torej v povojnem obdobju. Določbi 3. oziroma 4. odstavka 8. člena ZD...

October 24, 2007

Sklep nº U 1052/2005 of Upravni oddelek, October 24, 2007

Na podlagi prakse in kriterijev, ki jih je vzpostavilo Ustavno sodišče RS, je za obravnavani primer bistveno, da ima izpodbijani akt splošne in abstraktne norme, četudi gre za nominalne tarife. Bistveno je tudi, da se določbe izpodbijanega akta nanašajo na nedoločen krog subjektov, pri čemer ni važno, ali se dejansko to urejanje, glede na trenutne tržne razmere, nanaša na omenjeno število subjektov. Izpodbijani akt subjektov namreč ne določa konkretno oziroma jih ne identificira. Zato ima izp...

Sklep nº U 145/2006 of Upravni oddelek, October 24, 2007

Sklep tožene stranke o uvedbi disciplinskega postopka nima pravne narave akta, izdanega v upravni stvari s smislu 2. člena ZUP, niti ni z njim odločeno o kakšni pravni obveznosti ali pravni koristi, izhajajoč iz predpisa. S sklepom je tožena stranka le vzpostavila procesno razmerje za začetek disciplinskega postopka.

Sodba nº U 139/2007 of Upravni oddelek, October 24, 2007

V zvezi z vstopom v prostore tožeče stranke brez vednosti njenega predstavnika so bistvena določila 1. odstavka 20. člena in 3. odstavka 29. člena ZIN v zvezi z določilom 50. člena ZVOP-1 in 3. odstavkom 8. člena ZInfP.

Sodba nº in sklep U 535/2006 of Upravni oddelek, October 24, 2007

V obravnavani zadevi bi morala tožena stranka opraviti ustno obravnavo, ker je v zadevi udeleženih več strank z nasprotujočimi interesi in ker je tožena stranka štela, da mora opraviti ogled (1. odstavek 154. člena ZUP). Ko tožena stranka opravlja procesno dejanje v ugotovitvenem postopku, mora ravnati po določbah, ki ureja ugotovitvene postopke po ZUP, ne pa da odloča na podlagi t.i. „sestankov“ s strankami, ki jih ZUP ne ureja.

Sklep nº U 1052/2005 of Upravni oddelek, October 24, 2007

Na podlagi prakse in kriterijev, ki jih je vzpostavilo Ustavno sodišče RS, je za obravnavani primer bistveno, da ima izpodbijani akt splošne in abstraktne norme, četudi gre za nominalne tarife. Bistveno je tudi, da se določbe izpodbijanega akta nanašajo na nedoločen krog subjektov, pri čemer ni važno, ali se dejansko to urejanje, glede na trenutne tržne razmere, nanaša na omenjeno število subjektov. Izpodbijani akt subjektov namreč ne določa konkretno oziroma jih ne identificira. Zato ima izp...

October 23, 2007

Sodba nº U 809/2004 of Upravni oddelek, October 23, 2007

Bistveno za odločitev v tem sporu je, da je tožnik omogočal operaterjem razvezani dostop do krajevne zanke tudi s tem, da jim je dovoljeval uporabo njegovih lastnih DSLAM-ov, pri čemer pa je svoji hčerinski družbi A.A.A. d.o.o. dovolil tudi izključno uporabo nekaterih DSLAM-ov. Čim je ravnal tako, ima tožena stranka prav, ko od njega zahteva, da takšno ravnanje omogoči tudi drugim operaterjem na način, določen v 1. in 2. točki izpodbijane odločbe, saj je v pogledu razvezanega dostopa do kraje...

Sodba nº U 1370/2006 of Javne finance oddelek, October 23, 2007

V skladu z določbami ZDavP je stranka dolžna ravnati po sklepu o izvršbi in po prejemu sklepa zarubiti sredstva na račun davčnega dolžnika, ne glede na izvor teh sredstev. 

Sodba nº U 1683/2005 of Upravni oddelek, October 23, 2007

Z nestrinjanjem tožnika s potekom meje, kot je bila označena v naravi, je postala meja sporna tudi za lastnika sosednje parcele, ne glede na to, da sta se s potekom meje, kot je bila označena v naravi, strinjala. 

Sodba nº U 1370/2006 of Javne finance oddelek, October 23, 2007

V skladu z določbami ZDavP je stranka dolžna ravnati po sklepu o izvršbi in po prejemu sklepa zarubiti sredstva na račun davčnega dolžnika, ne glede na izvor teh sredstev.

Sodba nº U 809/2004 of Upravni oddelek, October 23, 2007

Bistveno za odločitev v tem sporu je, da je tožnik omogočal operaterjem razvezani dostop do krajevne zanke tudi s tem, da jim je dovoljeval uporabo njegovih lastnih DSLAM-ov, pri čemer pa je svoji hčerinski družbi A.A.A. d.o.o. dovolil tudi izključno uporabo nekaterih DSLAM-ov. Čim je ravnal tako, ima tožena stranka prav, ko od njega zahteva, da takšno ravnanje omogoči tudi drugim operaterjem na način, določen v 1. in 2. točki izpodbijane odločbe, saj je v pogledu razvezanega dostopa do kraje...

Sodba nº U 1683/2005 of Upravni oddelek, October 23, 2007

Z nestrinjanjem tožnika s potekom meje, kot je bila označena v naravi, je postala meja sporna tudi za lastnika sosednje parcele, ne glede na to, da sta se s potekom meje, kot je bila označena v naravi, strinjala.

October 22, 2007

Sodba nº U 306/2006 of Upravni oddelek, October 22, 2007

Okoliščine, da tožnik v vlogi ni uveljavljal obvezne prahe in da zato na navedeni podlagi ni upravičen za neposredna plačila na celotni površini, temveč le na površini 17,45 ha, tožnik z naknadnim (v pritožbi z dne 4. 11. 2004) popravkom zahteve za neposredna plačila tudi po mnenju sodišča ne more sanirati. V obravnavanem primeru gre za uveljavljanje določenih ugodnosti, za izpolnitev katerih morajo biti v trenutku vložitve izpolnjeni pogoji, ki pomenijo hkrati zatrjevanje določenega dejanske...

Sklep nº U 2094/2007 of Upravni oddelek, October 22, 2007

V upravnem sporu se ne zagotavlja sodno varstvo zoper splošne (abstraktne) akte. Sklepa, ki ju kot nezakonita izpodbija tožnik, pa ne glede na njuno poimenovanje, ki bi utegnilo (zavajajoče) kazati na njuno pravno naravo posamičnega akta, vendarle takšne pravne narave glede na svojo vsebino nimata. Tožena stranka ju je namreč sprejela glede (razpisa) svetovalnega referenduma na podlagi 46.b člena ZLS.

October 19, 2007

Sodba nº U 265/2005 of Javne finance oddelek, October 19, 2007

Ker v obravnavanem primeru tožeča stranka kot carinski deklarant polja 36 oziroma 39 carinske deklaracije ni izpolnila, ugodnosti ni uveljavljala. Glede na navedeno ni podlage za odpust carinskega dolga, ki ga je tožeča stranka predlagala v svoji vlogi, saj ob upoštevanju 50. člena CZ sprememba enotne carinske listine, potem, ko je blago sproščeno v promet, ni več mogoča.

October 17, 2007

Sodba nº U 2811/2006 of Upravni oddelek, October 17, 2007

Prvi odstavek 69. člena ZUS-1 sodišče ne zavezuje, da v vsakem primeru molka tožene stranke samo odloči o zadevi v sporu polne jurisdikcije, temveč mu le daje možnost izbire.

October 16, 2007

Sodba nº U 1184/2007 of Upravni oddelek, October 16, 2007

Podržavljenje po Temeljnem zakonu o razlastitvi ne pomeni že a priori, da se je status zemljišča, ki se je na podlagi tega zakona podržavil spremenil, pač pa mora ta sprememba izhajati tudi iz same odločbe o podržavljenju - glede na predvideno gradnjo. 

Sodba nº U 865/2006 of Javne finance oddelek, October 16, 2007

Po ZDoh so obdavčeni prejemki iz dela, odvisnega in neodvisnega. V osnovo za davek iz osebnih prejemkov se všteva vsak prejemek, dosežen s kakršnim koli opravljanjem poslov izven delovnega razmerja, vendar ne v okviru neregistrirane dejavnosti. 

Sklep nº U 983/2007 of Javne finance oddelek, October 16, 2007

V dvostopenjskem upravnem postopku, v katerem je bila pritožba stranke zavrnjena, je predmet upravnega spora presoja zakonitosti upravnega akta - odločbe organa prve stopnje, s katerim je odločeno o pravici, obveznosti ali pravni koristi tožnika (2. člen ZUS-1). 

Sodba nº U 250/2007 of Upravni oddelek, October 16, 2007

Ne glede na to, kako je prvotožena stranka postopek izvolitve in način glasovanja uredila v svojih aktih, je svojo določitev dolžna obrazložiti tako, da je ob uveljavljanju sodnega varstva in pri sodni presoji mogoče ugotoviti, ali so prvotoženo stranko pri odločanju v polju prostega preudarka vodili razumni razlogi, torej razlogi, ki služijo namenu izvolitve v naziv redni profesor (52. člen ZViS opredeljuje vlogo visokošolskih učiteljev). Takšne presoje pa zgolj sklicevanje na izid tajnega g...

Sodba nº U 1523/2007 of Upravni oddelek, October 16, 2007

Znesek, zaplenjen v gotovini, je glede na določbo 1. odstavka 8. člena ZDen izvzet iz denacionalizacije. 

Sklep nº U 983/2007 of Javne finance oddelek, October 16, 2007

V dvostopenjskem upravnem postopku, v katerem je bila pritožba stranke zavrnjena, je predmet upravnega spora presoja zakonitosti upravnega akta - odločbe organa prve stopnje, s katerim je odločeno o pravici, obveznosti ali pravni koristi tožnika (2. člen ZUS-1).

Sodba nº U865/2006 of Javne finance oddelek, October 16, 2007

Po ZDoh so obdavčeni prejemki iz dela, odvisnega in neodvisnega. V osnovo za davek iz osebnih prejemkov se všteva vsak prejemek, dosežen s kakršnim koli opravljanjem poslov izven delovnega razmerja, vendar ne v okviru neregistrirane dejavnosti.

Sodba nº U 1184/2007 of Upravni oddelek, October 16, 2007

Podržavljenje po Temeljnem zakonu o razlastitvi ne pomeni že a priori, da se je status zemljišča, ki se je na podlagi tega zakona podržavil spremenil, pač pa mora ta sprememba izhajati tudi iz same odločbe o podržavljenju – glede na predvideno gradnjo.

Sodba nº U 1523/2007 of Upravni oddelek, October 16, 2007

Znesek, zaplenjen v gotovini, je glede na določbo 1. odstavka 8. člena ZDen izvzet iz denacionalizacije.

Sodba nº U 462/2005 of Javne finance oddelek, October 16, 2007

Z dnem začetka postopka prisilne poravnave oziroma najpozneje z dnem začetka stečajnega postopka je bil postopek prisilne izterjave, ki je bil tedaj v teku, po samem zakonu prekinjen. Tožena stranka, ki je to dejstvo očitno spregledala, je zato ravnala nepravilno in v nasprotju z zakonom, ko je kljub prekinitvi postopka pritožbo tožeče stranke obravnavala ter o njej z izpodbijano odločbo tudi odločila. Ob ugotovitvi, da se je nad dolžnikom začel stečajni postopek, bi namreč moral o

Sodba nº U 250/2007 of Upravni oddelek, October 16, 2007

Ne glede na to, kako je prvotožena stranka postopek izvolitve in način glasovanja uredila v svojih aktih, je svojo določitev dolžna obrazložiti tako, da je ob uveljavljanju sodnega varstva in pri sodni presoji mogoče ugotoviti, ali so prvotoženo stranko pri odločanju v polju prostega preudarka vodili razumni razlogi, torej razlogi, ki služijo namenu izvolitve v naziv redni profesor (52. člen ZViS opredeljuje vlogo visokošolskih učiteljev). Takšne presoje pa zgolj sklicevanje na izid tajnega g...

October 15, 2007

Sodba nº U 569/2005 of Javne finance oddelek, October 15, 2007

Logično in v skladu z naravo carinskega postopka je, da istega blaga ni mogoče dvakrat sprostiti v prost promet. Zato je odločilnega pomena, ali je tožeča stranka v postopek sprostitve v prost promet dvakrat deklarirala isto blago in s tem storila nenamerno napako iz 1. odstavka 51. člena CZ. 

Sodba nº U 891/2007 of Upravni oddelek, October 15, 2007

Tožnikovi ugovori, ki se nanašajo na izvršitev priznane pravice, to je pokojninske dobe za čas odvzema prostosti v dvojnem štetju, za samo odločanje o zakonitosti izpodbijanega upravnega akta niso relevantni. Tožnikov ugovor glede nepriznavanja časa, v katerem mu je bilo odvzeto državljanstvo, pa je tožbena novota. 

Sodba nº U 2827/2005 of Javne finance oddelek, October 15, 2007

V fazi gradnje (ko torej trajnega bivanja oseb v objektu niti ni mogoče ugotavljati), se lahko davčni organ pri odločanju o tem, ali je pravilna uporaba nižje stopnje DDV, opre le in predvsem na gradbeno dokumentacijo. 

Sodba nº U 1066/2006 of Javne finance oddelek, October 15, 2007

Ključni podatek za identifikacijo davčnega zavezanca je njegova davčna številka, ne pa navedba njegove firme oziroma njegovega sedeža. Osnovnega besedila 7. odstavka 40. člena ZDDV ni mogoče razumeti v smislu določitve prekluzivnega roka za uveljavljanje pravice do odbitka vstopnega DDV. Pojem davek, ko gre za vračanje ne vključuje tudi obresti, posledično pa po davčnih predpisih ni podlage za vračanje obrestovanih zamudnih obresti. Morebitnega prikrajšanja, ki zato nastane pa na upravno prav...

Sodba nº U 2827/2005 of Javne finance oddelek, October 15, 2007

V fazi gradnje (ko torej trajnega bivanja oseb v objektu niti ni mogoče ugotavljati), se lahko davčni organ pri odločanju o tem, ali je pravilna uporaba nižje stopnje DDV, opre le in predvsem na gradbeno dokumentacijo.

Sodba nº U 891/2007 of Upravni oddelek, October 15, 2007

Tožnikovi ugovori, ki se nanašajo na izvršitev priznane pravice, to je pokojninske dobe za čas odvzema prostosti v dvojnem štetju, za samo odločanje o zakonitosti izpodbijanega upravnega akta niso relevantni. Tožnikov ugovor glede nepriznavanja časa, v katerem mu je bilo odvzeto državljanstvo, pa je tožbena novota.

Sodba nº U 569/2005 of Javne finance oddelek, October 15, 2007

Logično in v skladu z naravo carinskega postopka je, da istega blaga ni mogoče dvakrat sprostiti v prost promet. Zato je odločilnega pomena, ali je tožeča stranka v postopek sprostitve v prost promet dvakrat deklarirala isto blago in s tem storila nenamerno napako iz 1. odstavka 51. člena CZ.

Sodba nº U 1066/2006 of Javne finance oddelek, October 15, 2007

Ključni podatek za identifikacijo davčnega zavezanca je njegova davčna številka, ne pa navedba njegove firme oziroma njegovega sedeža.

Sodba nº in sklep U 10/2006 of Upravni oddelek, October 15, 2007

V obravnavani zadevi ne gre za primer, ko mora pristojni organ izdati odločbo in jo vročiti stranki, če se postopek začne po uradni dolžnosti, saj tožnica v inšpekcijskem postopku, ki ni bil začet proti njej pač pa proti gospodarski družbi B.B.B d.o.o., še nima položaja stranke.

October 10, 2007

Sodba nº in sklep U 1704/2007 of Upravni oddelek, October 10, 2007

Za zavrnitev prošnje za azil zadošča, če prosilec za azil ne izkaže na verodostojen način, da za priznanje azila obstajajo subjektivne okoliščine v obliki strahu pred preganjanjem v izvorni državi.

Sklep nº U 2007/2007 of Upravni oddelek, October 10, 2007

Ker je tožnik sklep o podaljšanju omejitve gibanja že prejel, kršitve pravice varstva ustavne svobode ne more biti več in je tudi ni mogoče več preprečevati. Dejanje, s katerim naj bi bila kršena obravnavana pravica je namreč prenehalo, smisel sodnega varstva pa je zoper še trajajočo kršitev pravice.

Sodba nº U 2477/2005 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, October 10, 2007

Pri obdelavi podatkov, ki se nanašajo na poslovne subjekte, registrirane v RS, med katerimi so tudi osebna imena predstavnikov teh poslovnih subjektov, gre za zbirko osebnih podatkov.

Sodba nº U 1869/2005 of Upravni oddelek, October 10, 2007

Upravičen razlog za izdajo orožja oziroma orožne listine ima posameznik, če dokaže, da je njegova osebna varnost ogrožena v tolikšni meri, da bi za zagotovitev le-te potreboval varnostno orožje.

Sodba nº in sklep U 1576/2007 of Upravni oddelek, October 10, 2007

Procesne določbe zakona je treba razlagati tako, da imajo stranke učinkovit dostop do azilnega postopka, da lahko na učinkovit način uveljavljajo mednarodno zaščito na podlagi PES in zakona.

October 04, 2007

Sodba nº U 445/2005 of Upravni oddelek, October 04, 2007

Šele, ko bo pristojno sodišče v kazenskem postopku odločilo s pravnomočno sodbo, upravni organ, na podlagi dejanskega stanja, v katerem bo upoštevana tudi pravnomočna sodba (zavrnilna, oprostilna ali obsodilna) lahko odločil o tožnikovi vlogi za sprejem v državljanstvo RS.

October 03, 2007

Sklep nº U 2170/2006 of Upravni oddelek, October 03, 2007

Možnost, da se posameznik „lahko“ pritoži na ministrstvo ali policijo, ali pa tudi ne, ter dejstvo, da se določilo 28. člena ZPol nanaša na situacije, ko naj bi šlo za kršitve človekovih pravic, za kar mora biti po 4. odstavku 15. člena in 23. členu Ustave zagotovljeno sodno varstvo pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem, pomenita, da gre v primeru določila 28. člena ZPol za t.i. alternativno obliko reševanja sporov med posamezniki na eni strani in policijo oziroma ministrstvom za notranj...

October 01, 2007

Sodba nº U 2772/2005 of Javne finance oddelek, October 01, 2007

Ker gre tudi po mnenju sodišča v obravnavanem primeru za promet storitev in ne za promet blaga, je za pravilno odločitev relevantno le vprašanje, ali gre za uporabo storitev davčnega zavezanca za neposlovne namene v smislu 2. točke 1. odstavka 9. člena ZDDV, kamor se šteje med drugim tudi promet storitev brez plačila za druge namene, kot za namene opravljanja dejavnosti.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners