Upravno Sodišče RS: Opinions issued on May 2008

May 30, 2008

Sodba nº U 497/2006 of Upravni oddelek, May 30, 2008

Tožena stranka je z izpodbijano odločbo odločila v škodo tožnika kot pritožnika, čeprav v konkretnem primeru niso bili izpolnjeni razlogi iz katerih lahko upravni organ druge stopnje v skladu z 2. odstavkom 253. člena ZUP spremeni prvostopno odločbo v škodo pritožnika.

May 29, 2008

Sodba nº U 304/2008 of Upravni oddelek, May 29, 2008

Tožnika kot starša, ki sta vložila predlog za opustitev cepljenja njunih otrok, bi morala temu priložiti njuno zdravstveno dokumentacijo, da bi bilo mogoče šteti predlog kot popoln.

Sklep nº U 1220/2008 of Upravni oddelek, May 29, 2008

Tožba v upravnem sporu, vložena zoper zavrnilni sklep o odložitvi (upravne) izvršbe, ni dovoljena.

May 28, 2008

Sodba nº U 1771/2007 of Javne finance oddelek, May 28, 2008

Tudi po presoji sodišča v davčnem predpisu (ZDavP) ni podlage za obrestovanje vrnjenih zamudnih obresti od neupravičeno ali preveč plačanega davka. Prav tako ni podlage za to, da bi se zamudni obresti obračunavale „vsaj“ od takrat, ko je bila izdana odločba Ustavnega sodišča.

May 27, 2008

Sodba nº U 833/2007 of Javne finance oddelek, May 27, 2008

Tožnik pred izdajo izpodbijane odločbe ni bil seznanjen z vsemi ugotovitvami davčnega organa, ki so bile podlaga za izdajo izpodbijane odločbe. S tem, ko je tožnik za te ugotovitve izvedel šele iz same odločbe, ni mogoče zagovarjati stališča, da ne gre za kršitev pravil postopka, ki bi lahko vplivala na odločitev v obravnavani zadevi. 

May 26, 2008

Sodba nº in sklep U 1191/2008 of Upravni oddelek, May 26, 2008

Smiselna uporaba določila 1. odstavka 75. člena ZTuj-1 pomeni, da mora tožena stranka pri uporabi 1. alinee 1. odstavka 51. člena ZMZ upoštevati, ali je prosilec imel kakšno možnost, da bi prišel v Slovenijo z dokumentom, ki ga je mogoče kot primerljivega umestiti v določilo 1. odstavka 75. člena ZTuj-1, in ali prosilec za azil, ki nima takšnega dokumenta, vzbuja zadosten dvom v verodostojnost zatrjevane identitete. Če tožena stranka tak dvom v istovetnost prosilca za azil utemelji, potem lah...

May 22, 2008

Sodba nº in sklep U 1893/2007 of Upravni oddelek, May 22, 2008

Določba 133. člena ZUP/86 je le podlaga za odločitev o tem, kdo je zavezanec, ki mora nositi stroške v primeru, ko stranka, na čigar zahtevo se je postopek začel, to zahtevo tudi umakne, ter breme katerih stroškov mora nositi (nastalih do ustavitve postopka). Za katera konkretna dejanja v postopku in v kakšni višini je stranka z nasprotujočim si interesom upravičena do povračila, pa je treba uporabiti določbe 114. člena ZUP/86.

Sodba nº U 301/2007 of Upravni oddelek, May 22, 2008

Iz pomena pravice in pomena obravnavane zadeve za starše in mladoletnega otroka izhaja, da je treba procesne določbe ZUOPP glede sodelovanja strank v postopku uporabljati skupaj z določbami ZUP. Tožeči stranki imata tako prav, da bi jima morala tožena stranka vročiti tudi mnenje osnovne šole, v katero je otrok vključen. Na podlagi 3. odstavka 31. člena ZUOPP je namreč to mnenje, poleg mnenja komisije za usmerjanje, podlaga za odločitev o tem, ali je usmeritev ustrezna ali ne. Vendar pa upošte...

May 21, 2008

Sodba nº U 1932/2005 of Upravni oddelek, May 21, 2008

Po določilu 5. odstavka 16. člena ZAzil v povezavi s 3. odstavkom 9. člena ZAzil imajo svetovalci za begunce pravico do nagrade za opravljeno delo in povračila stroškov v skladu s kriteriji, ki jih določi minister, pristojen za notranje zadeve, iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Na podlagi tega določila je bil sprejet Pravilnik. Določilo 1. odstavka 4. člena Pravilnika določa, da je svetovalec po pravnomočno končanem postopku za pridobitev azila dolžan ministrstvu za notranje zadeve p...

May 20, 2008

Sodba nº U 805/2006 of Javne finance oddelek, May 20, 2008

Tudi po mnenju sodišča v obravnavanem primeru ne gre za uporabo inštituta zavezujoče tarifne informacije po 12. členu CZS. Tožnik bi zavezujočo tarifno informacijo lahko pridobil in jo uporabljal za uvoz delov za radarje, kot zatrjuje v tožbi, to pa iz upravnih spisov ne izhaja, pa tudi tožnik tega ne zatrjuje. Zgolj sklicevanje na tarifiranje blaga v ECL z dne 7. 1. 2004 pa ne pomeni zavezujoče informacije v smislu navedenega predpisa. V obravnavanem primeru je šlo za naknadno preverjanje de...

Sodba nº in sklep U 2178/2006 of Javne finance oddelek, May 20, 2008

Tožnik lahko v pritožbi zoper sklep o prisilni izterjavi uveljavlja ugovor vročitve odločbe, s katero se mu nalaga plačilo dolga, saj kolikor mu odločba ni bila vročena, tudi nima pravnih posledic in izvršljivost ni nastopila.

Sodba nº U 1647/2007 of Upravni oddelek, May 20, 2008

Neposredna podlaga za priznanje statusa vojnega veterana niso določbe 1. člena ZVV, temveč so to nadaljnje zakonske določbe (od 2. do 4. člena ZVV). Glede položaja vojnega veterana po 6. alinei 2. člena ZVV se dokazovanje položaja pripadnika omenjene strukture ne omejuje samo na potrdilo, temveč je mogoče dokazovati omenjene zakonske pogoje tudi z drugimi dokazili, zlasti v primerih, ko se uradne evidence niso vodile ali ohranile, ali pa so bile nepopolne.

Sodba nº U 395/2007 of Upravni oddelek, May 20, 2008

Potrdilo, ki ni javna listina, ne more biti neposredna podlaga za priznanje statusa vojnega veterana. Je pa lahko eden od dokazov in s tem listina, s katero se dokazuje zakonski status.

Sodba nº U 1598/2007 of Javne finance oddelek, May 20, 2008

Če z zakupom plovila zakupojemalec ne bo opravljal prevoza potnikov, komercialne, industrijske ali ribiške dejavnosti, ampak bo organiziral booking in sklenil potrebne agencijske posredniške in druge pogodbe (tudi dajanje v podnajem), potem oprostitve po tem členu ni mogoče uveljaviti.

Sodba nº U 2955/2006 of Javne finance oddelek, May 20, 2008

Ustaljena upravno sodna taksa je v zvezi s podatki, ki jih mora vsebovati račun, ki je podlaga za odbijanje DDV, stroga in zahteva, da so izpolnjeni vsi elementi, ki jih ta določba določa.

Sodba nº U 2580/2007 of Upravni oddelek, May 20, 2008

Glede na posebnost postopka javnega razpisa 116. člen ZUJIK – UPB 1 določa, da stranke lahko vlogo dopolnjujejo oziroma spreminjajo do preteka razpisnega roka.

Sodba nº U 559/2008 of Upravni oddelek, May 20, 2008

Namen začasne odredbe po 68. členu ZDen je preprečiti razpolaganje s premoženjem, ki bi lahko onemogočilo vračanje v naravi v obsegu postavljenega zahtevka. Pojem razpolaganja v smislu 68. člena ZDen je (na podlagi primerjave vsebine s 1. odstavkom 88. člena ZDen, ki uporablja pojem „dopustno razpolaganje“ v zvezi z obdelavo kmetijskih zemljišč in izvajanjem del v gozdovih) potrebno razumeti širše, izven stvarnopravnega pomena pojma razpolaganje, torej tudi v smislu upravljanja ali rabe (tore...

Sklep nº U 60/2007 of Upravni oddelek, May 20, 2008

V obravnavani zadevi tožniki v upravnem sporu izpodbijajo odločbo, izdano v postopku na drugi stopnji, s katero je pritožbeni organ ugodil pritožbi prizadete stranke zoper odločbo upravne enote ter zadevo organu prve stopnje vrnil v ponoven postopek. Ker torej z drugostopenjsko odločbo postopek odločanja v zadevi, v kateri tožniki vlagajo tožbo, še ni končan, izpodbijana odločba ne predstavlja akta iz prvega odstavka 5. člena ZUS-1, ki bi ga bilo v upravnem sporu mogoče izpodbijati. Z dokončn...

Sodba nº U 335/2006 of Upravni oddelek, May 20, 2008

Oznake o skladnosti CE, s katerimi so označeni proizvodi v dokaz izpolnjevanja predpisanih tehničnih zahtev ter pisne ES izjave o skladnosti proizvajalca oziroma njegovega pooblaščenega zastopnika, predstavljajo le interno kontrolo proizvodnje, ki ne izključuje zunanje kontrole blaga za to pristojnih (inšpekcijskih) organov držav članic Evropske unije. Oznaka CE na izdelku namreč pomeni le, da izdelek ustreza zahtevam zakonodaje Evropske unije, ki se nanaša na posamezen proizvod. Države člani...

Sodba nº U 699/2006 of Upravni oddelek, May 20, 2008

Iz dejstev, ki jih navaja tožnik, ne izhaja, da bi bilo tožniku mogoče priznati status vojnega veterana na podlagi določil ZVV. Da je bil v bolniškem staležu ni bilo sporno, iz tožnikovih navedb pa ne izhaja, da bi tožnik opravljal dolžnosti pri obrambi Republike Slovenije v času od 26. 6. 1991 do 18. 7. 1991 v smislu šeste alinee prvega odstavka 2. člena ZVV.

Sodba nº U 28/2008 of Upravni oddelek, May 20, 2008

Pravno nasledstvo vlagateljice zahteve ni bilo izkazano, saj je prišlo do statusne spremembe na podlagi izločitve pravne prednice vlagateljice zahteve iz sestava Kmetijskega kombinata DDD, pri čemer je sporno zadružno premoženje ostalo v Kmetijskem kombinatu DDD.

May 16, 2008

Sklep nº U 112/2008 of Upravni oddelek, May 16, 2008

Iz določb ZUS-1 izhaja, da upravni spor ni dopusten zoper dokončne sklepe, ki jih organi izdajo zaradi vodenja postopka, s katerimi pa ni odločeno o pravici, obveznosti ali pravni koristi stranke.

Sklep nº U 515/2005 of Upravni oddelek, May 16, 2008

Izpodbijani sklep ne predstavlja podlage za izdajo ugotovitvene odločbe o pridobitvi statusa javnega dobra po določbah ZGO-1. Gre za akt poslovanja občinskega sveta, ki ne vsebuje določb, ki bi urejale pravice in obveznosti, in ne določb, ki bi navzven določale pravne učinke.

Sklep nº U 464/2005 of Upravni oddelek, May 16, 2008

Zgolj z navedbo tožeče stranke, da je tudi sama uvrščena v zadevno turistično območje, le-ta še ne izkazuje pravnega interesa za vložitev tožbe, s katero nasprotuje uvrstitvi neke druge občine v to isto območje, saj njene navedbe o zmanjšanju sredstev iz naslova delitve koncesijske dajatve (čemur je oblikovanje zaokroženih turističnih območij sicer namenjeno), ne predstavljajo pravnega interesa ali pravne koristi, temveč kvečjemu dejanski interes.

May 15, 2008

Sklep nº U 1151/2008 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, May 15, 2008

Ko se izpodbijajo odločitve lovske družine, kadar ta izreka sankcije zoper svoje člane, ne gre za zadevo, ki bi sodila v pristojnost upravnega sodstva, ampak za spor iz civilnopravnega razmnerja, o katerem se odloča v pravdnem postopku.

May 14, 2008

Sodba nº U 2523/2005 of Upravni oddelek, May 14, 2008

V določbi 21. člena ZEKom je predpisano analiziranje trgov v časovnih intervalih do enega leta, ni pa določeno časovno obdobje, ki se analizira. Iz navedene zakonske določbe ne izhaja, da bi se pri tem lahko upoštevalo le podatke iz enoletnega intervala.

Sodba nº U 2562/2007 of Upravni oddelek, May 14, 2008

Za nično se izreče odločba, ki je sploh ni mogoče izvršiti, in sicer iz razloga pravne ali dejanske nemožnosti izvršitve. Predmetna odločba pa je bila v obsegu, kot je bilo odločeno z njenim dispozitivom, z vpisom denacionalizacijskega upravičenca v zemljiško knjigo izvršena, zato predlog za izrek odločbe za nično iz razloga po 3. točki 1. odstavka 279. člena ZUP ni utemeljen.

Sodba nº U 172/2008 of Upravni oddelek, May 14, 2008

Z izpodbijano odločbo je tožena stranka zavrnila tožničino prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči za vložitev predloga za izvršbo zaradi izterjave nedenarne terjatve (izročitve premičnin) na podlagi izvršljive sodne poravnave. Tožena stranka je svojo odločitev oprla na pogoj iz tretje alinee prvega odstavka 24. člena ZBPP in zaključila, da zadeva za tožnico oziroma njeno družino ni življenjskega pomena. Pri tem je izhajala iz tega, za kaj se navedene premičnine uporabljajo, in zaključi...

May 12, 2008

Sodba nº U 2327/2007 of Javne finance oddelek, May 12, 2008

V skladu z določbami ZUstS učinkuje odločitev Ustavnega sodišča št. U-I-356/02-14 z dne 23. 9. 2004 o ugotovitvi neskladnosti ZDavP z Ustavo le na tista pravna razmerja od tistih, ki so navedena v 11. točki obrazložitve, o katerih tudi do učinkovanja odločbe Ustavnega sodišča še ni bilo pravnomočno odločeno.

Sodba nº U 835/2007 of Javne finance oddelek, May 12, 2008

Rok za vračilo davka, ki je kot upravna zadeva (stvar) urejena v ZDavP, je 30 dni od dneva vročitve odločbe. Tožena stranka zato svojo odločitev utemeljeno opre na relevantne določbe ZDavP. Hkrati utemeljeno zavrne tudi uporabo določb Obligacijskega zakonika, ki ne morejo predstavljati pravne podlage za odločanje o pravicah in obveznostih na področju upravnega prava.

May 09, 2008

Sodba nº U 1200/2007 of Upravni oddelek, May 09, 2008

Ker tudi še po poteku postavljenega roka ZZVN ni usklajen z Ustavo, ga je potrebno v konkretnem primeru razložiti oziroma uporabiti na način, ki ne bo v neskladju z Ustavo.

May 08, 2008

Sodba nº U 2836/2006 of Upravni oddelek, May 08, 2008

Podrobnejše pogoje gradnje brez gradbenega dovoljenja določa Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Pravilnik). Za gradnjo začasnega objekta, ki je namenjen sezonski turistični ponudbi, Pravilnik določa več pogojev. Tako objekt med drugim ne sme presegati površine 50 m2, narejen mora biti v montažni izvedbi, po koncu turistične ...

Sodba nº U 1802/2007 of Upravni oddelek, May 08, 2008

Tak način uveljavljanja zahtevkov, ko se drugi uveljavlja podrejeno, pomeni le to, da naj upravni organ najprej odloča o prvopostavljenem zahtevku, če temu ne bo ugodil, pa tudi o drugopostavljenem. Ker je upravni organ prve stopnje zavrnil zahtevek za odpravo klavzule o neveljavnosti, bi moral odločiti še o zahtevi za izdajo ugotovitvene odločbe.

May 07, 2008

Sodba nº in sklep U 992/2008 of Upravni oddelek, May 07, 2008

Že iz besedila člena 32(3) Direktive št. 2005/85/EC izhaja, da naj predhodni postopek v nacionalni zakonodaji ne bi pomenil le, da pristojni organ zgolj ugotavlja, ali je stranka predložila nek nov pomemben element z vidika pogojev za mednarodno zaščito ali tega ni storila, ampak da naj bi pristojni organ te nove „elemente“, „navedbe“, „ugotovitve“ tudi „predhodno obravnaval“ (32(1) in (3) člen Direktive).

May 06, 2008

Sodba nº U 2117/2006 of Javne finance oddelek, May 06, 2008

V 4. členu ZDavP je urejeno osebno vročanje, ki se v primeru, da se ne more opraviti (kot v obravnavanem primeru), opravi na način, kot je določeno v 6. členu ZDavP. Tožnik je bil 13. 1. 2000 obveščen o prispeli pošiljki zanj, ki jo v roku 15 dni ni dvignil, zato v obravnavanem primeru pride do zakonske fikcije vročitve, tako, da se šteje, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo sporočilo puščeno na vratih oz. v poštnem nabiralniku prostorov, ob pogoju, da je bil naslovnik na to opo...

Sklep nº U 921/2008 of Upravni oddelek, May 06, 2008

Tožnik se postopka izdaje upravnega akta kot stranka ali stranski udeleženec ni udeleževal, zato po določbah ZUS-1 ne more nastopati kot stranka - tožnik v upravnem sporu. 

Sodba nº U 1646/2006 of Javne finance oddelek, May 06, 2008

V obravnavani zadevi ne gre za kršitev načela 'ne bis in idem'. Tožena stranka oziroma pred njo prvostopni organ sta pojasnila, da je bil pri tožniku opravljen inšpekcijski pregled pravilnosti obračuna davka na dodano vrednost za leto 2000, in sicer, da je bilo opravljenih že pet inšpekcijskih pregledov. Po 112. členu ZDavP davčni organ lahko nadzira in preverja pravilnost davčnega obračuna in izda odločbo v roku 10 let od roka za predložitev davčnega obračuna. To po mnenju sodišča ni mišljen...

Sodba nº U 673/2007 of Javne finance oddelek, May 06, 2008

Tožnik svojega zahtevka (carinske deklaracije) ne more več spreminjati potem, ko je blago prepuščeno deklarantu (50. člen CZ). Tožnik preferencialne obravnave blaga v carinski deklaraciji ni uveljavljal, ravno tako ni pridobil dovoljenja za poenostavljeni postopek – nepopolno deklaracijo.

Sodba nº U 1777/2007 of Upravni oddelek, May 06, 2008

Termina „v času oboroženih spopadov“ ni mogoče enačiti s terminom „neposredno med oboroženimi spopadi“, saj zadnji dejansko pomeni prisotnost osebe v oboroženih spopadih, prvi termin pa tega ne določa.

Sodba nº U 159/2006 of Upravni oddelek, May 06, 2008

Ker je bila gradnja na nerazlaščenih zemljiščih v celoti izvedena, kar pomeni, da je bil namen, ki je bil podlaga za razlastitev uresničen, vračilo razlaščenih zemljišč ni možno, ne glede na neuporabo določenega dela zemljišč za gradnjo.

Sodba nº U 247/2008 of Upravni oddelek, May 06, 2008

Za vračilo pravic po ZPVAS mora biti izkazana istovetnost odvzetih, zahtevanih in vrnjenih pravic in v istovetno urejeni ponovno vzpostavljeni agrarni skupnosti. Če so bili člani nekdanje agrarne skupnosti lastniki premoženja, je mogoče tako vrniti le skupno lastnino članov.

Sodba nº U 492/2008 of Upravni oddelek, May 06, 2008

Bivša lastnica bi bila upravičena do plačila odškodnine za odkupljeno nepremičnino le v primeru, če bi odkupila nazaj isto nepremičnino, kot ji je bila podržavljena, ni pa upravičena do plačila odškodnine v primeru, če je odkupila pozidano stavbno zemljišče, ki je bilo podržavljeno kot nezazidano zemljišče in denacionalizirano kot nezazidano stavbno zemljišče.

Sklep nº U 921/2008 of Upravni oddelek, May 06, 2008

Tožnik se postopka izdaje upravnega akta kot stranka ali stranski udeleženec ni udeleževal, zato po določbah ZUS-1 ne more nastopati kot stranka – tožnik v upravnem sporu.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners