Upravno Sodišče RS: Opinions issued on December 2007

December 27, 2007

Sodba nº U 1987/2006 of Upravni oddelek, December 27, 2007

Dejstvo, da plani stanovanjske in komunalne graditve v času podržavljenja za območje Občine A. niso obstajali, ne more biti zadostna podlaga za odločitev, da sta bili podržavljeni parceli dejansko kmetijski zemljišči – pri dokazovanju statusa zemljišč mora upravni organ upoštevati tudi vse razpoložljive dokaze, ki tak status dokazujejo.

December 21, 2007

Sodba nº U 1526/2005 of Javne finance oddelek, December 21, 2007

Če tožena stranka tudi na novo zahtevo sodišča ne pošlje upravnih spisov, na katerih temelji izpodbijana odločba, ki je zato ni mogoče preizkusiti, je treba tožbi že iz tega razloga ugoditi.

December 19, 2007

Sodba nº in sklep U 2503/2007 of Upravni oddelek, December 19, 2007

Prosilec za azil, ki mu je bila prošnja za azil v RS že zavrnjena, lahko vloži novo prošnjo samo, če predloži dokaze, da so se zanj okoliščine bistveno spremenile. Pri oceni spremenjenih okoliščin mora organ upoštevati odločilna dejstva, ki so nastala po izdaji odločbe v predhodnem postopku, kot tudi tista dejstva, ki so nastala že pred izdajo, vendar jih prosilec ni navedel iz upravičenih razlogov.

Sodba nº U 923/2007 of Upravni oddelek, December 19, 2007

Na podlagi predpisov, ki so urejali inštitut domovinstva in državljanstva, od uveljavitve avstrijskega državnega zakona, ki se je uporabljal na ozemlju Kraljevine SHS oziroma Jugoslavije do uveljavitve Zakona o državljanstvu SHS in Zakona o občinah, so zakonski otroci v domovinstvu in državljanstvu sledili očetu.

Sodba nº in sklep U 2393/2007 of Upravni oddelek, December 19, 2007

Prosilec za azil vizo poseduje v smislu 9(2) člena Dublinske uredbe tudi, če pristojni organ na podlagi komunikacije z drugo državo članico EU, ki jo veže Dublinska uredba, ugotovi, da je bila prosilcu za azil izdana veljavna viza v drugi državi članici, četudi listine z vizo prosilec nima dejansko pri sebi.

December 18, 2007

Sodba nº U 265/2007 of Upravni oddelek, December 18, 2007

Če se akt o podržavljenju ne ujema z zemljiškoknjižnim stanjem ob podržavljenju nepremičnine, je pri ugotavljanju denacionalizacijskega upravičenca potrebno upoštevati tudi dokaze, s katerimi se dokazuje nasprotno stanje. 

Sklep nº U 1330/2007 of Upravni oddelek, December 18, 2007

V obravnavanem primeru je stranka za zamudo zvedela, ko je prejela sklep o zavrženju tožbe z dne 16. 10. 2007, in ne, kot navaja v predlogu, šele z seznanitvijo z vsebino poziva na dopolnitev tožbe. 

Sodba nº U 689/2005 of Javne finance oddelek, December 18, 2007

Navedeni korporacijski pravni posli so bili torej sklenjeni izključno z namenom izigravanja (kogentnih) davčnih predpisov. Gre za zlorabo pravic oziroma njihovo uporabo za namen, ki je nedopusten. 

Sodba nº U 23/2007 of Upravni oddelek, December 18, 2007

Sestavine zahteve za razlastitev določa določba 98. člena ZUreP-1, med katere sodi tudi razlastitveni elaborat. Ta mora, če je to potrebno za izvedbo razlastitve, vsebovati tudi načrt parcelacije oziroma natančen opis parcelacije. Vsebino slednjega pa določa Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel v zemljiškem katastru. Ker gre za stvar, v kateri sta udeleženi stranki z nasprotujočimi si interesi, je treba izvesti posebni ugotovitveni postopek po določbi 145. in 146. člena ZUP. Podlag...

Sodba nº U 2191/2005 of Upravni oddelek, December 18, 2007

Tožena stranka je imela podlago za izdajo odločbe v 2. alinei 3. odstavka 109. člena ZMed, ker je po opozorilu in odreditvi, da se kršitve odpravijo ugotovila, da kršitev ni bila odpravljena v za to določenem roku.

Sodba nº U 2465/2005 of Javne finance oddelek, December 18, 2007

Po mnenju sodišča pri uveljavljanju pravice do odbitka vstopnega DDV ne gre razlikovati med tujimi osebami in domačimi osebami, temveč je treba izhajati iz pojma davčnega zavezanca. Ti imajo pravico enako nastopati na trgu in uveljavljati pod istimi pogoji davčne ugodnosti, kamor sodi tudi pravica do odbitka vstopnega DDV. Nedvomno je tudi registracija po 58. členu ZDDV obveznost, ki zadeva davčnega zavezanca. V zadevi bi bilo potemtakem sporno, ali je tožnik upravičen do odbitka vstopnega DD...

Sodba nº U 265/2007 of Upravni oddelek, December 18, 2007

Če se akt o podržavljenju ne ujema z zemljiškoknjižnim stanjem ob podržavljenju nepremičnine, je pri ugotavljanju denacionalizacijskega upravičenca potrebno upoštevati tudi dokaze, s katerimi se dokazuje nasprotno stanje.

Sodba nº U 23/2007 of Upravni oddelek, December 18, 2007

Sestavine zahteve za razlastitev določa določba 98. člena ZUreP-1, med katere sodi tudi razlastitveni elaborat. Ta mora, če je to potrebno za izvedbo razlastitve, vsebovati tudi načrt parcelacije oziroma natančen opis parcelacije. Vsebino slednjega pa določa Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel v zemljiškem katastru. Ker gre za stvar, v kateri sta udeleženi stranki z nasprotujočimi si interesi, je treba izvesti posebni ugotovitveni postopek po določbi 145. in 146. člena ZUP. Podlag...

Sodba nº U 689/2005 of Javne finance oddelek, December 18, 2007

Navedeni korporacijski pravni posli so bili torej sklenjeni izključno z namenom izigravanja (kogentnih) davčnih predpisov. Gre za zlorabo pravic oziroma njihovo uporabo za namen, ki je nedopusten.

Sklep nº U 1330/2007 of Upravni oddelek, December 18, 2007

V obravnavanem primeru je stranka za zamudo zvedela, ko je prejela sklep o zavrženju tožbe z dne 16. 10. 2007, in ne, kot navaja v predlogu, šele z seznanitvijo z vsebino poziva na dopolnitev tožbe.

December 14, 2007

Sklep nº U 1264/2007 of Upravni oddelek, December 14, 2007

V dvostopenjskem upravnem postopku, v katerem je bila pritožba tožeče stranke zavrnjena, je predmet upravnega spora presoja zakonitosti upravnega akta, s katerim je odločeno o pravici, obveznosti ali pravni koristi tožnika (2. člen ZUS-1), to pa je odločba organa prve stopnje. V obravnavanem primeru tožeča stranka kljub pravilnemu pravnemu pouku v odločbi drugostopnega organa in tudi po opozorilu sodišča, s tožbo izpodbija akt organa druge stopnje, s katerim je bila pritožba zavrnjena. Ker po...

Sklep nº 1264/2007 of Upravni oddelek, December 14, 2007

V dvostopenjskem upravnem postopku, v katerem je bila pritožba tožeče stranke zavrnjena, je predmet upravnega spora presoja zakonitosti upravnega akta, s katerim je odločeno o pravici, obveznosti ali pravni koristi tožnika (2. člen ZUS-1), to pa je odločba organa prve stopnje. V obravnavanem primeru tožeča stranka kljub pravilnemu pravnemu pouku v odločbi drugostopnega organa in tudi po opozorilu sodišča, s tožbo izpodbija akt organa druge stopnje, s katerim je bila pritožba zavrnjena. Ker po...

December 12, 2007

Sklep nº U 477/2007 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, December 12, 2007

V obravnavani zadevi za tožnika ni sporno dejstvo, da tožena stranka izvaja pripor na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v A., s katerim je bil tožniku pripor podaljšan do pravnomočnosti sodbe oz. do nastopa kazni zapora, vendar najdalj do izteka izrečene mu zaporne kazni. Nesporno je tudi, da navedeni sklep do vložitve tožbe ni bil odpravljen, zato sta nanj vezana tudi tožena stranka in njen direktor. Dokler navedena odločba ne bo odpravljena ali spremenjena oziroma se ne bodo iz...

December 11, 2007

Sodba nº U 69/2006 of Javne finance oddelek, December 11, 2007

Tožnik, ki je bil zavezan ravnati se po 29. členu ZDDV in Pravilniku o izvajanju 29. in 30. člena ZDDV, mora v primeru kršitve teh predpisov plačati DDV, ki ga je bil oproščen le pod natančno in v naprej določenimi pogoji. 

Sodba nº U 662/2005 of Upravni oddelek, December 11, 2007

Tožnica kot lastnica gospodarskega zemljišča v postopku parcelacije ne varuje nobene svoje pravne koristi in zato tudi ni izkazan njen pravni interes. 

Sodba nº in sklep U 1511/2007 of Upravni oddelek, December 11, 2007

Lastninska pravica na zemljišču, ki je predmet denacionalizacije, upravičuje lastnika, da kot stranka sodeluje v postopku ter je zato tudi upravičen vlagatelj predloga za obnovo. 

Sodba nº U 1882/2006 of Javne finance oddelek, December 11, 2007

Za davčno oceno, katere temelj predstavljajo tožničini podatki o povprečni porabi slada na liter piva, ki je narejeno po njeni tehnologiji in receptu, ni potrebno postaviti izvedenca.

Sodba nº U 69/2006 of Javne finance oddelek, December 11, 2007

Tožnik, ki je bil zavezan ravnati se po 29. členu ZDDV in Pravilniku o izvajanju 29. in 30. člena ZDDV, mora v primeru kršitve teh predpisov plačati DDV, ki ga je bil oproščen le pod natančno in v naprej določenimi pogoji.

Sodba nº in sklep U 1511/2007 of Upravni oddelek, December 11, 2007

Lastninska pravica na zemljišču, ki je predmet denacionalizacije, upravičuje lastnika, da kot stranka sodeluje v postopku ter je zato tudi upravičen vlagatelj predloga za obnovo.

Sodba nº U 662/2005 of Upravni oddelek, December 11, 2007

Tožnica kot lastnica gospodarskega zemljišča v postopku parcelacije ne varuje nobene svoje pravne koristi in zato tudi ni izkazan njen pravni interes.

December 10, 2007

Sodba nº U 26/2006 of Upravni oddelek, December 10, 2007

Pri odločanju o zahtevku za izdajo uporabnega dovoljenja na podlagi prvega odstavka 101. člena ZGO-1 je bistvenega pomena poleg ostalih zahtevanih pogojev ugotoviti tudi obstoj naravne oziroma druge nesreče ter presoditi, ali je bil objekt potreben (to je zgrajen) zaradi naravne ali druge nesreče, ki je neposredno grozila, oziroma ali je bil potreben zato, da se preprečijo ali zmanjšajo njene posledice (tretji odstavek 1. člena ZGO-1). Upravni organ zato po presoji sodišča ni pravilno uporabi...

Sodba nº U 6/2006 of Javne finance oddelek, December 10, 2007

Po določbi 157. člena CZ pravica do izterjave carinskega dolga zastara v petih letih od dneva ko je dolg nastal, v vsakem primeru pa pravica do izterjave zastara ko preteče deset let od dneva nastanka carinskega dolga. Zakon torej za zastaranje pravice do izterjave carine določa relativni petletni in absolutni desetletni zastaralni rok.

Sodba nº U 540/2007 of Upravni oddelek, December 10, 2007

Po določbah ZDoh-2, ki se uporablja od 1. 1. 2007 dalje, se pokojnine in drugi dohodki iz naslova PIZ ne obračunavajo več na prej veljaven način (se ne obrutijo s predpisanimi količniki), saj prejemki iz naslova PIZ vsebujejo priznan znesek zmanjšanja dohodnine v višini 13,5% (četrti odstavek 112. člena ZDoh-2). Navedena priznana davčna olajšava tako nadomešča prej veljavni sistem obrutenja pokojnin in drugih dohodkov iz PIZ s predpisanim količnikom, saj je le-ta v bistvu pomenil faktor obrač...

December 07, 2007

Sodba nº U 293/2006 of Javne finance oddelek, December 07, 2007

Da bi morala možnost vplivanja, ki se zahteva po 18. členu ZDDPO, izhajati iz korporacijske - statusne povezanosti družb in iz statusnega načina obvladovanja, ZDDPO ne določa. Po ZDDPO, ki je v tem pogledu sedes materiae, je pomemben dejanski vpliv oziroma celo samo možnost takšnega vplivanja. Za določanje transfernih cen je v 10. členu ZDDPO predpisana metoda primerjalnih cen, ki pa morajo biti med seboj primerljive, kar pomeni, da je treba pri ugotavljanju tržne cene poleg končne cene proiz...

Sodba nº in sklep U 2451/2007 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, December 07, 2007

Volitve članov Državnotožilskega sveta izmed državnih tožilcev so v zakonu urejene tako, da omogočajo varstvo ustavne pravice iz 44. člena URS tudi že v prvem delu postopka, saj zakon vsebuje posebna določila glede oblikovanja kandidatnih list. Čeprav pri teh volitvah ne gre za uresničevanje volilne pravice iz 43. člena URS, je glede na osnovno podobnost zakonske ureditve volilnega postopka, določenega v 22. in naslednjih členih ZS, na katere napotuje 1. odstavek 21. člena ZDT, z zakonsko ure...

Sodba nº U 293/2006 of Javne finance oddelek, December 07, 2007

Da bi morala možnost vplivanja, ki se zahteva po 18. členu ZDDPO, izhajati iz korporacijske – statusne povezanosti družb in iz statusnega načina obvladovanja, ZDDPO ne določa. Po ZDDPO, ki je v tem pogledu

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners