Upravno Sodišče RS: Opinions issued on March 2008

March 28, 2008

Sodba nº in sklep U 2482/2007 of Upravni oddelek, March 28, 2008

Glede na določbo 51. člena ZDen v obravnavanem primeru glede na pravno in dejansko stanje nepremičnine na strani zavezanca nastopa tako lastnica nepremičnine, t.j. drugotožnica, kot tudi njena uporabnica, t.j. prvotožnica, ki ji prostor služi za opravljanje dejavnosti in je tudi zavezana, da izkaže obstoj zatrjevanih ovir za vračilo v naravi po 1. točki 1. odstavka 19 člena ZDen.

March 26, 2008

Sodba nº U 1557/2007 of Upravni oddelek, March 26, 2008

Če so v postopku udeležene stranke z nasprotnimi interesi, mora imeti vsaka stranka možnost, da se izjavo o zahtevkih in navedbah strank z nasprotnim interesom. Zato bi morala tožena stranka pri vprašanju, ali naj se pogodba pokaže prosilki, dati status stranke tudi podpisnikom pogodbe.

March 25, 2008

Sodba nº U 179/2007 of Javne finance oddelek, March 25, 2008

Upravni organ je dolžan presoditi, ali je zahtevek za povrnitev stroškov, ki mora biti posebej podan, utemeljen v smislu potrebnosti izkazanih stroškov. 

Sodba nº U 179/2007 of Javne finance oddelek, March 25, 2008

Upravni organ je dolžan presoditi, ali je zahtevek za povrnitev stroškov, ki mora biti posebej podan, utemeljen v smislu potrebnosti izkazanih stroškov.

March 21, 2008

Sodba nº U 433/2005 of Upravni oddelek, March 21, 2008

Če v inšpekcijskem postopku ni mogoče z gotovostjo ugotoviti krivde izvajalca storitev, organ prve stopnje nima podlage za izdajo odločbe na podlagi 71. člena ZVPot.

Sodba nº U 3/2005 of Upravni oddelek, March 21, 2008

Iz določb Uredbe izhaja, da ta ne velja za državne pomoči v sektorju transporta, ker zanje veljajo posebni predpisi. Ker tožena stranka, ki ugotavlja, da gre v obravnavani zadevi za dodelitev državne pomoči v sektorju transporta, ni uporabila posebnih predpisov, pač pa predpis, ki za ta sektor ne velja, očitno ni pravilno uporabila materialnega prava.

Sodba nº U 117/2008 of Upravni oddelek, March 21, 2008

ZUP ne pozna prekinitve izvršilnega postopka, prav tako pa ne pozna prekinitve postopka po pozivu za nastop kazni iz razlogov, ki jih v svojem predlogu navaja tožeča stranka, zato bi moral upravni organ prve stopnje predlog tožeče stranke zavrniti, saj v zadevi niso podani pogoji za prekinitev postopka, ki je bil sprožen zaradi izvršitve sodbe pristojnega sodišča, opremljene s klavzulo pravnomočnosti in izvršljivosti.

Sodba nº U 130/2006 of Upravni oddelek, March 21, 2008

Ker je že upravni organ prve stopnje na podlagi predloženega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in iz načrta parcel lahko ugotovil, da poteka parcelna meja med objektoma po njunih skupnih zidovih, je pravilen materialnopravni zaključek obeh organov, da tožnik ni izkazal pravice graditi. Tožnik bi moral listino, s katero bi izkazoval pravico graditi oziroma izvajati dela na spornem zidu, priložiti že zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja. Zato so brez materialnopravne podlage tožbe...

March 19, 2008

Sodba nº in sklep U 639/2005 of Upravni oddelek, March 19, 2008

V tem upravnem sporu tožnica uveljavlja sodno varstvo pravice do napredovanja na položaj svétnice. Pravna narava tega interesa je zakonska pravica tožnice in ne le pravna korist, zato mora biti presoja zakonitosti izpodbijanega akta stroga, a manj stroga kot v primerih, ko gre za posege v temeljne človekove pravice.

March 18, 2008

Sodba nº U 971/2006 of Upravni oddelek, March 18, 2008

Lokalna skupnost lahko v izjemnih primerih pri določitvi plačila staršev upošteva na podlagi podatkov iz uradnih evidenc, ki jih vodi pristojni davčni organ ali center za socialno delo, poleg dohodka in premoženja tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni položaj družine. Premoženje družine se prvenstveno ugotavlja na podlagi podatkov iz uradnih evidenc, izjemoma pa tudi iz drugih dejstev in okoliščin, ki pa morajo biti izkazana, da bi se dokazal boljši socialni položaj ...

Sodba nº U 2763/2006 of Javne finance oddelek, March 18, 2008

V obnovljenem postopku je bilo ugotovljeno, da preferencialna obravnava blaga ni upravičena. Tožnik je bil povabljen v postopek, s pozivom, da se izjasni o dejstvih in okoliščinah, ugotovljenih v postopku. Za tožečo stranko B.B.B. d.o.o. se je postopek končal ugodno, tožena stranka pa ni pojasnila, zakaj ji stroškov ni priznala. 

Sodba nº U 2476/2005 of Javne finance oddelek, March 18, 2008

Tožeča stranka je kot podružnica tuje pravne osebe registrirana za opravljanje dejavnosti po slovenskem pravu in torej dolžna plačati DDV, saj je glede svojih pravic, obveznosti in odgovornosti v sistemu DDV izenačena z domačimi pravnimi osebami. V okviru koncesije se javna komunalna infrastruktura res lahko zagotovi na različne načine in z različnimi viri financiranja, med njimi so med možnimi viri financiranja tudi namenska sredstva državnega in občinskega proračuna. Vendar ta sredstva pome...

Sodba nº U 371/2006 of Upravni oddelek, March 18, 2008

Zmotno je stališče tožene stranke, ki se nakazuje v izpodbijanem sklepu, da je pritožba nedopustna iz razloga, ker je tožeča stranka s podpisom pogodbe soglašala z dodeljenim sredstvi in zato naj ne bi imela pravice do pritožbe v upravnem postopku. Stranka ima po pravilih splošnega upravnega postopka vedno pravico vložiti pritožbo zoper prvostopno odločbo v delu, v katerim s svojim zahtevkom ni uspela, če gre za dvostopenjsko odločanje (229. člen ZUP). 

Sodba nº U 57/2006 of Javne finance oddelek, March 18, 2008

Podružnica tuje osebe, ki je v Republiki Sloveniji za matično družbo opravljala storitve in od njih ni obračunavala in plačevala DDV, ni ravnala v skladu z ZDDV. V obravnavanem primeru je šlo za obdavčljiv promet za naročnika - matično družbo nerezidentko, podružnica pa je davčni zavezanec, saj je šlo s strani podružnice za samostojno opravljanje dejavnosti in zato gre za obdavčljivo dobavo med podružnico in matično družbo nerezidentko kot prejemnikom.

Sodba nº U 1433/2007 of Javne finance oddelek, March 18, 2008

Če iz izreka odločbe ni razvidna odločitev o konkretni upravni stvari, ni mogoče govoriti, da o njej teče upravni postopek oziroma, da je o njej že pravnomočno odločeno.

Sodba nº U 371/2006 of Upravni oddelek, March 18, 2008

Zmotno je stališče tožene stranke, ki se nakazuje v izpodbijanem sklepu, da je pritožba nedopustna iz razloga, ker je tožeča stranka s podpisom pogodbe soglašala z dodeljenim sredstvi in zato naj ne bi imela pravice do pritožbe v upravnem postopku. Stranka ima po pravilih splošnega upravnega postopka vedno pravico vložiti pritožbo zoper prvostopno odločbo v delu, v katerim s svojim zahtevkom ni uspela, če gre za dvostopenjsko odločanje (229. člen ZUP).

Sodba nº U 2476/2005 of Javne finance oddelek, March 18, 2008

Tožeča stranka je kot podružnica tuje pravne osebe registrirana za opravljanje dejavnosti po slovenskem pravu in torej dolžna plačati DDV, saj je glede svojih pravic, obveznosti in odgovornosti v sistemu DDV izenačena z domačimi pravnimi osebami.

Sodba nº U 2763/2006 of Javne finance oddelek, March 18, 2008

V obnovljenem postopku je bilo ugotovljeno, da preferencialna obravnava blaga ni upravičena. Tožnik je bil povabljen v postopek, s pozivom, da se izjasni o dejstvih in okoliščinah, ugotovljenih v postopku.

Sodba nº U 971/2006 of Upravni oddelek, March 18, 2008

Lokalna skupnost lahko v izjemnih primerih pri določitvi plačila staršev upošteva na podlagi podatkov iz uradnih evidenc, ki jih vodi pristojni davčni organ ali center za socialno delo, poleg dohodka in premoženja tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni položaj družine.

March 12, 2008

Sodba nº U 2636/2005 of Upravni oddelek, March 12, 2008

O pravici do družinskega pomočnika odloča pristojni center za socialno delo in ne strokovna komisija. To pomeni, da mora pristojni organ mnenje strokovne komisije oceniti z vidika potreb dokaznega prava po ZUP; če je mnenje komisije druge stopnje pomanjkljivo, ga mora poslati komisiji v dopolnitev oziroma popravo.

March 11, 2008

Sodba nº U 62/2006 of Upravni oddelek, March 11, 2008

Zaradi že izplačane odškodnine stranki iz naslova po ZPKri in ZPPZV91 in zaradi zakonske omejitve zneska odškodnin, izplačanih po ZSPOZ v višini 2.000.000 SIT, ne more biti v celoti izplačana še nadaljnja odškodnina iz naslova po ZPKri. 

Sodba nº U 884/2007 of Javne finance oddelek, March 11, 2008

V 4. odstavku 95. člena ZDavP je izrecno navedeno, da pripadajo davčnim zavezancem obresti od neupravičeno odmerjenega ali preveč plačanega davka, s čimer je pravica do zamudnih obresti omejena le na preveč plačan davek kot na izrecno določeno plačano obveznost. Morebitnega prikrajšanja, ki bi tožeči stranki zaradi plačila zamudnih obresti nastalo s plačilom na podlagi izvršljive upravne odločbe, pa na upravnopravnem področju tudi ni mogoče sanirati. 

Sodba nº U 2512/2006 of Javne finance oddelek, March 11, 2008

Izdelava projektne dokumentacije sodi v storitveno dejavnost projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje ter ne sodi v 7. točko 1. odstavka 25. člena ZDDV, ki obsega promet tam naštetega blaga. 

Sodba nº U 2974/2006 of Javne finance oddelek, March 11, 2008

Prejeti predujmi so v sistemu DDV predplačila, od katerih že nastane obveznost obračuna DDV, kar posledično pomeni, da bi morala tožnica v trenutku, ko je znesek predujmov presegel 5.000.000,00 SIT, vložiti prijavo za registracijo o vpisu zavezanosti za DDV v davčni register. 

Sodba nº U 401/2007 of Upravni oddelek, March 11, 2008

Pred izdajo odločbe je treba ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki so za odločitev pomembne in strankam omogočiti, da uveljavijo in zavarujejo svoje pravice in pravne koristi. Odločitev prvostopnega organa sloni na odločitvi, da tožnik ni dokazal, da je izpolnil pogojev za vpis v evidenco vojnih veteranov. Iz obrazložitve odločbe prvostopnega organa pa ni razvidno, katere konkretne naloge je tožnik dejansko opravljal, saj se vsi razlogi nanašajo zgolj na splošne opredelitve nalog, ki naj bi...

Sklep nº U 377/2008 of Upravni oddelek, March 11, 2008

Morebitna finančna sredstva, ki jih tožnik zaradi izgube statusa ne bo pridobil, ker ne bo mogel konkurirati na javnem razpisu, ne predstavljajo težko popravljive škode po določbi 32. člena ZUS, saj sama prijava na razpis še ne pomeni tudi uspeha in pridobitve sredstev.

Sodba nº U 2974/2006 of Javne finance oddelek, March 11, 2008

Prejeti predujmi so v sistemu DDV predplačila, od katerih že nastane obveznost obračuna DDV, kar posledično pomeni, da bi morala tožnica v trenutku, ko je znesek predujmov presegel 5.000.000,00 SIT, vložiti prijavo za registracijo o vpisu zavezanosti za DDV v davčni register.

Sodba nº U 2512/2006 of Javne finance oddelek, March 11, 2008

Izdelava projektne dokumentacije sodi v storitveno dejavnost projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje ter ne sodi v 7. točko 1. odstavka 25. člena ZDDV, ki obsega promet tam naštetega blaga.

Sodba nº U 884/2007 of Javne finance oddelek, March 11, 2008

V 4. odstavku 95. člena ZDavP je izrecno navedeno, da pripadajo davčnim zavezancem obresti od neupravičeno odmerjenega ali preveč plačanega davka, s čimer je pravica do zamudnih obresti omejena le na preveč plačan davek kot na izrecno določeno plačano obveznost.

Sodba nº U 62/2006 of Upravni oddelek, March 11, 2008

Zaradi že izplačane odškodnine stranki iz naslova po ZPKri in ZPPZV91 in zaradi zakonske omejitve zneska odškodnin, izplačanih po ZSPOZ v višini 2.000.000 SIT, ne more biti v celoti izplačana še nadaljnja odškodnina iz naslova po ZPKri.

March 10, 2008

Sodba nº U 612/2006 of Javne finance oddelek, March 10, 2008

Na zastaralni rok je vezana le odmera davka, ne pa tudi odločitev o pravnem sredstvu. 

Sodba nº U 567/2006 of Javne finance oddelek, March 10, 2008

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-356/02-14 z dne 23. 9. 2004 je glede začetka teka zamudnih obresti jasna. Odločitev, da se prisilna izterjava obveznosti po odmerni odločbi odloži do odločitve o pritožbi, tudi po presoji sodišča ne more vplivati na začetek teka zamudnih obresti, ki ga Ustavno sodišče veže na izvršljivost odločbe skladno z določbami 15.a člena ZDavP. Zatrjevana ukinitev računa, ki je kot vplačilni račun naveden v izreku odmerne odločbe, na njeno izvršljivost ne more vplivati. 

Sodba nº U 2821/2006 of Javne finance oddelek, March 10, 2008

Dokup zavarovalne dobe ne predstavlja prejemka, ki bi se nanašal na tožnikovo delo v smislu pridobivanja dohodkov. Zato niso izpolnjeni pogoji za obdavčitev, ki jo mogoča 13. člena ZDoh. 

Sodba nº U 2821/2006 of Javne finance oddelek, March 10, 2008

Dokup zavarovalne dobe ne predstavlja prejemka, ki bi se nanašal na tožnikovo delo v smislu pridobivanja dohodkov. Zato niso izpolnjeni pogoji za obdavčitev, ki jo mogoča 13. člena ZDoh.

Sodba nº U 567/2006 of Javne finance oddelek, March 10, 2008

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-356/02-14 z dne 23. 9. 2004 je glede začetka teka zamudnih obresti jasna. Odločitev, da se prisilna izterjava obveznosti po odmerni odločbi odloži do odločitve o pritožbi, tudi po presoji sodišča ne more vplivati na začetek teka zamudnih obresti, ki ga Ustavno sodišče veže na izvršljivost odločbe skladno z določbami 15.a člena ZDavP.

Sodba nº U 612/2006 of Javne finance oddelek, March 10, 2008

Na zastaralni rok je vezana le odmera davka, ne pa tudi odločitev o pravnem sredstvu.

March 05, 2008

Sodba nº U 62/2007 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, March 05, 2008

Pri vprašanju, ali naj se sodba pokaže prosilki, so nedvomno prizadeti interesi oseb, na katere se sodba nanaša. Te osebe je upravni organ dolžan obvestiti o postopku in njihovi pravici, da se ga udeležijo. Tožena stranka bi zato morala poskrbeti za to, da bi bile v postopku udeležene tudi osebe, ki so navedene v sodbi. Iz navedenega razloga bi jim bilo treba dati možnost, da se pred izdajo odločbe izjasnijo o tem, ali naj se sodba pokaže prosilki. Odgovor na vprašanje, kdo ima pravico do vpo...

Sklep nº U 2601/2007 of Upravni oddelek, March 05, 2008

Tožnik se v času odločanja sodišča ni več nahajal na območju Republike Slovenije, zato v tem upravnem sporu ne izkazuje več pravnega interesa.

Sodba nº U 33/2008 of Upravni oddelek, March 05, 2008

Glede na neizpodbitno ugotovljena dejstva o starših A.A., ki so bili uvrščeni na dva seznama, ki izkazujejo pripadnost nemški narodnosti, je zato po oceni sodišča, ob odsotnosti prepričljivega dokaza, da se A.A. z razliko od svojih staršev, ni štel za Nemca, upravni organ pravilno ocenil, da je bila imenovana oseba nemške narodnosti. (Pri)tožbeni argument, da je bil A.A. izrečen „delni preklic“ in da je bil zato opravilno nesposoben, ni zadosten. Kajti narodnost, kot je sodišče navedlo zgoraj...

Sodba nº U 62/2007 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, March 05, 2008

Pri vprašanju, ali naj se sodba pokaže prosilki, so nedvomno prizadeti interesi oseb, na katere se sodba nanaša. Te osebe je upravni organ dolžan obvestiti o postopku in njihovi pravici, da se ga udeležijo. Tožena stranka bi zato morala poskrbeti za to, da bi bile v postopku udeležene tudi osebe, ki so navedene v sodbi. Iz navedenega razloga bi jim bilo treba dati možnost, da se pred izdajo odločbe izjasnijo o tem, ali naj se sodba pokaže prosilki.

March 04, 2008

Sodba nº U 2241/2005 of Javne finance oddelek, March 04, 2008

Določbo 2. alinee 6. člena ZDDPO je razlagati ozko, upoštevajoč, da gre za davčne oprostitve in torej izjeme, in sicer tako, da so oproščena plačila davka od dobička pravnih oseb le tista javna podjetja, ki so v 100 % lasti Republike Slovenije oziroma občin, ne pa tudi tista javna podjetja, ki niso v neposredni lasti Republike Slovenije oziroma občin. 

Sodba nº U 2017/2006 of Javne finance oddelek, March 04, 2008

Iz podatkov upravnih spisov mora jasno izhajati pravna podlaga za davčno oceno in katera metodologija je bila uporabljena. Številka davčnega zavezanca je identifikacijski znak, po katerem se ga nedvomno opredeli. 

Sodba nº U 1509/2006 of Javne finance oddelek, March 04, 2008

Učinka izvensodne poravnave tudi po presoji sodišča ni mogoče razširiti tako, da bi se štelo, da so izpolnjeni pogoji iz 2. odstavka 373. člena ZDavP - UPB 1 in da ima davčni zavezanec pravico zahtevati, da se odločba o odmeri davka na promet nepremičnin odpravi in da se mu davek, če je bil plačan, vrne. 

Sodba nº U 2211/2005 of Javne finance oddelek, March 04, 2008

Glede na dogovorjen predmet pogodbe, po kateri se član uprave zavezuje opravljati posle poslovodenja, oziroma po kateri se družba zavezuje zagotoviti osebo za vodenje poslov tožeče stranke, se tudi sodišče pridružuje stališču tožene stranke, da sta bili pogodbi, v nasprotju s svojo ekonomsko vsebino, v opisani obliki pravno formalno sklenjeni z namenom doseganja ugodnejše davčne obravnave, izključno z namenom izigravanja (kogentnih) davčnih predpisov. 

Sodba nº U 1068/2006 of Javne finance oddelek, March 04, 2008

Gre za obvezen ugotovitveni postopek v primeru, ko organ, ki je izdal odločbo, spozna, da je bil izvedeni postopek nepopoln in da je to utegnilo vplivati na odločitev o stvari. Tako je razumeti postopanje prvostopnega organa, ko mu je tožnik s pritožbo dostavil tudi poslovno dokumentacijo. Vendar je dopolnjen postopek po svoji vsebini del posebnega ugotovitvenega postopka, za katerega pa veljajo enaka pravila kot za vsak drug ugotovitveni postopek (145. člen ZUP).

Sodba nº U 2553/2006 of Javne finance oddelek, March 04, 2008

Prejeti predujmi so v sistemu DDV predplačila, od katerih že nastane obveznost obračuna DDV, kar posledično pomeni, da bi moral tožnik, kot je to pravilno ugotovila tožena stranka,v trenutku, ko je znesek predujma presegel 5.000.000 SIT, vložiti prijavo za registracijo o vpisu zavezanosti za DDV v davčni register. Trenutek, v katerem bi tožnik moral to storiti, je bil v konkretnem primeru 20. 8. 2000. Določbe ZDDV ne dajo podlage za to, da bi se izvršitelji pri predplačilih obravnavali drugač...

Sodba nº in sklep U 2539/2006 of Javne finance oddelek, March 04, 2008

Pri oceni davčne osnove se lahko davčni organ opre tudi na podatke, ki so primeroma navedeni v 2. odstavku 39. člena ZdavP, pri osebah, ki opravljajo enako ali podobno dejavnost oz. pri osebah, ki dosegajo primerljive vrste dohodkov. Po mnenju sodišča navedeni splošni napotki usmerjajo davčni organ kako pristopiti k izdelavi ocene in katere podatke vzeti za primerjavo, ob tem da je sama metoda oz. postopek prepuščen davčnemu organu, mora pa biti ocena izvedena na ta način, da je takšno cenite...

Sodba nº U 2211/2005 of Javne finance oddelek, March 04, 2008

Glede na dogovorjen predmet pogodbe, po kateri se član uprave zavezuje opravljati posle poslovodenja, oziroma po kateri se družba zavezuje zagotoviti osebo za vodenje poslov tožeče stranke, se tudi sodišče pridružuje stališču tožene stranke, da sta bili pogodbi, v nasprotju s svojo ekonomsko vsebino, v opisani obliki pravno formalno sklenjeni z namenom doseganja ugodnejše davčne obravnave, izključno z namenom izigravanja (kogentnih) davčnih predpisov.

Sodba nº U 1509/2006 of Javne finance oddelek, March 04, 2008

Učinka izvensodne poravnave tudi po presoji sodišča ni mogoče razširiti tako, da bi se štelo, da so izpolnjeni pogoji iz 2. odstavka 373. člena ZDavP – UPB 1 in da ima davčni zavezanec pravico zahtevati, da se odločba o odmeri davka na promet nepremičnin odpravi in da se mu davek, če je bil plačan, vrne.

Sodba nº U 2017/2006 of Javne finance oddelek, March 04, 2008

Iz podatkov upravnih spisov mora jasno izhajati pravna podlaga za davčno oceno in katera metodologija je bila uporabljena.

Sodba nº U 2241/2005 of Javne finance oddelek, March 04, 2008

Določbo 2. alinee 6. člena ZDDPO je razlagati ozko, upoštevajoč, da gre za davčne oprostitve in torej izjeme, in sicer tako, da so oproščena plačila davka od dobička pravnih oseb le tista javna podjetja, ki so v 100 % lasti Republike Slovenije oziroma občin, ne pa tudi tista javna podjetja, ki niso v neposredni lasti Republike Slovenije oziroma občin.

March 03, 2008

Sklep nº U 2445/2007 of Upravni oddelek, March 03, 2008

Po določbi 1. odstavka 73. člena ZUS-1 je dovoljena pritožba le v primeru, če je sodišče samo ugotovilo drugačno dejansko stanje, kot ga je ugotovila tožena stranka, ter na tej podlagi spremenilo izpodbijani upravni akt ali če je sodišče odločilo na podlagi 66. člena tega zakona.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners