Upravno Sodišče RS: Opinions issued on July 2007

July 24, 2007

Sodba nº U 31/2006 of Javne finance oddelek, July 24, 2007

Upoštevaje določbe 2. in 3. odstavka 14. člena ZSam-1, ki kot podlago za ugotavljanje novih zavezancev oziroma za ugotavljanje kasnejše izgube lastnosti zavezanca za samoprispevek določata podatke o fizičnih osebah z dohodki, ki so bili obdavčeni z dohodnino v predpreteklem letu pred letom, v katerem ugotavlja nove zavezance, je tudi z "dohodki, ki so obdavčljivi po zakonu o dohodnini" po določbi 1. odstavka 14. člena v zvezi z 9. členom ZSam-1 razumeti le dohodke, ki so bili z dohodnino tudi...

Sodba nº U 31/2006 of Javne finance oddelek, July 24, 2007

Upoštevaje določbe 2. in 3. odstavka 14. člena ZSam-1, ki kot podlago za ugotavljanje novih zavezancev oziroma za ugotavljanje kasnejše izgube lastnosti zavezanca za samoprispevek določata podatke o fizičnih osebah z dohodki, ki so bili obdavčeni z dohodnino v predpreteklem letu pred letom, v katerem ugotavlja nove zavezance, je tudi z »dohodki, ki so obdavčljivi po zakonu o dohodnini« po določbi 1. odstavka 14. člena v zvezi z 9. členom ZSam-1 razumeti le dohodke, ki so bili z dohodnino tudi...

July 23, 2007

Sklep nº U 1349/2007 of Upravni oddelek, July 23, 2007

Operaterjem s pomembno tržno močjo se naložijo določene materialne obveznosti, če določen upoštevni trg ni dovolj konkurenčen, torej iz razlogov javne koristi. Tudi če imajo te obveznosti za njihovo poslovanje določene posledice, npr. izpad prihodka, pa to ne predstavlja škode, ki bi opravičevala zadržanje odločbe o naložitvi obveznosti. Z zahtevo za izdajo začasne odredbe bi bil operater lahko uspešen le, če bi (verjetno) izkazal prekomerno prizadetost, torej da bi izpad prihodka povzročil n...

Sodba nº U 2694/2006 of Javne finance oddelek, July 23, 2007

123. člen ZDavP-1, veljaven v času upravnega odločanja, je določal daljša roka za obnovo postopka le za primer, ko postopek uvede davčni organ po uradni dolžnosti. Za primere, ko je obnovo postopka predlagala stranka, je v času odločanja prvostopenjskega organa še vedno veljala ureditev po ZUP.

Sklep nº U 1349/2007 of Upravni oddelek, July 23, 2007

Operaterjem s pomembno tržno močjo se naložijo določene materialne obveznosti, če določen upoštevni trg ni dovolj konkurenčen, torej iz razlogov javne koristi. Tudi če imajo te obveznosti za njihovo poslovanje določene posledice, npr. izpad prihodka, pa to ne predstavlja škode, ki bi opravičevala zadržanje odločbe o naložitvi obveznosti. Z zahtevo za izdajo začasne odredbe bi bil operater lahko uspešen le, če bi (verjetno) izkazal prekomerno prizadetost, torej da bi izpad prihodka povzročil n...

July 18, 2007

Sodba nº U 1818/2006 of Upravni oddelek, July 18, 2007

Pri presoji tega, ali je v spornem primeru podan obnovitveni razlog po določbi 9. točke 1. odstavka 260. člena ZUP, je torej treba najprej oceniti, ali je izkazano (1. odstavek 43. člena ZUP-UPB1), da gre pri predlagateljicah obnove postopka za osebe, ki bi morale biti udeležene v postopku, katerega obnovo so zahtevale kot stranske udeleženke. Odgovor na navedeno vprašanje daje 4. odstavek 70. člena ZGO-1, ki določa, da lahko oseba, ki ni imela možnosti udeležbe v postopku kot stranski udelež...

Sodba nº U 1818/2006 of Upravni oddelek, July 18, 2007

Pri presoji tega, ali je v spornem primeru podan obnovitveni razlog po določbi 9. točke 1. odstavka 260. člena ZUP, je torej treba najprej oceniti, ali je izkazano (1. odstavek 43. člena ZUP-UPB1), da gre pri predlagateljicah obnove postopka za osebe, ki bi morale biti udeležene v postopku, katerega obnovo so zahtevale kot stranske udeleženke. Odgovor na navedeno vprašanje daje 4. odstavek 70. člena ZGO-1, ki določa, da lahko oseba, ki ni imela možnosti udeležbe v postopku kot stranski udelež...

July 12, 2007

Sklep nº U 1133/2007 of Upravni oddelek, July 12, 2007

Kadar upravni organ odloča v zadevi iz sodne pristojnosti, je njegova odločitev nična (1. točka 1. odstavka 279. člena ZUP-UPB1), zato je bilo treba na podlagi 68. člena ZUS-1 izpodbijano odločbo izreči za nično. 

Sklep nº U 1133/2007 of Upravni oddelek, July 12, 2007

Kadar upravni organ odloča v zadevi iz sodne pristojnosti, je njegova odločitev nična (1. točka 1. odstavka 279. člena ZUP-UPB1), zato je bilo treba na podlagi 68. člena ZUS-1 izpodbijano odločbo izreči za nično.

July 11, 2007

Sodba nº in sklep U 894/2005 of Upravni oddelek, July 11, 2007

Sodba v zadevi U ... ne pomeni, da mora tožena stranka za tožnika izpeljati izobraževalni program, ki ga tožena stranka ne izvaja več, ali da tožena stranka tožniku sploh ne bi smela izreči vzgojnega ukrepa, ampak bi morala tožena stranka na podlagi sodbe sodišča popraviti napake v vodenju postopka ob izdaji vzgojnega ukrepa. Ker je torej tožena stranka zmotno štela, da zaradi dejanskih okoliščin ni dolžna ravnati po sodbi sodišča v zadevi U ..., je sodišče tožbi ugodilo tako, kot to izhaja i...

July 10, 2007

Sodba nº U 2580/2006 of Upravni oddelek, July 10, 2007

Stranka, ki uveljavlja vrnitev istega premoženja v sodnem in upravnem postopku, ima izbirno pravico, da se odloči, v katerem postopku bo (sodnem ali upravnem) zahtevala vrnitev premoženja (po 145. členu ZIKS ali ZDen). 

Sodba nº U 2580/2006 of Upravni oddelek, July 10, 2007

Stranka, ki uveljavlja vrnitev istega premoženja v sodnem in upravnem postopku, ima izbirno pravico, da se odloči, v katerem postopku bo (sodnem ali upravnem) zahtevala vrnitev premoženja (po 145. členu ZIKS ali ZDen).

July 09, 2007

Sodba nº U 1682/2006 of Upravni oddelek, July 09, 2007

V obravnavani zadevi gre za ugotavljanje izpolnjevanja z zakonom določenih pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti po 11. členu ZGos-UPB1. Prizadeta stranka je z vlogo zaprosila za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti na zunanji površini-gostinskem vrtu. Stališče tožene stranke, da za postavitev gostinskega vrta gradbeno dovoljenje ni potrebno, je po mnenju sodišča glede na okoliščine primera preuranjeno, saj je o enostavnem objektu glede na določbe P...

Sodba nº U 503/2005 of Upravni oddelek, July 09, 2007

Sodišče ugotavlja, da je bilo o razdelitvi spornih zemljišč v komasacijskem postopku (sicer nepravilno) že odločeno. V primeru, ko je bilo o določeni svari že odločeno, pa ni dopusten nov postopek o isti stvari, saj za nov postopek niso izpolnjene procesne predpostavke. Napaki, ki sta bili storjeni v komasacijskem postopku, bi bilo zato mogoče odpraviti le z obnovo postopka predmetnega komasacijskega postopka, v kolikor bi bili izpolnjeni vsi pogoji, ki so določeni za uvedbo postopka obnove p...

Sodba nº U 503/2005 of Upravni oddelek, July 09, 2007

Sodišče ugotavlja, da je bilo o razdelitvi spornih zemljišč v komasacijskem postopku (sicer nepravilno) že odločeno. V primeru, ko je bilo o določeni svari že odločeno, pa ni dopusten nov postopek o isti stvari, saj za nov postopek niso izpolnjene procesne predpostavke. Napaki, ki sta bili storjeni v komasacijskem postopku, bi bilo zato mogoče odpraviti le z obnovo postopka predmetnega komasacijskega postopka, v kolikor bi bili izpolnjeni vsi pogoji, ki so določeni za uvedbo postopka obnove p...

July 04, 2007

Sodba nº in sklep U 1030/2007 of Upravni oddelek, July 04, 2007

Sodišče v upravnem sporu presoja zakonitost odločbe o brezplačni pravni pomoči, kadar le-ta temelji na določilu 4. alineje 1. odstavka 24. člena ZBPP, na tak način, da presoja, ali je tožena stranka dovolj prepričljivo, to je dovolj natančno z vidika dejanskega stanja in pravnih podlag, celovito in logično - tudi glede na primerjavo z vsebino tožbenih argumentov - in s tem z zadostno stopnjo verjetnosti utemeljila, da stranka nima izgledov za uspeh. Kar zadeva dokazni standard "verjeten izgle...

July 03, 2007

Sodba nº U 3007/2006 of Upravni oddelek, July 03, 2007

V primeru, če je pravni naslednik oporočni dedič denacionalizacijskega upravičenca, mora obstajati tudi verjetnost, da gre za oporočna razpolaganja, ki bi lahko imela pravni učinek glede denacionaliziranega premoženja. Zato je treba upoštevati tudi pogoj iz 81. člena ZDen pri razčiščevanju procesnega vprašanja, kdo je po 15. členu ZDen upravičeni vlagatelj denacionalizacijskega zahtevka. 

Sodba nº U 1965/2006 of Upravni oddelek, July 03, 2007

Kot nadomestnemu upravičencu po 12. členu ZDen se lahko prizna denacionalizacijo fizični osebi, ki je zakonec ali dedič prvega dednega reda v razmerju do fizične osebe ali iz 9. ali iz 11. člena ZDen. 

Sodba nº U 2504/2006 of Upravni oddelek, July 03, 2007

Neizdaja začasne odredbe oziroma opustitev določenega dejanja s strani upravnega organa, kar posledično pomeni kršitev določb ZUP, ZDen in ZLPP, ne predstavlja nedovoljenega dejanja uradne osebe po 5. točki 1. odstavka 279. člena ZUP.

Sodba nº U 1965/2006 of Upravni oddelek, July 03, 2007

Kot nadomestnemu upravičencu po 12. členu ZDen se lahko prizna denacionalizacijo fizični osebi, ki je zakonec ali dedič prvega dednega reda v razmerju do fizične osebe ali iz 9. ali iz 11. člena ZDen.

Sodba nº U 3007/2006 of Upravni oddelek, July 03, 2007

V primeru, če je pravni naslednik oporočni dedič denacionalizacijskega upravičenca, mora obstajati tudi verjetnost, da gre za oporočna razpolaganja, ki bi lahko imela pravni učinek glede denacionaliziranega premoženja. Zato je treba upoštevati tudi pogoj iz 81. člena ZDen pri razčiščevanju procesnega vprašanja, kdo je po 15. členu ZDen upravičeni vlagatelj denacionalizacijskega zahtevka.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners