Upravno Sodišče RS: Opinions issued on May 2007

May 31, 2007

Sodba nº U 26/2007 of Upravni oddelek, May 31, 2007

Ker pooblastilo za odločanje na podlagi prostega preudarka ne vsebuje hkrati tudi pooblastila za neupoštevanje postopkovnih pravil, po katerih mora tudi obrazložitev odločbe izdane po prostem preudarku vsebovati razloge, s katerimi je organ utemeljil, zakaj je v mejah pooblastila, ki mu ga daje predpis, odločil tako, kot je, navedeno po presoji sodišča pomeni, da tožena stranka s tem, ko svoje odločitve ni ustrezno obrazložila, ni ravnala po pravilih postopka, to pa je vplivalo na zakonitost ...

Sodba nº U 26/2007 of Upravni oddelek, May 31, 2007

Ker pooblastilo za odločanje na podlagi prostega preudarka ne vsebuje hkrati tudi pooblastila za neupoštevanje postopkovnih pravil, po katerih mora tudi obrazložitev odločbe izdane po prostem preudarku vsebovati razloge, s katerimi je organ utemeljil, zakaj je v mejah pooblastila, ki mu ga daje predpis, odločil tako, kot je, navedeno po presoji sodišča pomeni, da tožena stranka s tem, ko svoje odločitve ni ustrezno obrazložila, ni ravnala po pravilih postopka, to pa je vplivalo na zakonitost ...

May 30, 2007

Sodba nº U 563/2005 of Upravni oddelek, May 30, 2007

Pooblastilo ne preneha, če stranke umre, izgubi procesno sposobnost ali če se zamenja njen zakonski zastopnik; pravni naslednik stranke oziroma nov zakonski zastopnik pa lahko prejšnje pooblastilo prekliče. Ker tožnik ni izkazal, da bi bilo pooblastilo preklicano, je bila vročitev sklepa z vročitvijo tožnikovi ženi kot pooblaščenki pravilna. 

Sklep nº U 894/2007 of Upravni oddelek, May 30, 2007

Namen upravnega spora je zagotoviti sodno varstvo pravic in obveznosti posameznikov v smislu 23. člena Ustave, kadar so posamezniki nosilci določenih pravic oziroma pravnih interesov. Tožnik v tožbi ne navaja, pa tudi iz izpodbijanega akta ne izhaja, da izpodbijani sklep pomeni odločitev o izgubi statusa študenta, poleg tega tudi "vsaka odločitev, ki pomeni izgubo statusa študenta", tako kot tudi "vsaka druga zadeva, povezana s študijem" (v smislu 47. člena ZVSI) ne more biti predmet presoje ...

Sklep nº U 897/2007 of Upravni oddelek, May 30, 2007

Dejavnosti, ki jih v postopku sprejemanja predloga akta izvaja občinska uprava, nimajo pravne norme posamičnega akta, s katerimi se odloča o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika niti se z njim ne posega v ustavne pravice posameznika. Za presojo pravilnosti postopka sodišče nima pravne podlage.

May 29, 2007

Sodba nº U 1010/2006 of Upravni oddelek, May 29, 2007

Kot dokaz pri ugotavljanju statusa zemljišč se lahko uporabijo tudi planski akti, prejšnje države, tj. planski akti, sprejeti na podlagi Gradbenega zakona, sprejetega v letu 1931. Ta zakon je bil sicer razveljavljen z Zakonom o razveljavitvi pravnih predpisov, izdanih pred 6. 4. 1941 in med sovražno okupacijo, vendar so se njegove določbe lahko uporabljale kot pravna pravila. 

Sodba nº U 1134/2006 of Upravni oddelek, May 29, 2007

Na podlagi 1. odstavka 26. člena Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov, ob upoštevanju narave upravnega odločanja in napotkov sodbe tega sodišča opr. št. U ... z dne 22. 12. 2005, bi morala tožena stranka, ob odločitvi, po kateri se pritožbi tožeče stranke ugodi, odločbo prvostopnega organa odpraviti v celoti in ne le v 12. točki izreka, ki se nanaša na tožečo stranko. 

Sodba nº U 1134/2006 of Upravni oddelek, May 29, 2007

Na podlagi 1. odstavka 26. člena Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov, ob upoštevanju narave upravnega odločanja in napotkov sodbe tega sodišča opr. št. U ... z dne 22. 12. 2005, bi morala tožena stranka, ob odločitvi, po kateri se pritožbi tožeče stranke ugodi, odločbo prvostopnega organa odpraviti v celoti in ne le v 12. točki izreka, ki se nanaša na tožečo stranko.

Sodba nº U 1010/2006 of Upravni oddelek, May 29, 2007

Kot dokaz pri ugotavljanju statusa zemljišč se lahko uporabijo tudi planski akti, prejšnje države, tj. planski akti, sprejeti na podlagi Gradbenega zakona, sprejetega v letu 1931. Ta zakon je bil sicer razveljavljen z Zakonom o razveljavitvi pravnih predpisov, izdanih pred 6. 4. 1941 in med sovražno okupacijo, vendar so se njegove določbe lahko uporabljale kot pravna pravila.

May 28, 2007

Sodba nº U 2906/2005 of Javne finance oddelek, May 28, 2007

V obravnavanem primeru gre za tako imenovani materialni prekluzivni rok, v katerem mora upravičenec do vračila trošarine vložiti zahtevek, torej uveljavljati materialno pravico. Materialnih rokov pa ni mogoče podaljševati, tudi ne na podlagi določbe 2. odstavka 101. člena ZUP, ki se uporablja le za procesna dejanja in procesne roke. Ker gre za materialni prekluzivni rok, tudi ni pomembno, ali se rok izteče na dan, ko organi ne delajo. 

Sodba nº U 479/2006 of Javne finance oddelek, May 28, 2007

Skladno z določbo 2. odstavka 158. člena CZ se obresti za plačan carinski dolg plača le, če je do zahtevka za povračilo plačane carine prišlo zaradi velike malomarnosti carinskega organa. Da je carinski organ zavezan k vračilu zneska carinskega dolga z obrestmi izključno na podlagi zahtevka stranke in samo v primeru, če je takšno vračilo posledica malomarnega ravnanja carinskega organa, izhaja tudi iz določb Uredbe za izvajanje Carinskega zakona. 

Sodba nº U 2167/2005 of Javne finance oddelek, May 28, 2007

Tožeča stranka v carinskem postopku ne more zahtevati vračila plačanega carinskega dolga, ki ga je bila dolžna plačati, če je hotela blago na svojo lastno prošnjo odkupiti in se izogniti ukrepu obveznega odvzema blaga, zato niso izpolnjeni pogoji za vračilo plačanega carinskega dolga iz 2. odstavka 158. člena CZ, saj je bil carinski dolg zakonsko dolgovan. 

Sodba nº U 479/2006 of Javne finance oddelek, May 28, 2007

Skladno z določbo 2. odstavka 158. člena CZ se obresti za plačan carinski dolg plača le, če je do zahtevka za povračilo plačane carine prišlo zaradi velike malomarnosti carinskega organa. Da je carinski organ zavezan k vračilu zneska carinskega dolga z obrestmi izključno na podlagi zahtevka stranke in samo v primeru, če je takšno vračilo posledica malomarnega ravnanja carinskega organa, izhaja tudi iz določb Uredbe za izvajanje Carinskega zakona.

Sodba nº U 2906/2005 of Javne finance oddelek, May 28, 2007

V obravnavanem primeru gre za tako imenovani materialni prekluzivni rok, v katerem mora upravičenec do vračila trošarine vložiti zahtevek, torej uveljavljati materialno pravico. Materialnih rokov pa ni mogoče podaljševati, tudi ne na podlagi določbe 2. odstavka 101. člena ZUP, ki se uporablja le za procesna dejanja in procesne roke. Ker gre za materialni prekluzivni rok, tudi ni pomembno, ali se rok izteče na dan, ko organi ne delajo.

May 25, 2007

Sodba nº U 29/2005 of Upravni oddelek, May 25, 2007

Ker je tožena stranka ugotovila, da ni možna razporeditev tožnice na delovno mesto višjega svetovalca, je pravilna njena ugotovitev, da je treba pri prvi razporeditvi tožnico najprej razrešiti naziva in jo nato imenovati v najvišji naziv. 

Sklep nº U 887/2007 of Upravni oddelek, May 25, 2007

Ocena uradnika, ki jo je izdelal nadrejeni, in sklep o potrditvi ocene ne štejeta med akte, ki se jih lahko izpodbija v upravnem sporu. Ocena ni akt o pravici ali obveznosti iz delovnega razmerja, učinkovala bi šele tedaj, ko bi vplivala na napredovanje uradnice v višji naziv oziroma ko bi bila uporabljena kot podlaga za ugotovitev njene nesposobnosti. 

Sodba nº U 2051/2005 of Upravni oddelek, May 25, 2007

Ker gre za izjemno napredovanje po določilu 5. odstavka 120. člena ZJU in ne za premestitev po določbi 147. člena ZJU, po katerem se javni uslužbenec lahko premesti na drugo delno mesto zaradi delovni potreb "brez soglasja" ali "s soglasjem" oziroma "na lastno željo", delodajalcu pred imenovanjem v uradniški naziv ni treba pridobiti soglasja uradnika. 

May 24, 2007

Sodba nº U 587/2006 of Javne finance oddelek, May 24, 2007

Sredstva na tožničinem transakcijskem računu predstavljajo njeno premoženje, ki je, ob ugotovitvi, da ne gre za denarne prejemke, ki so iz davčne izvršbe izvzeti, lahko predmet davčne izvršbe (1. odstavek 130. člena ZDavP-1). Ugovor, da ta sredstva niso tožničina, bi kvečjemu lahko podali tretji, to so oškodovanci - tožničine stranke (glej 143. člen ZDavP-1). Tako tožnica ni legitimirana za ugovor, da sporna denarna sredstva niso njeno premoženje. Ker sporni prejemek kot tak ni izvzet iz davč...

Sodba nº U 1750/2005 of Javne finance oddelek, May 24, 2007

ZPPSL določa vrsto pravnih posledic prisilne poravnave, vendar med njimi ni take, ki bi vplivala na odmerne postopke ali jih prepovedala.

Sodba nº U 587/2006 of Javne finance oddelek, May 24, 2007

Sredstva na tožničinem transakcijskem računu predstavljajo njeno premoženje, ki je, ob ugotovitvi, da ne gre za denarne prejemke, ki so iz davčne izvršbe izvzeti, lahko predmet davčne izvršbe (1. odstavek 130. člena ZDavP-1). Ugovor, da ta sredstva niso tožničina, bi kvečjemu lahko podali tretji, to so oškodovanci – tožničine stranke (glej 143. člen ZDavP-1). Tako tožnica ni legitimirana za ugovor, da sporna denarna sredstva niso njeno premoženje. Ker sporni prejemek kot tak ni izvzet iz davč...

May 23, 2007

Sodba nº in sklep U 681/2007 of Upravni oddelek, May 23, 2007

Če ima otrok prosilca status izrednega zaposlenega študenta, ki si sam iz neznanega vira prihodkov plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje, ni oseba, ki so jo starši dolžni vzdrževati, in ni družinski član v smislu 2. alinee 23. člena ZBPP. 

Sodba nº in sklep U 786/2007 of Upravni oddelek, May 23, 2007

Ker so se podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije tekom postopka še pred izdajo odločbe spremenili, bi se morala tožena stranka do podatkov uradne evidence opredeliti oziroma morebitne nejasnosti raziskati. 

Sodba nº U 294/2004 of Upravni oddelek, May 23, 2007

Sodišče zaključuje, da je stališče tožene stranke, da je edini ustrezni postopek, na katerega napotuje 29. člen ZENDMPE nepravdni postopek napačno, zato bo morala tožena stranka v ponovnem postopku ugotoviti, ali je tožeča stranka v 30 dnevnem roku od prejema poziva pri pristojnem sodišču sprožila ustrezen sodni postopek, to pa je tako nepravdni kot tudi pravdni postopek ter na tej podlagi odločiti o zakonitosti prvostopenjske odločbe. 

Sodba nº U 354/2004 of Upravni oddelek, May 23, 2007

Pooblastilo za odločanje obsega tudi pooblastilo za vodenje postopka pred odločitvijo. Pri tem pa 319. člen ZUP določa, da morajo državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblasti na primeren način objaviti, katere uradne osebe so pooblaščene za odločanje o upravnih stvareh, iz česar sledi, da pooblastila osebe, ki je odločala na drugi stopnji, ni potrebno dokazovati v izdani odločbi, pač pa na primeren način objaviti. 

Sodba nº U 307/2005 of Upravni oddelek, May 23, 2007

Ob upoštevanju dejstva, da je po odločbi z dne 13. 4. 1999 tožnica dolžna odstraniti prizidke zgrajene na parc. št. 10/2 k.o. C. in zasuti gradbene jame, sodišče ni imelo podlage za sklep, da bo z izvršitvijo navedenih dejanj, storjeno kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari, ki ga po 2. odstavku 224. člena KZ stori tisti, ki tujo stvar poškoduje, uniči ali napravi nerabno, in je povzročena škoda velika. Subjektivna plat kaznivega dejanja namreč ni podana, saj ne izhaja, da bi urbanistični i...

Sklep nº U 192/2007 of Upravni oddelek, May 23, 2007

Odredba o javni razgrnitvi spremembe lokacijskega načrta (sprememba za območje začasne garažne hiše) in Odredba o podaljšanju javne razgrnitve spremembe lokacijskega načrta (sprememba za območje začasne garažne hiše) nista upravna akta v smislu 2. odstavka 2. člena ZUS-1, saj z njima ni poseženo v pravice, obveznosti ali pravne koristi posameznika. 

Sklep nº U 1702/2005 of Upravni oddelek, May 23, 2007

Ker je predmet odločanja v zadevi odkup stanovanja po Stanovanjskem zakonu, je treba ta spor uvrstiti med spore iz "premoženjskih in drugih civilnopravnih razmerij" iz 1. člena ZPP, o katerih se odloča v pravdnem postopku.

Sodba nº U 644/2005 of Upravni oddelek, May 23, 2007

Ob prejemu pritožbe organ prve stopnje preizkusi, ali so izpolnjeni formalni pogoji za vsebinsko odločanje o pritožbi. Če je pritožba prepozna, jo organ prve stopnje s sklepom zavrže. Nepravočasno vložena pritožba se zavrže iz procesnih razlogov, zato takšne pritožbe ni treba presojati glede njene utemeljenosti. Iz istega razloga takšnih tožbenih ugovorov ne more presojati sodišče.

Sklep nº U 192/2007 of Upravni oddelek, May 23, 2007

Odredba o javni razgrnitvi spremembe lokacijskega načrta (sprememba za območje začasne garažne hiše) in Odredba o podaljšanju javne razgrnitve spremembe lokacijskega načrta (sprememba za območje začasne garažne hiše) nista upravna akta v smislu 2. odstavka 2. člena ZUS-1, saj z njima ni poseženo v pravice, obveznosti ali pravne koristi posameznika.

Sodba nº U 307/2005 of Upravni oddelek, May 23, 2007

Ob upoštevanju dejstva, da je po odločbi z dne 13. 4. 1999 tožnica dolžna odstraniti prizidke zgrajene na parc. št. 10/2 k.o. C. in zasuti gradbene jame, sodišče ni imelo podlage za sklep, da bo z izvršitvijo navedenih dejanj, storjeno kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari, ki ga po 2. odstavku 224. člena KZ stori tisti, ki tujo stvar poškoduje, uniči ali napravi nerabno, in je povzročena škoda velika. Subjektivna plat kaznivega dejanja namreč ni podana, saj ne izhaja, da bi urbanistični i...

Sodba nº U 354/2004 of Upravni oddelek, May 23, 2007

Pooblastilo za odločanje obsega tudi pooblastilo za vodenje postopka pred odločitvijo. Pri tem pa 319. člen ZUP določa, da morajo državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblasti na primeren način objaviti, katere uradne osebe so pooblaščene za odločanje o upravnih stvareh, iz česar sledi, da pooblastila osebe, ki je odločala na drugi stopnji, ni potrebno dokazovati v izdani odločbi, pač pa na primeren način objaviti.

Sodba nº U 294/2004 of Upravni oddelek, May 23, 2007

Sodišče zaključuje, da je stališče tožene stranke, da je edini ustrezni postopek, na katerega napotuje 29. člen ZENDMPE nepravdni postopek napačno, zato bo morala tožena stranka v ponovnem postopku ugotoviti, ali je tožeča stranka v 30 dnevnem roku od prejema poziva pri pristojnem sodišču sprožila ustrezen sodni postopek, to pa je tako nepravdni kot tudi pravdni postopek ter na tej podlagi odločiti o zakonitosti prvostopenjske odločbe.

May 22, 2007

Sodba nº U 1447/2005 of Upravni oddelek, May 22, 2007

Statusne spremembe gospodarskih družb, ki narekujejo uporabo pravil o pravnem nasledstvu, je treba vpisati v sodni register. Tudi če gre za ustanovitev pravne osebe na isti lokaciji, z istim premoženjem, ki se ukvarja z isto dejavnostjo, in celo z istim imenom, to še ne pomeni, da gre za pravno nasledstvo v statusnem smislu. 

Sodba nº U 1447/2005 of Upravni oddelek, May 22, 2007

Statusne spremembe gospodarskih družb, ki narekujejo uporabo pravil o pravnem nasledstvu, je treba vpisati v sodni register. Tudi če gre za ustanovitev pravne osebe na isti lokaciji, z istim premoženjem, ki se ukvarja z isto dejavnostjo, in celo z istim imenom, to še ne pomeni, da gre za pravno nasledstvo v statusnem smislu.

May 21, 2007

Sodba nº U 345/2006 of Javne finance oddelek, May 21, 2007

Bistveno v zadevi je, da blago, ki je bilo prijavljeno v carinskem postopku za sprostitev v prost promet s sporno carinsko deklaracijo, ni izpolnjevalo pogojev za preferencialno uporabo carinske stopnje, saj je bilo naknadno ugotovljeno, da izdano potrdilo o poreklu ni verodostojno. Pri tem ni odločilnega pomena, ali gre za ponarejeno listino ali ne. Odločilno je, da prijavljeno blago na podlagi ugotovitev tuje carinske administracije, ki je zabeležena v polju 14 potrdila o poreklu - EUR.1, n...

Sodba nº U 262/2007 of Upravni oddelek, May 21, 2007

Tudi oseba, ki je bila v času vojne mladoletna in je po predpisih bivše Kraljevine Jugoslavije v državljanstvu sledila svojim staršem, mora imeti možnost izpodbiti domnevno nelojalnosti oziroma individualno dokazovati svojo lojalnost. 

Sodba nº in sklep U 83/2005 of Javne finance oddelek, May 21, 2007

12. člen ZDMV (glede davčne osnove za DDV) velja le za proizvajalce in uvoznike, ki so tudi zavezanci za obračunavanje in plačevanje DMV po 1. odstavku 4. člena. To pa ne velja za nadaljnji promet z novimi vozili, saj v tem primeru npr. uvoznik nastopa v vlogi trgovca in je dolžan obračunati DDV od davčne osnove po določbi 21. člena ZDDV, torej vanjo vključiti tudi DMV (in ne po 22. členu ZDDV kot pri uvozu), na računih pa ni dolžan posebej izkazati DMV. 

Sodba nº U 901/2005 of Javne finance oddelek, May 21, 2007

V obravnavanem primeru ne gre za dvojno obdavčenje, kot zmotno zatrjuje tožnik, temveč za dva obdavčljiva prometa po ZDDV, zato sodišče sklicevanje tožnika na prakso ES in prepoved dvojne obdavčitve in načelo nevtralnosti kot brezpredmetno zavrača. V zadevi ni sporno, da tožnik, kot prejemnik storitev na premičnini (opremi), ki jo je opravil tuji dobavitelj, ki nima zastopnika v Sloveniji in ki jo je tožnik v naslednjem prometu prodal, po treh prejetih računih tega tujega dobavitelja ni obrač...

Sodba nº U 345/2006 of Javne finance oddelek, May 21, 2007

Bistveno v zadevi je, da blago, ki je bilo prijavljeno v carinskem postopku za sprostitev v prost promet s sporno carinsko deklaracijo, ni izpolnjevalo pogojev za preferencialno uporabo carinske stopnje, saj je bilo naknadno ugotovljeno, da izdano potrdilo o poreklu ni verodostojno. Pri tem ni odločilnega pomena, ali gre za ponarejeno listino ali ne. Odločilno je, da prijavljeno blago na podlagi ugotovitev tuje carinske administracije, ki je zabeležena v polju 14 potrdila o poreklu – EUR.1, n...

May 16, 2007

Sodba nº U 1604/2006 of Upravni oddelek, May 16, 2007

Po določbi 9.a člena ZDen je pravna oseba denacionalizacijska upravičenka, če obstaja pravna kontinuiteta s pravno osebo, kateri je bilo premoženje podržavljeno, v statusnopravnem smislu, ki se ugotavlja na podlagi vpisa v registru. Pravno kontinuiteto med bivšim društvom A.A.C. in društvom A.A.B. je tako v obravnavanem primeru treba presojati po predpisih o društvih. 

Sodba nº U 2812/2006 of Upravni oddelek, May 16, 2007

Ob uporabi ZD pa je določbo 1. odstavka 15. člena ZDen glede osebe, upravičene za uveljavljanje pravic po ZDen v korist pokojnega prejšnjega lastnika kot upravičenca, treba razlagati, da je to oseba (če se sklicuje na zakon kot podlago za pravno nasledstvo), ki sodi v krog zakonitih dedičev, ki jih določa ZD v 10. členu, in ki tako razmerje do prejšnjega lastnika ob vložitvi zahteve za denacionalizacijo izkaže tako, da ga organ lahko preizkusi. V primeru obsodbe osebe s kazensko sodbo na kaze...

Sodba nº in sklep U 820/2006 of Upravni oddelek, May 16, 2007

Trajen vir preživljanja pomeni, da mora imeti prosilec lastna sredstva, s katerimi se preživlja ali drug trajen vir preživljanja, ki mu omogoča materialno in socialno varnost. Zato notarsko overjena izjava staršev prosilca, da so mu pripravljeni finančno pomagati, ne pomeni, da mu je s tem zagotovljen trajen vir preživljanja, saj taka izjava ni prisilno izterljiva, lahko se tudi prekliče. 

Sodba nº in sklep U 779/2007 of Upravni oddelek, May 16, 2007

Za vsebinsko odločanje o prošnji za azil mora biti organ o pravno relevantnih dejstvih prepričan. Z veliko stopnjo verjetnosti mora ugotoviti, ali iz ravnanj tožnika izhaja, da postopek zlorablja. Prosilec mora zaprositi za azil, kakor hitro je mogoče, imeti mora pa tudi možnost izkazati utemeljene razloge, zakaj tega ni storil. Tožena stranka bi morala zato za pravilno in popolno ugotovitev dejanskega stanja izvesti predlagane dokaze. 

Sodba nº U 2770/2006 of Upravni oddelek, May 16, 2007

Tretji odstavek 11. člena Navodila je glede pogoja komunalne opremljenosti treba razlagati tako, da se je nepremičnina, glede katere mora biti ta pogoj izpolnjen, nahajala do 100 m od javnega vodovoda ali je imela v tej oddaljenosti možnost priključka na neko drugo obliko vodnega omrežja. Obstajati je torej morala možnost priključitve na sistem že priključka s pitno vodo. Vodnjak kot objekt, namenjen zbiranju in shranjevanju vode, četudi z vgrajeno črpalko in ustreznim sistemom za distribucij...

Sodba nº U 198/2005 of Upravni oddelek, May 16, 2007

Neustrezanje ponudbe razpisni dokumentaciji in zakonu je razlog za izločitev ponudbe iz nadaljnjega obravnavanja. 

Sodba nº U 221/2005 of Upravni oddelek, May 16, 2007

Pri vprašanju, ali ponudnik že 100 % pokriva razpisano področje, gre za vsebinski pogoj v fazi normalnega preizkusa ponudbe.

Sodba nº U 2770/2006 of Upravni oddelek, May 16, 2007

Tretji odstavek 11. člena Navodila je glede pogoja komunalne opremljenosti treba razlagati tako, da se je nepremičnina, glede katere mora biti ta pogoj izpolnjen, nahajala do 100 m od javnega vodovoda ali je imela v tej oddaljenosti možnost priključka na neko drugo obliko vodnega omrežja. Obstajati je torej morala možnost priključitve na sistem že priključka s pitno vodo. Vodnjak kot objekt, namenjen zbiranju in shranjevanju vode, četudi z vgrajeno črpalko in ustreznim sistemom za distribucij...

Sodba nº U 2812/2006 of Upravni oddelek, May 16, 2007

Ob uporabi ZD pa je določbo 1. odstavka 15. člena ZDen glede osebe, upravičene za uveljavljanje pravic po ZDen v korist pokojnega prejšnjega lastnika kot upravičenca, treba razlagati, da je to oseba (če se sklicuje na zakon kot podlago za pravno nasledstvo), ki sodi v krog zakonitih dedičev, ki jih določa ZD v 10. členu, in ki tako razmerje do prejšnjega lastnika ob vložitvi zahteve za denacionalizacijo izkaže tako, da ga organ lahko preizkusi.

Sodba nº U 1604/2006 of Upravni oddelek, May 16, 2007

Po določbi 9.a člena ZDen je pravna oseba denacionalizacijska upravičenka, če obstaja pravna kontinuiteta s pravno osebo, kateri je bilo premoženje podržavljeno, v statusnopravnem smislu, ki se ugotavlja na podlagi vpisa v registru. Pravno kontinuiteto med bivšim društvom A.A.C. in društvom A.A.B. je tako v obravnavanem primeru treba presojati po predpisih o društvih.

Sodba nº U 198/2005 of Upravni oddelek, May 16, 2007

Neustrezanje ponudbe razpisni dokumentaciji in zakonu je razlog za izločitev ponudbe iz nadaljnjega obravnavanja.

May 14, 2007

Sodba nº U 192/2006 of Javne finance oddelek, May 14, 2007

Ob naknadnem preverjanju carinske deklaracije po določbi 62. člena CZ je bilo ugotovljeno, da izjava na računu, ki je podlaga za preferencialno obravnavo blaga, ne izpolnjuje v Odloku določenih pogojev. 

Sodba nº U 409/2006 of Javne finance oddelek, May 14, 2007

V obravnavani zadevi ne gre za primer, da carinski dolg ni bil zakonsko dolgovan (2. odstavek 158. člena CZ). Uveljavljanje določenih carinskih ugodnosti je možno samo in zgolj na zahtevo stranke, ki pa mora biti pravočasna v okviru določbe 48. člena CZ. 

Sodba nº in sklep U 2806/2005 of Javne finance oddelek, May 14, 2007

Sodišče je že zavzelo stališče, da gre pri pogodbah o finančnem leasingu za posle opravljanja storitev - storitev finančnega leasinga, da je storitev dajalca leasinga v financiranju sredstev, ki jih daje v uporabo jemalcem leasinga, in da je prav v okviru financiranja oziroma plačila zanj izvršeno tudi plačilo lastne udeležbe. Gre torej za del plačila storitve financiranja, ki je dogovorjena s pogodbo o finančnem leasingu, s tem pa za del (bruto) plačila iz 23. člena ZPD, od katerega mora bit...

Sodba nº U 406/2006 of Javne finance oddelek, May 14, 2007

V obravnavani zadevi niso izpolnjeni pogoji za povračilo carine po določbi 2. odstavka 158. člena CZ. Ni šlo namreč za primer, da carinski dolg ni bil zakonsko dolgovan. Sprememba deklaracije skladno z določbo 50. člena CZ ni več možna, ko je carinski organ obvestil deklaranta o tem, da namerava pregledati blago ali je ugotovil, da so podatki, ki jih deklarant želi spremeniti netočni ali prepustil blago deklarantu. 

Sodba nº in sklep U 942/2005 of Upravni oddelek, May 14, 2007

Tudi po mnenju sodišča v obravnavanem primeru ne pride v poštev 5. člen Pravilnika. Iz upravnih spisov je razvidno, da ne gre za mestno avtobusno in železniško postajo, za katero je v 2. odstavku 5. člena Pravilnika predvideno, da mora ob prihodih in odhodih medkrajevnih avtobusov in vlakov ter potniških letal obratovati vsaj en gostinski obrat in za katerega obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ni potrebno soglasje iz 2. odstavka 4. člena, prvostopni organ pa je pravilno odločal o obr...

Sodba nº U 406/2006 of Javne finance oddelek, May 14, 2007

V obravnavani zadevi niso izpolnjeni pogoji za povračilo carine po določbi 2. odstavka 158. člena CZ. Ni šlo namreč za primer, da carinski dolg ni bil zakonsko dolgovan.

Sodba nº in sklep U 2806/2005 of Javne finance oddelek, May 14, 2007

Sodišče je že zavzelo stališče, da gre pri pogodbah o finančnem leasingu za posle opravljanja storitev - storitev finančnega leasinga, da je storitev dajalca leasinga v financiranju sredstev, ki jih daje v uporabo jemalcem leasinga, in da je prav v okviru financiranja oziroma plačila zanj izvršeno tudi plačilo lastne udeležbe. Gre torej za del plačila storitve financiranja, ki je dogovorjena s pogodbo o finančnem leasingu, s tem pa za del (bruto) plačila iz 23. člena ZPD, od katerega mora bit...

Sodba nº U 409/2006 of Javne finance oddelek, May 14, 2007

V obravnavani zadevi ne gre za primer, da carinski dolg ni bil zakonsko dolgovan (2. odstavek 158. člena CZ).

Sodba nº U 192/2006 of Javne finance oddelek, May 14, 2007

Ob naknadnem preverjanju carinske deklaracije po določbi 62. člena CZ je bilo ugotovljeno, da izjava na računu, ki je podlaga za preferencialno obravnavo blaga, ne izpolnjuje v Odloku določenih pogojev.

May 11, 2007

Sodba nº U 2585/2006 of Upravni oddelek, May 11, 2007

Če vlagatelj ne dokaže, da so bili njegovi starši ubiti s strani okupatorja oziroma njegovih pomagačev, mu ni mogoče priznati status žrtve vojnega nasilja - otroka ubitih staršev. To pa pomeni, da zahtevani status tožniku ne gre po umrlih bratih. 

Sodba nº U 2417/2005 of Javne finance oddelek, May 11, 2007

V obravnavanem primeru je izpolnjen pogoj, ki ga določa 2. odstavek 43. člena CZ, saj gre za ugotovljeno kršitev obveznosti po CZ, ki jo ugotavlja tožena stranka v zvezi z blagom, ki je v lasti tožnika in za katerega je izkazano, da je bilo v RS pripeljano v nasprotju z 32. členom CZ.

May 09, 2007

Sodba nº U 139/2006 of Upravni oddelek, May 09, 2007

Pri oceni podobnosti konkurenčnih znakov je treba izhajati iz tega, kako povprečen potrošnik dojema oziroma bi dojemal znak kot celoto različnost znakov. Zato ne pomeni, da se morata znaka razlikovati prav v vsakem posameznem elementu. 

Sodba nº U 1184/2005 of Upravni oddelek, May 09, 2007

Dobro poznanost znamke mora izkazati tisti, ki jo zatrjuje, kot dokaz pa se lahko napravi vse, kar je primerno za ugotavljanje stanja stvari in kar ustreza posameznemu primeru. 

Sodba nº in sklep U 1684/2005 of Upravni oddelek, May 09, 2007

Dejansko stanje mora biti v tolikšni meri razčiščeno in ugotovljeno, da se lahko oceni, ali je tožnica kot mati naredila vse, kar je v njeni moči, da bi se stiki lahko v celoti realizirali. Zato je treba otroka, čeprav gre za izvršilni postopek, zaslišati, saj to pogojuje že sama narava obveznosti. 

Sodba nº U 1184/2005 of Upravni oddelek, May 09, 2007

Dobro poznanost znamke mora izkazati tisti, ki jo zatrjuje, kot dokaz pa se lahko napravi vse, kar je primerno za ugotavljanje stanja stvari in kar ustreza posameznemu primeru.

Sodba nº U 139/2006 of Upravni oddelek, May 09, 2007

Pri oceni podobnosti konkurenčnih znakov je treba izhajati iz tega, kako povprečen potrošnik dojema oziroma bi dojemal znak kot celoto različnost znakov. Zato ne pomeni, da se morata znaka razlikovati prav v vsakem posameznem elementu.

May 08, 2007

Sodba nº U 1492/2006 of Upravni oddelek, May 08, 2007

Organ je dolžan po uradni dolžnosti sprožiti postopek, v zvezi s katerim bi zahteval od pristojnega upravnega organa ugotovitveno odločbo o državljanstvu, ne glede na to, ali je vlagatelj zahteve za denacionalizacijo postavil zahtevek po 9. oziroma po 12. členu ZDen. 

Sodba nº U 1777/2006 of Upravni oddelek, May 08, 2007

Razpis kot formalni postopek zagotavlja enakost med udeleženci razpisa z določitvijo razpisnih pogojev in dokazil o njihovem izpolnjevanju ter z določitvijo ravnanja z nepopolnimi in nepravočasno oddanimi vlogami. Akt o izbiri in imenovanju je po navedenem nezakonit le, kolikor je izbran kandidat, ki zakonitih in hkrati razpisnih pogojev ne izpolnjuje oziroma njihovega izpolnjevanja ne dokaže na način in v roku, določenem z javnim razpisom. Neizbranemu udeležencu razpisa zato ni mogoče odreči...

Sodba nº U 165/2007 of Upravni oddelek, May 08, 2007

Odločitev tožene stranke, da se tožeči stranki čas odvzema prostosti všteje v pokojninsko dobo v enojnem štetju, je po presoji sodišča skladna z določbami 1. in 2. odstavka 6. člena ZPKri. Ni namreč sporno, da je tožeči stranki status bivše politične zapornice priznan za čas prisilne mobilizacije v delovne brigade. 

Sodba nº U 1671/2005 of Javne finance oddelek, May 08, 2007

Pri sporazumu, sklenjenem v obravnavanem primeru, ne gre za preklic in s tem za prenehanje prvega pravnega posla (darilne pogodbe), temveč za nov neodplačen prenos lastninske pravice na nepremičnini in s tem za darilo. Sklenjeni sporazum torej z vidika davčnih predpisov predstavlja ponovno darilo. Posledično je tožnik kot tisti, ki je prejel v dar premoženje (nepremičnino), skladno s prvim odstavkom 3. člena ZDO, zavezanec za davek na darila. Davčni organ je pravilno odmeril davek na dediščin...

Sodba nº in sklep U 1650/2005 of Upravni oddelek, May 08, 2007

Upravičenci do plačil za ukrepe PRP, tudi tistih, ki jih je uveljavljal tožnik, morajo (med ostalim) kmetovati po načelu dobrega gospodarja ter pri tem, skladno z Uredbo o podrobnejših merilih za presojo, ali obdelovalec ravna kot dober gospodar, upoštevati ustrezne vzdrževalne standarde za vse kmetijske stroje in naprave, zlasti pa za naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev.

Sodba nº U 165/2007 of Upravni oddelek, May 08, 2007

Odločitev tožene stranke, da se tožeči stranki čas odvzema prostosti všteje v pokojninsko dobo v enojnem štetju, je po presoji sodišča skladna z določbami 1. in 2. odstavka 6. člena ZPKri. Ni namreč sporno, da je tožeči stranki status bivše politične zapornice priznan za čas prisilne mobilizacije v delovne brigade.

Sodba nº U 1777/2006 of Upravni oddelek, May 08, 2007

Razpis kot formalni postopek zagotavlja enakost med udeleženci razpisa z določitvijo razpisnih pogojev in dokazil o njihovem izpolnjevanju ter z določitvijo ravnanja z nepopolnimi in nepravočasno oddanimi vlogami. Akt o izbiri in imenovanju je po navedenem nezakonit le, kolikor je izbran kandidat, ki zakonitih in hkrati razpisnih pogojev ne izpolnjuje oziroma njihovega izpolnjevanja ne dokaže na način in v roku, določenem z javnim razpisom. Neizbranemu udeležencu razpisa zato ni mogoče odreči...

Sodba nº U 1492/2006 of Upravni oddelek, May 08, 2007

Organ je dolžan po uradni dolžnosti sprožiti postopek, v zvezi s katerim bi zahteval od pristojnega upravnega organa ugotovitveno odločbo o državljanstvu, ne glede na to, ali je vlagatelj zahteve za denacionalizacijo postavil zahtevek po 9. oziroma po 12. členu ZDen.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners