Upravno Sodišče RS: Opinions issued on March 2007

March 28, 2007

Sodba nº in sklep U 251/2007 of Upravni oddelek, March 28, 2007

Za neupravičeno prejeto brezplačno pravno pomoč se šteje že plačana brezplačna pravna pomoč, ki je bila upravičencu dodeljena na podlagi lažnega prikazovanja ali zamolčanja podatkov.

Sodba nº in sklep U 425/2007 of Upravni oddelek, March 28, 2007

Nasilna dejanja, ki pomenijo preganjanje v smislu 2. odstavka 1. člena ZAzil, so sicer lahko fizične ali psihične narave, vendar morajo biti v obeh primerih dovolj intenzivna. Z vidika izpolnjevanja pogojev za azil ni dovolj, da je tožnika strah pred preganjanjem (subjektivni element preganjanja), ampak mora biti njun strah tudi utemeljen (objektivni element preganjanja). V konkretnem primeru pa njun strah ni (objektivno) utemeljen že zaradi tega, ker zatrjujeta dejanja preganjanja, ki ne mor...

March 27, 2007

Sodba nº U 2618/2005 of Upravni oddelek, March 27, 2007

Za prenos pristojnosti po 85. členu ZSV ne zadoščata dejstvi, da otrokova zaupna oseba živi na območju drugega CSD kot otrok in njegova starša ter tožnikovo nestrinjanje z ravnanji delavcev CSD.

Sklep nº U 467/2007 of Upravni oddelek, March 27, 2007

Odločitev o zahtevi za izločitev uradne osebe po določbah ZUS-1 ni upravni akt, niti akt, ki ga je dopustno izpodbijati v upravnem sporu

Sodba nº U 893/2005 of Javne finance oddelek, March 27, 2007

V obravnavanem primeru gre za davčno ugodnost, ki jo je mogoče uveljaviti le ob ozkem tolmačenju določbe 48. člena ZDoh. ZDoh posebej oziroma izrecno ne določa, da lahko davčni zavezanec v letni davčni napovedi uveljavlja znižanje davčne osnove tudi v primerih, ko je oprema kupljena pred začetkom opravljanja dejavnosti (in v večjem delu še celo v predhodnem davčnem obdobju). Investicijska davčna olajšava iz 48. člena ZDoh je namenjena vzpodbujanju zavezancev k dodatnim vlaganjem, to je v situ...

Sodba nº U 1010/2005 of Upravni oddelek, March 27, 2007

Kot zakoniti dedič prvega dednega reda je bil tožnik v času vložitve vloge za dodelitev podpore skupaj z ostalimi sodediči eden izmed skupnih lastnikov obravnavane parcele. Sodišče poudarja, da so sodediči v nerazdelni, kolektivni skupnosti in morajo nastopati skupaj kot celota, zato potrebujejo za vsak ukrep uprave in razpolaganja soglasje sodedičev. Po mnenju sodišča bi bilo potrebno določila pogodbe o zakupu kmetijskih zemljišč, ki jo je tožnik sklenil z ostalimi sodediči, glede na določbe...

March 21, 2007

Sodba nº in sklep U 1595/2005 of Upravni oddelek, March 21, 2007

Po določbah ZUP se postopa v vseh vprašanjih, ki niso urejena s posebnim zakonom. Ker je postopek javnega razpisa urejen z določbami ZUJIK, se zato za ravnanje z nepopolnimi vlogami uporablja ZUJIK.

March 20, 2007

Sodba nº U 2569/2006 of Upravni oddelek, March 20, 2007

Civilnopravne osebe, kamor spada kot društvo, so imele na svojih sredstvih lahko lastninsko pravico ali pravico uporabe, vendar sredstva, na katerih so imele pravico uporabe, niso izvzeta iz vračanja.

Sodba nº U 556/2005 of Upravni oddelek, March 20, 2007

Postopek izdaje ugotovitvene odločbe o ustreznosti izuma in patentnih zahtevkov po 91. in 92. členu ZIL-1 teče le na zahtevo stranke – imetnika patenta, zato je na slednjem breme, da v zahtevanem roku kot ustrezno dokazilo predloži slovenski prevod evropskega patenta, podeljenega za isti izum.

Sklep nº U 435/2006 of Upravni oddelek, March 20, 2007

Končni zapis, izdan po opravljenem nadzoru s strani ZZZS, predstavlja le zapis o kršitvah pogodbe, ki bo podlaga za eventualno uveljavljanje odškodninske odgovornosti. Ker je torej končni zapis izdan v okviru civilnopravnega razmerja fizičnih in pravnih oseb iz 1. člena ZPP, to ni akt, ki bi ga bilo možno izpodbijati v upravnem sporu.

Sodba nº U 2306/2006 of Upravni oddelek, March 20, 2007

Za pravno domnevo, da je bilo zemljišče možno komunalno opremiti brez večjih stroškov zadostuje, da se v 60 m pasu ob javni dovozni cesti nahaja katerikoli del zemljišča, ki je povezan z javnim cestnim obrežjem, pri čemer zadošča, da je tak priključek en sam.

Sodba nº U 1185/2005 of Upravni oddelek, March 20, 2007

V ugovoru zoper registracijo znamke mora vložnik ugovora priložiti ustrezne dokaze, s katerimi se dokazuje obstoj okoliščin, ki so po določbah materialnega prava relevantne za zavrnitev registracije. Urad le preveri utemeljenost navedb v ugovoru na podlagi ugovora in predloženih dokazov in morebitnega mnenja prijavitelja in ni dolžan izvajati nobenih drugih dokazov.

March 19, 2007

Sodba nº U 1079/2005 of Javne finance oddelek, March 19, 2007

Bistveno je, ali je tožeča stranka pravilno in upravičeno knjižila v svoje poslovne knjige naknadno prejete račune. Pomembna je presoja, kdaj je bil promet spornega blaga opravljen. Utemeljenost zahtevka davčnega zavezanca za vrnitev presežka DDV se presoja po določbah ZDDV, Pravilnika, ZDavP in tudi Slovenskih računovodskih standardov. Ni pravne podlage za zavrnitev zahtevka zgolj v tem, da gre za saniranje nepravilnosti, ugotovljenih v inšpekcijskem pregledu.

Sodba nº U 834/2005 of Javne finance oddelek, March 19, 2007

Ni sporno, da je izbrisana družba dolgovala dolg carinskemu uradu. Njeno obveznost je po izbrisu družbe iz sodnega registra prevzel tožnik, ki ga je tudi po presoji sodišča šteti za aktivnega družbenika. Tožnik je edini ustanovitelj in družbenik izbrisane družbe in je torej le on lahko odgovarjal za poslovanje družbe.

Sodba nº U 2087/2005 of Javne finance oddelek, March 19, 2007

Poračunavanje plačila davčnih obveznosti se opravi skladno s pravili o vrstnem redu vračunavanja, veljavnimi v času, ko je plačilo opravljeno.

March 15, 2007

Sklep nº U 444/2007 of Upravni oddelek, March 15, 2007

Ker v primeru razveljavitve odločbe o izbiri pristojna komisija za pritožbe po uradni dolžnosti razveljavi akt o imenovanju in pogodbo o zaposlitvi in ker glede na ekonomsko moč tožene stranke izplačilo morebitno odškodnine ne more biti vprašljivo, sodišče ne najde nobenega razloga, zaradi katerega bi bila lahko izvršitev njegove odločbe v glavni zadevi kakorkoli otežena, oziroma zaradi katerega bi bila učinkovitost sodnega varstva brez izdaje začasne odredbe kakorkoli okrnjena, zato morebitn...

March 14, 2007

Sodba nº U 1463/2006 of Upravni oddelek, March 14, 2007

ZDen dopušča uveljavljanje pravic po tem zakonu tudi pravnim naslednikom pravnih oseb. Dolžnost vlagatelja pa je, da k zahtevi za denacionalizacijo predloži dokaze o pravnem nasledstvu.

Sodba nº U 2761/2006 of Upravni oddelek, March 14, 2007

Asfaltirano parkirišče pomeni, da gre za nepremičnino, ki je grajeno javno dobro, kar glede na 3. točko 1. odstavka 19. člena ZDen pomeni, da je ni mogoče vrniti v naravi.

Sodba nº U 2376/2004 of Upravni oddelek, March 14, 2007

Po presoji sodišča se služnost v javno korist lahko ustanovi tudi zaradi vzdrževanja in potreb nemotenega obratovanja objektov gospodarske javne infrastrukture, ki je bila zgrajena pred uveljavitvijo ZUreP-1.

March 13, 2007

Sodba nº U 813/2003 of Upravni oddelek, March 13, 2007

Izpodbijana odločba je upravna odločba, kar pomeni, da se dejansko stanje ugotavlja v upravnem postopku, obrazložitev pa mora imeti vsebino, določeno v 1. odstavku 214. člena ZUP. Tožena stranka sicer odločitev obširno pojasnjuje v odgovoru na tožbo, vendar pa s tem razlogov izpodbijane odločbe ni mogoče dopolnjevati. Obrazložitev odločitve mora biti vsebovana v sami odločbi, saj je le v tem primeru stranki dana možnost, da s pravnim sredstvom, ki ga ima na razpolago, odločbo izpodbija s konk...

Sodba nº U 2177/2005 of Javne finance oddelek, March 13, 2007

Tožnik z zahtevkom za povračilo carinskega dolga po 2. odstavku 158. člena CZ pravzaprav spreminja zahtevek, to je carinsko deklaracijo, ki je že bila sprejeta, kar pomeni, da je bila upravna odločba izdana. Meja, do katere je še možno spreminjanje podatkov v carinski deklaraciji (sprememba zahtevka), je jasno začrtana. Tožena stranka ima zato prav, ko ugotavlja, da ni zakonske podlage za povračilo carinskega dolga na podlagi 2. odstavka 158. člena CZ, saj ni dokazano, da v času plačila carin...

Sklep nº U 31/2007 of Javne finance oddelek, March 13, 2007

Iz izreka drugostopne odločbe izhaja, da se tožnikovi pritožbi ugodi in se prvostopna odločba odpravi ter zadeva vrne prvostopnemu organu v ponovni postopek. Ker je bila prvostopna odločba odpravljena, zoper njo ni mogoče sprožiti upravnega spora, saj ta upravni akt ne obstaja več in zato ne more biti podvržen sodnemu nadzoru. Drugostopna odločba pa, glede na to, da upravno odločanje o zadevi še ni zaključeno, ni akt v smislu ZUS-1, ki bi se lahko izpodbijal v upravnem sporu. Namen upravnega ...

Sodba nº U 1283/2005 of Upravni oddelek, March 13, 2007

Po presoji sodišča že iz besedila 29. člena ZZVZZ izhaja, da se pri štetju dni zadržanosti upoštevajo samo delovni dnevi in ne koledarski, kot to trdi tožeča stranka.

Sodba nº U 1288/2005 of Upravni oddelek, March 13, 2007

Investitorji so zavezanci za plačilo komunalnega prispevka samo, če se na objekt na novo priključuje na komunalno infrastrukturo ali če se povečuje priključna moč obstoječih priključkov.

March 12, 2007

Sodba nº U 312/2005. of Javne finance oddelek, March 12, 2007

Po mnenju sodišča v obravnavanem primeru pogoji za zavrženje davčnega obračuna za april 2000 po 4. točki 1. odstavka 129. člena ZUP niso izpolnjeni, saj ne gre za identičen zahtevek po vsebini, ker se davčni obračun za obdobje april 2000 opira na poslovne dogodke, ki so se zgodili v tem davčnem obdobju. Zgolj dejstvo, da je tožnik ob vložitvi spornega obrazca DDV-O (davčnega obračuna) navedel, da je vanj vključil obračunani DDV od prometa carinskega blaga v davčnih obdobjih julij - december 1...

Sodba nº U 354/2005 of Javne finance oddelek, March 12, 2007

Iz celotne carinske dokumentacije, to je enotnih carinskih listin, je razvidno, da je bilo uvoženo ekstra lahko kurilno olje obarvano, medtem ko iz tovornih listov in faktur, ki so bile priložene enotnim carinskim listinam, to izrecno ne izhaja. Stališče tožene stranke, da carinska dokumentacija ne predstavlja javne listine, je nepravilno.

March 07, 2007

Sodba nº in sklep U 240/2007 of Upravni oddelek, March 07, 2007

Po odločbi Ustavnega sodišča RS št. U-I-238/06 z dne 6. 12. 2006, s katero je bila presojana določba 1. odstavka 43. člena ZAzil, morajo pristojni organi, v času do odprave ugotovljene neskladnosti z ustavo, pri oceni spremenjenih okoliščin, ki omogočajo ponovno uvedbo azilnega postopka, upoštevati tako odločilna dejstva, ki so nastala po izdaji odločbe v predhodnem postopku, kot tudi tista dejstva, ki so nastala še pred izdajo predhodne odločbe, vendar jih prosilec za azil iz upravičenih raz...

Sodba nº U 2905/2006 of Upravni oddelek, March 07, 2007

Tožena stranka bi morala izhajati iz splošnega pravnega načela legitimnih pričakovanj stranke, kot sestavnega dela načela varstva pravic občanov in pomoči neuki stranki; tožnik je namreč na podlagi navedenih neprerekanih dejstev lahko utemeljeno pričakoval, da je njegova vloga sprejeta v obravnavo. Državni podsekretar je bil torej bodisi dolžan sprejeti vlogo oziroma je bil dolžan vzeti ustno sporočilo na zapisnik (1. odstavek 66. člena ZUP/86), ali pa bi moral – če ni bil pristojen za spreje...

Sodba nº U 2728/2005 of Upravni oddelek, March 07, 2007

Iz izpodbijane odločbe ne izhaja, da je tožena stranka izpodbijano odločbo oprla na mnenje pristojnega urada in ugotovitev Vlade RS, ki bi bila oprta na predpisana merila v smislu 28. člena ZDrž. Tudi v registru pravnih predpisov Republike Slovenije ni akta Vlade RS, ki bi določal merila iz 28. člena ZDrž za odločanje o državljanstvu po 13. členu ZDrž. Ob tem sodišče pripominja, če je Vlada sprejema merila iz 28. člena ZDrž, morajo biti ta merila sprejeta v obliki predpisa, ki mora biti objav...

Sodba nº U 314/2007 of Upravni oddelek, March 07, 2007

Tožena stranka je za postopkovne določbe izdaje izpodbijanega akta uporabila ZUP kar je pravilno glede na to, da ZPVI glede procesnih standardov in pravil, ki so relevantna v tem upravnem sporu, nima posebnih določb. Zato pride za obravnavani primer v poštev določilo 2. odstavka 3. člena ZUP. Po določilu 2. odstavka 237. člena ZUP se za bistveno kršitev pravil upravnega postopka v vsakem primeru šteje, če se odločbe ne da preizkusiti (7. točka).

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners