Upravno Sodišče RS: Opinions issued on February 2008

February 29, 2008

Sklep nº U 310/2008 of Upravni oddelek, February 29, 2008

Javne koristi v obravnavani zadevi ne predstavlja zgolj izvedba ukrepa usmrtitve psov, zato da psa ne bi povzročila novega napada na človeka s povzročenimi telesnimi poškodbami ali hujšimi posledicami (6. točka 1. odstavka 5. člena, 26.b. člen ZZZiv); ampak javno korist v tej zadevi predstavlja tudi načelo zaščite življenja živali (1. člen ZZZiv) oziroma načelo, da je usmrtitev živali dopustna samo na podlagi utemeljenega razloga (3. člen ZZZiv).

February 27, 2008

Sodba nº U 1623/2007 of Upravni oddelek, February 27, 2008

Ker se je državljanka bivše Kraljevine Jugoslavije v času med 6. 4. 1941 in 28. 8. 1945 poročila s tujim državljanom in ker ni dokazila, da bi si pridržala jugoslovansko državljanstvo, so izpolnjeni pogoji za to, da ji je skladno s 3. odstavkom 35. člena Zakona o državljanstvu FLRJ s sklenitvijo zakonske zveze jugoslovansko državljanstvo prenehalo. Glede na to, da je bilo ugotovljeno, da izjave o pridržanju državljanstva ni v uradnih evidencah, predložila pa je tudi ni tožnica, ni dokazano, d...

Sodba nº in sklep U 157/2008 of Upravni oddelek, February 27, 2008

Oseba ne more vložiti prošnje potem, ko je postopek že končan v tem smislu, da ni več možno v zadevi vložiti nobenega pravnega sredstva.

Sodba nº U 1623/2007 of Upravni oddelek, February 27, 2008

Ker se je državljanka bivše Kraljevine Jugoslavije v času med 6. 4. 1941 in 28. 8. 1945 poročila s tujim državljanom in ker ni dokazila, da bi si pridržala jugoslovansko državljanstvo, so izpolnjeni pogoji za to, da ji je skladno s 3. odstavkom 35. člena Zakona o državljanstvu FLRJ s sklenitvijo zakonske zveze jugoslovansko državljanstvo prenehalo. Glede na to, da je bilo ugotovljeno, da izjave o pridržanju državljanstva ni v uradnih evidencah, predložila pa je tudi ni tožnica, ni dokazano, d...

February 26, 2008

Sodba nº U 823/2006 of Javne finance oddelek, February 26, 2008

Tožena stranka je pri svojem odločanju, skladno z ustavnim načelom enakosti pred zakonom, vezana na lastne prejšnje odločitve, ki zahteva med drugim tudi, da organ brez upravičenega razloga ne sme odstopiti od ustaljene upravne prakse. Ekonomsko dvakratno obdavčitev v zvezi s stroški dela odpravlja šele ZDDPO-2 in za obravnavano obdobje relevantna davčna zakonodaja tovrstne dvojne obdavčitve ni odpravljala. 

Sodba nº U 159/2007 of Upravni oddelek, February 26, 2008

Tožniku ni uspelo dokazati, da je v času agresije na Republiko Slovenijo sodeloval kot oborožen pripadnik narodne zaščite, in mu zato status vojnega veterana utemeljeno ni bil podeljen. 

Sodba nº U 2298/2006 of Upravni oddelek, February 26, 2008

Tožnik je sedemkrat zamudil pri plačevanju pogodbenih mesečnih obrokov varčevanja glede na določila pogodbe o varčevanju v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi. Posledica teh zamud je, da ni upravičen do premije, ki pripada varčevalcu v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, oziroma je prišlo do prekinitve pogodbe. 

Sodba nº U 3017/2006 of Javne finance oddelek, February 26, 2008

Sodišče se strinja s tolmačenjem določbe 4. odstavka 95. člena ZDavP, da pripadajo davčnim zavezancem le obresti od neupravičeno odmerjenega ali preveč plačanega davka, ki glede na določbo 1. člena ZDavP obsega zgolj obvezne dajatve, in ne tudi obresti od obresti. 

Sodba nº U 1115/2006 of Upravni oddelek, February 26, 2008

Iz dohodninske odločbe žene tožnika, ki je bila podlaga za ugotavljanje dohodkov družinskih članov tožeče stranke, je razvidno, da je kot vir naveden dobiček, ki ga je ustvarila samostojna podjetnica, kar kaže na to, da so bili prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti družinskega člana že upoštevani v določenem delu pri uvrščanju v plačilne razrede. Tožena stranka je po presoji sodišča v nasprotju s 4. alinejo 32. a člena ZVrt upoštevala prihodke samostojne podjetnice in povečala plačilno o...

Sodba nº U 1583/2006 of Javne finance oddelek, February 26, 2008

Dejavnost prodaje ribolovnih dovolilnic ni mogoče umestiti med športne dejavnosti, ampak med druge dejavnosti za sprostitev (92.72), to je dejavnosti, ki so povezane z rekreacijskim ribolovom, kot jih je določala SKD, veljavna v času inšpiciranega obračunskega obdobja, ki se po določbi 66. člena ZDDV uporablja za razvrstitev dejavnosti. Okoliščina, da gre za društvo, ki deluje v javnem interesu, ne izkazuje, da gre v celoti za nepridobitno organizacijo, tožnikovo zatrjevanje, da je ustanovlje...

Sodba nº U 2852/2006 of Javne finance oddelek, February 26, 2008

V zadevi gre za postopek samoobdavčitve oziroma za nadziranje pravilnosti in zakonitosti davčnega obračuna v tem postopku. Po 112. členu ZDavP lahko davčni organ nadzira in preverja pravilnost davčnega obračuna in izda odločbo v roku 10 let od roka za predložitev davčnega obračuna, ter je v tem ureditev, ko gre za samoobdavčitev, specialna in s tem drugačna od splošne, torej tiste, ki velja za odmero davka na podlagi davčne odpovedi in ki velja za kontrolo plačevanja davka po odbitku. Zato se...

Sodba nº U 1182/2005 of Upravni oddelek, February 26, 2008

V primeru sklicevanja na razloge po točki d) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 je treba predložiti ustrezne dokaze o tem, da je neregistrirani znak v Republiki Sloveniji znana znamka v smislu 6. bis člena Pariške konvencije ali 3. odstavka 16. člena Sporazuma TRIPs, pri čemer je izbira dokazov v prosti presoji stranke. Podlago za tak zaključek dajejo določbe 2. odstavka 102. člena ZIL-1 ter 8. člena Pravilnika o vsebini prijave znamke.

Sodba nº U 3017/2006 of Javne finance oddelek, February 26, 2008

Sodišče se strinja s tolmačenjem določbe 4. odstavka 95. člena ZDavP, da pripadajo davčnim zavezancem le obresti od neupravičeno odmerjenega ali preveč plačanega davka, ki glede na določbo 1. člena ZDavP obsega zgolj obvezne dajatve, in ne tudi obresti od obresti.

Sodba nº U 2298/2006 of Upravni oddelek, February 26, 2008

Tožnik je sedemkrat zamudil pri plačevanju pogodbenih mesečnih obrokov varčevanja glede na določila pogodbe o varčevanju v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi. Posledica teh zamud je, da ni upravičen do premije, ki pripada varčevalcu v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, oziroma je prišlo do prekinitve pogodbe.

Sodba nº U 159/2007 of Upravni oddelek, February 26, 2008

Tožniku ni uspelo dokazati, da je v času agresije na Republiko Slovenijo sodeloval kot oborožen pripadnik narodne zaščite, in mu zato status vojnega veterana utemeljeno ni bil podeljen.

Sodba nº U 823/2006 of Javne finance oddelek, February 26, 2008

Tožena stranka je pri svojem odločanju, skladno z ustavnim načelom enakosti pred zakonom, vezana na lastne prejšnje odločitve, ki zahteva med drugim tudi, da organ brez upravičenega razloga ne sme odstopiti od ustaljene upravne prakse.

Sodba nº U 419/2006 of Upravni oddelek, February 26, 2008

Po 7. členu Pravilnika o strokovnem izpitu se lahko prijavi k opravljanju strokovnega izpita tisti, ki izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi. Tožnica, ki ima pridobljeno višješolsko izobrazbo smeri geografija in zgodovina ter visokošolsko izobrazbo organizacijske smeri, osnovnih izobrazbenih pogojev za učiteljico geografije v devetletni osnovni šoli po veljavnem ZOFVI in po Pravilniku o smeri izobrazbe ne izpolnjuje. Ker izobrazbenih pogojev ni izpolnjevala niti...

Sodba nº U 680/2006 of Upravni oddelek, February 26, 2008

Tehnik (ali inženir) izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta po določbah 100.e člena ZGO v povezavi z 228. členom ZGO-1, če se vpiše v posebni imenik odgovornih projektantov (za kar mora izpolnjevati ustrezne pogoje, med drugim mora opraviti tudi strokovni izpit po prejšnjih predpisih) in če v petih letih po tem vpisu opravi dopolnilni strokovni izpit za projektanta.

Sodba nº U 621/2007 of Upravni oddelek, February 26, 2008

Gospodarska javna služba izvajanja dimnikarskih storitev se je na dan uveljavitve ZVO-1 izvajala na način, ki ni bil predviden z zakonom, takšne primere pa ureja prvi odstavek 188. člena ZVO-1, ki v drugem odstavku 188. člena ZVO-1 določa, da se v takšnem primeru prva koncesija za izvajanje dimnikarskih storitev brez javnega razpisa podeli osebi, ki ima na dan uveljavitve predpisa iz tretjega odstavka 185. člena ZVO-1, to je na dan 18. 12. 2004, sklenjeno veljavno pogodbo za izvajanje gospoda...

February 21, 2008

Sodba nº U 664/2007 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, February 21, 2008

Pri vprašanju, ali naj se sodba pokaže prosilki, so nedvomno prizadeti interesi oseb, na katere se sodba nanaša. Te osebe je upravni organ dolžan obvestiti o postopku in njihovi pravici, da se ga udeležijo. Tožena stranka bi zato morala poskrbeti za to, da bi bile v postopku udeležene tudi tožene stranke v pravdnem postopku, pooblaščenci strank in sodnica, ki je sodila v zadevi. Iz navedenega razloga bi bilo potrebno dati zgoraj navedenim osebam možnost, da se pred izdajo odločbe izjasnijo o ...

February 20, 2008

Sodba nº U 421/2006 of Upravni oddelek, February 20, 2008

Dejstvo, da meril ocenjevanja v konkretni zadevi ni mogoče natančneje opredeliti, tožene stranke ne odvezuje dolžnosti, da v odločbi ustrezno (skladno z določbo 214. člena ZUP) obrazloži uporabo razpisnih meril za ocenjevanje prijaviteljev.

Sodba nº U 302/2006 of Upravni oddelek, February 20, 2008

Sodišče se ne strinja s stališčem tožene stranke, da je v primeru, ko je razlastitveni postopek izpeljan na podlagi 104. člena ZUreP-1, uporaba 8. člena ZUDVGA izključena, saj se razlastitveni postopek po ZUreP-1 začne šele po tem ko se z lastnikom nepremičnine ne doseže sporazuma o odkupu oziroma nadomestitvi njegove nepremičnine.

February 19, 2008

Sodba nº U 2492/2006 of Javne finance oddelek, February 19, 2008

Če društva opravljajo dejavnost, ki jo opravljajo z namenom pridobivanja dobička, morajo od dobička, ustvarjenega s to dejavnostjo, obračunati in plačati davek od dobička pravnih oseb, od opravljenega prometa pa tudi ustrezen prometni davek. Storitve, ki naj ne bi bile zavezane plačilu davka so le tiste storitve, ki jih svojim članom kot povračilo za članarino, določeno s pravili društva, nudi društvo. Kolikor društvo opravlja druge storitve oziroma dejavnosti, je zavezanec za plačilo davka. 

Sodba nº U 1175/2006 of Javne finance oddelek, February 19, 2008

Prihodki od šolnine za teniško šolo predstavljalo dohodek društva. S tem pa gre že za pridobitno dejavnost in torej dobiček, od katerega se plačuje tudi davek od dobička pravnih oseb ter davek na dodano vrednost. 

Sodba nº U 2867/2005 of Javne finance oddelek, February 19, 2008

V skladu s 15. členom Pravilnika je bila izračunana davčna osnova in prometni davek, cigareti pa so se po takšni prodajni ceni tudi na trgu prodajali končnim potrošnikom - kadilcem. Zahtevek tožeče stranke za povrnitev preveč plačanega davka iz leta 1993, ki je bil vložen v letu 1998, torej pomeni, da se zahteva vračilo davka, ki je bil končnim potrošnikom zaračunan in so ga ti tudi plačali, zato tudi po presoji sodišča ni podlage za vračilo prometnega davka po določbah 2., 3. oziroma 4. odst...

Sodba nº U 2234/2005 of Upravni oddelek, February 19, 2008

Že sklenjena pogodba o ustanovitvi javne služnosti, ki pa ne vsebuje vseh predpisanih obličnosti in zato njena veljavnost sama po sebi ni možna, še ne izključuje možnosti, da investitor v takšnem primeru zahteva omejitev lastninske pravice na prisilen način pred pristojnim upravnim organom. Gre namreč za takšno omejitev lastninske pravice, ki je za doseg javne koristi nujno potrebna. 

Sodba nº U 1902/2006 of Javne finance oddelek, February 19, 2008

Vrednost nepremičnine, kakršna izhaja iz odločbe o odmeri davka na dediščino, je šteti kot na ustrezen način dokazano vrednost nepremičnine ob pridobitvi. 

Sodba nº U 1324/2006 of Javne finance oddelek, February 19, 2008

V 4. odstavku 27. člena ZFPPod je določena zakonska fikcija, da so družbeniki v postopku izbrisane družbe podali izjavo o prevzemu obveznosti družbe v skladu s 1. odstavkom 394. člena ZGD. Navedeno pomeni, da v obravnavanem primeru, ker gre v postopku za pravico, obveznost ali pravno korist, ki lahko preide na pravne naslednike, tožena stranka 50. člena ZUP ni pravilno uporabila, navedena določba pa v 1. odstavku ureja postopanje upravnega organa prav v takem primeru.

Sodba nº U 1915/2004 of Javne finance oddelek, February 19, 2008

ZVet določa razpon celotne veterinarske dejavnosti in skrbi za živali, umetno osemenjevanje pa je le eno izmed opravil veterinarjev, ki pa v davčnem smislu ni uvrščeno med oproščene dejavnosti v smislu ZPD. Veterinarji s pomočjo osemenjevanja živali skrbijo tudi za zdravje živali in njihovo sposobnost za razmnoževanje, vendar pa je po presoji sodišča pomemben za odločitev v konkretnem primeru davčnopravni vidik, ki ob uporabi standardne klasifikacije dejavnosti uvršča storitev umetnega osemen...

Sodba nº U 1784/2007 of Upravni oddelek, February 19, 2008

Ob uveljavitvi ZDen nobene nepremičnine, ki je bila zavarovana kot kulturni spomenik ali naravna znamenitost po določbi 51. člena ZNKD ni bilo mogoče vrniti v naravi. Šele z uveljavitvijo ZON-UPB2 je zakonodajalec dejansko omogočil vračanje s tem, ko je odločil, za katere kulturne spomenike in naravne znamenitosti ovire ne veljajo.

Sodba nº U 1902/2006 of Javne finance oddelek, February 19, 2008

Vrednost nepremičnine, kakršna izhaja iz odločbe o odmeri davka na dediščino, je šteti kot na ustrezen način dokazano vrednost nepremičnine ob pridobitvi.

Sodba nº U 2234/2005 of Upravni oddelek, February 19, 2008

Že sklenjena pogodba o ustanovitvi javne služnosti, ki pa ne vsebuje vseh predpisanih obličnosti in zato njena veljavnost sama po sebi ni možna, še ne izključuje možnosti, da investitor v takšnem primeru zahteva omejitev lastninske pravice na prisilen način pred pristojnim upravnim organom. Gre namreč za takšno omejitev lastninske pravice, ki je za doseg javne koristi nujno potrebna.

Sodba nº U 2867/2005 of Javne finance oddelek, February 19, 2008

V skladu s 15. členom Pravilnika je bila izračunana davčna osnova in prometni davek, cigareti pa so se po takšni prodajni ceni tudi na trgu prodajali končnim potrošnikom – kadilcem. Zahtevek tožeče stranke za povrnitev preveč plačanega davka iz leta 1993, ki je bil vložen v letu 1998, torej pomeni, da se zahteva vračilo davka, ki je bil končnim potrošnikom zaračunan in so ga ti tudi plačali, zato tudi po presoji sodišča ni podlage za vračilo prometnega davka po določbah 2., 3. oziroma 4. odst...

Sodba nº U 1175/2006 of Javne finance oddelek, February 19, 2008

Prihodki od šolnine za teniško šolo predstavljalo dohodek društva. S tem pa gre že za pridobitno dejavnost in torej dobiček, od katerega se plačuje tudi davek od dobička pravnih oseb ter davek na dodano vrednost.

Sodba nº U 2492/2006 of Javne finance oddelek, February 19, 2008

Če društva opravljajo dejavnost, ki jo opravljajo z namenom pridobivanja dobička, morajo od dobička, ustvarjenega s to dejavnostjo, obračunati in plačati davek od dobička pravnih oseb, od opravljenega prometa pa tudi ustrezen prometni davek.

February 13, 2008

Sklep nº U 194/2008 of Upravni oddelek, February 13, 2008

Odločitev pritožbenega senata na podlagi 28. člena ZPol ni akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu, ker gre za obliko alternativnega reševanja sporov znotraj uprave, ne pa za oblastveno odločanje v upravnem postopku. To pa ne pomeni, da posameznik, potem ko je postopek zaključen na podlagi 6. odstavka 28. člena ZPol, nima pod določenimi zakonskimi pogoji možnosti vložiti tožbe v upravnem sporu zaradi varstva človekovih pravic bodisi zoper sporno dejanje policista bodisi zoper dejanje tože...

February 12, 2008

Sodba nº U 2247/2006 of Javne finance oddelek, February 12, 2008

Ključni podatek za identifikacijo davčnega zavezanca je njegova davčna številka, ne pa navedba njegove firme oziroma njegovega sedeža. 

Sodba nº U 965/2006 of Upravni oddelek, February 12, 2008

Nepoznavanje predpisov po mnenju sodišča ni mogoče pripisati dobrovernosti, ker gre v obravnavanem primeru za nosilko kmetijskega gospodarstva, ki naj bi predpise v zvezi s kmetijskimi premijami poznala. 

Sklep nº U 195/2008 of Upravni oddelek, February 12, 2008

Glede na nesuspenzivnost pritožbe zoper prvostopno odločbo o uvedbi postopka razlastitve so posledice uvedbe postopka že nastale in se nastopa le-teh z začasno odredbo ne more zadržati. 

Sodba nº U 1484/2006 of Javne finance oddelek, February 12, 2008

V davčno osnovo iz 4. odstavka 22. člena ZDDV se vštevajo tudi trošarine in drugi davki, takse in druge dajatve ter posredni stroški, kar pomeni, da je pri davčni osnovi oplemenitenega blaga treba upoštevati tudi 2. in 3. odstavek 22. člena ZDDV. 

Sodba nº U 1482/2006 of Javne finance oddelek, February 12, 2008

V davčno osnovo iz 4. odstavka 22. člena ZDDV se vštevajo tudi trošarine in drugi davki, takse in druge dajatve ter posredni stroški, kar pomeni, da je pri davčni osnovi oplemenitenega blaga treba upoštevati tudi 2. in 3. odstavek 22. člena ZDDV. 

Sodba nº U 282/2007 of Javne finance oddelek, February 12, 2008

Davčni organ si napačno razlaga 40. člen ZDavP-1. Ni namreč v pristojnosti davčnega urada, da se odloči o tem, ali bo prijavil terjatev v stečajnem postopku ali pa bo ugotovljeno terjatev uveljavljal direktno od fizične osebe. V skladu z 2. odstavkom omenjenega člena lahko uveljavlja terjatev od fizične osebe šele v primeru, če je to terjatev uveljavljal v stečajnem postopku, pa v njem ni bil (v celoti) poplačan. Da bi davčni organ to predpostavko izpolnil, pa iz podatkov v spisu ne izhaja. 

Sodba nº U 2924/2006 of Javne finance oddelek, February 12, 2008

Sama oblika računa, ki naj bi bila v celoti pravilna, ne vpliva na odločitev o pravilnosti davčnih obveznosti, če se izkaže, da poslovni dogodek sploh ni nastal (načelo resničnosti).

Sodba nº U 2225/2007 of Upravni oddelek, February 12, 2008

Po presoji sodišča umestitev zemljišča v območju varovalnega pasu kanalizacije, občinske ceste, železniške proge in v vplivnem območju letališča, ne pomeni, da gre za kompleks v smislu 4. točke 1. odstavka 19. člena ZDen, prav tako pa bodoči nameravani posegi ne pomenijo ovir za vračilo v naravi, saj morajo biti le-te izkazane ob uveljavitvi ZDen.

Sodba nº U 1631/2006 of Upravni oddelek, February 12, 2008

Sodišče pritrjuje toženi stranki, da je vizualni vtis, ki ga dajeta znaka, povsem različen, upoštevaje elemente, ki jih je navedla tožena stranka v izpodbijani odločbi, to je tujo črko „Y“, podvojeno črko „L“ in končnico „'S“ z apostrofom pri znamki tožeče stranke „Aygill's“, medtem ko izpodbijana znamka „AGILE“ brez podobnih tujih elementov zaradi uporabe črk slovenske abecede tudi po oceni sodišča deluje bolj domače. Ker so črke, ki so različne, bodisi tuje črke („Y“), bodisi gre za zapis a...

Sodba nº U 282/2007 of Javne finance oddelek, February 12, 2008

Davčni organ si napačno razlaga 40. člen ZDavP-1. Ni namreč v pristojnosti davčnega urada, da se odloči o tem, ali bo prijavil terjatev v stečajnem postopku ali pa bo ugotovljeno terjatev uveljavljal direktno od fizične osebe. V skladu z 2. odstavkom omenjenega člena lahko uveljavlja terjatev od fizične osebe šele v primeru, če je to terjatev uveljavljal v stečajnem postopku, pa v njem ni bil (v celoti) poplačan. Da bi davčni organ to predpostavko izpolnil, pa iz podatkov v spisu ne izhaja.

Sodba nº U 1482/2006 of Javne finance oddelek, February 12, 2008

V davčno osnovo iz 4. odstavka 22. člena ZDDV se vštevajo tudi trošarine in drugi davki, takse in druge dajatve ter posredni stroški, kar pomeni, da je pri davčni osnovi oplemenitenega blaga treba upoštevati tudi 2. in 3. odstavek 22. člena ZDDV.

Sklep nº U 195/2008 of Upravni oddelek, February 12, 2008

Glede na nesuspenzivnost pritožbe zoper prvostopno odločbo o uvedbi postopka razlastitve so posledice uvedbe postopka že nastale in se nastopa le-teh z začasno odredbo ne more zadržati.

Sodba nº U 965/2006 of Upravni oddelek, February 12, 2008

Nepoznavanje predpisov po mnenju sodišča ni mogoče pripisati dobrovernosti, ker gre v obravnavanem primeru za nosilko kmetijskega gospodarstva, ki naj bi predpise v zvezi s kmetijskimi premijami poznala.

Sodba nº U 2247/2006 of Javne finance oddelek, February 12, 2008

Ključni podatek za identifikacijo davčnega zavezanca je njegova davčna številka, ne pa navedba njegove firme oziroma njegovega sedeža.

February 11, 2008

Sodba nº U 1738/2005 of Upravni oddelek, February 11, 2008

Kot izhaja iz določb ZUJIK (114. do 120. člen), na njegovi podlagi izdanega Pravilnika ter besedila predmetnega javnega razpisa (prim. zlasti določbe točke 12 objavljenega razpisa), se strokovna presoja na razpis prijavljenih kulturnih projektov in nato izbor projektov, ki se sprejmejo v financiranje, opravi na podlagi vlog predlagateljev, tj. prijav na razpis s priloženo dokumentacijo. Na predlagatelju je torej breme, da svojo vlogo konkretizirano in dovolj izčrpno utemelji tako, da je iz nj...

February 06, 2008

Sodba nº in sklep U 129/2008 of Upravni oddelek, February 06, 2008

S tem, ko je tožena stranka ugotovila izpolnitev zakonskega dejanskega stanu iz določila 4. alinee 55. člena ZMZ v t.i. pospešenem postopku po 1. alinei 1. odstavka 46. člena ZMZ, je posledično ugotovila tudi, da tožnik ne izpolnjuje pogojev za zaščito po 2. odstavku 2. člena ZMZ, ker ni podan utemeljen sum, da je preganjan zaradi ene izmed predpisanih petih podlag.

February 05, 2008

Sodba nº U 2427/2005 of Javne finance oddelek, February 05, 2008

Odločba prve stopnje je bila izdana v letu 2001 in torej nedvomno pred potekom desetih let od takrat, ko je rok iz 112. člena ZDavP začel teči. Ob upoštevanju specialne ureditve relativnega zastaranja v 112. členu ZDavP splošna ureditev relativnega zastaranja po določbah tega zakona ne pride v poštev. Po mnenju sodišča zakonodajalec, ki ni predvidel prehodnega obdobja za primere, kakršen je obravnavani, ni prestopil dopustne meje presoje kolizije med načelom zaupanja v nadaljnji obstoj pravni...

Sodba nº U 2026/2006 of Javne finance oddelek, February 05, 2008

Rok za vložitev zahteve za vračilo DDV po 54. členu ZDDV, ki ga določa Pravilnik o izvajanju ZDDV, je prekluziven. 

Sodba nº U 2787/2006 of Javne finance oddelek, February 05, 2008

Po določbah 95. člena ZDavP se vrača davek, obresti, denarne kazni in stroški postopka. Le za davek pa je določeno, da zavezancu pripadajo ob vračilu tudi zamudne obresti. V primeru vračila davka se torej obresti priznajo samo od preveč plačane glavnice in ne tudi od preveč plačanih pripadajočih zamudnih obresti. 

Sodba nº U 799/2005 of Javne finance oddelek, February 05, 2008

Dejstvo, da je bila tožnica fizična oseba, ki je v letu 1998 opravljala kmetijsko dejavnost in je na podlagi izdanih računov prejemala prilive na njen žiro račun, ne pomeni, da je na podlagi 9. člena ZPD avtomatično oproščena plačila prometnega davka, saj so bili računi izdani pod taksativno določenimi pogoji iz 6. in 7. člena ZPD in ustreznih določb Pravilnika. 

Sodba nº U 1880/2006 of Javne finance oddelek, February 05, 2008

V samem postopku za uveljavljanje pravic ne izhaja, da bi tožniku v primeru, ko je obvezna revizija (ki po 28. členu ZVojI ne zadrži izvršitve odločbe), šle zamudne obresti zaradi nerednega plačila. Tožnik v obravnavani zadevi ne iztožuje plačila dodatka, saj je le-tega očitno prejemal, tako kot mu je šlo po navedenih predpisih, plačilo zamudnih obresti pa tudi po mnenju sodišča ni upravna stvar (2. člen ZUP), kot je pravilno ugotovila tožena stranka, zato so dani pogoji za zavrženje zahteve ...

Sodba nº U 1072/2005 of Upravni oddelek, February 05, 2008

Prvostopni organ bi moral izvesti poseben ugotovitveni postopek, v okviru katerega bi moral tožniku vročiti zahtevo za razlastitev z vsemi prilogami in mu dati možnost, da se izjavi o vseh okoliščinah in dejstvih, ki so bila navedena v ugotovitvenem postopku. Prvostopni organ je svojo odločitev neutemeljeno oprl na 104. člen ZUreP-1, saj se navedena določba po mnenju sodišča lahko uporablja le v zvezi z izdajo odločbe o razlastitvi.

Sodba nº U 799/2005 of Javne finance oddelek, February 05, 2008

Dejstvo, da je bila tožnica fizična oseba, ki je v letu 1998 opravljala kmetijsko dejavnost in je na podlagi izdanih računov prejemala prilive na njen žiro račun, ne pomeni, da je na podlagi 9. člena ZPD avtomatično oproščena plačila prometnega davka, saj so bili računi izdani pod taksativno določenimi pogoji iz 6. in 7. člena ZPD in ustreznih določb Pravilnika.

Sodba nº U 2787/2006 of Javne finance oddelek, February 05, 2008

Po določbah 95. člena ZDavP se vrača davek, obresti, denarne kazni in stroški postopka. Le za davek pa je določeno, da zavezancu pripadajo ob vračilu tudi zamudne obresti. V primeru vračila davka se torej obresti priznajo samo od preveč plačane glavnice in ne tudi od preveč plačanih pripadajočih zamudnih obresti.

Sodba nº U 2026/2006 of Javne finance oddelek, February 05, 2008

Rok za vložitev zahteve za vračilo DDV po 54. členu ZDDV, ki ga določa Pravilnik o izvajanju ZDDV, je prekluziven.

Sodba nº U 2427/2005 of Javne finance oddelek, February 05, 2008

Odločba prve stopnje je bila izdana v letu 2001 in torej nedvomno pred potekom desetih let od takrat, ko je rok iz 112. člena ZDavP začel teči. Ob upoštevanju specialne ureditve relativnega zastaranja v 112. členu ZDavP splošna ureditev relativnega zastaranja po določbah tega zakona ne pride v poštev.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners