Upravno Sodišče RS: Opinions issued on January 2008

January 29, 2008

Sodba nº U 161/2006 of Upravni oddelek, January 29, 2008

Iz upravnih določb ni razvidno, na podlagi katerih uradnih podatkov je upravni organ ugotovil, da so bile koordinate zemljiškokatastrskih točk določene s predpisano natančnostjo, zato odločbi nimata razlogov o odločilnih dejstvih in jih ni mogoče preizkusiti. 

Sodba nº U 628/2006 of Upravni oddelek, January 29, 2008

Ob ugotovitvi, da se podatki iz pravnoveljavnih listin, na podlagi katerih so bile opravljene spremembe v evidenci zemljiškega katastra, ujemajo s podatki v sami evidenci ter upoštevaje določbo 5. čl. ZENDMPE, je toženka pravilno zaključila, da niso podani pogoji za spremembo vpisa podatkov. 

Sodba nº U 1457/2006 of Javne finance oddelek, January 29, 2008

Dopolnilni postopek ima naravo ugotovitvenega postopka. Tožena stranka bi zato morala v okviru ugotovljenega dejanskega stanja v svojo odločbo zajeti tudi zapisnik o dodatnih ugotovitvah ter ga nato presoditi tako po uradni dolžnosti kot v zvezi s pritožbenimi navedbami tožnika. 

Sklep nº U 64/2008 of Upravni oddelek, January 29, 2008

Zoper sklep Območne geodetske uprave o vpisu stavb v kataster je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor RS, kot na organ druge stopnje.

Sodba nº U 603/2007 of Upravni oddelek, January 29, 2008

Pri presoji, kaj šteti kot dominantni del znaka, je treba upoštevati percepcijo relevantnega potrošnika, kar je v obravnavanem primeru otrok.

Sodba nº U 1870/2007 of Upravni oddelek, January 29, 2008

Dejanska in pravna podlaga zahteve za vrnitev nepremičnin je izkazana, kadar je verjetno izkazano upravičenje do denacionalizacije in kadar je za nepremičnine, za katere se zahteva prenos v začasno uporabo, verjetno izkazano, da jih je mogoče vrniti v naravi.

Sodba nº U 1457/2006 of Javne finance oddelek, January 29, 2008

Dopolnilni postopek ima naravo ugotovitvenega postopka. Tožena stranka bi zato morala v okviru ugotovljenega dejanskega stanja v svojo odločbo zajeti tudi zapisnik o dodatnih ugotovitvah ter ga nato presoditi tako po uradni dolžnosti kot v zvezi s pritožbenimi navedbami tožnika.

Sodba nº U 628/2006 of Upravni oddelek, January 29, 2008

Ob ugotovitvi, da se podatki iz pravnoveljavnih listin, na podlagi katerih so bile opravljene spremembe v evidenci zemljiškega katastra, ujemajo s podatki v sami evidenci ter upoštevaje določbo 5. čl. ZENDMPE, je toženka pravilno zaključila, da niso podani pogoji za spremembo vpisa podatkov.

Sodba nº U 161/2006 of Upravni oddelek, January 29, 2008

Iz upravnih določb ni razvidno, na podlagi katerih uradnih podatkov je upravni organ ugotovil, da so bile koordinate zemljiškokatastrskih točk določene s predpisano natančnostjo, zato odločbi nimata razlogov o odločilnih dejstvih in jih ni mogoče preizkusiti.

January 22, 2008

Sklep nº U 386/2007 of Upravni oddelek, January 22, 2008

Stranka, ki s pritožbo ni uspela, po določbah novega Zakona o upravnem sporu lahko izpodbija akt prve stopnje. 

Sodba nº U 2033/2007 of Upravni oddelek, January 22, 2008

Izpodbijana odločba o zavrnitvi zahteve za denacionalizacijo temelji na (pravnomočni) ugotovitveni odločbi o državljanstvu z dne 13. 11. 2002, zato tožbeni ugovori, da bi moral biti državljanski status pravnega prednika tožnika ugotovljen na dan 9. 5. 1945 in ne na dan 28. 8. 1945, ne morejo vplivati na odločitev o zadevi. 

Sodba nº U 2142/2007 of Upravni oddelek, January 22, 2008

Z opustitvijo izdelave poročila po določbi 65. čl. ZDen ministrstvo ni kršilo pravil postopka, saj izdelava poročila ni obvezna za ministrstva, ki odločajo na prvi stopnji, s posredovanjem dopisa z dne 3. 9. 2007 pa je bila tožniku tudi dana možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembna za izdajo odločbe. Je pa organ prezrl vsebino zahtevka tožnika, ki je uveljavljal tudi upravičenje po določbi 12. čl. ZDen, kar pa je vplivalo na pravilnost in zakonitost odločitve. 

Sklep nº U 2429/2005 of Javne finance oddelek, January 22, 2008

V upravnem sporu mora tožnik ves čas postopka izkazovati pravni interes. Tako mora dokazovati, da izpodbijani akt neposredno posega v njegove pravice in pravne koristi oziroma pravni položaj in da bi ugoditev njegovi tožbi privedla do spremembe njegovega pravnega položaja.

Sodba nº U 763/2006 of Javne finance oddelek, January 22, 2008

Iz izpodbijane odločbe ni razvidno, ali obravnava tožena stranka prvostopno odločbo kot izvršilni naslov ali pa obravnava tožnikove obračune kot izvršilni naslov, zato je ni mogoče preizkusiti, saj je sama s sabo v nasprotju.

Sodba nº U 1914/2006 of Upravni oddelek, January 22, 2008

Zahteva tožnika za širokopasovni dostop do internetnih storitev ne sodi v univerzalno storitev (11. člen ZEKom), torej zahtevana pravica ni oprta na zakon.

Sodba nº U 2142/2007 of Upravni oddelek, January 22, 2008

Z opustitvijo izdelave poročila po določbi 65. čl. ZDen ministrstvo ni kršilo pravil postopka, saj izdelava poročila ni obvezna za ministrstva, ki odločajo na prvi stopnji, s posredovanjem dopisa z dne 3. 9. 2007 pa je bila tožniku tudi dana možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembna za izdajo odločbe. Je pa organ prezrl vsebino zahtevka tožnika, ki je uveljavljal tudi upravičenje po določbi 12. čl. ZDen, kar pa je vplivalo na pravilnost in zakonitost odločitve.

Sodba nº U 2033/2007 of Upravni oddelek, January 22, 2008

Izpodbijana odločba o zavrnitvi zahteve za denacionalizacijo temelji na (pravnomočni) ugotovitveni odločbi o državljanstvu z dne 13. 11. 2002, zato tožbeni ugovori, da bi moral biti državljanski status pravnega prednika tožnika ugotovljen na dan 9. 5. 1945 in ne na dan 28. 8. 1945, ne morejo vplivati na odločitev o zadevi.

Sklep nº U 386/2007 of Upravni oddelek, January 22, 2008

Stranka, ki s pritožbo ni uspela, po določbah novega Zakona o upravnem sporu lahko izpodbija akt prve stopnje.

Sodba nº U 349/2007 of Upravni oddelek, January 22, 2008

Glede na dejstvo, da je bil tožnik po odločbi za brezplačno pravno pomoč pooblaščen za pravno svetovanje in zastopanje pred sodiščem prve stopnje, je tudi po mnenju sodišča v konkretnem primeru treba šteti, da je tožnik z zastopanjem na glavni obravnavi dne 24. 4. 2007 izvršil zadnje odvetniško opravilo, za katerega je bil po navedeni odločbi pooblaščen. Kljub temu pa je tožba utemeljena, saj je tožena stranka v nasprotju s citiranimi predpisi rok 8 dni za vrnitev napotnice štela od dneva, ko...

January 18, 2008

Sodba nº U 1554/2007 of Upravni oddelek, January 18, 2008

Tožeča stranka ne more neuspeha v zavarovanju z začasno odredbo po ZLPP nadomestiti z vložitvijo začasne odredbe po 68. členu ZDen glede nepremičnin, ki so bile vključene v program lastninjenja po ZLPP.

Sklep nº U 3/2008 of Upravni oddelek, January 18, 2008

Sodišče ugotavlja da so bile izpodbijane odločbe izdane v okviru izvrševanja sodne funkcije in ne v okviru izvrševanja upravnih funkcij sodišč. To pa pomeni, da po določbah ZUS-1 ne morejo biti predmet sodnega varstva in presoje ustavnosti v upravnem sporu.

January 16, 2008

Sodba nº in sklep U 2355/2007 of Upravni oddelek, January 16, 2008

Zgolj pavšalno zatrjevanje tožnika o nepravilnem izvršilnem naslovu še ne more biti osnova za presojo o tem, da ocena verjetnosti, ki jo je opravila tožena stranka, ni pravilna.

Sodba nº in sklep U 2611/2007 of Upravni oddelek, January 16, 2008

Ker ima prosilec za azil sodno varstvo v upravnem sporu primarno v smislu presoje zakonitosti in pravilnosti odločitve tožene stranke in le izjemoma tudi na podlagi koncepta spora polne jurisdikcije, in ker je treba pri razlagi predpisov izhajati iz predpostavke, da je zakonodajalec z uveljavitvijo ZMZ imel namen vzdrževati pravni sistem kot notranje usklajeno celoto, je sodišče štelo, da prehodna določba 1. odstavka 140. člena ZMZ velja le za upravni organ in postopke na prvi stopnji odločan...

January 15, 2008

Sodba nº U 1764/2006 of Javne finance oddelek, January 15, 2008

Z odločbo davčnega organa (po izpeljanem inšpekcijskem postopku) je bilo ugotovljeno, da se tožniku vrne preveč plačani davek in torej ne gre za primer vračila davka po zahtevku za vračilo po davčnem obračunu, kot zmotno misli tožnik (1. odstavek 95. člena ZDavP). Prav tako ne gre za primer iz 4. odstavka 95. člena ZDavP, kjer davčnemu zavezancu pripadajo zamudne obresti od neupravičeno odmerjenega ali preveč odmerjenega davka, ker gre v obravnavanem primeru za preveč plačani DDV, ki je bil p...

Sodba nº U 2484/2005 of Upravni oddelek, January 15, 2008

Če je vložena zahteva za ureditev meje in je v tej smeri voden tudi postopek, organ ne sme zahteve obravnavati kot zahtevo za obnovo meje po določbi 39. čl. ZENDMPE, saj meja, za katero tožnika uveljavljata njeno obnovo, ni dokončna. 

Sodba nº in sklep U 1689/2007 of Upravni oddelek, January 15, 2008

Ker je obravnavano premoženje v sredstvih tuje pravne osebe s sedežem v Republiki Hrvaški, obravnavane nepremičnina ne more biti predmet vračila. V primeru nejasnosti postavljenega zahtevka mora upravni organ pozvati stranke in razjasniti njegovo vsebino. 

Sodba nº U 414/2006 of Javne finance oddelek, January 15, 2008

Tožnik predpisanih posebnih evidenc po Odredbi o vračilu trošarine za mineralna olja, ki se porabijo za industrijsko – komercialni namen, ni vodil, zato je prvostopni organ pristopil k oceni davčne osnove na podlagi 39. člena ZDavP, ki se uporablja glede vseh vprašanj postopka, ki niso določena z ZTro (2. odstavek 61. člena ZTro). Ne more pa sodišče preizkusiti po vsebini ocenjeno porabo goriva. Tudi tožena stranka ni pojasnila, na kakšen način je prvostopni organ ocenil „dejansko“ porabo gor...

Sodba nº U 1908/2006 of Javne finance oddelek, January 15, 2008

Po presoji sodišča je tožnik, ko je sklenil z družbo A.A.A. dogovor, da mu le-ta nakaže v primeru uspeha v postopku vračila preveč plačanega DDV omenjeni znesek na njegov, torej tožnikov račun, sicer očitno na področju civilnega prava ustvaril podlago za vračilo DDV, ni pa takšna pogodba oziroma dogovor relevanten v smislu davčnega prava. Če bi družba A.A.A. uspela s svojo zahtevo za vračilo preveč plačanega DDV, ji noben davčni predpis ne nalaga obveznosti povrnitve tega zneska tožniku. Tožn...

Sodba nº U 93/2006 of Javne finance oddelek, January 15, 2008

V obravnavanem primeru ne gre za pravnomočno končan postopek, zato gre ob pravilni uporabi materialnega prava tožniku pravica do vračila razlike med obračunano in znižano trošarino za blago, ki je na zalogi izven trošarinskega skladišča in je bila zanj že obračunana trošarina.

Sodba nº U 2431/2006 of Javne finance oddelek, January 15, 2008

Iz upravnih spisov izhaja, da se zahtevek nanaša le na obdobje maj do december 2005 in ne na celo leto 2005, saj je razvidno, da je tožnik za februar, marec in april 2005 vlagal mesečne zahtevke, ki so mu bili tudi odobreni. Zato tudi po mnenju sodišča v obravnavanem primeru ni možno govoriti o predloženem zahtevku za leto 2005, iz določb Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah pa tudi ni razvidno, da bi bila dopustna kombinacija mesečnih in večmesečnih zahtevkov.

Sodba nº U 1894/2005 of Javne finance oddelek, January 15, 2008

V primeru, ko stranka zatrjuje pasivni položaj družbenika, ni dovolj zgolj presoja listin, ki jih je predložila stranka sama, če organ predložene dokaze oceni kot neprimerne za dokazovanje zatrjevanega dejstva, temveč je dolžan stranko pozvati k predložitvi dokazov, ki jih sam šteje kot primerne.

Sodba nº in sklep U 1689/2007 of Upravni oddelek, January 15, 2008

Ker je obravnavano premoženje v sredstvih tuje pravne osebe s sedežem v Republiki Hrvaški, obravnavane nepremičnina ne more biti predmet vračila. V primeru nejasnosti postavljenega zahtevka mora upravni organ pozvati stranke in razjasniti njegovo vsebino.

Sodba nº U 2484/2005 of Upravni oddelek, January 15, 2008

Če je vložena zahteva za ureditev meje in je v tej smeri voden tudi postopek, organ ne sme zahteve obravnavati kot zahtevo za obnovo meje po določbi 39. čl. ZENDMPE, saj meja, za katero tožnika uveljavljata njeno obnovo, ni dokončna.

Sodba nº U 1764/2006 of Javne finance oddelek, January 15, 2008

Z odločbo davčnega organa (po izpeljanem inšpekcijskem postopku) je bilo ugotovljeno, da se tožniku vrne preveč plačani davek in torej ne gre za primer vračila davka po zahtevku za vračilo po davčnem obračunu, kot zmotno misli tožnik (1. odstavek 95. člena ZDavP). Prav tako ne gre za primer iz 4. odstavka 95. člena ZDavP, kjer davčnemu zavezancu pripadajo zamudne obresti od neupravičeno odmerjenega ali preveč odmerjenega davka, ker gre v obravnavanem primeru za preveč plačani DDV, ki je bil p...

January 09, 2008

Sodba nº U 1952/2005 of Upravni oddelek, January 09, 2008

Tožnika kot lastnika sosednjega zemljišča v postopku parcelacije ne varujeta nobene svoje pravne koristi, zato tudi ni izkazan njen pravni interes, kar potrjuje tako sama opredelitev parcelacije, kot tudi določbi 45. in 46. člena ZENDMPE, ki opredeljujeta upravičenega predlagatelja postopka in ostale stranke tega postopka. 

Sodba nº U 2141/2005 of Upravni oddelek, January 09, 2008

Zakon izrecno predpisuje obnovo mej v naravi na podlagi zadnjih v kataster vpisanih podatkov, zato stranka ne more uspeti z ugovorom o obnovi zemljiškoknjižnih točk tako, kot to kaže kopija katastrskega načrta. Zadnji v kataster vpisani podatki izhajajo namreč iz odločbe o ureditvi meje, katere obnova je zdaj predlagana. 

Sodba nº U 1952/2007 of Upravni oddelek, January 09, 2008

Ob ugotovitvi, da gre v zadevi za isto upravno stvar (ugotovitev državljanstva), je tožena stranka pravilno uporabila določila prvega dela 4. točke 1. odstavka 129. člena ZUP (da se o isti stvari že vodi upravni ali sodni postopek).

Sodba nº U 2382/2007 of Upravni oddelek, January 09, 2008

Temeljno pravilo glede ugotavljanja državljanstva, kot pogoja za pridobitev upravičenja do denacionalizacije, je vsebovano v 1. odstavku 9. člena ZDen, ki določa, da so fizične osebe iz 3., 4. in 5. člena ZDen upravičene, če so bile v času, ko jim je bilo premoženje podržavljeno, jugoslovanski državljani in jim je bilo po 9. 5. 1945 to državljanstvo priznano z zakonom ali mednarodno pogodbo. Oba pogoja morata biti izpolnjena hkrati.

Sodba nº in sklep U 636/2006 of Javne finance oddelek, January 09, 2008

Razlog za plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so lahko le komunalno opremljena stavbna zemljišča, v postopku pa mora upravni organ ugotoviti, ali konkretno nezazidano stavbno zemljišče vse kriterije in merila predpisana za opremljenost.

Sodba nº U 945/2007 of Upravni oddelek, January 09, 2008

Če so ugotovljene ovire za vrnitev premoženja v naravi članom agrarne skupnosti, po določbi ZPVAS ni možno uveljavljati odškodnine v obliki nadomestnih zemljišč v smislu 27. člena ZDen.

Sodba nº U 2141/2005 of Upravni oddelek, January 09, 2008

Zakon izrecno predpisuje obnovo mej v naravi na podlagi zadnjih v kataster vpisanih podatkov, zato stranka ne more uspeti z ugovorom o obnovi zemljiškoknjižnih točk tako, kot to kaže kopija katastrskega načrta. Zadnji v kataster vpisani podatki izhajajo namreč iz odločbe o ureditvi meje, katere obnova je zdaj predlagana.

Sodba nº U 1952/2005 of Upravni oddelek, January 09, 2008

Tožnika kot lastnika sosednjega zemljišča v postopku parcelacije ne varujeta nobene svoje pravne koristi, zato tudi ni izkazan njen pravni interes, kar potrjuje tako sama opredelitev parcelacije, kot tudi določbi 45. in 46. člena ZENDMPE, ki opredeljujeta upravičenega predlagatelja postopka in ostale stranke tega postopka.

January 08, 2008

Sodba nº U 359/2006 of Javne finance oddelek, January 08, 2008

V inšpekcijskem postopku je bilo natančno ugotovljeno, kakšno je bilo poslovanje tožeče stranke v inšpiciranem obdobju, ugotovljene so bile nepravilnosti in neskladnosti med spornimi računi in dejanskim poslovanjem tožeče stranke in že navedenih treh družb. Sama oblika računa, ki naj bi bila v celoti pravilna, ne vpliva na odločitev o pravilnosti davčnih obveznosti, če se izkaže, da poslovni dogodek sploh ni nastal (načelo resničnosti). 

Sodba nº U 1471/2006 of Javne finance oddelek, January 08, 2008

V obravnavani zadevi je tožena stranka z delno odločbo ugodila delu pritožbe tožeče stranke in odpravila odločbo prvostopnega organa glede obračuna in teka zamudnih obresti in z izpodbijano odločbo vzpostavila pravno stanje, kakršno ji pri odločanju glede obresti nalaga odločba US RS, o ostalem pa z izpodbijano odločbo ni odločala. Ob navedenem, po presoji sodišča izpodbijana odločba ne posega v pravice ali pravne koristi tožeče stranke, ki bi jih bilo potrebno zavarovati v tem upravnem sporu...

Sodba nº U 1995/2007 of Upravni oddelek, January 08, 2008

Center za socialno delo je s pomočjo različnih sredstev ugotavljal različna dejstva, ki so lahko relevantna za odločitev v zadevi, vendar pri tem ni razvidno, da bi sploh ugotovil, da je tak ukrep nujen oziroma neogibno potreben za tak cilj in da obstaja sorazmerje med ciljem in njegovimi posledicami. Posledično tudi ni mogoče ugotoviti, katere so tiste okoliščine, ki naj bi v resnici narekovale tako intenziven ukrep in kako je center vrednotil okoliščine, ki ne govorijo v prid tega ukrepa.

Sodba nº in sklep U 2004/2005 of Javne finance oddelek, January 08, 2008

S sklenitvijo kupoprodajne pogodbe dne 16. 9. 1999 je nastala za prodajalca obveznost obračuna DDV od celotne kupnine v skladu z 19. členom ZDDV in 23. členom Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost. Na tej podlagi je obveznost obračuna DDV nastopila tudi, če prodajalec v 8 dneh ni izdal računa.

Sodba nº U 359/2006 of Javne finance oddelek, January 08, 2008

V inšpekcijskem postopku je bilo natančno ugotovljeno, kakšno je bilo poslovanje tožeče stranke v inšpiciranem obdobju, ugotovljene so bile nepravilnosti in neskladnosti med spornimi računi in dejanskim poslovanjem tožeče stranke in že navedenih treh družb. Sama oblika računa, ki naj bi bila v celoti pravilna, ne vpliva na odločitev o pravilnosti davčnih obveznosti, če se izkaže, da poslovni dogodek sploh ni nastal (načelo resničnosti).

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners