Upravno Sodišče RS: Opinions issued on October 2008

October 30, 2008

Sodba nº U 1004/2007 of Upravni oddelek, October 30, 2008

Glede na stališče Ustavnega sodišča, da imajo v inšpekcijskih postopkih status stranke oziroma stranskega udeleženca lahko tudi osebe, ki niso inšpekcijski zavezanci, če v postopku izkažejo, da so z ukrepi inšpekcijskega organa prizadete njihove pravice oziroma pravne koristi (43. člen ZUP), sodišče meni, da lahko tudi sklep o ustavitvi postopka pomeni ukrep inšpektorja, s katerim se poseže v pravice, dolžnosti ali pravne koristi posameznika. 

October 28, 2008

Sodba nº U 2303/2006 of Upravni oddelek, October 28, 2008

Pojma ugotovitveni zapisnik ZUP ne pozna, pozna pa pojem uradni zaznamek, vendar po določbi 2. odstavka 74. člena ZUP takšne listine ni mogoče sestavljati v zvezi z dejstvi, ki jih je uradna oseba ugotavljala v navedenem zapisniku. Gre namreč za dejstva, pomembna za presojo tožnikove pravice do pritožbe, torej za ključna dejstva sporne faze postopka, ki morajo biti izkazana z ustreznimi listinami pošte ali upravnega organa in ne zgolj z uradnimi opažanji uradne osebe, ki vodi postopek.

Sodba nº U 1566/2008 of Javne finance oddelek, October 28, 2008

V postopku z izrednim pravnim sredstvom – obnovo postopka že vrnjene trošarine po določbi 7. odstavka 54. člena ZTro gre za to, da je tožnik uveljavljal vračilo trošarine z računi, ki niso verodostojni, kar pomeni, da ni dokazov, da je energente dejansko tudi nabavil in plačal. S tem pa tudi niso izpolnjeni pogoji do vračila trošarine.

October 27, 2008

Sodba nº U 1860/2007 of Upravni oddelek, October 27, 2008

Povrnitev stroškov postopka, nastalih v zvezi s pravnim sredstvom, je treba zahtevati do izdaje odločbe, s katero je bilo odločeno o pravnem sredstvu.

October 24, 2008

Sodba nº U 1634/2006 of Javne finance oddelek, October 24, 2008

Stališče, da lahko posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane zavezanec v pritožbenem roku z uspehom uveljavlja le, če ni bila (v celoti) priznana že komu drugemu, nima podlage v zakonu. Po izrecni določbi ZDoh se vselej, ko se zavezanci ne morejo sporazumeti, kdo bo uveljavil pravico do olajšave za istega vzdrževanega družinskega člana, vsakemu prizna (le) njen sorazmerni del.

October 22, 2008

Sodba nº U 446/2008 of Upravni oddelek, October 22, 2008

V skladu z določbo 2. odstavka 72. člena ZUreP-1 mora biti za ureditev območja, predvidenega za sanacijo, sprejet občinski lokacijski načrt. Če temu ni tako, je dopustna le sanacija, ki jo odredi pristojni inšpektor zaradi nedovoljene gradnje (torej tudi nelegalnega kopa).

October 21, 2008

Sodba nº U 2455/2007 of Javne finance oddelek, October 21, 2008

Tožnik je vložil letni zahtevek za vračilo trošarine, ki je vseboval le trošarino za mesec julij 2005, ker mu je bil mesečni zahtevek za vračilo trošarine za isti mesec zavržen kot prepozen. Iz določb Pravilnik o izvajanju zakona o trošarinah pa ni razvidno, da bi bila mogoča kombinacija mesečnih in večmesečnih zahtevkov, zato tožnik ne more za isti mesec ponovno zahtevati vračila trošarine.

Sodba nº U 988/2007 of Javne finance oddelek, October 21, 2008

Res je, da obravnavana davčna obveznost pred 31. 1. 2003 ni zapadla, kar pa na sam pobot po ZPPSL ne vpliva, saj veljajo za pobotane po 2. odstavku 39. člena ZPPSL tudi nasprotne terjatve, ki niso dospele. Neutemeljeni so tudi ugovori v zvezi z (ne)obstojem nasprotne terjatve tožnika na dan začetka postopka prisilne poravnave (17. 1. 2003). Tudi po mnenju sodišča je nasprotna terjatev iz naslova obveznosti za davčno obdobje december 2002 po poteku tega davčnega obdobja že obstojala, glede na ...

October 20, 2008

Sodba nº U 508/2006 of Upravni oddelek, October 20, 2008

Tožnik z navedbami in ugovori podanimi v upravnem postopku in z okoliščinami, ki jih je tam navajal, ni konkretiziral vplivov obravnavanega posega na njegovo zdravje ali premoženje, temveč navedbe v tožbi opira zgolj na dejstvo, da ima položaj stranskega udeleženca v postopku skladno z ZVO-1, iz njih pa sploh ni razvidno, da bo in kako bo nameravani poseg vplival na njegovo zdravje ali premoženje. Tožnik kot stranski udeleženec v postopku obravnavanega okoljevarstvenega soglasja torej sploh n...

October 17, 2008

Sodba nº U 301/2006 of Upravni oddelek, October 17, 2008

Po določbi četrtega odstavka 8. člena ZUDVGA se uvede postopek razlastitve, če se niti po preveritvi cenitve oziroma najkasneje v šestih mesecih od dneva, ko je bila lastniku vročena prva ponudba, z lastnikom ne doseže sporazuma o odkupu oziroma nadomestitvi njegove nepremičnine. Zakon torej določa pogoj za uvedbo postopka razlastitve in ne pogoja za izdajo odločbe o razlastitvi, ki je predmet tega upravnega spora. Ugovor, ki ga tožnik uveljavlja v tem postopku, je po navedenem relevanten le ...

Sodba nº U 558/2008 of Upravni oddelek, October 17, 2008

V obravnavanem primeru je župan z izpodbijanim sklepom odločal o predlogu za razpis referenduma, ki ga je vložil tožnik kot član občinskega sveta. To pa pomeni, da je z izpodbijanim sklepom odločil o stvari, za katero je po določbi 2. odstavka 46. člena ZLS pristojen občinski svet.

Sodba nº U 301/2006 of Upravni oddelek, October 17, 2008

Zakon (ZUDVGA) določa pogoj za uvedbo postopka razlastitve in ne pogoja za izdajo odločbe o razlastitvi, ki je predmet tega upravnega spora. Ugovor, ki ga tožnik uveljavlja v tem postopku, je po navedenem relevanten le v postopku izdaje odločbe o uvedbi postopka za razlastitev (100. člen ZUreP-1) in ga zato tožnik s pravnimi sredstvi zoper odločbo o razlastitvi ne more z uspehom uveljaviti.

October 15, 2008

Sodba nº U 2134/2008 of Upravni oddelek, October 15, 2008

Tožena stranka bi, ko je prejela mnenje Komisije, slednje morala poslati nazaj Komisiji v dopolnitev. Strokovno mnenje Komisije namreč nima obrazložitve, ki jo zahtevajo 3. in 5. točka 1. odstavka 214. člena ZUP in 2. alinea 1. odstavka 22.č člena ZNB. Ta ugotovitev temelji na dejstvu, da sta starša v predlogu za opustitev cepljenja navedla dovolj konkretne elemente v zvezi z zdravstvenim stanjem prvotožeče stranke, da je zaradi tega za Komisijo nastala obveznost, da na te elemente argumentir...

Sodba nº U 1078/2007 of Upravni oddelek, October 15, 2008

Tožnik ima sicer prav, da bi moralo biti v prvostopenjskem aktu, ki je bil izdan na standardiziranem obrazcu, posebej navedeno, katere listine bi moral predložiti za to, da mu ne bi bil zavrnjen vstop, in na podlagi katerega konkretnega zakonskega člena je policist ugotovil enega izmed alternativno postavljenih pogojev iz rubrik pod točko I. standardiziranega obrazca. Šele na tej podlagi ima namreč stranka zagotovljeno pravico do učinkovitega pravnega sredstva v smislu 25. člena Ustave. Temu ...

Sodba nº in sklep U 66/2008 of Upravni oddelek, October 15, 2008

Tudi v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za napravo iz 82. člena ZVO-1 je bilo glede vprašanja, kdo so stranke v njem, treba uporabiti določbo 73. člena ZVO-1.

Sodba nº 1864/2008 of Upravni oddelek, October 15, 2008

Pojem „bistvenega povečanja velikosti“ je nedoločen pravni pojem (pravni standard), ki mu je treba v vsakem posamičnem primeru dati pravi pomen z ugotovitvijo vseh relevantnih okoliščin.

October 14, 2008

Sodba nº U 2026/2008 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, October 14, 2008

Ni pravilno stališče, da ni zakonske ovire, da lahko nekdo, ki je od mandata odstopil, v teku preostale mandatne dobe ponovno pridobi mandat. Preklic odstopa po tem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata, ni mogoč. Funkcija člana občinskega sveta je javna funkcija, zato obnavljanje mandata ni v dispoziciji osebe, ki je od mandata odstopila, in je mogoč le v primerih, ki jih določa zakon.

Sodba nº U 531/2008 of Javne finance oddelek, October 14, 2008

Tožnik je kot edini družbenik pravne osebe imel možnosti vpliva na poslovanje družbe in bi lahko med drugim vlagal pravna sredstva tako zoper sklep o začetku izbrisa pravne osebe iz sodnega registra kot tudi v inšpekcijskem postopku.

Sodba nº U 705/2008 of Upravni oddelek, October 14, 2008

Status vojnega veterana se lahko prizna samo, če so se delovne dolžnosti izvajale v podjetjih, ki jih točka j) 7. alinee 2. odstavka 2. člena ZVV, taksativno določa.

Sodba nº U 1892/2007 of Upravni oddelek, October 14, 2008

Tožnikov program se ni sofinanciral, ker naj bi bil glede na razpis preozko sestavljen. V čem se program tožnika ne ujema z vsebinami, ki so zahtevane v razpisu, pa tožena stranka pojasni zgolj s ponavljanjem vsebine razpisa in predstavitve nekaj posameznih sklopov aktivnosti iz programa tožnika. Kolikor tožena stranka ocenjuje, da program nima vsebin, ki so zahtevane v razpisu, bi morala svoje razloge podrobneje navesti in pojasniti, vendar v obravnavanem primeru niti prvostopni organ, niti ...

October 13, 2008

Sodba nº U 588/2005 of Upravni oddelek, October 13, 2008

Prodajalna tobačnih izdelkov po 11. členu ZOUTI je lahko le specializirana prodajalna, v kateri se opravlja dejavnost trgovine na drobno s tobačnimi izdelki, in ne vsaka prodajalna, v kateri se prodajajo tudi tobačni izdelki.

Sodba nº U 2454/2006 of Javne finance oddelek, October 13, 2008

Metode cenitve ZDavP ne predpisuje. Gre za vprašanje operativne taktike davčnih organov, ki je zakon podrobneje ne normira, temveč zgolj navaja splošna vodila. Potrebno je izhajati iz okoliščin primera in uporabiti metodo, ki bo najbolj zvesto odražala razmere davčnega zavezanca. Metoda mora biti logično obrazložena tako, da je njeno uporabo moč preveriti. Dodati je potrebno, da pri cenitvi že po naravi stvari ne more iti za ugotavljanje pomembnih dejstev (dohodka oziroma prometa) z dokaznim ...

October 10, 2008

Sklep nº U 563/2008 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, October 10, 2008

Iz tožbenih navedb in podatkov ter dokazov, ki jih je posredovala tožeča stranka izhaja, da so vsa očitana dejanja tožene stranke, s katerim naj bi se poseglo v njene ustavne pravice, povezana z izvršilnim postopkom, v katerem ima tožeča stranka na podlagi 1. odstavka 52. člena ZIZ v celoti zagotovljeno tudi varstvo ustavnih pravic (125. člen in 4. odstavek 15. člena Ustave RS). ZIZ namreč ne vsebuje določbe, po kateri bi bilo varstvo ustavnih pravic v sodnem izvršilnem postopku izključeno.

Sodba nº in sklep U 304/2007 of Upravni oddelek, October 10, 2008

Iz izpodbijanega delnega gradbenega dovoljenja in upravnih spisov namreč nesporno izhaja, da sta tožeči stranki z investitorjem podpisali pogodbo o ustanovitvi služnosti in odškodnini za svoji parceli. Z navedeno pogodbo sta dovolili investitorju oziroma vsakokratnemu upravljalcu daljnovoda, tako v svojem imenu kakor tudi v imenu svojih pravnih naslednikov, izvedbo del za gradnjo oziroma rekonstrukcijo zadevnega daljnovoda. Stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za objekt na območju,...

Sodba nº U 511/2007 of Upravni oddelek, October 10, 2008

Zakon o graditvi objektov sicer pri pogojih za izdajo gradbenega dovoljenja, kolikor je potrebno tudi za rekonstrukcijo objekta (1. odstavek 3. člena), glede pravice graditi kot pogoja za izdajo dovoljenja (6. točka 1. odstavka 66. člena) ne dela med novogradnjo in rekonstrukcijo nobene razlike, kar bi lahko pomenilo, da je treba tudi pri rekonstrukciji daljnovoda v vsakem primeru izkazati pravico graditi na enega od načinov, določenih v 56. členu ZGO-1, za vsa zemljišča, ki se nahajajo v tra...

October 08, 2008

Sodba nº U 32/2008 of Upravni oddelek, October 08, 2008

Tožena stranka je pravilno ugotovila, da 6. člen ZJN-1 opredeljuje načelo transparentnosti porabe javnih sredstev ter da morajo biti postopki javnih naročil transparentni, ter da sta preglednost in javnost postopkov določena v javnem interesu in v interesu zainteresiranih ponudnikov. Načelo transparentnosti velja za vse vrste postopkov. To načelo izhaja tudi iz zagotovitve do dostopa do razpisne dokumentacije (24. člen) in prisotnosti na javnem odpiranju ponudb (73. člen).

Sodba nº U 2225/2006 of Javne finance oddelek, October 08, 2008

Če bi tožnik in pravna oseba B.B.B. d.o.o na trgu delovala istočasno, bi lahko govorili o povezanih osebah, ki opravljata istovrstno dejavnost in vplivata na odločitve druga druge, glede na to, da je ustanovitelj in zastopnik obeh pravnih oseb ista fizična oseba, ki je hkrati tudi direktor, ki ima vpliv na poslovne odločitve. V konkretnem primeru pa ni šlo za takšno situacijo, ampak za primer, ko je pravna oseba B.B.B. d.o.o prenehala obstajati pred začetkom delovanja druge pravne osebe – tož...

Sklep nº U 1114/2007 of Upravni oddelek, October 08, 2008

Izpodbijani sklep o določitvi pooblaščene revizijske družbe nima pravne narave akta, izdanega v upravni stvari v smislu določbe 2. člena ZUP, in tudi ne drugega akta, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu. Ne gre za oblastveno odločanje nosilca javnih pooblastil, temveč za uveljavljanje pogodbenih pravic in obveznosti na podlagi sklenjene pogodbe.

October 07, 2008

Sodba nº U 1493/2007 of Javne finance oddelek, October 07, 2008

Vlaganja tožeče stranke v objekt, ki je bil v lasti fizične osebe, so povečala uporabno vrednost objekta, povečana vrednost nepremičnine - poslovnih prostorov pa ima lastnost doseženih dohodkov iz premoženja, ki sicer niso prejeti v denarju, jih je pa treba vključiti v v osnovo za obdavčitev.

Sodba nº U 2287/2007 of Javne finance oddelek, October 07, 2008

Po določbah 95. člena ZDavP se vrača davek, obresti, denarne kazni in stroški postopka (prvi odstavek 95. člena), le za davek pa je določeno, da zavezancu pripadajo ob vračilu tudi zamudne obresti (četrti odstavek istega člena). V primeru vračila davka se torej obresti priznajo samo od preveč plačane glavnice in ne tudi od preveč plačanih pripadajočih zamudnih obresti.

Sodba nº U 665/2008 of Upravni oddelek, October 07, 2008

Zahtevati obresti za investicije v podržavljeno nepremičnino je v dispoziciji vlagatelja zahteve in ne spada v okvir odločanja po 25. členu ZDen.

October 01, 2008

Sodba nº U 943/2007 of Upravni oddelek, October 01, 2008

Kljub določitvi najbolj dominantnega elementa je potrebno v primerjavo vključiti vse elemente posameznega znaka, kar je tožena stranka tudi storila. Če njen zaključek v zvezi s pomenskim vidikom primerjave ni povsem enoznačen, pa odločitev tožene stranke zato še ni nujno napačna, ampak je toliko bolj pomembno, da ta konkretni vidik pravilno umesti v primerjavo, ko v sklepnem delu primerja znaka kot celoti, kot tudi, da obrazloži, katere so tiste okoliščine, ki na percepcijo znaka s strani pov...

Sklep nº U 2067/2008 of Upravni oddelek, October 01, 2008

Akt o ustanovitvi javnega zavoda ni podzakonski predpis (presoja katerega je v pristojnosti Ustavnega sodišča), temveč akt, ki vsebuje individualne in konkretne norme, torej posamični akt, s katerim se urejajo posamična razmerja. Zoper tovrstne akte je sodno varstvo v upravnem sporu zagotovljeno na podlagi 4. odstavka 5. člena ZUS-1, po katerem v upravnem sporu odloča sodišče tudi o zakonitosti aktov organov, izdanih v obliki predpisa, kolikor urejajo posamična razmerja.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners