Upravno Sodišče RS: Opinions issued on April 2008

April 25, 2008

Sklep nº U 367/2005 of Upravni oddelek, April 25, 2008

Zmotno je tožbeno stališče, da gre v primeru sporne odločbe Komisije za pogojni odpust v smislu ZUS za posamični akt, prav tako pa je zmotno tožbeno stališče, da tožnik z odpravo tega akta ne bi dosegel izboljšanja svojega pravnega položaja, češ da upravno sodišče o pogojnem odpustu ne more odločati. Zato tožnik nima prav, ko meni, da sporno odločbo tožene stranke lahko napade na podlagi 3. odstavka 28. člena ZUS kot posamični akt. Kadar je namreč treba po določbah ZUS s tožbo izpodbijani akt...

Sodba nº U 1325/2007 of Upravni oddelek, April 25, 2008

Uporaba sicer pomembnega pravila Sodišča ES iz sodbe C-39/97, po katerem se nizka stopnja podobnosti med blagom lahko kompenzira z visoko stopnjo podobnosti med znamkama, pa kljub temu, da sta znamki identični, še vedno pomeni, da je nujno potrebno tudi dokazati in ugotoviti podobnost blaga ali storitev.

Sodba nº U 1795/2007 of Upravni oddelek, April 25, 2008

Kršitev pravil o obrazložitvi razlogov za odločitev je nedvomno vplivala na pravilnost oziroma zakonitost odločitve. Namreč drugostopni organ bi pri odločanju o pritožbi moral upoštevati tudi nov dokaz, ki ga je tožnik v dopolnitvi pritožbe uveljavljal (se do njega opredeliti ter z upoštevanjem le tega preizkusiti dokazno oceno prvostopnega organa), saj je tožnik obrazložil zakaj ga ni predložil že v postopku na prvi stopnji (3. odstavek 238. člena ZUP).

April 24, 2008

Sodba nº in sklep U 2563/2006 of Upravni oddelek, April 24, 2008

Pravilno je stališče upravnega organa prve stopnje, ki mu je toženec pritrdil, da je bil predlog tožnika, da se odloži izvršba odločbe (izvršilnega naslova), preuranjen in je zato njegov predlog zavrgel. Odložitev izvršitve odločbe, s katero je bila inšpekcijskemu zavezancu naložena določena obveznost, je tudi po mnenju sodišča mogoča šele potem, če naložena obveznost ne bi bila izvršena, in ob pogoju, da je izdan sklep o dovolitvi izvršbe, saj se po določbi 1. odstavka 291. člena ZUP upravna...

Sodba nº in sklep U 2563/2006 of Upravni oddelek, April 24, 2008

Pravilno je stališče upravnega organa prve stopnje, ki mu je toženec pritrdil, da je bil predlog tožnika, da se odloži izvršba odločbe (izvršilnega naslova), preuranjen in je zato njegov predlog zavrgel. Odložitev izvršitve odločbe, s katero je bila inšpekcijskemu zavezancu naložena določena obveznost, je tudi po mnenju sodišča mogoča šele potem, če naložena obveznost ne bi bila izvršena, in ob pogoju, da je izdan sklep o dovolitvi izvršbe, saj se po določbi 1. odstavka 291. člena ZUP upravna...

April 23, 2008

Sodba nº in sklep U 667/2008 of Upravni oddelek, April 23, 2008

Iz 3. odstavka 43. člena ZBPP izhaja, da morata biti način vračila - zlasti npr. ali gre za vračilo v enkratnem znesku ali z obročnim odplačevanjem - in tudi čas vračila sestavna dela izreka odločbe o vračilu neupravičeno prejete pravne pomoči. Zakonodajalec je zavezancu za vračilo neupravičeno prejete pravne pomoči zagotovil posebno ugodnost v določilu 4. odstavka 43. člena ZBPP, ki jo je treba šteti kot posebno upravičenje v okviru načela socialne države, in sicer, da lahko pristojni organ ...

April 22, 2008

Sodba nº U 1994/2006 of Javne finance oddelek, April 22, 2008

Glede na določbo 202. člena ZDavP davčni zavezanci primarno uveljavljajo davčne olajšave oziroma znižanje davčne osnove v davčnem obračunu. Kolikor se izkaže, da davčni obračun ni bil pravilen, pa ZDavP v citirani določbi davčnim zavezancem omogoča uveljavljanje olajšav do izdaje odmerne odločbe, ki v takšnem primeru predstavlja v bistvu popravek davčnega obračuna. Tožeča stranka pa davčnega obračuna sploh ni predložila. Res je sicer, da je davčno olajšavo uveljavljala že v pripombah na zapis...

Sodba nº U 2691/2006 of Javne finance oddelek, April 22, 2008

Določbo 2. točke 1. odstavka 89. člena ZDoh-1 je šteti kot izjemo od splošnega pravila, po katerem se zahteva desetletno lastništvo nepremičnine, in s tem kot določbo, ki ob splošnem pogoju, tokrat triletnega lastništva, določa za to, da se davek ne plača, še posebna pogoja, to je prijavljeno stalno bivališče in dejansko bivanje v nepremičnini.

Sodba nº U 1483/2006 of Javne finance oddelek, April 22, 2008

V davčno osnovo iz 4. odstavka 22. člena ZDDV se vštevajo tudi trošarine in drugi davki, takse in druge dajatve ter posredni stroški, kar pomeni, da je pri davčni osnovi oplemenitenega blaga treba upoštevati tudi 2. in 3. odstavek 22. člena ZDDV.

Sodba nº U 1413/2007 of Upravni oddelek, April 22, 2008

Tožena stranka je utemeljeno pripisala večji pomen začetnim črkam, na katere je načeloma povprečni potrošnik res najbolj pozoren, kot tudi tuji črki „Y“, ki ima kot tuj element poudarjeno distinktivnost, saj daje različen vizualni vtis izpodbijani znamki glede na znamko tožeče stranke. Sodišče meni, da je tožena stranka ravnala pravilno, ko je ugotovila, da kljub načelu, da besede, ki vsebujejo večino enakih črk, lahko delujejo podobno, v obravnavanem primeru enake štiri črke od sedmih pri pr...

Sodba nº U 2756/2006 of Upravni oddelek, April 22, 2008

Poglavitni tožbeni očitek v zvezi z analizo podobnosti med primerjanimi znaki

Sodba nº U 1555/2006 of Upravni oddelek, April 22, 2008

Tudi če gre pri zamudi roka iz 1. odstavka 91. člena ZIL-1 za zamudo materialnega prekluzivnega roka, po presoji sodišča to ne pomeni, da bi institut vrnitve v prejšnje stanje v tem primeru bil izključen, saj za ta institut veljajo določbe posebnega upravnega postopka v ZIL-1 in je kot izključitvene razloge potrebno upoštevati primere iz 5. odstavka 68. člena ZIL-1 ter ne določb ZUP. Tudi Vrhovno sodišče RS je že zavzelo stališče v zvezi z uporabo instituta nadaljevanja postopka po zamudi iz ...

Sodba nº U 1591/2006 of Upravni oddelek, April 22, 2008

Tudi, če so določene parcele po prostorskem aktu uvrščene med nezazidana stavbna zemljišča, je treba pri ugotavljanju, ali te parcele sestavljajo zaščiteno kmetijo, uporabiti določbe 6. člena ZKZ.

Sodba nº U 708/2006 of Upravni oddelek, April 22, 2008

Zgolj napačno poimenovanje odločbe (delna namesto začasna odločba) ob ugotovitvi, da je iz nje jasno in nedvoumno razvidno, da je bila tožnici z odločbo dodeljena akontacija (torej predplačilo) sredstev in da bo o dokončno ugotovljeni škodi odločeno s posebno odločbo, ni v ničemer bistveno vplivalo na vsebinsko pravilnost odločbe. Zato je upravni organ ravnal pravilno in zakonito, ko je s kasneje izdano odločbo, ki je predmet tega upravnega spora, dokončno odmeril sredstva, ugotovil višino pr...

Sodba nº U 105/2008 of Upravni oddelek, April 22, 2008

Zakonska ureditev, vsebovana v 9. členu ZDen, po kateri se upravičenost do denacionalizacije veže na jugoslovansko državljanstvo razlaščenca v času nacionalizacije, ni v neskladju z Ustavo RS. Razlikovanje med denacionalizacijskimi upravičenci na podlagi državljanstva ni nedopustno, ker je zakonodajalec za takšno ureditev imel stvarno utemeljene razloge, ki so razvidni iz obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča RS, št. U-I-23/93 z dne 20. 3. 1997.

April 16, 2008

Sodba nº U 457/2006 of Javne finance oddelek, April 16, 2008

Da so izplačila bila opravljena, ni sporno. Zato je nesporne prejemke potrebno zgolj pravilno pravno kvalificirati (stvarno pripisovanje dohodka) v skladu z njihovo vsebino. Ker je bila narava dela enaka delu po pogodbi o zaposlitvi, ugotovljena dejstva pa kažejo, da so bile avtorske pogodbe sklenjene izključno z namenom, da se zniža davčna osnova, sta davčna organa upravičeno dohodek pripisala pogodbi o zaposlitvi (izplačila štela kot prikrito izplačilo plač) in tožeči stranki naložila plači...

April 15, 2008

Sodba nº in sklep U 1185/2006 of Javne finance oddelek, April 15, 2008

Sporno je vprašanje, ali je tožnik dolžan plačati DDV od realiziranega prometa, ki ga je prvostopni organ ugotovil na podlagi ocene iz 3. alinee 1. odstavka 39. člena ZDavP, po kateri davčni organ ugotovi davčno osnovo z oceno, če ugotovi, da temelji davčna napoved oz. davčni obračun na neresničnih ali nepravilnih podatkih. Ta ugotovitev sloni na utemeljitvi prvostopnega organa, ki ugotavlja, da evidenca nabave in porabe pijač ne vsebuje prodajnih cen za posamezne artikle. Prodajne ceno z ozn...

Sodba nº U 2517/2007 of Upravni oddelek, April 15, 2008

Za pravno domnevo iz določbe 3. odstavka 11. člena Navodila je dovolj, da se je v 60-metrskem pasu ob javni dovozni cesti nahajal katerikoli del zemljišča. V obravnavani zadevi je nepopolno ugotovljeno dejansko stanje in tudi napačno uporabljeno materialno pravo, ker se pri odločanju ni upoštevalo stanje zemljišč ob odvzemu iz posesti in dejstva, da je parcela osnovna enota zemljiškega katastra.

April 14, 2008

Sodba nº U 2304/2007 of Upravni oddelek, April 14, 2008

Pojem "cestno podjetje" v ZVV ni omejen na tista cestna podjetja, ki so navedena v sklepu Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije. 

Sodba nº U 2406/2007 of Upravni oddelek, April 14, 2008

Pojem cestno podjetje zakonsko ni opredeljen v tem smislu, da bi se lahko nanašal le na podjetja, ki se imenujejo cestna. To pa pomeni, da se lahko nanaša tudi na komunalna podjetja, kolikor so v tistem času gospodarila s cestami in so imele ceste med svojimi osnovnimi sredstvi. 

Sodba nº U 2192/2007 of Upravni oddelek, April 14, 2008

S tem, ko pri podjetju A.A.A. ne gre za podjetje iz točke j) 7. alinee 2. člena ZVV, ni izpolnjen eden od zakonskih pogojev za priznanje statusa vojnega veterana 

Sodba nº U 2192/2007 of Upravni oddelek, April 14, 2008

S tem, ko pri podjetju A.A.A. ne gre za podjetje iz točke j) 7. alinee 2. člena ZVV, ni izpolnjen eden od zakonskih pogojev za priznanje statusa vojnega veterana

Sodba nº U 2406/2007 of Upravni oddelek, April 14, 2008

Pojem cestno podjetje zakonsko ni opredeljen v tem smislu, da bi se lahko nanašal le na podjetja, ki se imenujejo cestna. To pa pomeni, da se lahko nanaša tudi na komunalna podjetja, kolikor so v tistem času gospodarila s cestami in so imele ceste med svojimi osnovnimi sredstvi.

Sodba nº U 2304/2007 of Upravni oddelek, April 14, 2008

Pojem „cestno podjetje“ v ZVV ni omejen na tista cestna podjetja, ki so navedena v sklepu Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije.

April 11, 2008

Sodba nº U 2593/2005 of Upravni oddelek, April 11, 2008

V razpisu je izrecno navedeno, da se mora s projektom usposabljanja in izobraževanja zagotavljati enake možnosti po spolu za vse zaposlene – delež žensk, ki bodo vključene v izobraževanje in usposabljanje mora biti najmanj enak deležu zaposlenih žensk v vlagateljevem podjetju. To pa tudi po mnenju sodišča pomeni, da mora biti delež žensk, ki sodelujejo v projektu kot celoti, najmanj enak deležu zaposlenih žensk v vlagateljevem podjetju, in nikakor ne pomeni števila žensk, ki sodelujejo pri pr...

April 09, 2008

Sodba nº U 460/2006 of Upravni oddelek, April 09, 2008

Ker se svoboda gospodarske pobude tudi na zdravstvenem področju ne sme izvajati tako, da bi bilo to v nasprotju z javno koristjo (2. odstavek 74. člena Ustave), izpodbijani sklep ne pomeni posega v omenjeno pravico tožeče stranke v smislu 3. odstavka 15. člena Ustave, ampak le način uresničevanja pravice iz 74. člena Ustave. Izpodbijani sklep namreč pomeni pravno podlago za dostop do zasebnih prostorov in pregled določenih sredstev, evidenc in podatkov, ki so v lasti tožnika oziroma je tožnik...

April 08, 2008

Sodba nº U 1625/2006 of Javne finance oddelek, April 08, 2008

Tuja carinska deklaracija je bila izdana 18. 10. 2004, torej že pred izdajo prvostopne odločbe, tožnik (ki ga sodišče šteje kot kvalificirano osebo, saj gre za deklaranta, ki mora dobro poznati carinske predpise) pa ni pojasnil, zakaj te deklaracije ni uspel predložiti že prej. 

Sodba nº U 456/2007 of Upravni oddelek, April 08, 2008

Če je nedvomno ugotovljeno, da je bil tožnik spornega dne pri opravljanju svoje delovne poklicne dolžnosti (zdravstveni tehnik v rešilnem vozilu nujne zdravstvene pomoči) poslan na območje oboroženega spopada, z namenom, da rešuje, mu ne gre očitati, da se mu statusa vojnega veterana ne more priznati, ker so ranjence že pred njim oskrbeli drugi. 

Sodba nº U 1511/2006 of Javne finance oddelek, April 08, 2008

Sporno je vprašanje, ali se za obdavčitev uporabi splošno pravilo glede določanja kraja opravljenega prometa storitev (1. odstavek 17. člena ZDDV), torej po sedežu izvajalca in s tem obdavčitev v Sloveniji, ali pa so storitve obdavčene po načelu sedeža naročnika storitve (4. odstavek navedenega člena) in so obdavčene v tujini. Po mnenju sodišča gre v obravnavanem primeru za opravljene storitve po pogodbi o trgovskem zastopanju oz. agencijski pogodbi, kjer gre za naročitelja principala in agen...

Sodba nº U 2449/2007 of Upravni oddelek, April 08, 2008

V postopku denacionalizacije je pravno relevanten lastninski status premoženja lovskih družin, kot je bil opisan v zemljiški knjigi v času uveljavitve ZDen. Ker so bile v konkretnem primeru nepremičnine pridobljene na podlagi pravnega posla in je na njih obstojala lastninska pravica, je navedeni lastninski status odločilen pri presoji pravne narave konkretnega premoženja. V konkretnem primeru gre za civilno pravno osebo, ki ima na obravnavanih nepremičninah lastninsko pravico, kar po določbi ...

Sodba nº U 2312/2006 of Upravni oddelek, April 08, 2008

Če se podatki iz pravnoveljavnih listin, na podlagi katerih so bile opravljene spremembe v evidenci zemljiškega katastra, ujemajo, niso podani pogoji za spremembo vpisa podatkov. Če pa so podatki iz listine (ki je bila podlaga za vpis v kataster) napačni, pa bi jih morala stranka izpodbiti po postopku in na način, kot je oziroma kot določa zakonodaja.

Sodba nº U 2574/2006 of Upravni oddelek, April 08, 2008

Pred izdajo odločbe o uvedbi postopka razlastite bi moral prvostopni organ izvesti posebni ugotovitveni postopek po določbah 145. in 146. člena ZUP, saj gre za stvar, v kateri sta udeleženi stranki z nasprotujočimi si interesi - razlastitveni upravičenec in razlastitveni zavezanec.

Sodba nº U 456/2007 of Upravni oddelek, April 08, 2008

Če je nedvomno ugotovljeno, da je bil tožnik spornega dne pri opravljanju svoje delovne poklicne dolžnosti (zdravstveni tehnik v rešilnem vozilu nujne zdravstvene pomoči) poslan na območje oboroženega spopada, z namenom, da rešuje, mu ne gre očitati, da se mu statusa vojnega veterana ne more priznati, ker so ranjence že pred njim oskrbeli drugi.

Sodba nº U 1625/2006 of Javne finance oddelek, April 08, 2008

Tuja carinska deklaracija je bila izdana 18. 10. 2004, torej že pred izdajo prvostopne odločbe, tožnik (ki ga sodišče šteje kot kvalificirano osebo, saj gre za deklaranta, ki mora dobro poznati carinske predpise) pa ni pojasnil, zakaj te deklaracije ni uspel predložiti že prej.

April 07, 2008

Sklep nº U 508/2008 of Upravni oddelek, April 07, 2008

Sklep o dovolitvi izvršbe ni akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu. 

Sklep nº U 508/2008 of Upravni oddelek, April 07, 2008

Sklep o dovolitvi izvršbe ni akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu.

April 01, 2008

Sklep nº U 1210/2006 of Javne finance oddelek, April 01, 2008

Ker je pravna oseba, v tožbi označena kot tožeča stranka, prenehala obstajati zaradi izbrisa iz sodnega registra po ZFPPod že pred vložitvijo tožbe, gre za pomanjkljivost tožbe, ki se je ne da odpraviti. 

Sodba nº in sklep U 1766/2006 of Javne finance oddelek, April 01, 2008

Izdajatelj računov le-teh ni imel v svoji dokumentaciji in ni bila možna preveritev dobave navedenih orodij pri dobavitelju, tožnik pa navedenih orodij tudi ni imel evidentiranih, tako kot mu nalagajo davčni predpisi (Pravilnik o vodenju poslovnih knjig, Uradni list RS, št. 5/95), saj iz registra osnovnih sredstev ni bilo razvidno stanje sredstev po vrsti, vrednosti in količini. Zato je tudi po mnenju sodišča moč pritrditi ugotovitvam obeh davčnih organov, da tožnik ni izkazal verodostojnost ...

Sodba nº U 2055/2007 of Upravni oddelek, April 01, 2008

Ker je bila pravna oseba ob uveljavitvi ZDen vpisana v sodnem registru kot delniška družba v družbeni lastnini, ni bila upravičena razpolagati s predmetnimi nepremičninami, katerih vrnitev je bila zavarovana z začasno odredbo po 11. členu ZLPP.

Sodba nº U 2010/2006 of Upravni oddelek, April 01, 2008

Nepravilno je stališče, da daje beseda „moj“ znaku razlikovalnost ter da zaradi tega v zadevi ni podan dejanski stan iz b) točke 1. odstavka 43. člena ZIL-1 in iz c) točke 1. odstavka 43. člena ZIL-1. Neutemeljeno je tudi sklicevanje, da v zadevi ne obstajajo zavrnilni razlogi iz h) točke 1. odstavka 43. člena ZIL-1, saj je bilo v postopku pravilno ugotovljeno, da bi zaradi vsebine oziroma pomena prijavljenega znaka povprečni potrošnik predvsem pričakoval storitve s področja turizma, gostinst...

Sklep nº U 524/2008 of Upravni oddelek, April 01, 2008

Glede na to, da tožnik v tožbi zatrjuje, da je izpodbijana odločba o odobritvi pravnega posla nezakonita, in predlaga spremembo odločitve, z zahtevo za začasno odredbo pa skuša zavarovati učinkovitost morebitne ugodilne sodbe in glede na to, da tožnik predlaga tako začasno ureditev stanja, kot naj bi po vsebini bila vsebovana v pravnomočni sodbi sodišča, mora biti začasnost odločitve (v začasni odredbi) utemeljena na verjetnosti njene stalnosti.

Sodba nº U 146/2008 of Upravni oddelek, April 01, 2008

Opredelitev kulture, katastrskega razreda in površine parcel je izpodbojna, saj to dopušča Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (v nadaljevanju: Navodilo) v 2. odstavku 3. člena.

Sklep nº U 1210/2006 of Javne finance oddelek, April 01, 2008

Ker je pravna oseba, v tožbi označena kot tožeča stranka, prenehala obstajati zaradi izbrisa iz sodnega registra po ZFPPod že pred vložitvijo tožbe, gre za pomanjkljivost tožbe, ki se je ne da odpraviti.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners