Upravno Sodišče RS: Opinions issued on June 2007

June 29, 2007

Sodba nº U 131/2005 of Upravni oddelek, June 29, 2007

V ponudbi tožeče stranke odločba Ministrstva za kulturo o vpisu medija v razvid medijev ni bila vložena pod obvezno prilogo 9 kot se je to zahtevalo, pač pa je bila vložena za obvezno prilogo 10, ugotovljena pomanjkljivost ponudbe pa po presoji sodišča utemeljuje odločitev tožene stranke, ki je ponudbo izločila iz postopka in ponudbo zavrgla. 

Sodba nº U 131/2005 of Upravni oddelek, June 29, 2007

V ponudbi tožeče stranke odločba Ministrstva za kulturo o vpisu medija v razvid medijev ni bila vložena pod obvezno prilogo 9 kot se je to zahtevalo, pač pa je bila vložena za obvezno prilogo 10, ugotovljena pomanjkljivost ponudbe pa po presoji sodišča utemeljuje odločitev tožene stranke, ki je ponudbo izločila iz postopka in ponudbo zavrgla.

June 28, 2007

Sodba nº U 1161/2007 of Upravni oddelek, June 28, 2007

Prikritje prošnje za azil se šteje za zavajanje ali zlorabo postopka po 4. alinei 36. člena ZAzil, zato zaslišanje prosilca, zakaj je to dejstvo prikril, na drugačno odločitev ne more vplivati. 

Sklep nº U 1121/2007 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, June 28, 2007

Javna obvestila in javni pozivi niso posamična dejanja niti posamični akt v smislu določbe 2. člena ZUS-1, saj niso naslovljeni na poimensko določene osebe in tožniku ne morejo povzročiti nobene z zakonom (ne)dovoljene posledice, ker pravno ne učinkujejo. Zato tudi ne morejo poseči v posameznikove z ustavo varovane pravice.

June 27, 2007

Sodba nº U 2564/2006 of Upravni oddelek, June 27, 2007

Tudi če se denacionalizacijo uveljavlja na podlagi 4. člena ZDen (po katerem so upravičenci - med drugim - osebe, ki jim je bilo premoženje neodplačno odvzeto z ukrepom državnega organa brez pravnega naslova), za zahtevo za denacionalizacijo velja, tako kot določa 62. člen ZDen, da mora obsegati podatke o premoženju, na katero se nanaša, o pravnem temelju podržavljenja, o pravnem temelju pravice do vrnitve ter o tem, v kateri obliki se zahteva vrnitev (1. odstavek) ter da je zahtevi treba pri...

Sodba nº U 468/2006 of Upravni oddelek, June 27, 2007

Iz upravnih spisov in iz projektne dokumentacije izhaja, da so objekti A, B in C postavljeni v eno vrsto oziroma en niz, objekta F in E tvorita drugi niz, objekt D pa je postavljen prečno na omenjena dva niza stavb. Glede na navedeno je po mnenju sodišča tožena stranka napačno uporabila materialno pravo, saj PUP dovoljuje gradnjo le v enem nizu. Pri določanju etažnosti ni mogoče upoštevati na novo nastalo površino nad garažami, ki so predvidene med obema nizoma objektov, ampak odnos objektov ...

Sodba nº U 1353/2006 of Upravni oddelek, June 27, 2007

Po 4. odstavku 263. člena ZUP se po petih letih od vročitve odločbe stranki obnova ne more več predlagati, izjemoma po preteku petih let iz razlogov po 2., 3. in 4. točki 260. člena ZUP (5. odstavek 263. člena ZUP). Pri izjemi je potrebno upoštevati, da gre za zakonsko izjemo od določenega roka pet let ter jo zato razlagati restriktivno. 

Sodba nº in sklep U 1108/2005 of Upravni oddelek, June 27, 2007

Če je v postopku ugotovljeno, da stranka od 23. 12. 1990 dalje v RS neprekinjeno ne živi, je pravilna odločitev, da ne izpolnjuje pogoja za podelitev državljanstva na podlagi 19. člena ZDRS-Č.

Sodba nº U 2564/2006 of Upravni oddelek, June 27, 2007

Tudi če se denacionalizacijo uveljavlja na podlagi 4. člena ZDen (po katerem so upravičenci - med drugim - osebe, ki jim je bilo premoženje neodplačno odvzeto z ukrepom državnega organa brez pravnega naslova), za zahtevo za denacionalizacijo velja, tako kot določa 62. člen ZDen, da mora obsegati podatke o premoženju, na katero se nanaša, o pravnem temelju podržavljenja, o pravnem temelju pravice do vrnitve ter o tem, v kateri obliki se zahteva vrnitev (1. odstavek) ter da je zahtevi treba pri...

Sodba nº U 1353/2006 of Upravni oddelek, June 27, 2007

Po 4. odstavku 263. člena ZUP se po petih letih od vročitve odločbe stranki obnova ne more več predlagati, izjemoma po preteku petih let iz razlogov po 2., 3. in 4. točki 260. člena ZUP (5. odstavek 263. člena ZUP). Pri izjemi je potrebno upoštevati, da gre za zakonsko izjemo od določenega roka pet let ter jo zato razlagati restriktivno.

Sodba nº U 468/2006 of Upravni oddelek, June 27, 2007

Iz upravnih spisov in iz projektne dokumentacije izhaja, da so objekti A, B in C postavljeni v eno vrsto oziroma en niz, objekta F in E tvorita drugi niz, objekt D pa je postavljen prečno na omenjena dva niza stavb. Glede na navedeno je po mnenju sodišča tožena stranka napačno uporabila materialno pravo, saj PUP dovoljuje gradnjo le v enem nizu.

June 22, 2007

Sodba nº U 482/2006 of Upravni oddelek, June 22, 2007

Po oceni sodišča dokazno breme, ali je upravičenec pridobil tuje državljanstvo, na podlagi katerega bi imel pravico dobiti odškodnino za podržavljeno premoženje od tuje države, ni na tožeči stranki, ki je predlagala uvedbo denacionalizacijskega postopka, pač pa mora to ugotavljati pristojni upravni organ po uradni dolžnosti (2. odstavek 10. člena ZDen). 

Sodba nº U 260/2005 of Upravni oddelek, June 22, 2007

Javni natečaj kot zahtevani pogoj določa univerzitetno izobrazbo gradbene, pravne, ekonomske ali druge ustrezne družboslovne smeri oziroma visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem iz navedenih smeri. Zato ni pravilno sklepanje tožnika, da s tem, ko je opravil magisterij na Ekonomski fakulteti, izpolnjuje zahtevane pogoje. Neustrezna dodiplomska izobrazba (arhitektura) s tem ne more nadomestiti.

Sodba nº U 482/2006 of Upravni oddelek, June 22, 2007

Po oceni sodišča dokazno breme, ali je upravičenec pridobil tuje državljanstvo, na podlagi katerega bi imel pravico dobiti odškodnino za podržavljeno premoženje od tuje države, ni na tožeči stranki, ki je predlagala uvedbo denacionalizacijskega postopka, pač pa mora to ugotavljati pristojni upravni organ po uradni dolžnosti (2. odstavek 10. člena ZDen).

June 21, 2007

Sklep nº U 1048/2007 of Upravni oddelek, June 21, 2007

Sodno varstvo zoper kršitve človekovih pravic v predkazenskem postopku je tožniku zagotovljeno v kazenskem postopku že ob odločitvi v sodnem preizkusu obtožnice in izčrpano z izčrpanjem pravnih sredstev zoper kazensko sodbo.

June 20, 2007

Sodba nº U 591/2006 of Upravni oddelek, June 20, 2007

Ničnostni razlog po 3. točki 1. odstavka 279. člena ZUP je podan, če odločbe ni mogoče izvršiti. V primeru, da se z odločbo stranki ne naloži obveznost, temveč se le ugotovi pravica, ki pa ne zahteva posebnega postopka izvršbe.

Sklep nº U 711/2007 of Upravni oddelek, June 20, 2007

Predmet spora je odkup stanovanja po Stanovanjskem zakonu. Ker ta zakon ne določa pristojnosti Upravnega sodišča RS, obravnavani spor pa ima naravo spora iz civilnih razmerij po 1. členu ZPP, je s tem določena tudi že vrsta sodnega varstva.

Sodba nº U 822/2007 of Upravni oddelek, June 20, 2007

Če stranka dvomi v pravilnost vročitve, mora to okoliščino raziskati. Vročilnica je nedvomno dokaz o opravljeni vročitvi le, če je v vsem napravljena v skladu z določbami ZUP.

June 19, 2007

Sklep nº U 182/2007 of Upravni oddelek, June 19, 2007

Odločba organa druge stopnje, s katero je ta razveljavil prvostopno odločbo po nadzorstveni pravici (določba 2. odstavka 279. člena ZUP), ne more biti podvržena sodni kontroli v upravnem sporu. Razveljavitev prvostopne odločbe pomeni, da le-ta ne obstaja več, zahtevek stranke, o katerem je bilo odločeno s to odločbo, pa je ostal nerešen, ker zakon organu, ki je pristojen za odločanje po nadzorstveni pravici, ne daje pravice, da bi sam meritorno odločil o upravni stvari. 

Sodba nº U 639/2006 of Upravni oddelek, June 19, 2007

Praksa, ko se je v primeru, ko je bilo iz okoliščin mogoče ugotoviti čas, ko je stranka izvedela za odločbo in vsebino, ta čas izenačil z opravljeno vročitvijo odločbe stranki, ni pravilna v primeru določbe 5. točke 1. odstavka 263. člena ZUP, veljavne do sprememb, ki jih je prinesel ZUP-C.

Sklep nº U 182/2007 of Upravni oddelek, June 19, 2007

Odločba organa druge stopnje, s katero je ta razveljavil prvostopno odločbo po nadzorstveni pravici (določba 2. odstavka 279. člena ZUP), ne more biti podvržena sodni kontroli v upravnem sporu. Razveljavitev prvostopne odločbe pomeni, da le-ta ne obstaja več, zahtevek stranke, o katerem je bilo odločeno s to odločbo, pa je ostal nerešen, ker zakon organu, ki je pristojen za odločanje po nadzorstveni pravici, ne daje pravice, da bi sam meritorno odločil o upravni stvari.

June 18, 2007

Sodba nº U 1199/2006 of Javne finance oddelek, June 18, 2007

Podlaga za obnovo postopka carinjenja naj bi bilo novo dejstvo, to je, da predloženo potrdilo o poreklu - izjava na računu, ni verodostojna. Ta ugotovitev naj bi izhajala iz naknadnih preverjanj nemške carinske administracije. Vendar pa sodišče v obravnavanem primeru te okoliščine ne more preizkusiti, saj listina (novo dejstvo), o tem da predložena izjava na fakturi ni verodostojna, ni prevedena in se v upravnih spisih nahaja v tujem jeziku. To pomeni, da sodišče ne more presoditi ali so bili...

Sodba nº U 1488/2006 of Javne finance oddelek, June 18, 2007

Okoliščine, ki jih tožena stranka in pred njo prvostopni organ navajata kot razlog za nepriznavanje nižje davčne stopnje, zaradi katerih posledično ugotavljata, da ne gre za blago, ki je namenjeno izključno uporabi v kmetijstvu, po mnenju sodišča ne zadoščajo glede na določeno dejavnost kmetijstva po standardni klasifikaciji dejavnosti. Gre za relevantno okoliščino, od katere je odvisna uporaba pravilne davčne stopnje, torej ali je sporno blago namenjeno za izključno uporabo v kmetijstvu. Tož...

Sodba nº U 1199/2006 of Javne finance oddelek, June 18, 2007

Podlaga za obnovo postopka carinjenja naj bi bilo novo dejstvo, to je, da predloženo potrdilo o poreklu - izjava na računu, ni verodostojna. Ta ugotovitev naj bi izhajala iz naknadnih preverjanj nemške carinske administracije. Vendar pa sodišče v obravnavanem primeru te okoliščine ne more preizkusiti, saj listina (novo dejstvo), o tem da predložena izjava na fakturi ni verodostojna, ni prevedena in se v upravnih spisih nahaja v tujem jeziku. To pomeni, da sodišče ne more presoditi ali so bili...

June 15, 2007

Sodba nº U 93/2004 of Upravni oddelek, June 15, 2007

Tudi v primeru vložitve kmetijskega zemljišča kot stvarnega vložka v gospodarsko družbo gre po mnenju sodišča za promet s kmetijskimi zemljišči po ZKZ, saj prihaja do sprememb lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih. 

Sodba nº U 93/2004 of Upravni oddelek, June 15, 2007

Tudi v primeru vložitve kmetijskega zemljišča kot stvarnega vložka v gospodarsko družbo gre po mnenju sodišča za promet s kmetijskimi zemljišči po ZKZ, saj prihaja do sprememb lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih.

June 13, 2007

Sodba nº U 2819/2006 of Upravni oddelek, June 13, 2007

Javni sklad je ustanovljen predvsem za zadovoljevanje javnih potreb in javnih interesov, zato navedeno narekuje smiselno uporabo ZUP. Zato bi morala tožena stranka pred izdajo odločbe o razrešitvi dati tožnici možnost, da se izjavi o krivdnih razlogih za njeno razrešitev. Ker tega ni storila, je bistveno kršila določbe postopka.

Sodba nº U 1216/2006 of Upravni oddelek, June 13, 2007

Glede na naravo upravne stvari, kot je odločanje o prošnji za pogojni odpust, je presoja zakonitosti izpodbijane odločbe s strani sodišča zadržana. Pri odločanju o prošnji za pogojni odpust gre namreč za del izvrševanja kaznovalne politike, zato sodišče izpodbijani akt, ki ga upravni organ izda po prostem preudarku, presoja samo prek tega, ali odločitev, ki mora biti obrazložena in se mora opirati na določilo 4. odstavka 109. člena KZ, prestane preizkus zakonitosti uporabe prostega preudarka ...

Sodba nº in sklep U 962/2007 of Upravni oddelek, June 13, 2007

V upravno-sodni praksi velja, da mora prvostopenjski organ, če ugotovi bistvene nekonsistentnosti ali nelogičnosti v izjavi prosilca za azil, le-tega s temi neskladji soočiti in mu dati možnost, da svojo izpovedbo pojasni in da se do tega izreče, tako da nejasnosti razčisti, preden organ njegovo prošnjo za azil zavrne. Vendar pa to procesno pravilo ni absolutno, kajti če tega pravila tožena stranka ne upošteva, Upravno sodišče tožbi ugodi samo, če je ta procesna kršitev lahko vplivala na zako...

June 12, 2007

Sodba nº U 111/2005 of Upravni oddelek, June 12, 2007

Ker je trajanje programa eno od meril, na podlagi katerih se ponudbe ocenjuje, se ponudbe ne da oceniti, ker ne vsebuje vseh zahtevanih sestavin. Zato jo je bilo potrebno izločiti iz nadaljnjega postopka. 

Sodba nº U 1768/2006 of Upravni oddelek, June 12, 2007

Iz 2. odstavka 74. člena ZZad in 1. odstavka 14. člena ZSKZ izhaja, da je Republika Slovenija z ZSKZ postala lastnica še tistih kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov v družbeni lastnini, ki niso prešla v njeno last že na podlagi ZLPP, ZZad in drugih predpisov (1. in 2. odstavek 14. člena ZSKZ). 

Sodba nº U 1768/2006 of Upravni oddelek, June 12, 2007

Iz 2. odstavka 74. člena ZZad in 1. odstavka 14. člena ZSKZ izhaja, da je Republika Slovenija z ZSKZ postala lastnica še tistih kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov v družbeni lastnini, ki niso prešla v njeno last že na podlagi ZLPP, ZZad in drugih predpisov (1. in 2. odstavek 14. člena ZSKZ).

Sodba nº U 111/2005 of Upravni oddelek, June 12, 2007

Ker je trajanje programa eno od meril, na podlagi katerih se ponudbe ocenjuje, se ponudbe ne da oceniti, ker ne vsebuje vseh zahtevanih sestavin. Zato jo je bilo potrebno izločiti iz nadaljnjega postopka.

June 11, 2007

Sodba nº in sklep U 127/2006 of Javne finance oddelek, June 11, 2007

Neupoštevanje taksativno navedenih pogojev iz člena 6. in 7. ZPD ima za posledico obračun davka. 

Sodba nº U 1796/2005 of Javne finance oddelek, June 11, 2007

Pravna oseba je bila izbrisana iz sodnega registra na podlagi 1. odstavka 32. člena ZFPPod. Ob takem dejanskem in pravnem stanju bi morala tožena stranka postopati po relevantnih določbah ZUP, ki se v smislu 5. odstavka 1. člena ZDavP uporabljajo glede vseh vprašanj postopka, razen tistih, ki so v ZDavP drugače urejena. Glede na povedano se izkaže, da je v postopku pred organom druge stopnje nastopil nekdo, ki ne more biti več stranka. Tožena stranka pa posledično ni uporabila ustreznih določ...

Sodba nº U 1268/2006 of Javne finance oddelek, June 11, 2007

V obravnavanem primeru je za odločitev o naknadnem obračunu relevantna okoliščina, da je tožnik imel dovoljenje za deklariranje na podlagi knjigovodskih vpisov po 3. točki 1. odstavka 59. člena CZ, zato se v tem primeru, tako kot pravilno ugotavlja tožena stranka, glede narave, carinske vrednosti in količine blaga v smislu 151. člena CZ upošteva po določbi 3. odstavka 85. člena CZ tista narava blaga, ki je veljala v trenutku začetka postopka carinskega skladiščenja za to blago. Za obravnavano...

Sodba nº in sklep U 127/2006 of Javne finance oddelek, June 11, 2007

Neupoštevanje taksativno navedenih pogojev iz člena 6. in 7. ZPD ima za posledico obračun davka.

June 06, 2007

Sodba nº in sklep U 762/2007 of Upravni oddelek, June 06, 2007

Le na kakršen koli način prizadeto zdravstveno stanje prosilca za azil ni zadostna podlaga za podelitev subsidiarne zaščite po ZAzil, saj mora nehumano ravnanje dosegati določeno stopnjo intenzivnosti (resnosti), da pride v okvir določila 3. člena MKVČP, 18. člena Ustave in 3. odstavka 1. člena ZAzil. Določilo 1. odstavka 3. člena MKOP je programske narave, kar v konkretnem primeru pomeni, da bi sodišče lahko presodilo, da je odstranitev dveh mladoletnih tožnikov (skupaj z ostalimi člani druž...

June 05, 2007

Sodba nº U 2964/2006 of Upravni oddelek, June 05, 2007

Če je imel prejšnji lastnik podržavljenega premoženja za premoženje, podržavljeno v Sloveniji, pravico dobiti odškodnino od tuje države, ni upravičen po ZDen, v takem primeru pa niso upravičenci po 12. členu ZDen tudi njegovi pravni nasledniki. Pri odločanju o tem, ali je imela oseba pravico dobiti odškodnino od tuje države, se upoštevajo mirovne pogodbe in meddržavni sporazumi, pa tudi pravica po zakonih tujih držav. 

Sodba nº U 777/2007 of Upravni oddelek, June 05, 2007

Če upravičenec na predloži potrdila o državljanstvu, mora upravni organ po uradni dolžnosti zahtevati izdajo ugotovitvene odločbe o državljanstvu (24. člen Navodila za poslovanje v zvezi z zahtevami za denacionalizacijo). Ker upravni organ ni tako ravnal, ni imel podlage za zaključek, da tožnik ni upravičenec iz 12. člena ZDen. 

Sklep nº U 2339/2004 of Javne finance oddelek, June 05, 2007

Ker se v konkretnem primeru pravno nasledstvo po izbrisani družbi ni ugotavljalo po izbrisani družbi ni ugotavljalo, odločba pa je bila vročena izključno pooblaščencu izbrisane družbe, z njo se vsaj zaenkrat še ne odloča o davčnih obveznostih obeh tožnikov. O tem bo odločeno šele, ko (in če) jima bo kot pravnima naslednikoma izbrisane družbe izdana in vročena odločba. Dokler pa temu ni tako, odločba zanju ne učinkuje, posledično pa to pomeni, da kot tožnika v tem upravnem sporu nimata interes...

Sodba nº U 327/2005 of Upravni oddelek, June 05, 2007

Tožeča stranka je bila zaradi prenosa svojega družbenega kapitala na Sklad RS za razvoj oziroma na Slovensko razvojno družbo pred uveljavitvijo ZLPP zavezana k lastninskemu preoblikovanju oziroma privatizaciji po ZPPOLS oziroma sedaj veljavnem ZZLPPO,ki sta našteta v določbi 1.odstavka 24. člena ZLPZ/-1, kar pomeni, da lahko delnice pridobi le na odplačni način. 

Sodba nº U 256/2004 of Upravni oddelek, June 05, 2007

Sodišče ugotavlja, da tožena stranka v izreku izpodbijane odločbe res ni uporabila izraza "odpravi", ki je uporabljen v 2. odstavku 21. člena ZDavP, pač pa izraz "nadomesti", vendar po stališču sodišča tako iz izreka kot tudi iz obrazložitve izpodbijane odločbe dovolj jasno izhaja, da je bil prvostopni sklep v tem delu odpravljen in spremenjen, ne pa popravljen, kot to navaja tožnik v tožbi. Uporaba drugačnega izraza, kot je določen v ZDavP, zato po mnenju sodišča v konkretnem primeru ne pred...

Sodba nº U 468/2005 of Upravni oddelek, June 05, 2007

Če za osebo oziroma organ, ki je izvajal pravno pomoč, obveznost vrniti napotnico strokovni službi za brezplačno pravno pomoč, iz napotnice ne izhaja, je do plačila storitev brezplačne pravne pomoči praviloma upravičena. 

Sklep nº U 2339/2004 of Javne finance oddelek, June 05, 2007

Ker se v konkretnem primeru pravno nasledstvo po izbrisani družbi ni ugotavljalo po izbrisani družbi ni ugotavljalo, odločba pa je bila vročena izključno pooblaščencu izbrisane družbe, z njo se vsaj zaenkrat še ne odloča o davčnih obveznostih obeh tožnikov. O tem bo odločeno šele, ko (in če) jima bo kot pravnima naslednikoma izbrisane družbe izdana in vročena odločba. Dokler pa temu ni tako, odločba zanju ne učinkuje, posledično pa to pomeni, da kot tožnika v tem upravnem sporu nimata interes...

Sodba nº U 777/2007 of Upravni oddelek, June 05, 2007

Če upravičenec na predloži potrdila o državljanstvu, mora upravni organ po uradni dolžnosti zahtevati izdajo ugotovitvene odločbe o državljanstvu (24. člen Navodila za poslovanje v zvezi z zahtevami za denacionalizacijo). Ker upravni organ ni tako ravnal, ni imel podlage za zaključek, da tožnik ni upravičenec iz 12. člena ZDen.

Sodba nº U 2964/2006 of Upravni oddelek, June 05, 2007

Če je imel prejšnji lastnik podržavljenega premoženja za premoženje, podržavljeno v Sloveniji, pravico dobiti odškodnino od tuje države, ni upravičen po ZDen, v takem primeru pa niso upravičenci po 12. členu ZDen tudi njegovi pravni nasledniki. Pri odločanju o tem, ali je imela oseba pravico dobiti odškodnino od tuje države, se upoštevajo mirovne pogodbe in meddržavni sporazumi, pa tudi pravica po zakonih tujih držav.

Sodba nº U 327/2005 of Upravni oddelek, June 05, 2007

Tožeča stranka je bila zaradi prenosa svojega družbenega kapitala na Sklad RS za razvoj oziroma na Slovensko razvojno družbo pred uveljavitvijo ZLPP zavezana k lastninskemu preoblikovanju oziroma privatizaciji po ZPPOLS oziroma sedaj veljavnem ZZLPPO,ki sta našteta v določbi 1.odstavka 24. člena ZLPZ/-1, kar pomeni, da lahko delnice pridobi le na odplačni način.

Sodba nº U 468/2005 of Upravni oddelek, June 05, 2007

Če za osebo oziroma organ, ki je izvajal pravno pomoč, obveznost vrniti napotnico strokovni službi za brezplačno pravno pomoč, iz napotnice ne izhaja, je do plačila storitev brezplačne pravne pomoči praviloma upravičena.

Sodba nº U 256/2004 of Upravni oddelek, June 05, 2007

Sodišče ugotavlja, da tožena stranka v izreku izpodbijane odločbe res ni uporabila izraza „odpravi“, ki je uporabljen v 2. odstavku 21. člena ZDavP, pač pa izraz „nadomesti“, vendar po stališču sodišča tako iz izreka kot tudi iz obrazložitve izpodbijane odločbe dovolj jasno izhaja, da je bil prvostopni sklep v tem delu odpravljen in spremenjen, ne pa popravljen, kot to navaja tožnik v tožbi. Uporaba drugačnega izraza, kot je določen v ZDavP, zato po mnenju sodišča v konkretnem primeru ne pred...

June 01, 2007

Sklep nº U 974/2007 of Upravni oddelek, June 01, 2007

Prosilcu za azil se lahko omeji gibanje oziroma osebno svobodo samo v skladu z določilom 27. člena ZAzil. Določilo 40.a člena ZAzil ne daje samostojne - to je od določila 27. člena ZAzil neodvisne - pravne podlage za omejitev gibanja oziroma osebne svobode, saj mora biti po ustavno-pravni praksi in po praksi Evropskega sodišča za človekove pravice (člen 5(1)(f) MKVČP, načelo proporcionalnosti in prepoved arbitrarnega odločanja) omejitev osebne svobode določno opredeljena v zakonu, tako da ure...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners