Upravno Sodišče RS: Opinions issued on April 2007

April 30, 2007

Sodba nº in sklep U 731/2007 of Upravni oddelek, April 30, 2007

S tem, ko se tožnica ni držala obveznosti obveščanja tožene stranke po 2. in 3. odstavku 41. člena ZBPP, je treba šteti, da se je odpovedala posebnemu ugotovitvenemu postopku v upravnem postopku. Po določilu 2. odstavka 34. člena ZBPP se namreč ZUP uporablja subsidiarno, ZBPP pa je specifičen glede ugotovitvenega postopka po VII. poglavju ZBPP v tem smislu, da določa obveznost obveščanja pristojnega organa s strani stranke, ki je dobila brezplačno pravno pomoč. Tožnica bi lahko, če bi izpolni...

April 25, 2007

Sodba nº U 978/2005 of Upravni oddelek, April 25, 2007

Sodišče je ugotovilo, da je na podlagi ravnanja potrošnika in tožeče stranke ob upoštevanju določb ZVPot-UPB2 v zvezi z obveznostmi potrošnika in prodajalca ter določilom 39. člena ZVPot-UPB2 treba šteti, da med potrošnikom in prodajalcem ni bilo spora o obstoju stvarne napake na vozilu.

Sodba nº U 2081/2006 of Upravni oddelek, April 25, 2007

Ko je začela posebni ugotovitveni postopek (to pomeni, da ni več odločala le na podlagi vlogi priloženih dokazil tožnice – ni več odločala v skrajšanem ugotovljenem postopku), bi morala tožena stranka v skladu s splošnimi načeli ZUP, pred izdajo izpodbijane odločbe, o svojih ugotovitvah v postopku tožnico seznaniti in ji dati možnost, da se izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev (1. odstavek 9. člena ZUP).

April 18, 2007

Sodba nº U 1521/2005 of Upravni oddelek, April 18, 2007

Če gre za sprejem v državljanstvo na podlagi 10. člena v zvezi s 3. odstavkom 12. člena ZDRS, mora oseba med drugim izpolnjevati pogoj, da ima odpust iz dosedanjega državljanstva ali da izkaže, da ga bo dobila, če bo sprejeta v državljanstvo Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije pa lahko poda soglasje o tem, ali se prosilca lahko sprejme v državljanstvo Republike Slovenije, čeprav ne izpolnjuje pogoja iz 2. točka 1. odstavka 10. člena ZDRS.

April 16, 2007

Sodba nº U 1705/2004 of Javne finance oddelek, April 16, 2007

Pogodba o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja, sklenjena med SFR Jugoslavijo in Kraljevino Nizozemsko, glede obdavčevanja napotuje nazaj na pravo države, katere rezident je izplačevalec (v obravnavanem primeru na nacionalno pravo RS), pri čemer pa davek, odmerjen skladno z nacionalnim pravom, po višini omejuje z najvišjo stopnjo 5 % bruto zneska dividend. V obravnavanem obdobju veljavni ZDavP in ZDDPO, razen določbe 33. člena, za obdavčitev po stopnji, določeni s Pogodbo, p...

Sodba nº U 1282/2005 of Javne finance oddelek, April 16, 2007

Prodajalec mora, če želi uveljaviti oprostitev plačila kot izjemo od pravila 4. člena ZPD, v celoti izpolniti vse pogoje, določene z zakonom, sicer je promet podvržen obračunu prometnega davka.

Sodba nº U 557/2005 of Javne finance oddelek, April 16, 2007

Po mnenju sodišča so z določbo 1. odstavka 114. člena ZDavP mišljeni subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti. Tožeča stranke je, kot podružnica tuje pravne osebe, registrirana za opravljanje dejavnosti po slovenskem pravu in s tem po mnenju sodišča, v skladu z navedeno določbo ZDavP, od izplačanih dohodkov zavezana obračunati in plačati davek.

April 13, 2007

Sodba nº U 282/2005 of Upravni oddelek, April 13, 2007

V postopku odločanja o zahtevi za odobritev pravnega posla je potrebno ugotoviti, ali sta že v času podaje pisne izjave o sprejemu ponudbe tožnica in ponudnik, s katerim je bil pravni posel sklenjen, izpolnjevala pogoje, ki so za kmeta fizično osebo določeni v 24. členu ZKZ-UPB1.

April 11, 2007

Sklep nº U 479/2005 of Upravni oddelek, April 11, 2007

Pri oddaji stavbnega zemljišča oziroma prodaji zemljišč, ki so v lasti občine, ne gre za zadevo v smislu določb 2. oziroma 4. člena ZUP.

April 10, 2007

Sodba nº U 2087/2006 of Javne finance oddelek, April 10, 2007

ZDavP ob uporabi pojmov „davek“ in „obresti“ ni dosleden. V posameznih določbah oziroma naslovih poglavij so namreč s pojmom „davek“ zaobjete tudi obresti, v posameznih določbah pa temu ni tako. Zamudne obresti so res stranska terjatev glavne denarne obveznosti in je zanje značilna akcesornost, vendar pa po presoji sodišča v davčnem postopku obresti strankam (upravičencem oziroma zavezancem) ne pripadajo, če to v zakonu ni izrecno določeno. V 4. odstavku 95. člena ZDavP pa ni (izrecno) določe...

Sodba nº U 663/2006 of Javne finance oddelek, April 10, 2007

V konkretnem primeru, ko postopek še ni pravnomočno končan, je treba, ne glede na to, da se je nesporno začel še pred uveljavitvijo ZDavP, šteti, da gre za zadevo iz 406. člena ZDavP-1 in upoštevati odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-356/02-14 z dne 23. 9. 2004.

April 05, 2007

Sodba nº in sklep U 2727/2006 of Upravni oddelek, April 05, 2007

Tožbeni ugovor, da je tožnik imel utemeljeno pričakovanje, da bo lahko sklenil z občino koncesijsko pogodbo, kar je mogoče v upravnem sporu šteti kot ugovor legitimnih pričakovanj kot splošnega pravnega načela, pa je do tolikšne mere pavšalen, da sodišče ni imelo podlage za ravnanje po 156. členu Ustave.

April 04, 2007

Sodba nº U 2333/2006 of Upravni oddelek, April 04, 2007

Zakon o matičnih knjigah določa, da imajo matične knjige, izpiski iz matičnih knjig in potrdila, ki se izdajajo na podlagi matičnih knjig, dokazno moč javnih listin (1. člen). Zanje velja domneva, da je tisto, kar se v matični knjigi potrjuje ali določa, resnično. Čeprav je tožnik razpolagal s pravnomočnim sklepom Okrajnega sodišča, ki je pogrešanega razglasil za mrtvega, bi tožnik z uspehom uveljavljal obnovitveni razlog iz člena 260/1-4 ZUP le, če bi iz vpisa v matični knjigi izhajalo, da j...

Sodba nº in sklep U 538/2007 of Upravni oddelek, April 04, 2007

Tožnik sicer res navaja svoje slabe ekonomske razloge ter željo, da bi jih z odobritvijo azila izboljšal, vendar te razmere jasno opredeljuje predvsem kot vzrok izpostavljenosti ravnanju, ki bi utegnilo – predvsem glede na tožnikovo starost – ustrezati pravnemu standardu resne škode, kot ga vzpostavlja postavka (b) 2. alinee 3. točke 1. odstavka 2. člena ZAzil. Ocena tega ravnanja bi po presoji sodišča morala biti težišče tega azilnega postopka. Na podlagi tožnikovih izjav tako ni mogoče zakl...

Sodba nº in sklep U 1989/2006 of Upravni oddelek, April 04, 2007

Tožena stranka po oceni sodišča ni izkazala, da nikakor ni mogla vedeti, da tožnika zastopa pooblaščena odvetniška družba.

April 02, 2007

Sklep nº U 332/2007 of Upravni oddelek, April 02, 2007

Upravni akti v smislu ZUS-1 niso tisti akti, izdani na podlagi pravnih sredstev, ki zgolj posegajo v veljavnost upravnega akta in ne pomenijo zaključka odločanja o zadevi (5. člen ZUS-1), torej tisti akti, ki akt prve stopnje zgolj odpravijo in vrnejo v ponovni postopek odločanja. Takšni akti tudi v izreku ne vsebujejo odločitve o pravici oziroma obveznosti posameznika in zato ne vplivajo na vsebino prvostopenjskega upravnega akta. V upravnem sporu se sme izpodbijati tisti akt, ki v izreku vs...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners