Upravno Sodišče RS: Opinions issued on September 2007

September 27, 2007

Sodba nº U 1/2006 of Upravni oddelek, September 27, 2007

Ker je tožnica svojo udeležbo v NOV Slovenije dokazovala le z izpovedbami prič in ne z dokazi, ki jih za dokazovanje okoliščin za priznanje statusa vojnega veterana predvideva 1. odstavek 26. člena ZVV, tudi po presoji sodišča svoje udeležbe v NOV Slovenije ni izkazala na predpisan način. Zaradi navedenega je bilo ugotavljanje dejanskega stanja upravnih organov po kriteriju iz 141. člena TZPIZ nepotrebno. 

Sodba nº U 82/2007 of Upravni oddelek, September 27, 2007

Ker je bilo v postopku pred upravnim organom prve stopnje ugotovljeno, da tožnikov oče ni bil ubit s strani okupatorja, dejstvo, da je tožnikovega očeta ustrelil partizan, pa za tožnika ni sporno, tožnik zakonskih pogojev za priznanje uveljavljenega statusa tudi po presoji sodišča ne izpolnjuje. Na drugačno odločitev ne morejo vplivati niti tožbene navedbe, da je bil tožnikov oče kot zaveden Slovenec v vpis v fašistično organizacijo prisiljen zaradi preživljanja svoje družine in da je bil ust...

Sodba nº U 1/2006 of Upravni oddelek, September 27, 2007

Ker je tožnica svojo udeležbo v NOV Slovenije dokazovala le z izpovedbami prič in ne z dokazi, ki jih za dokazovanje okoliščin za priznanje statusa vojnega veterana predvideva 1. odstavek 26. člena ZVV, tudi po presoji sodišča svoje udeležbe v NOV Slovenije ni izkazala na predpisan način. Zaradi navedenega je bilo ugotavljanje dejanskega stanja upravnih organov po kriteriju iz 141. člena TZPIZ nepotrebno.

Sodba nº U 82/2007 of Upravni oddelek, September 27, 2007

Ker je bilo v postopku pred upravnim organom prve stopnje ugotovljeno, da tožnikov oče ni bil ubit s strani okupatorja, dejstvo, da je tožnikovega očeta ustrelil partizan, pa za tožnika ni sporno, tožnik zakonskih pogojev za priznanje uveljavljenega statusa tudi po presoji sodišča ne izpolnjuje. Na drugačno odločitev ne morejo vplivati niti tožbene navedbe, da je bil tožnikov oče kot zaveden Slovenec v vpis v fašistično organizacijo prisiljen zaradi preživljanja svoje družine in da je bil ust...

September 26, 2007

Sklep nº U 1644/2007 of Upravni oddelek, September 26, 2007

Pogoj za izdajo dopolnilne odločbe je, da s prvotno odločbo ni odločeno o vseh vprašanjih, ki so predmet postopka. Stranka mora izdajo dopolnilne odločbe najprej zahtevati pri upravnemu organu.

Sodba nº U 955/2007 of Upravni oddelek, September 26, 2007

Šele ko državljan tretje države pridobi status rezidenta za daljši čas, pride v poštev prepoved diskriminacije na podlagi državljanstva, pa še takrat pod nadaljnjim pogojem, da gre za vprašanje pogojev prebivanja za državljana tretje države, ki uživa status rezidenta za daljši čas v drugih državah članicah, kot je tista, ki jim je dodelila ta status.

Sodba nº U 1817/2007 of Upravni oddelek, September 26, 2007

Upravno sodišče v upravnem sporu, ki je namenjen presoji zakonitosti posamičnega akta (1. odstavek 157. člena Ustave, 1. in 2. člen ZUS-1), ne more oziroma ni pristojno, da bi tožeči stranki zagotovilo sodno varstvo zaradi kršitev, ki naj bi jih tožniku povzročil bivši enopartijski sistem, če zakonodajna veja oblasti sodnega varstva in poprave škode, kot jo uveljavlja tožnik, ni uredila v pravnih predpisih.

Sodba nº U 1436/2005 of Upravni oddelek, September 26, 2007

Odločba o pogojnem odpustu je ne glede na njeno kazenskopravno vsebinsko podlago upravni akt (prim. sodbo Vrhovnega sodišča RS, št. I Up 440/2006 z dne 21. 4. 2006). Glede na določbe 109. člena KZ gre za upravno odločanje, pri katerem tožena stranka lahko v določenih primerih uporabi diskrecijsko pravico (prosti preudarek). Meje odločanja po prostem preudarku so podane v prvem stavku 4. odstavka 109. člena KZ: tožena stranka lahko prosti preudarek uporabi šele potem, ko ugotovi, da je pri obs...

Sodba nº U 149/2007 of Upravni oddelek, September 26, 2007

Upravni organ je na podlagi uradnih evidenc ugotovil, da se je tožnica 5. 3. 1953 izselila v A. Ker tožnica zatrjuje, da dejstva, ki jih je dobil organ na podlagi takratnih uradnih evidenc ne držijo, je dokazno breme obrnjeno, je torej sama tista, ki mora storiti vse, da bi svojo trditev tudi dokazala.

Sodba nº U 922/2007 of Upravni oddelek, September 26, 2007

Iz obrazložitve izpodbijane odločbe jasno izhaja, da je za predmetno odločitev bistveno dejstvo glede domovinstva in državljanstva očeta A.A., ker je po zakonodaji, ki jo je tožena stranka navedla v obrazložitvi odločbe, A.A. kot otrok sledila njemu v državljanstvu.

September 25, 2007

Sodba nº U 567/2004 of Javne finance oddelek, September 25, 2007

V inflacijskih razmerah se finančne naložbe v kratkoročne vrednostne papirje revalorizirajo, vendar, glede na načelo manjše vrednosti le v primeru, če je (revalorizirana) nabavna vrednost manjša od ravni tržne cene. Takšna razlaga izhaja tudi iz stališča Slovenskega inštituta za revizijo št. 10. Posledica revalorizacije po SRS je, kot izhaja iz točke 8 Uvoda v SRS ta, da vsi učinki revaloriziranja, razen tistih z druge stopnje preračunavanja prihodkov in odhodkov, vplivajo na oblikovanje in č...

Sodba nº U 567/2004 of Javne finance oddelek, September 25, 2007

V inflacijskih razmerah se finančne naložbe v kratkoročne vrednostne papirje revalorizirajo, vendar, glede na načelo manjše vrednosti le v primeru, če je (revalorizirana) nabavna vrednost manjša od ravni tržne cene. Takšna razlaga izhaja tudi iz stališča Slovenskega inštituta za revizijo št. 10. Posledica revalorizacije po SRS je, kot izhaja iz točke 8 Uvoda v SRS ta, da vsi učinki revaloriziranja, razen tistih z druge stopnje preračunavanja prihodkov in odhodkov, vplivajo na oblikovanje in č...

September 24, 2007

Sodba nº U 263/2006 of Javne finance oddelek, September 24, 2007

Ponovljeni postopek je kot nadaljevanje odločanja o pritožbi namenjen odpravi nepravilnosti prej izdane odločbe in ne gre za odločanje v novem upravnem postopku. Organ prve stopnje, ki mu je bila zadeva vrnjena, mora v ponovnem postopku vseskozi upoštevati pripombe oz. napotila organa druge stopnje, s takšno stopnjo doslednosti, da se ne bi ponovile napake prejšnjega postopka. Tožeča stranka je blago v nadaljnjem prometu v nasprotju z določbo 1. točke opombe k tarifni številki 5 Tarife deklar...

Sodba nº in sklep U 2400/2005 of Javne finance oddelek, September 24, 2007

Pri naknadnem zmanjšanju davčne osnove pri dobavitelju po 10. odstavku 21. člena ZDDV oziroma za zmanjšanje davčne obveznosti za DDV gre le ob pogoju, da kupec popravi (zmanjša) odbitek vstopnega DDV in o tem pisno obvesti dobavitelja. Zato tudi po mnenju sodišča ne zadošča, da tožnik razpolaga le s potrjenim dobropisom, temveč je potreba izkazati, kdaj je ta dobropis, potrjen s strani kupca, prejel, da bi lahko naknadno spremenil svojo davčno osnovo zaradi vračila blaga. Poprava davčne osnov...

Sklep nº U 1100/2006 of Upravni oddelek, September 24, 2007

Za odločanje v sporu glede upravičenosti do dodelitve izredne denarne socialne pomoči po ZSV je stvarno pristojno socialno sodišče.

Sklep nº U 1660/2005 of Javne finance oddelek, September 24, 2007

V obravnavani zadevi je iz odgovora tožene stranke razvidno, da se je prekinjeni postopek nadaljeval že leta 2002 in bil tudi zaključen 28. 2. 2002 z izdajo odločbe, s katero je bilo v celoti ugodeno zahtevi tožnika za vračilo presežka. Zato izpodbijana odločba po presoji sodišča ne posega v pravice ali pravne koristi tožeče stranke, ki bi bilo potrebno zavarovati v tem upravnem sporu, ter so podani razlogi za zavrženje tožbe po 4. točki 1. odstavka 34. člena ZUS.

Sodba nº in sklep U 2400/2005 of Javne finance oddelek, September 24, 2007

Pri naknadnem zmanjšanju davčne osnove pri dobavitelju po 10. odstavku 21. člena ZDDV oziroma za zmanjšanje davčne obveznosti za DDV gre le ob pogoju, da kupec popravi (zmanjša) odbitek vstopnega DDV in o tem pisno obvesti dobavitelja. Zato tudi po mnenju sodišča ne zadošča, da tožnik razpolaga le s potrjenim dobropisom, temveč je potreba izkazati, kdaj je ta dobropis, potrjen s strani kupca, prejel, da bi lahko naknadno spremenil svojo davčno osnovo zaradi vračila blaga. Poprava davčne osnov...

Sodba nº U 263/2006 of Javne finance oddelek, September 24, 2007

Ponovljeni postopek je kot nadaljevanje odločanja o pritožbi namenjen odpravi nepravilnosti prej izdane odločbe in ne gre za odločanje v novem upravnem postopku. Organ prve stopnje, ki mu je bila zadeva vrnjena, mora v ponovnem postopku vseskozi upoštevati pripombe oz. napotila organa druge stopnje, s takšno stopnjo doslednosti, da se ne bi ponovile napake prejšnjega postopka.

September 21, 2007

Sodba nº U 17/2005 of Upravni oddelek, September 21, 2007

Nacionalizacijska odločba, katero ničnost uveljavlja tožeča stranka, ima pravno naravo deklaratorne odločbe, ki glede na obstoječe dejansko stanje le ugotavlja določeno pravno razmerje, ki že obstoji po samem zakonu, zato ni nobenega dvoma, da je bila izdaja navedene deklaratorne odločbe v pristojnosti upravnega organa in ne sodišča, kot neutemeljeno ugovarja tožeča stranka. 

Sklep nº U 243/2007 of Upravni oddelek, September 21, 2007

Tudi po dopolnitvah tožbe le-ta kot celota ostaja nejasna. Predvsem pa tudi po obeh dopolnitvah ostaja nesklepčen že sam tožbeni zahtevek. Tožnik namreč zahteva odpravo odločbe gradbenega inšpektorja Gradbenega inšpektorata RS, Območne enote A., št. ... z dne 13.10.2006. Kot je mogoče razbrati iz tožbenega zahtevka, se datum izdaje navedene odločbe res nanaša na datum odločbe prvostopnega organa (ene izmed njih), vendar pa se navedena opravilna številka odločbe, v bistvenem delu nanaša na šte...

Sklep nº U 243/2007 of Upravni oddelek, September 21, 2007

Tudi po dopolnitvah tožbe le-ta kot celota ostaja nejasna. Predvsem pa tudi po obeh dopolnitvah ostaja nesklepčen že sam tožbeni zahtevek. Tožnik namreč zahteva odpravo odločbe gradbenega inšpektorja Gradbenega inšpektorata RS, Območne enote A., št. ... z dne 13.10.2006. Kot je mogoče razbrati iz tožbenega zahtevka, se datum izdaje navedene odločbe res nanaša na datum odločbe prvostopnega organa (ene izmed njih), vendar pa se navedena opravilna številka odločbe, v bistvenem delu nanaša na šte...

Sodba nº U 17/2005 of Upravni oddelek, September 21, 2007

Nacionalizacijska odločba, katero ničnost uveljavlja tožeča stranka, ima pravno naravo deklaratorne odločbe, ki glede na obstoječe dejansko stanje le ugotavlja določeno pravno razmerje, ki že obstoji po samem zakonu, zato ni nobenega dvoma, da je bila izdaja navedene deklaratorne odločbe v pristojnosti upravnega organa in ne sodišča, kot neutemeljeno ugovarja tožeča stranka.

September 19, 2007

Sodba nº U 2625/2005 of Upravni oddelek, September 19, 2007

Sodišče ugotavlja, da dejansko stanje glede odločilne okoliščine, ki je vplivala na odločitev v upravnem postopku, tj. glede ocene donosnosti planirane investicije, ni razčiščeno. 

Sodba nº in sklep U 1885/2007 of Upravni oddelek, September 19, 2007

Kar zadeva sodelovanje staršev v postopku na drugi stopnji, ko organ druge stopnje izda odločbo na podlagi predhodnega mnenja komisije druge stopnje, ZUOPP nima določb o možnosti staršev, da so pred izdajo odločbe seznanjeni z vsebino mnenja komisije druge stopnje in da lahko nanjo ugovarjajo. Ker ZUOPP v zvezi s tem vprašanjem nima procesnih določb, je treba na podlagi 1. odstavka 20. člena ZUOPP in 2. odstavka 3. člena ZUP subsidiarno uporabiti določila ZUP, tudi zaradi tega, ker brez možno...

Sodba nº U 2625/2005 of Upravni oddelek, September 19, 2007

Sodišče ugotavlja, da dejansko stanje glede odločilne okoliščine, ki je vplivala na odločitev v upravnem postopku, tj. glede ocene donosnosti planirane investicije, ni razčiščeno.

September 18, 2007

Sodba nº U 451/2007 of Upravni oddelek, September 18, 2007

Pravilna uporaba 6. odstavka 25. člena ZDen pomeni, da morata biti izpolnjena dva zakonska pogoja in sicer, da med zavezancem in upravičencem ni prišlo do sporazuma glede odškodnine po 25. členu ZDen ter nadaljnji pogoj, da upravičenec zahteva, da se mu nepremičnina vrne še pred ugotovitvijo višine povečane vrednosti. 

Sodba nº U 1044/2006 of Javne finance oddelek, September 18, 2007

Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine; ko gre za prodajo nepremičnine na javni dražbi v izvršilnem postopku, je to dolžnik kot lastnik nepremičnine, ki je predmet prodaje. Tako, po že zavzetih stališčih tega in Vrhovnega sodišča, določa ZDPN-1 in tega tudi ZIZ-A ne spreminja, ampak določa samo način poplačila davčnega dolga v izvršilnem postopku. 

Sodba nº U 1668/2004 of Upravni oddelek, September 18, 2007

Če bi tožnik posredoval zahtevane podatke v objavo, bi bili ti objavljeni, kar pa ne pomeni objektivne neizvršljivosti odločbe, če je le-ta odvisna tudi od ravnanj nekoga drugega. Pri razmejitvi med javnim in zasebnim telekomunikacijskim omrežjem je treba upoštevati poleg nabave storitev, ki jih sistem nudi, tudi lastnosti samega omrežja, in pri tem izhajati iz definicij pojmov, ki jih opredeljuje zakon. 

Sodba nº U 1044/2006 of Javne finance oddelek, September 18, 2007

Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine; ko gre za prodajo nepremičnine na javni dražbi v izvršilnem postopku, je to dolžnik kot lastnik nepremičnine, ki je predmet prodaje. Tako, po že zavzetih stališčih tega in Vrhovnega sodišča, določa ZDPN-1 in tega tudi ZIZ-A ne spreminja, ampak določa samo način poplačila davčnega dolga v izvršilnem postopku.

Sodba nº U 451/2007 of Upravni oddelek, September 18, 2007

Pravilna uporaba 6. odstavka 25. člena ZDen pomeni, da morata biti izpolnjena dva zakonska pogoja in sicer, da med zavezancem in upravičencem ni prišlo do sporazuma glede odškodnine po 25. členu ZDen ter nadaljnji pogoj, da upravičenec zahteva, da se mu nepremičnina vrne še pred ugotovitvijo višine povečane vrednosti.

Sodba nº U 1668/2004 of Upravni oddelek, September 18, 2007

Če bi tožnik posredoval zahtevane podatke v objavo, bi bili ti objavljeni, kar pa ne pomeni objektivne neizvršljivosti odločbe, če je le-ta odvisna tudi od ravnanj nekoga drugega. Pri razmejitvi med javnim in zasebnim telekomunikacijskim omrežjem je treba upoštevati poleg nabave storitev, ki jih sistem nudi, tudi lastnosti samega omrežja, in pri tem izhajati iz definicij pojmov, ki jih opredeljuje zakon.

September 17, 2007

Sodba nº U 1901/2005 of Upravni oddelek, September 17, 2007

Pravico do odmere nadomestila za sezonski čas uporabe ima zavezanec, ki poslovni prostor, ki je vezan na dejavnost kampa (oziroma golf igrišča in smučišča) nedvomno uporablja le določen čas v letu. Pri tem pa je za odmero nadomestila pravno nepomembna možnost, da bi lahko zavezanec trgovino uporabljal tudi med letom, ko kamp ne deluje, saj je odmera nadomestila vezana na dejansko uporabo v sezonskem času. 

Sklep nº U 1645/2007 of Javne finance oddelek, September 17, 2007

V upravnem sporu se lahko izpodbija samo tisti akt, ki v izreku vsebuje meritorno odločitev. V obravnavanem primeru pa je Ministrstvo za finance ugodilo pritožbi tožnika in odpravilo prvostopno odločbo ter zadevo vrnilo prvostopnemu organu v ponovno odločanje. 

Sklep nº U 1645/2007 of Javne finance oddelek, September 17, 2007

V upravnem sporu se lahko izpodbija samo tisti akt, ki v izreku vsebuje meritorno odločitev. V obravnavanem primeru pa je Ministrstvo za finance ugodilo pritožbi tožnika in odpravilo prvostopno odločbo ter zadevo vrnilo prvostopnemu organu v ponovno odločanje.

Sodba nº U 1901/2005 of Upravni oddelek, September 17, 2007

Pravico do odmere nadomestila za sezonski čas uporabe ima zavezanec, ki poslovni prostor, ki je vezan na dejavnost kampa (oziroma golf igrišča in smučišča) nedvomno uporablja le določen čas v letu. Pri tem pa je za odmero nadomestila pravno nepomembna možnost, da bi lahko zavezanec trgovino uporabljal tudi med letom, ko kamp ne deluje, saj je odmera nadomestila vezana na dejansko uporabo v sezonskem času.

September 14, 2007

Sodba nº U 320/2005 of Javne finance oddelek, September 14, 2007

Ker Uredba o določitvi preferencialnih stopenj za uvoz določenega blaga po poreklu iz določenih držav v razvoju, ob vložitvi carinske deklaracije ni več veljala, je naknadno obračunani carinski dolg utemeljen. V konkretnem primeru namreč ni prišlo do nižjega obračuna carinskega dolga zaradi napake carinskega organa, saj je carinsko deklaracijo izpolnila ter vložila tožeča stranka sama, ki bi morala vedeti, da Uredba v času sestave enotne carinske listine ni bila več v veljavi.

September 13, 2007

Sodba nº U 1986/2006 of Upravni oddelek, September 13, 2007

Skladnost gradenj se presoja (tudi) po predpisih, ki so veljali oziroma ki veljajo v času posega. Če je bila v času gradnje le-ta dopustna (v skladu s predpisi), kasnejše spremembe predpisov ne smejo vplivati na dopustnost gradnje. 

Sodba nº U 1986/2006 of Upravni oddelek, September 13, 2007

Skladnost gradenj se presoja (tudi) po predpisih, ki so veljali oziroma ki veljajo v času posega. Če je bila v času gradnje le-ta dopustna (v skladu s predpisi), kasnejše spremembe predpisov ne smejo vplivati na dopustnost gradnje.

September 11, 2007

Sodba nº U 1279/2007 of Upravni oddelek, September 11, 2007

Upravičenec za denacionalizacijo, ki mu je bilo premoženje zaplenjeno s kazensko sodbo, ki je bila kasneje odpravljena, je lahko zahteval (po svoji izbiri) vrnitev premoženja v nepravdnem postopku ali v upravnem postopku, vendar v primeru, če je bilo odločeno o vrnitvi premoženja v sodnem postopku, je bila tudi za odločitev o odškodnini za povečano vrednost premoženja podana sodba in ne upravna pristojnost. 

Sodba nº U 140/2006 of Javne finance oddelek, September 11, 2007

V znesek 5 mio SIT (1. odstavek 45. člena ZDDV) se vštevata samo obdavčen in oproščen promet, medtem ko se neobdavčljiv promet ne všteva v ta znesek. Če z zakupom plovila zakupojemalec ne bo opravljal prevoza potnikov, komercialne, industrijske ali ribiške dejavnosti, ampak bo organiziral booking in sklenil potrebne agencijske posredniške in druge pogodbe (tudi dajanje v podnajem), potem oprostitve po 31. členu ZDDV ni mogoče uveljaviti. 

Sodba nº U 412/2006 of Javne finance oddelek, September 11, 2007

V kakšnem položaju se pojavlja oseba, ki nastopa v carinskem postopku, je razvidno iz enotne carinske listine, to je deklaracije, ki se predloži, ker je potrebna za izvedbo izbranega carinskega postopka. Stališče tožene stranke v izpodbijani odločbi, da je glede na določbo 3. odstavka 143. člena in 150. člena CZ tožnik carinski dolžnik in da ima položaj stranke in ne stranskega intervenienta, je nepravilno. 

Sodba nº U 676/2006 of Javne finance oddelek, September 11, 2007

Določba 44. člena ZDDV specialno ureja odbitek vstopnega DDV pri prometu rabljenih prevoznih sredstev. Podlaga za nepriznavanje odbitka DDV v obravnavanem primeru je neupoštevanje določbe 5. odstavka 44. člena ZDDV. 

Sodba nº U 1465/2005 of Javne finance oddelek, September 11, 2007

Po 3. odstavku 143. člena CZ je carinski dolžnik pri uvozu blaga deklarant; v primeru posrednega zastopanja je carinski dolžnik tudi oseba, za račun katere je deklarant vložil carinsko deklaracijo. Po povedanem imata navedeni osebi status stranke v carinskem postopku. Položaj, v katerem oseba nastopa v carinskem postopku, je razviden iz listin (ECL), ki so predložene in ki so potrebne za izvedbo carinskega postopka. V obravnavanem primeru je tožnik vpisan v polje 8 ECL, zato se postavlja vpra...

Sodba nº U 676/2006 of Javne finance oddelek, September 11, 2007

Določba 44. člena ZDDV specialno ureja odbitek vstopnega DDV pri prometu rabljenih prevoznih sredstev.

Sodba nº U 412/2006 of Javne finance oddelek, September 11, 2007

V kakšnem položaju se pojavlja oseba, ki nastopa v carinskem postopku, je razvidno iz enotne carinske listine, to je deklaracije, ki se predloži, ker je potrebna za izvedbo izbranega carinskega postopka.

Sodba nº U 140/2006 of Javne finance oddelek, September 11, 2007

V znesek 5 mio SIT (1. odstavek 45. člena ZDDV) se vštevata samo obdavčen in oproščen promet, medtem ko se neobdavčljiv promet ne všteva v ta znesek.

Sodba nº U1279/2007 of Upravni oddelek, September 11, 2007

Upravičenec za denacionalizacijo, ki mu je bilo premoženje zaplenjeno s kazensko sodbo, ki je bila kasneje odpravljena, je lahko zahteval (po svoji izbiri) vrnitev premoženja v nepravdnem postopku ali v upravnem postopku, vendar v primeru, če je bilo odločeno o vrnitvi premoženja v sodnem postopku, je bila tudi za odločitev o odškodnini za povečano vrednost premoženja podana sodba in ne upravna pristojnost.

September 06, 2007

Sodba nº U 997/2006 of Upravni oddelek, September 06, 2007

Kadar prostorski izvedbeni akt določa, da je dolžan investitor pridobiti soglasje lastnika sosednje parcele, če je odmik objekta, ki naj bi se gradil, manjši od 4 m, to pomeni, da v takem primeru brez soglasja lastnika sosednje parcele investitorju ni mogoče izdati gradbenega dovoljenja. Soglasje za gradnjo objekta bližje parcelni meji od predpisane, mora biti dano v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja in ne prej, saj ga je mogoče vsak čas preklicati. 

Sodba nº U 997/2006 of Upravni oddelek, September 06, 2007

Kadar prostorski izvedbeni akt določa, da je dolžan investitor pridobiti soglasje lastnika sosednje parcele, če je odmik objekta, ki naj bi se gradil, manjši od 4 m, to pomeni, da v takem primeru brez soglasja lastnika sosednje parcele investitorju ni mogoče izdati gradbenega dovoljenja. Soglasje za gradnjo objekta bližje parcelni meji od predpisane, mora biti dano v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja in ne prej, saj ga je mogoče vsak čas preklicati.

September 05, 2007

Sodba nº U 1155/2004 of Upravni oddelek, September 05, 2007

Poslovna odločitev tožeče stranke za prodajo ISDN paketa ni bila sporna, če tožeča stranka ne bi istočasno s svojo ISDN ponudbo reklamirala tudi ponudbo svoje poslovne enote in kasneje hčerinske družbe A.A.A. d.o.o., ostale konkurente za dostop do interneta pa pri tem zavrnila. 

Sodba nº U 706/2007 of Upravni oddelek, September 05, 2007

Ob ugotovitvi, da je tujec nezakonito prestopil državno mejo, je pravilna odločitev, da obstaja domneva, da se tujec ne bo podrejal pravnemu redu RS.

Sodba nº U 1155/2004 of Upravni oddelek, September 05, 2007

Poslovna odločitev tožeče stranke za prodajo ISDN paketa ni bila sporna, če tožeča stranka ne bi istočasno s svojo ISDN ponudbo reklamirala tudi ponudbo svoje poslovne enote in kasneje hčerinske družbe A.A.A. d.o.o., ostale konkurente za dostop do interneta pa pri tem zavrnila.

September 04, 2007

Sodba nº U 196/2005 of Javne finance oddelek, September 04, 2007

Dejstvo, da pristojni angleški carinski organi pri izvozniku v Veliki Britaniji v zvezi s spornimi izjavami na računih niso našli nobenih dokumentov, ki jih je izvoznik za namene preverjanja dolžan hraniti tri leta, predstavlja zadostno podlago za ugotovitev, da izjave na računih niso verodostojne. Ugodnosti začasnega sporazuma namreč veljajo samo ob predložitvi verodostojnih dokazil o poreklu, ki pa morajo biti na razpolago carinskim organom tako ob izdaji kot tudi ob preverjanju dokazil o p...

Sodba nº U 472/2006 of Javne finance oddelek, September 04, 2007

Da je zakup plovila plačila DDV oproščen, mora zakupnik plovilo uporabiti za prevoz potnikov, za komercialno, industrijsko in ribiško dejavnost, to pa mora biti razvidno iz pogodbe o zakupu. Tožnik pa je oddal plovila v najem zaradi oddajanja v podnajem, kar ni oproščeno plačila DDV po 2. točki 2. odstavka 31. člena ZDDV, saj gre za drug pravni posel (drugačen promet), kot je zajet v tej točki. 

Sodba nº U 92/2006 of Javne finance oddelek, September 04, 2007

142. člen ZDavP-1, na katerem tožnik utemeljuje svoj predlog za odlog oziroma za zadržanje davčne izvršbe, velja za primer, kadar se zoper sklep o izvršbi pritoži davčni dolžnik. Pravno sredstvo 142. člena je torej omejeno tako na osebo (zgolj dolžnik), kot tudi na pravno sredstvo (zgolj pritožba). 

Sodba nº U 1002/2005 of Upravni oddelek, September 04, 2007

Ravnanja upravitelja v konkretnem postopku prisilne poravnave, stečaja oziroma likvidacije, iz katerih izhaja, da oseba ni primerna za opravljanje te funkcije, so torej ravnanja, iz katerih izhaja, da funkcijo upravitelja opravlja nevestno ali nepošteno. 

Sodba nº in sklep U 2596/2005 of Upravni oddelek, September 04, 2007

Določba 88. člena EZ vsebuje vsebinske in časovne omejitve, gre za lex specialis upravnega postopka, in je zato tudi pisno zahtevo iz 3. odstavka 88. člena EZ šteti kot del tega posebnega upravnega postopka. 

Sodba nº U 29/2006 of Upravni oddelek, September 04, 2007

Zdravniška zbornica je pravilno postopala, ko je v obnovljenem postopku izdala odločbo o specializaciji za vse kandidate, ki so se prijavili na javni razpis. Z dokončnostjo lahko stranka prične izvajati pravico, če zakon ne določa drugače. Tudi predlog za obnovo postopka praviloma ne zadrži izvršitve odločbe, glede katere se predlaga obnova. 

Sodba nº U 29/2006 of Upravni oddelek, September 04, 2007

Zdravniška zbornica je pravilno postopala, ko je v obnovljenem postopku izdala odločbo o specializaciji za vse kandidate, ki so se prijavili na javni razpis.

Sodba nº in sklep U 2596/2005 of Upravni oddelek, September 04, 2007

Določba 88. člena EZ vsebuje vsebinske in časovne omejitve, gre za lex specialis upravnega postopka, in je zato tudi pisno zahtevo iz 3. odstavka 88. člena EZ šteti kot del tega posebnega upravnega postopka.

Sodba nº U 1002/2005 of Upravni oddelek, September 04, 2007

Ravnanja upravitelja v konkretnem postopku prisilne poravnave, stečaja oziroma likvidacije, iz katerih izhaja, da oseba ni primerna za opravljanje te funkcije, so torej ravnanja, iz katerih izhaja, da funkcijo upravitelja opravlja nevestno ali nepošteno.

Sodba nº U 92/2006 of Javne finance oddelek, September 04, 2007

142. člen ZDavP-1, na katerem tožnik utemeljuje svoj predlog za odlog oziroma za zadržanje davčne izvršbe, velja za primer, kadar se zoper sklep o izvršbi pritoži davčni dolžnik. Pravno sredstvo 142. člena je torej omejeno tako na osebo (zgolj dolžnik), kot tudi na pravno sredstvo (zgolj pritožba).

Sodba nº U 472/2006 of Javne finance oddelek, September 04, 2007

Da je zakup plovila plačila DDV oproščen, mora zakupnik plovilo uporabiti za prevoz potnikov, za komercialno, industrijsko in ribiško dejavnost, to pa mora biti razvidno iz pogodbe o zakupu. Tožnik pa je oddal plovila v najem zaradi oddajanja v podnajem, kar ni oproščeno plačila DDV po 2. točki 2. odstavka 31. člena ZDDV, saj gre za drug pravni posel (drugačen promet), kot je zajet v tej točki.

September 03, 2007

Sodba nº U 2/2006 of Upravni oddelek, September 03, 2007

Iz Odloka nesporno izhaja, da predmetna cerkev v njem ni zajeta, zato določbe 31. člena zanjo ni mogoče uporabiti, saj je z Odlokom ščiteno vidno polje sakralnih objektov, ki so znotraj navedenih prostorsko ureditvenih pogojev, ki jih določa Odlok. Iz upravnih spisov pa tudi sicer izhaja, da je odmaknjenost predmetne cerkve od objektov tožeče in prizadete stranke več kilometrov, zato tudi iz tega razloga ni mogoče uporabiti določbe 31. člena Odloka, saj le ta prepoveduje gradnjo novih stavb, ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners