Upravno Sodišče RS: Opinions issued on November 2008

November 25, 2008

Sodba nº U 474/2007 of Upravni oddelek, November 25, 2008

Ponudba za odkup ali za nadomestitev z drugo nepremičnino je obvezna sestavina zahteve za razlastitev po določbi 98. člena ZUreP-1. Posredovane pogodbe o prenosu za dosego javne koristi na RS s poukom o pravicah v postopku po določbi 8. člena ZUDVGA brez ponujene cene ali druge nadomestne nepremičnine tako za ponudbo po določbi 97. člena ZUreP-1 ni mogoče šteti.

Sodba nº U 976/2007 of Javne finance oddelek, November 25, 2008

Če so sredstva namenjena opravljanju ekonomske dejavnosti in so uvrščena med poslovna sredstva, ima zavezanec pravico do odbitka vstopnega DDV. Šele naknadno zavezančevo ravnanje (nadaljnja odsvojitev, lastna raba) ima lahko za posledico nastanek davčne obveznosti in obračun izstopnega DDV. Z vidika (odbitka) DDV je pomembno, da je bil opravljen obdavčljiv promet, obračunan DDV, vse to pa zaradi nadaljnjega opravljanja obdavčljivih transakcij.

Sodba nº U 1249/2008 of Upravni oddelek, November 25, 2008

Pomembna je le veljavnost Odloka o kategorizaciji občinskih cest v času odločanja organa prve stopnje ter dejstvo, da je v veljavnem odloku cesta kategorizirana in torej izven pravnega prometa.

Sodba nº U 1892/2008 of Upravni oddelek, November 25, 2008

Ob ugotovljeni oviri za vrnitev nepremičnine v naravi, tudi v kolikor ta ovira nastane kot posledica nedovoljenega razpolaganja, ima upravičenec opcijo, da zahteva ali vrnitev nepremičnine v naravi, pri čemer je predhodno dolžan zagotoviti sodbo, s katero se ugotovi ničnost pravnega posla, da je taka vrnitev možna, ali pa, da zahteva vrnitev nepremičnine v obliki odškodnine.

Sodba nº U 1345/2006 of Upravni oddelek, November 25, 2008

Po presoji sodišča je zmotno mnenje, ki izhaja iz razlogov izpodbijane odločbe, da je sklenjena pogodba o dosmrtnem preživljanju, čeprav nima izrecne določbe o soglasju glede tega, da kmetijo oziroma nepremičnine, ki so predmet pogodbe, upravlja tretja oseba in ne lastnik zemljišč, lahko neposredna podlaga za ugotovitev, da je še vedno podano soglasje k združitvi kmetij oziroma delov kmetij obeh tožnikov s kmetijo nosilca kmetijskega gospodarstva v smislu predpisov, ki urejajo register kmetij...

Sodba nº U 2517/2006 of Upravni oddelek, November 25, 2008

Navodilo, ki je bilo izdano na podlagi 30. člena ZVO, je v letu 2004 veljalo na podlagi prehodne določbe 193. člena novega, dne 7. 5. 2004 uveljavljenega ZVO-1, katerega zahteve glede varstva okolja so bistveno strožje kot zahteve prejšnjega zakona. Zato določbe 5. člena Navodila sodišče ne more šteti za skladno z ZVO-1. Da je bila neskladna z zakonom, jasno izhaja iz določbe 5. člena Pravilnika za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju, po kateri je za eno GVŽ treba v celinskem območj...

Sodba nº U 578/2007 of Javne finance oddelek, November 25, 2008

Dejanska podlaga izpodbijane odločitve je izključno v ugotovitvi, da tožeča stranka v času inšpekcijskega pregleda ni razpolagala z listinskimi dokazi o izplačilu potnih stroškov delavcem. Ko gre za vprašanje odtegljaja (akontacije dohodnine), je po presoji sodišča v položaju, kot je opisani, potrebno tožniku dopustiti dokazovanje dejanskega prejemnika dohodka. Pomisleki, ki jih glede zaslišanja delavcev tožeče stranke navajata davčna organa, bi morali biti upoštevani v okviru presoje izveden...

Sodba nº U 61/2006 of Javne finance oddelek, November 25, 2008

Pogoj iz sedmega odstavka 40. člena ZDDV določa, da se sme odbiti vstopni DDV v davčnem obdobju, v katerem se prejme

November 24, 2008

Sklep nº U 2153/2008 of Upravni oddelek, November 24, 2008

Ugotovitev Vrhovnega sodišča, da izpodbijana akta ne posegata v nobeno ustavno ali zakonsko pravico oziroma obveznost tožnikov v smislu 23. člena Ustave, nima za posledico samo tega, da je Vrhovno sodišče s tem v postopku odločanja o pritožbi zoper izdano začasno odredbo že tudi presodilo, da izpodbijana akta ne kršita ustavnih pravic oziroma zakonskih obveznosti tožečih strank, ampak je posledica takšne ugotovitve tudi ta, da v postopku presoje obstoja procesnih predpostavk za tožbo in zahte...

November 21, 2008

Sodba nº U 254/2006 of Javne finance oddelek, November 21, 2008

Sodišče ne soglaša z razlogi, da navedeni prejemek že s sklicevanjem na določbe ZGD sam po sebi pomeni dohodek, od katerega se obračuna dohodnina na način, kot izhaja iz odločbe davčnega organa, ne da bi bile pojasnjene okoliščine, ki so bile relevantne za tak zaključek. V vsakem konkretnem primeru posebej je treba ugotavljati, ali določeno ravnanje kaže na verjetnost nedopustnega izogibanja plačila davkov in prispevkov.

November 20, 2008

Sodba nº in sklep U 1692/2008 of Upravni oddelek, November 20, 2008

Stalno prebivališče v smislu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem je tisto, ki je kot stalno evidentirano v skladu z določbami ZPPreb – vpisano v register stalnega prebivalstva.

November 18, 2008

Sodba nº U 1621/2008 of Upravni oddelek, November 18, 2008

Postopek vrnitve premoženja po določbi 144. člena ZUP/86, ker ne gre za takšno vprašanje, kot ga opredeljuje za določba. Dejstvo sprožitve ali nesprožitve postopka po ZIKS ter njegova rešitev namreč ni pogoj za uveljavljanje upravičenj po ZDen.

Sodba nº U 2508/2007 of Upravni oddelek, November 18, 2008

V obravnavanem primeru je sporno, ali je oddaja izjave o sprejemu ponudbe zgolj priporočeno brez povratnice takšna nepravilnost, ki bi lahko vplivala na pravilen sprejem ponudbe. Po presoji sodišča je treba šteti, da je bila v konkretnem primeru izjava o sprejemu ponudbe oddana pravilno oziroma da nepravilnost ni taka, da bi lahko vplivala na odločitev. Drugačna razlaga te zakonske določbe bi bila v nasprotju z namenom zakona oziroma te določbe, ki je v tem, da se zagotovi transparentnost vla...

Sodba nº U 1679/2008 of Upravni oddelek, November 18, 2008

Oviro za vrnitev v naravi utemeljuje že obseg parkirišča in zelenice, saj gre za objekte tako po določbi Zakona o graditvi objektov, kot po Zakonu o stavbnih zemljiščih/97.

Sodba nº U 397/2007 of Javne finance oddelek, November 18, 2008

Sodišče ne more pritrditi razlogom prvostopnega organa, da je bilo zastaranje v obravnavanem primeru pretrgano z vročitvijo sklepa o uvedbi ponovnega postopka odmere davka za leto 1997. Iz navedenega sklepa je razvidno, da se nanaša na (ponovno) odmero davka iz dejavnosti za leto 1997 in ne na postopek izterjave oziroma odmere prometnega davka, ki je predmet tega postopka, zato na podlagi navedenega sklepa ni moglo priti do pretrganja teka zastaranja, drugih okoliščin pa davčna organa ne nava...

November 13, 2008

Sodba nº U 1084/2008 of Upravni oddelek, November 13, 2008

Določbe 67. in 73. člena ZGO-1 ne omogočajo pridobitve gradbenega dovoljenja zgolj za tiste dele, ki so bili izdani v nasprotju z izdanim gradbenim dovoljenjem, saj objekta, ki je zgrajen v nasprotju z upravnim dovoljenjem ni mogoče ločevati na del, ki je skladen z gradbenim dovoljenjem, od dela, ki ga predstavlja klet in izvedeni prizidki, kar želita tožnika s spremenjenim zahtevkom legalizirati. Iz navedenega razloga je zato mogoča le izdaja gradbenega dovoljenja za objekt v celoti, če so i...

Sodba nº U 1474/2007 of Upravni oddelek, November 13, 2008

Pritožbeni postopek je vodila oseba, ki je na prvi stopnji odločala o zadevi, zato bi se morala v pritožbenem postopku izločiti po 4. točki 35. člena ZUP.

November 11, 2008

Sodba nº U 1639/2006 of Upravni oddelek, November 11, 2008

Sodišče se namreč strinja s tožnikom, da gre v primeru 23. člena ZKZ za izločitvene kriterije, ki jih je potrebno ugotavljati po vrsti, kot so navedeni v zakonu, in je metoda javne dražbe v primeru prodaje stvarnega premoženja države upravičena šele, če so posamezni predkupni upravičenci izenačeni tudi na podlagi kriterijev 1. in 2. točke 2. odstavka 23. člena ZKZ.

Sodba nº U 1750/2008 of Upravni oddelek, November 11, 2008

Pri ugotavljanju starosti nepremične je, ob obstoju nepremičnine danes, zemljiškoknjižni izpisek le posredni dokaz.

Sodba nº in sklep U 788/2006 of Upravni oddelek, November 11, 2008

Zaključek tožene stranke, da tožnik nima dveh krav dojilj, pač pa dve kravi molznici, temelji na ugotovitvi, kolikšna skupna individualna mlečna kvota za oddajo/prodajo mleka je bila tožniku dodeljena v kvotnem letu 2004/2005. Glede na navedeno dejstvo, ki v zadevi ni sporno in ob upoštevanju 8. člena Uredbe o ureditvi trga za goveje meso, ki določa pogoje za premijo za kravo dojiljo in dodatno nacionalno premijo za kravo dojiljo, je zato tak zaključek tožene stranke v navedeni zadevi pravile...

Sodba nº in sklep U 787/2006 of Upravni oddelek, November 11, 2008

Po določbi 11. člena Uredbe o neposrednih plačilih za goveje in telečje meso se upravičencu, ki na svojem kmetijskem gospodarstvu redi krave dojilje po definiciji iz Uredbe 1782/03/ES, najkasneje do 1. maja 2005 določi individualno zgornjo mejo za krave dojilje (premijske pravice), ki je enaka številu odobrenih premij za krave dojilje za leto 2004, znižano za nacionalno rezervo. Navedena določba pomeni, da se upravičencu v letu 2005 dodeli enako število premijskih pravic, kot mu je bilo v let...

November 10, 2008

Sodba nº U 96/2007 of Javne finance oddelek, November 10, 2008

V obravnavanem primeru je odločitev o ustavitvi postopka odvisna od ugotovitve obstoja pravnih naslednikov. ZGD-1, pa tudi ZGD, ki je, kot utemeljeno opozarja tožeča stranka, na podlagi 705. člena ZGD-1 relevanten v tej zadevi, likvidacijo opredeljuje kot prenehanje pravne osebe brez pravnega naslednika. Pravnih naslednikov ni mogoče ugotoviti na podlagi registrskih podatkov izbrisane družbe in torej brez izvedenega ugotovitvenega postopka zaradi ugotovitve obstoja eventualnega (singularnega)...

Sodba nº U 476/2008 of Upravni oddelek, November 10, 2008

Ker ima po določbah ZSDP porodniško nadomestilo enak namen kot plačila oziroma nadomestila za čas brezposelnosti, po presoji sodišča ni podlage za to, da se ne bi tudi porodniško nadomestilo, enako kot omenjeni kategoriji, upoštevalo kot izvzeto pri ugotavljanju letnega dohodka družine za določitev znižanega plačila po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih. 

Sodba nº U 1304/2008 of Javne finance oddelek, November 10, 2008

Glede vrstnega reda, po katerem se upošteva višina posebne olajšave za posameznega otroka, je v zvezi z razlago oziroma uporabo vsebinsko enakih določb takrat veljavnega ZDoh že zavzelo stališče tako Upravno kot Vrhovno sodišče. Tudi v tem primeru sodišče razume zakon tako, da gre pri omenjenih določbah 108. člena ZDoh-1 za vrstni red otrok, ki se ravna po njihovem rojstvu.

Sodba nº U 2337/2007 of Javne finance oddelek, November 10, 2008

Ker gre pri roku za uveljavljanje posebne davčne olajšave iz 254. člena ZDavP-1 za izjemo, ni mogoče upoštevati splošnega pravila iz 25. člena ZDavP-1, po katerem je popravljanje davčne napovedi dovoljeno le do poteka roka za njeno vložitev.

Sodba nº U 1088/2008 of Javne finance oddelek, November 10, 2008

ZDavP pojem davek opredeljuje v svojem 1. členu, v nadaljnjih določbah pa ga ne uporablja dosledno, tako da ta pojem v okviru različnih zakonskih določb izraža različno vsebino. Zato je njegov pomen tudi po presoji sodišča utemeljeno razlagati v okviru relevantne zakonske kategorije: ko gre za vračanje davka, v okviru določb o vračanju, torej določb 95. člena ZDavP. Skladno s temi določbami se vrača davek, obresti, denarne kazni in stroške postopka (1. odstavek 95. člena), pri tem pa je le za...

November 06, 2008

Sodba nº U 499/2008 of Upravni oddelek, November 06, 2008

Sodišče ne more preveriti uporabe prostega preudarka, ker ocenjuje, da v postopku izdaje izpodbijane odločbe niso bila ugotovljena vsa pravno pomembna dejstva in okoliščine, ki so podlaga za odločanje po prostem preudarku.

November 04, 2008

Sklep nº U 1421/2007 of Upravni oddelek, November 04, 2008

Z odločitvijo drugostopnega organa se je v korist tožnika odpravila odločitev prvostopnega organa o zavrženju njegove zbirne vloge za leto 2005 in tako v smislu 1. odstavka 9. člena Uredbe postopek odločanja o ukrepih kmetijske politike še ni (bil) končan ter si tožnik z vložitvijo tožbe zoper akt, s katerim je bilo ugodeno njegovi pritožbi, v upravnem sporu ne more izboljšati svojega pravnega položaja.

Sodba nº U 59/2008 of Javne finance oddelek, November 04, 2008

Za čas, za katerega upravičenec ne razpolaga z veljavnimi dovoljenji za oproščenega proizvajalca, ne more uveljavljati vračila vplačane okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida.

Sodba nº in sklep U 199/2008 of Javne finance oddelek, November 04, 2008

11. točko 25. člena ZDDV je treba razlagati ob upoštevanju 1. odstavka 66. člena ZDDV in z uporabo Pravilnika o izvajanju ZDDV.

Sodba nº U 2088/2007 of Upravni oddelek, November 04, 2008

Po presoji sodišča je treba 29. odstavek 13. člena Uredbe PRP povezati z določbami 14. člena iste uredbe, v katerem je za namene njenega izvajanja natančno določen postopek, organizacije ter izvajalci izobraževalnih programov, ki morajo v določenih rokih in primerih v ustrezno evidenco vpisati posebna dokazila oziroma izpolnjevanje pogojev za posamezen ukrep SKOP.

Sodba nº U 2036/2008 of Upravni oddelek, November 04, 2008

Določbi 222. in 255. člena ZUP nakazujeta okvir, v katerem mora ravnati drugostopni organ v primeru vložene pritožbe zaradi molka.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners