Upravno Sodišče RS: Opinions issued on December 2008

December 23, 2008

Sodba nº U 2286/2006 of Javne finance oddelek, December 23, 2008

Ugotovitev prvostopenjskega organa, da je tožeča stranka zasledovala zgolj pridobitev davčne ugodnosti, temelji na omenjenih številnih (neizpodbijanih) indicih, ki dokazujejo, da tožeča stranka ni imela namena niti plačati niti gospodarsko izkoriščati kupljene nepremičnine, medtem ko je investicijsko davčno olajšavo za leto 2001 nesporno uveljavljala. Šlo je torej tudi po mnenju sodišča za navidezni pravni posel po 66. členu ZOR. Tak posel že po civilnem pravu ne more imeti pravnih učinkov, r...

Sodba nº in sklep U 2230/2006 of Upravni oddelek, December 23, 2008

Razlastitveni postopek kot posebni upravni postopek (2. odstavek 3. člena ZUP) se ne začne z izdajo odločbe po 100. členu ZUreP-1, temveč z vložitvijo zahteve za razlastitev (1. odstavek 95. člena ZUreP-1). Glede na namen razlastitvenega postopka, ki je dvojen (na eni strani varstvo lastninske pravice razlastitvenega zavezanca, na drugi strani varstvo javnega interesa, kakor ga zastopa razlastitveni upravičenec), vsebuje ZUreP-1 za primer, ko bi utegnilo priti med razlastitvenim postopkom do ...

Sodba nº U 429/2007 of Upravni oddelek, December 23, 2008

Pravilno je razlogovanje, da namenska raba zemljišč kot (nezazidanih) stavbnih, določena v prostorskih aktih (občine), ni ovira za vključitev teh zemljišč v sklop zaščitene kmetije, če oziroma dokler ta zemljišča predstavljajo del gospodarske celote in rabijo za redno kmetijsko proizvodnjo in povezane dejavnosti.

December 18, 2008

Sodba nº U 2250/2008 of Upravni oddelek, December 18, 2008

Čeprav je tožnik v tožbi kot toženko navedel Republiko Slovenijo, Upravno enoto A., je sodišče štelo, da je tožnik z navedbo Republike Slovenije zadostil zahtevi iz 5. odstavka 17. člena ZUS-1.

Sklep nº U 2430/2008 of Upravni oddelek, December 18, 2008

Sklep o izločitvi uradne osebe ne sodi med sklepe, ki se po določbi 2. odstavka 5. člena ZUS-1 lahko izpodbijajo v upravnem sporu.

December 16, 2008

Sodba nº U 304/2007 of Javne finance oddelek, December 16, 2008

V obravnavani zadevi je sporno vprašanje dodatnega pogoja, ki ga je uvedel ZDMV-B, in sicer, da mora biti vozilo izvoženo oz. dobavljene pred prvo registracijo. Po mnenju sodišča je irelevantno, ali je bil zahtevek vložen pred veljavnostjo sprememb ZDMV-B, v kolikor glede roka ni posebnih določb v ZDMV, saj se mora upravičenost do vračila DMV po mnenju sodišča presojati glede na čas nastanka izvoza oz. dobave.

December 11, 2008

Sodba nº U 2270/2006 of Upravni oddelek, December 11, 2008

Iz določb ZKZ ne izhaja, da bi morali predkupni upravičenci pri nakupu kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije predkupno pravico uveljavljati že v izjavi o sprejemu ponudbe. Odločba, s katero je ugotovljeno, da je fizična oseba kmet v smislu ZKZ, je deklarativna odločba, ki pravno učinkuje ex tunc, od tedaj, ko so nastala dejstva, ki so po zakonu pomembna za nastanek (ugotovljenega) pravnega stanja (statusa kmeta).

December 09, 2008

Sodba nº in sklep U 1280/2007 of Upravni oddelek, December 09, 2008

Tožnika kot lastnika sosednje parcele, ki meji na parcele, ki so v postopku parcelacije, ne moreta varovati nobene svoje pravne koristi in zato v predmetnem postopku (ki se nanaša na parcelacijo) ne izkazujeta svojega pravnega interesa. Navedeno potrjuje že sama opredelitev parcelacije, kot izhaja iz določbe 43. člena ZENDMPE, dodatno pa še določbi 45. in 46. člena ZENDMPE, ki opredeljujeta upravičenega predlagatelja in ostale stranke tega postopka. Tožnika imata kot lastnika sosednje parcele...

Sodba nº U 1939/2007 of Upravni oddelek, December 09, 2008

O začetku razlastitvenega postopka (uvedbi postopka razlastitve) je bilo že pravnomočno odločeno (z odločbo upravnega organa, ki je bila presojana v upravnem sporu). V navedenem postopku - o uvedbi postopka razlastitve - je bil tožbeni ugovor, da naj bi razlastitveni upravičenec predlog za razlastitev vložil prepozno, že presojan. Iz sodbe Vrhovnega sodišča, izdane v navedeni zadevi, izhaja, da mora v skladu z določbo 95. člena ZUreP-1 razlastitveni upravičenec zahtevo za razlastitev vložiti ...

Sodba nº U 2552/2007 of Upravni oddelek, December 09, 2008

Sprejem ponudbe za nakup kmetijskega zemljišča prodajalca zavezuje k temu, da s predkupnim upravičencem oziroma drugo osebo, ki je sprejela ponudbo, sklene prodajno pogodbo pod pogoji iz ponudbe, sprejemnik ponudbe pa s sprejemom ponudbe pridobi pravico zahtevati od lastnika sklenitev prodajne pogodbe s pogoji, danimi v ponudbi

December 08, 2008

Sodba nº U 55/2007 of Javne finance oddelek, December 08, 2008

Tožniku nesporno poslovna sposobnost formalno ni bila odvzeta. Iz upravnih spisov zadeve pa izhaja, da se je njegova žena še pred izdajo zapisnika v obravnavanem davčnem postopku zglasila pri organu prve stopnje, da opraviči svojega moža, ker se vabilu ni odzval, in sicer zaradi posledic prometne nesreče, ki jo je utrpel pred leti. Posebej je izpostavila, da tožnik sploh ne ve, za kaj gre, ker tega ni sposoben razumeti, kot tudi, da je njegovo sposobnost preverjal sodni izvedenec v kazenskem ...

Sodba nº U 2602/2006 of Upravni oddelek, December 08, 2008

Določba 21. člena ZKZ o pošiljatvi izjave o sprejemu ponudbe priporočeno s povratnico ponudniku je namenjena predvsem varovanju sprejemnika ponudbe, saj je povratnica dokument, s katerim lahko izkaže vročitev izjave o sprejemu ponudbe ponudniku, kar je pomembno za uveljavljanje njegove pravice do sklenitve pogodbe.

December 02, 2008

Sklep nº U 2771/2006 of Javne finance oddelek, December 02, 2008

Obstoj drugačnega pravnega stališča v podobni zadevi ni eden izmed taksativno določenih obnovitvenih razlogov po 96. členu ZUS-1.

Sodba nº U 468/2007 of Upravni oddelek, December 02, 2008

Iz vloge izhaja, da je bila tožnica seznanjena z obveznostjo posredovanja sprememb pristojnemu organu. S svojim podpisom pod izjavo o točnosti podatkov in obveznostjo prijave sprememb se je zavezala, da bo skrbela za točnost in resničnost podatkov, ki so podlaga za določitev višine plačila programa vrtca, celotno obdobje, za katero je podala vlogo. Ker tožnica spremembe ni prijavila, je s tem kršila določbe Pravilnika.

Sklep nº U 2398/2008 of Javne finance oddelek, December 02, 2008

Sklep, ki ga tožnik izpodbija v tem upravnem sporu, se nanaša na postopkovno odločitev v zvezi z izvrševanjem inšpekcijskega nadzora pri tožniku in ne gre za meritorno odločitev o pravici obveznosti ali pravni koristi tožnika, zato ga ni moč izpodbijati v upravnem sporu že po 2. odstavku 2. člena ZUS-1, pa tudi sicer se v upravnem sporu lahko izpodbijajo le tisti sklepi, s katerimi je bil postopek odločanja o izdaji upravnega akta obnovljen, ustavljen ali končan (2. odstavek 5. člen ZUS-1), k...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners