Upravno Sodišče RS: Opinions issued on November 2007

November 30, 2007

Sodba nº in sklep U 198/2007 of Upravni oddelek, November 30, 2007

Določba 10. člena ZPOmK ne prepoveduje prevlade na določenem upoštevnem proizvodno - storitvenem trgu na določenem geografskem področju (upoštevni geografski trg), temveč le njegovo zlorabo. 

Sodba nº in sklep U 198/2007 of Upravni oddelek, November 30, 2007

Določba 10. člena ZPOmK ne prepoveduje prevlade na določenem upoštevnem proizvodno – storitvenem trgu na določenem geografskem področju (upoštevni geografski trg), temveč le njegovo zlorabo.

November 27, 2007

Sodba nº U 1150/2005 of Upravni oddelek, November 27, 2007

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju v 5. členu določa, kaj pomeni srednja strokovna izobrazba (oziroma takšna, ki jo zahteva prehodna določba ZNPosr), in sicer se pridobi po končanem izobraževanju z opravljeno poklicno maturo kot obliko zaključnega izpita. Tožnik pa ima v skladu s tem zakonom doseženo srednjo poklicno izobrazbo, ki se pridobi po končanem izobraževanju z opravljenim zaključnim izpitom. V skladu z navedenim uporaba prehodne določbe 37. člena ZNPosr ne pride v poštev, ...

Sodba nº U 2998/2006 of Javne finance oddelek, November 27, 2007

V obravnavanem primeru gre za materialni prekluzivni rok, v katerem mora upravičenec do vračila trošarine vložiti zahtevek. Tožeča stranka bi pravočasnost svojega zahtevka za vračilo trošarine obvarovala le z vlogo, ki bi jo pristojni organ prejel do izteka roka (1. odstavek 68. člena ZUP); na podlagi domneve iz 2. odstavka 68. člena ZUP pa le, če bi bila vloga poslana priporočeno po pošti pristojnemu organu. 

Sklep nº U 2852/2005 of Javne finance oddelek, November 27, 2007

Pravovarstveni interes pomeni možnost, da si stranka izboljša svoj pravni položaj, v obravnavani zadevi pa je tožena stranka v celoti ugodila pritožbi in odpravila prvostopno odločbo ter zadevo vrnila prvostopnemu organu v ponoven postopek. Odprava odločbe pomeni, da se vzpostavi pravno stanje, kot da ta odločba ni bila izdana, torej pravno stanje kot je bilo pred njeno izdajo, kar je v korist tožnice. Tožnica je v pritožbi tudi sama predlagala takšno odločitev tožene stranke. To sicer ne pom...

Sodba nº U 1150/2005 of Upravni oddelek, November 27, 2007

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju v 5. členu določa, kaj pomeni

Sodba nº U 2998/2006 of Javne finance oddelek, November 27, 2007

V obravnavanem primeru gre za materialni prekluzivni rok, v katerem mora upravičenec do vračila trošarine vložiti zahtevek. Tožeča stranka bi pravočasnost svojega zahtevka za vračilo trošarine obvarovala le z vlogo, ki bi jo pristojni organ prejel do izteka roka (1. odstavek 68. člena ZUP); na podlagi domneve iz 2. odstavka 68. člena ZUP pa le, če bi bila vloga poslana priporočeno po pošti pristojnemu organu.

November 26, 2007

Sodba nº in sklep U 1324/2007 of Upravni oddelek, November 26, 2007

Ker z razlogi za odločitev in odgovori zastopnik tožene stranke ni prepričljivo zavrnil tožbenih očitkov o šibkosti argumentacije v zvezi z uporabo spornih kriterijev za izbiro v izpodbijani odločbi, s čemer v smislu določb ZUNEO ni ovrgel očitka zatrjevane diskriminacije v postopku za izbiro predsednika sodišča, s tem domneva, da je bila kršena prepoved diskriminacije, ni bila izpodbita; zato se po ZUNEO šteje, da je diskriminacija v postopku izbire in imenovanja predsednika sodišča (bila) p...

Sklep nº U 2354/2007 of Upravni oddelek, November 26, 2007

Pri odločanju o predlogu za izdajo začasne odredbe mora sodišče upoštevati, skladno z načelom sorazmernosti, nastanek težko popravljive škode tožeči stranki, pa tudi prizadetost koristi nasprotne stranke.

November 23, 2007

Sodba nº U 956/2007 of Upravni oddelek, November 23, 2007

Povečanje oziroma zmanjšanje vrednosti podržavljenega premoženja se ugotavlja za nepremičnino v celoti.

Sodba nº U 1165/2007 of Upravni oddelek, November 23, 2007

Vprašanje, ali je objekt zgrajen v skladu z ustreznimi urbanističnimi predpisi, ni stvar denacionalizacijskega postopka in to tudi ne sodi v predhodno vprašanje, ki bi ga moral denacionalizacijski organ predhodno sam obravnavati ali prekiniti postopek, dokler ga ne reši pristojni organ. Ko na zemljišču torej stoji objekt, šteje to zemljišče za pozidano zemljišče, ne glede na zakonitost njegove gradnje ali dejstvo, ali je v uporabi.

Sodba nº in sklep U 2908/2006 of Upravni oddelek, November 23, 2007

Sodišče se sicer strinja z mnenjem drugotožnika, da je zmotno pravno stališče tožene stranke, po kateri je mogoče določbe 25. člena ZDen uporabiti samo glede povečanih vrednosti, ki so posledica investicijskih vlaganj v nepremičnino zaradi njene prezidave ali siceršnjega tehničnega izboljšanja, ne pa tudi glede investicijskih vlaganj, katerih posledica je povečanje površine objekta zaradi dokupa dodatnih površin. Tako pravno stališče tožene stranke bi bilo po mnenju sodišča namreč sprejemljiv...

Sodba nº U 956/2007 of Upravni oddelek, November 23, 2007

Povečanje oziroma zmanjšanje vrednosti podržavljenega premoženja se ugotavlja za nepremičnino v celoti.

November 21, 2007

Sodba nº U 2737/2006 of Javne finance oddelek, November 21, 2007

ZDavP-1 v 1. odstavku 122. člena izrecno določa, da davčni organ po nadzorstveni pravici lahko odpravi, razveljavi ali spremeni odmerno odločbo v petih letih od dneva, ko je bila odločba vročena zavezancu za davek, če je z njo prekršen materialni zakon. Za razliko od veljavnega ZUP oz ZUP/86, ki določata, da mora biti materialni zakon očitno kršen (torej da je kršitev mogoče ugotoviti le direktno), ZDavP-1 očitne kršitve ne določa. To pa pomeni, da so v kršitvah materialnega zakona lahko zaje...

Sklep nº U 2323/2007 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, November 21, 2007

S pojmom „upravni akt“ v smislu 3. člena ZUS-1 je mišljen upravni akt po 2. odstavku 1. člena ZUS-1 in tudi posamični akt ali dejanje iz 1. odstavka 4. člena ZUS-1, če tak posamični akt ali dejanje pomeni „odločitev nosilca sodne veje oblasti, ki je „sprejet za izvrševanje ustavnih pristojnosti“ sodišča. V obeh primerih izpodbijanih dejanj gre za formalne odločitve sodišča, ki jih je tožena stranka sprejela za izvrševanje njenih ustavnih pristojnosti v zvezi s sojenjem.

Sodba nº U 2737/2006 of Javne finance oddelek, November 21, 2007

ZDavP-1 v 1. odstavku 122. člena izrecno določa, da davčni organ po nadzorstveni pravici lahko odpravi, razveljavi ali spremeni odmerno odločbo v petih letih od dneva, ko je bila odločba vročena zavezancu za davek, če je z njo prekršen materialni zakon. Za razliko od veljavnega ZUP oz ZUP/86, ki določata, da mora biti materialni zakon očitno kršen (torej da je kršitev mogoče ugotoviti le direktno), ZDavP-1 očitne kršitve ne določa. To pa pomeni, da so v kršitvah materialnega zakona lahko zaje...

November 20, 2007

Sodba nº U 2003/2005 of Javne finance oddelek, November 20, 2007

Po določbi 5. alinee 1. odstavka 137. člena ZDavP-1 mora sklep o izvršbi med drugim vsebovati tudi sredstvo in predmet davčne izvršbe. To pomeni, da mora biti v primeru izvršbe na denarno terjatev dolžnika že v samem sklepu navedena tista terjatev dolžnika, na katero se z izvršbo sega. 

Sodba nº U 1352/2007 of Upravni oddelek, November 20, 2007

V obravnavani zadevi ni jasno, ali je bila gradnja začeta oziroma v čem se kaže začetek gradnje, zlasti glede na sam projekt gradnje. Organ naj zato, ob upoštevanju listinske dokumentacije, razjasni, katera dela so bila opravljena in če ta dela pomenijo začetek gradnje, in po potrebi izvede še druge dokaze. 

Sodba nº U 2003/2005 of Javne finance oddelek, November 20, 2007

Po določbi 5. alinee 1. odstavka 137. člena ZDavP-1 mora sklep o izvršbi med drugim vsebovati tudi sredstvo in predmet davčne izvršbe. To pomeni, da mora biti v primeru izvršbe na denarno terjatev dolžnika že v samem sklepu navedena tista terjatev dolžnika, na katero se z izvršbo sega.

Sodba nº U 1352/2007 of Upravni oddelek, November 20, 2007

V obravnavani zadevi ni jasno, ali je bila gradnja začeta oziroma v čem se kaže začetek gradnje, zlasti glede na sam projekt gradnje. Organ naj zato, ob upoštevanju listinske dokumentacije, razjasni, katera dela so bila opravljena in če ta dela pomenijo začetek gradnje, in po potrebi izvede še druge dokaze.

November 19, 2007

Sodba nº U 1801/2006 of Upravni oddelek, November 19, 2007

Glede na posebnost postopka javnega razpisa je tudi po presoji sodišča v pristojnosti strokovne komisije, da oceni realnost podanih podatkov prijavitelja na javni razpis. Na strani prijavitelja je, da utemelji izpolnjevanje zahtevanih pogojev in da sledi razpisni dokumentaciji. 

Sodba nº U 1801/2006 of Upravni oddelek, November 19, 2007

Glede na posebnost postopka javnega razpisa je tudi po presoji sodišča v pristojnosti strokovne komisije, da oceni realnost podanih podatkov prijavitelja na javni razpis.

November 16, 2007

Sodba nº U 414/2006 of Upravni oddelek, November 16, 2007

Po mnenju sodišča predvidena gradnja ne izpolnjuje pogojev za nadomestno gradnjo, saj želita tožeči stranki na mestu pritličnega kamnitega objekta površine 18 m² zgraditi enonadstropno stanovanjsko hišo tlorisne površine cca 125 m² in skupne površine cca 250 m², kar po mnenju sodišča pomeni bistveno spremembo zunanjosti, velikosti in vplivov na okolje dosedanjega objekta, saj se z nadomestno gradnjo spreminja tako etažnost kot površina, ki se povečuje v dveh etažah skoraj za štirinajstkrat.

Sodba nº U 145/2007 of Upravni oddelek, November 16, 2007

V zadevi ni sporno, da nepremičnine predstavljajo odlagališče komunalnih odpadkov, zato po mnenju sodišča zatrjevanje tožeče stranke, da gre za kmetijsko zemljišče, ker je odlagališče skoraj v celoti zatravljeno, v zadevi ni relevantno. Iz upravnih spisov in zatrjevanja tožeče stranke namreč ne izhaja, da bi bilo odlagališče komunalnih odpadkov opuščeno in v skladu s predpisi sanirano tako, da bi namesto deponije komunalnih odpadkov nastalo kmetijsko zemljišče. Delna zaraščenost, ki jo zatrju...

November 14, 2007

Sodba nº U 1806/2007 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, November 14, 2007

Določilo 4. odstavka 32. člena ZVOP-1 daje pooblastila Informacijskemu pooblaščencu za nadzor nad varstvom osebnih podatkov in varstvo človekovih pravic do zasebnosti samo za primera iz 4. odstavka 9. člena in 3. odstavka 10. člena ZVOP-1. Pravnega sredstva za varstvo pravice do informacijske zasebnosti, ki bi ga tožnica vložila Informacijskemu pooblaščencu v zvezi z določilom 7. točke 13. člena ZVOP-1, pa tožnica po ZVOP-1 nima. To izhaja iz jasne jezikovne razlage določila 4. odstavka 32. č...

November 13, 2007

Sodba nº U 80/2007 of Upravni oddelek, November 13, 2007

Upravni organ bi moral, ko med pravnimi nasledniki upravičenca ni bilo soglasja o obliki vračila podržavljene nepremičnine po 2. odstavku 25. člena ZDen, ravnati po določbi 56. člena ZUP/86 in zahtevati od strank, da imenujejo skupnega predstavnika oziroma ga sam določiti in izvajati procesna dejanja prek njega. Če med pravnimi nasledniki kljub skupnemu pooblaščencu ne bo soglasja o izbirah, pa je organ dolžan vrniti podržavljeno nepremičnino tako, da na njej vzpostavi lastninsko pravico do v...

Sodba nº U 1162/2006 of Javne finance oddelek, November 13, 2007

Za obdavčitev z davkom na promet nepremičnin (po ZDPN-1) ni pomembno, za kakšne vrste posel gre, oziroma kakšna je pravna podlaga za prenos. Bistveno je, da se prenaša lastninska pravica na nepremičnino in da se lastninska pravica prenaša odplačno. 

Sklep nº U 2169/2007 of Upravni oddelek, November 13, 2007

Sklep, izdan v postopku pred izdajo odločbe, se lahko (samostojno) izpodbija le, kolikor je z njim postopek odločanja o izdaji upravnega akta obnovljen, ustavljen ali končan (2. odstavek 5. člena ZUS-1). Ker tožnik izpodbija odločitev o zahtevi za izločitev, ki po navedenih določbah ZUS-1 ni upravni akt, niti akt, ki ga je dopustno izpodbijati v upravnem sporu, je sodišče tožbo kot nedopustno zavrglo na podlagi 4. točke prvega odstavka 36. člena ZUS-1. 

Sodba nº U 473/2006 of Upravni oddelek, November 13, 2007

Zdraviliška dejavnost tudi sodi med gospodarske dejavnosti, ki se opravljajo na trgu proti plačilu. Pri tem pa ni pomembno, ali ustvari kaj dobička, temveč je pomembno le, da gre za dejavnosti proti plačilu. To pa tudi pomeni, da ne gre za dejavnost, ki bi zasledovala izključno socialno funkcijo. 

Sklep nº U 2169/2007 of Upravni oddelek, November 13, 2007

Sklep, izdan v postopku pred izdajo odločbe, se lahko (samostojno) izpodbija le, kolikor je z njim postopek odločanja o izdaji upravnega akta obnovljen, ustavljen ali končan (2. odstavek 5. člena ZUS-1). Ker tožnik izpodbija odločitev o zahtevi za izločitev, ki po navedenih določbah ZUS-1 ni upravni akt, niti akt, ki ga je dopustno izpodbijati v upravnem sporu, je sodišče tožbo kot nedopustno zavrglo na podlagi 4. točke prvega odstavka 36. člena ZUS-1.

Sodba nº U 1162/2006 of Javne finance oddelek, November 13, 2007

Za obdavčitev z davkom na promet nepremičnin (po ZDPN-1) ni pomembno, za kakšne vrste posel gre, oziroma kakšna je pravna podlaga za prenos. Bistveno je, da se prenaša lastninska pravica na nepremičnino in da se lastninska pravica prenaša odplačno.

Sodba nº U 80/2007 of Upravni oddelek, November 13, 2007

Upravni organ bi moral, ko med pravnimi nasledniki upravičenca ni bilo soglasja o obliki vračila podržavljene nepremičnine po 2. odstavku 25. člena ZDen, ravnati po določbi 56. člena ZUP/86 in zahtevati od strank, da imenujejo skupnega predstavnika oziroma ga sam določiti in izvajati procesna dejanja prek njega. Če med pravnimi nasledniki kljub skupnemu pooblaščencu ne bo soglasja o izbirah, pa je organ dolžan vrniti podržavljeno nepremičnino tako, da na njej vzpostavi lastninsko pravico do v...

Sodba nº U 473/2006 of Upravni oddelek, November 13, 2007

Zdraviliška dejavnost tudi sodi med gospodarske dejavnosti, ki se opravljajo na trgu proti plačilu. Pri tem pa ni pomembno, ali ustvari kaj dobička, temveč je pomembno le, da gre za dejavnosti proti plačilu. To pa tudi pomeni, da ne gre za dejavnost, ki bi zasledovala izključno socialno funkcijo.

Sodba nº U 488/2007 of Upravni oddelek, November 13, 2007

Odvetnik, ki je v določeni zadevi dodeljen za izvajanje brezplačne pravne pomoči, sme v okviru dodeljene brezplačne pravne pomoči opraviti le storitve, ki so zajete v odločbi o dodelitvi brezplačne pravne pomoči. Če opravi kake druge storitve, to ne more storiti v breme organa za brezplačno pravno pomoč oziroma javnih sredstev. Po določbah 40. člena ZBPP se mora napotnica vrniti takoj po končani opravi storitev brezplačne pravne pomoči oziroma najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko je napotnica...

November 12, 2007

Sodba nº U 2493/2005 of Javne finance oddelek, November 12, 2007

Napotke sodišča, vključno z napotkom upoštevati razpoložljive podatke tožeče stranke o številu prireditev in povprečni višini zapitka, je prvostopni davčni organ v ponovljenem postopku v celoti upošteval in davčno osnovo ocenil na podlagi 2. odstavka 45. člena ZPD in ne na podlagi 2. odstavka 45. člena ZDoh. Za potek zastaralnih rokov je odločilnega pomena, ali je bila davčnemu zavezancu odmerna odločba izdana znotraj relativnega oziroma absolutnega zastaralnega roka. 

Sodba nº U 186/2006 of Javne finance oddelek, November 12, 2007

V obravnavanem primeru je sporna uvrstitev blaga v KNCT in iz tega naslova naknadno obračunan carinski dolg na podlagi c) točke 1. odstavka 154. člena CZ. Tudi po mnenju sodišča postopek termične obdelave gob - blanširanje, ki je bil opravljen na spornem blagu pred transportom, v 07 poglavju KNCT, razen pri zmrznjenih gobah (tarifna oznaka 07 10), ni predviden. Zato je tudi po mnenju sodišča pravilna uvrstitev navedenega blaga v 20 poglavje KNCT in ne v poglavje 07, kot zatrjuje tožnik.

Sodba nº U 216/2006 of Javne finance oddelek, November 12, 2007

V obravnavanem primeru je sporna uvrstitev blaga v KNCT in posledično naknadno obračunan carinski dolg na podlagi c) točke 1. odstavka 154. člena CZ. Tudi po mnenju sodišča postopek termične obdelave gob - blanširanje, ki je bil opravljen na spornem blagu pred transportom, v 07 poglavju KNCT, razen pri zmrznjenih gobah (tarifna oznaka 07 10) ni predviden. Zato je tudi po mnenju sodišča pravilna uvrstitev navedenega blaga v 20 poglavje KNCT in ne v poglavje 07, kot zatrjuje tožnik.

Sodba nº U 2493/2005 of Javne finance oddelek, November 12, 2007

Napotke sodišča, vključno z napotkom upoštevati razpoložljive podatke tožeče stranke o številu prireditev in povprečni višini zapitka, je prvostopni davčni organ v ponovljenem postopku v celoti upošteval in davčno osnovo ocenil na podlagi 2. odstavka 45. člena ZPD in ne na podlagi 2. odstavka 45. člena ZDoh.

November 08, 2007

Sklep nº U 2176/2007 of Javne finance oddelek, November 08, 2007

Pogoj za sodno varstvo v upravnem sporu je, da je bilo v upravnem postopku uporabljeno dovoljeno pravno sredstvo. V zadevah, v katerih se odloča v dvostopenjskem upravnem postopku, je torej dopustno vložiti tožbo šele, ko je odločeno o pritožbi zoper izpodbijano prvostopno odločbo. Če v konkretnem primeru ni dopusten upravni spor, ni podlage za izdajo začasne odredbe iz 32. člena ZUS-1. 

Sklep nº U 2176/2007 of Javne finance oddelek, November 08, 2007

Pogoj za sodno varstvo v upravnem sporu je, da je bilo v upravnem postopku uporabljeno dovoljeno pravno sredstvo. V zadevah, v katerih se odloča v dvostopenjskem upravnem postopku, je torej dopustno vložiti tožbo šele, ko je odločeno o pritožbi zoper izpodbijano prvostopno odločbo.

November 07, 2007

Sodba nº in sklep U 2175/2007 of Upravni oddelek, November 07, 2007

Tožnik je v azilnem postopku navajal različne osebne podatke in podatke o svojih starših. S kontradiktornimi izjavami, ki ji ni ustrezno pojasnil, je vnesel dvom v resničnost vseh svojih navedb. Zato je utemeljen očitek tožene stranke, da tožnik postopek zlorablja.

November 06, 2007

Sodba nº U 916/2007 of Upravni oddelek, November 06, 2007

Tožnik bi moral pravno nasledstvo izkazati z vpisi v ustrezen register oziroma, ker gre za društvo, z vpisi v ustrezno evidenco pri upravnem organu (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-255/96 z dne 15. 1. 1998) in kot je bilo predvideno za društva, ki so obstajala že pred vojno, po Zakonu o društvih iz leta 1946 in njegovih spremembah iz leta 1947. 

Sodba nº U 916/2007 of Upravni oddelek, November 06, 2007

Tožnik bi moral pravno nasledstvo izkazati z vpisi v ustrezen register oziroma, ker gre za društvo, z vpisi v ustrezno evidenco pri upravnem organu (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-255/96 z dne 15. 1. 1998) in kot je bilo predvideno za društva, ki so obstajala že pred vojno, po Zakonu o društvih iz leta 1946 in njegovih spremembah iz leta 1947.

November 05, 2007

Sodba nº U 2498/2005 of Javne finance oddelek, November 05, 2007

Transakcije, vključno s posredovanjem z delnicami predstavljajo finančne storitve, ki so oproščene plačila DDV po 4e. točka 1. odstavka 27. člena ZDDV. Iz upravnih spisov nedvomno izhaja, da tožnik v letu 2003 ni opravljal obdavčljivega prometa in tudi ni izstavljal računov, saj je v tem letu ustvaril le prihodke iz financiranja, ne pa tudi prihodkov iz poslovanja oz. je v letu 2004 tudi izstavil dva računa za opravljene storitve. Če torej po povedanem tožnik v letu 2003 iz naslova obdavčljiv...

Sodba nº 2498/2005 of Javne finance oddelek, November 05, 2007

Transakcije, vključno s posredovanjem z delnicami predstavljajo finančne storitve, ki so oproščene plačila DDV po 4e. točka 1. odstavka 27. člena ZDDV. Iz upravnih spisov nedvomno izhaja, da tožnik v letu 2003 ni opravljal obdavčljivega prometa in tudi ni izstavljal računov, saj je v tem letu ustvaril le prihodke iz financiranja, ne pa tudi prihodkov iz poslovanja oz. je v letu 2004 tudi izstavil dva računa za opravljene storitve. Če torej po povedanem tožnik v letu 2003 iz naslova obdavčljiv...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners