Upravno Sodišče RS: Opinions issued on June 2008

June 30, 2008

Sklep nº U 1239/2008 of Upravni oddelek, June 30, 2008

Ker je eden izmed pogojev za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno zavarovanje iz državnega proračuna po določbi 85. člena ZUJIK-UPB1 in 10.a člena Uredbe o samozaposlenih v kulturi dohodkovni položaj samostojnega kulturnega delavca, gre za spor o socialnem prejemku.

Sodba nº U 415/2006 of Javne finance oddelek, June 30, 2008

Zahteva za vračilo davka, ki je bil končnim potrošnikom zaračunan in so ga ti tudi plačali ni podlaga za vračilo prometnega davka po določbah 2., 3. oz. 4. odstavka 66. člena ZPD. Promet tobačnih izdelkov je posebej urejen s posebno kontrolo države pri oblikovanju cene cigaret, kar pomeni, da bi moral davčni zavezanec dogovorjen popust upoštevati pri izračunu davčne osnove za cigarete, česar pa ni storil, zato ne more v situaciji, ko je bila prodajna cena že izračunana na podlagi „višje“ davč...

Sodba nº U 395/2008 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, June 30, 2008

Kratice imena stranke ni mogoče uporabiti v imenu liste kandidatov, ki jo vložijo volivci, ne glede na to, ali je stranka, ki bi lahko bila zaradi tega prizadeta, uporabo svojega imena ali kratice dopustila. Uporaba kratice politične stranke v imenu kandidatne liste je formalna pomanjkljivost, zato bi morala občinska volilna komisija takoj pozvati predlagatelja, da navedeno pomanjkljivost odpravi. V primeru, da je predlagatelj ne bi odpravil, pa samo zaradi kratice stranke v imenu liste kandi...

June 27, 2008

Sodba nº U 1267/2008 of Upravni oddelek, June 27, 2008

Če je tožena stranka že pri odločanju po 2. odstavku 47. člena ZLS podvomila v zadostno število podpisov oziroma v njihovo verodostojnost, bi morala na tej podlagi tudi odločiti, zato da bi sodišče lahko v tem smislu preizkušalo zakonitost odločitve. Vprašanje zadostnega števila podpore pobudi je namreč element, na podlagi katerega mora tožena stranka najprej preizkušati pravilnost oblikovanja pobude (2. odstavek 47. člena ZLS). Tega namesto nje ne sme storiti sodišče, ker potem ne bi šlo za ...

June 26, 2008

Sodba nº U 373/2007 of Javne finance oddelek, June 26, 2008

Sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja z Bosno in Hercegovino je bil sklenjen v letu 2006 in se uporablja od 1. 1. 2007. Ob upoštevanju tega pa je odločitev, da se tožniku posebna olajšava za vzdrževane družinske člane ne prizna, utemeljena v določbi 9. odstavka 109. člena ZDoh-1.

Sodba nº U 864/2007 of Javne finance oddelek, June 26, 2008

158. člen ZDoh-2, ker gre za retroaktivno širitev (povečane) davčne olajšave, njenega priznanja ne pogojuje z odločbo centra za socialno delo v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, kot to velja za odmero dohodnine po rednih določbah tega zakona.

Sodba nº U 895/2007 of Javne finance oddelek, June 26, 2008

Odločba o priznanju dodatka za nego otroka oziroma dodatka za pomoč in postrežbo je po določbah zakona pogoj za zmanjšanje letne davčne osnove za povečano posebno olajšavo.

Sodba nº U 929/2007 of Upravni oddelek, June 26, 2008

Sklep, ki na splošno določa merila za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov, je splošen akt, po vsebini pa predpis lokalne skupnosti, ki ga je treba pred veljavo objaviti v uradnem glasilu, ki ga določi lokalna skupnost. Obveznost objave občinskih predpisov določa 154. člen Ustave, povzema pa jo tudi Zakon o lokalni samoupravi.

Sodba nº U 665/2007 of Javne finance oddelek, June 26, 2008

Zavezanec za davek iz dejavnosti in s tem upravičenec, da uveljavlja olajšavo, je bil v tem primeru tožnik kot zasebnik. S tem, ko je prenehal opravljati dejavnost, ni bil več zavezan za davek iz dejavnosti, pa tudi sredstev, s katerimi je razpolagal v okviru opravljanja dejavnosti, od takrat ni več šteti za osnovna. To pa po presoji sodišča pomeni, da je prišlo do odtujitve osnovnih sredstev iz lastništva zasebnika in s tem do situacije iz drugega odstavka 48. člena ZDoh.

Sodba nº U 1674/2006 of Upravni oddelek, June 26, 2008

Napaka formalne narave je po presoji sodišča lahko relevantna le, če vpliva na vsebinsko pravilnost ponudbe. To pa pomeni, da zgolj zaradi formalne pomanjkljivosti posameznih listin še ni mogoče šteti, da ponudba ne vsebuje vseh dokumentov, predpisanih v razpisni dokumentaciji, in da zato ni pravilna v smislu 3. člena Pravilnika. To pa hkrati pomeni, da zaradi opisane formalne pomanjkljivosti, in še to zgolj pri nekaterih listinah, ni mogoče uporabiti (najstrožje) sankcije iz citirane določbe...

June 23, 2008

Sodba nº U 729/2008 of Upravni oddelek, June 23, 2008

Ob uveljavitvi ZDen nobene nepremičnine, ki je bila zavarovana kot kulturni spomenik ali naravna znamenitost, ni bilo mogoče vrniti v naravi glede na določbe ZNKD. V obravnavanem primeru gre zato za vprašanje, ali so bila obravnavana zemljišča glede na določbo 6. člena Zakona o TNP s posamičnim aktom razglašena za naravni spomenik in kot taka zato izvzeta iz pravnega prometa.

June 17, 2008

Sodba nº U 596/2007 of Javne finance oddelek, June 17, 2008

Gre za takšne vsebinske nepravilnosti v zvezi s knjiženjem prihodkov in odhodkov in za takšne pomanjkljivosti, ki so vsebinske narave in je zato podana podlaga za oceno davčne osnove za obračun prometnega davka. Davčni organ podrobno in obširno pojasni način ocenjevanja, zato sodišče nima pomislekov v pravilnost metode ocene.

Sodba nº U 2666/2005 of Upravni oddelek, June 17, 2008

Iz 88. člena EZ izhaja, da lahko zahtevo na Agencijo vloži samo upravičenec, katerega zahteva je bila v celoti ali deloma zavrnjena s strani sistemskega operaterja ali mu sistemski operater ni odgovoril v skladu z roki iz 88. člena EZ. Iz navedenega člena izhaja, da je rok za vložitev zahteve petnajst dni od vročitve pisnega odgovora s strani sistemskega operaterja oziroma od poteka roka za odgovor iz 88. člena EZ. Glede na to, da je organizator trga v zvezi z danima reklamacijama tožeči stra...

Sodba nº U 2586/2007 of Upravni oddelek, June 17, 2008

Relevantna dejstva za odločitev v tem sporu so le, ali dela, ki jih je v razpisu prijavila tožeča stranka, v smislu ZGO-1 spadajo v enostavna ali med takšna, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje. Iz opisa projekta, ki ga tožnik namerava izvesti, izhaja, da ne gre za enostavni objekt v smislu Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zem...

Sodba nº U 514/2008 of Upravni oddelek, June 17, 2008

V postopkih denacionalizacije pri uporabi določbe 1. odstavka 72. člena ZDen ni del ugotavljanja dejanskega stanja, ali je bila odškodnina dejansko izplačana, temveč le, da je bila določena v obliki in način, da je bila možna izterjava.

June 13, 2008

Sodba nº U 225/2007 of Javne finance oddelek, June 13, 2008

Po 202. členu ZDavP lahko zavezanci za davek od dobička uveljavljajo investicijsko rezervo na podlagi 41. člena ZDDPO v davčnem obračunu do poteka roka za vložitev davčnega obračuna, oziroma do izdaje odmerne odločbe.

Sodba nº U 24/2007 of Javne finance oddelek, June 13, 2008

Začetek stečajnega postopka še ni dovolj za to, da se terjatev v celoti odpiše. Začetek stečajnega postopka je praviloma lahko podlaga le za popravek vrednosti, medtem ko se cela terjatev lahko odpiše šele po zaključku stečaja.

June 12, 2008

Sodba nº U 25/2006 of Upravni oddelek, June 12, 2008

Ker iz določbe 87. člena ZUreP-1 izhaja, da nastopijo posledice predpisane fikcije z neizdajo potrdila oziroma s potekom roka za njegovo izdajo, tudi po presoji sodišča tožena stranka, po tem, ko je upravni organ prve stopnje na zahtevo tožeče stranke izdal dne 25.8.2005 potrdilo, niti v določbah ZUreP-1 in niti v določbah ZUP ni imela podlage za meritorno odločanje o pritožbi tožeče stranke zoper navedeno potrdilo. Iz določb, s katerimi so v ZUP urejena potrdila, namreč izhaja, da stranke ni...

June 11, 2008

Sklep nº U 231/2008 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, June 11, 2008

Ustavna pravica iz 138. člena Ustave RS ni pravica, ki bi lahko bila kršena posamezniku z ravnanjem organov lokalne oblasti.

June 07, 2008

Sodba nº U 1161/2007 of Upravni oddelek, June 07, 2008

Prikritje prošnje za azil se šteje za zavajanje ali zlorabo postopka po 4. alinei 36. člena ZAzil, zato zaslišanje prosilca, zakaj je to dejstvo prikril, na drugačno odločitev ne more vplivati.

June 05, 2008

Sklep nº U 1267/2008 of Upravni oddelek, June 05, 2008

Po določilu 2. odstavka 31. člena ZUS-1 lahko sodišče zadrži le izvršitev izpodbijanega akta - tega pa tožnik v tožbi ne predlaga, saj ne predlaga zadržanja izvršitve oziroma učinkov izpodbijanega obvestila, ampak uveljavlja zadržanje uradne objave odloka o prostorski strategiji razvoja občine A. do končne odločitve. Zato z vidika določila 2. odstavka 32. člena ZUS-1 izdaja začasne odredbe, tako kot jo predlaga tožnik, ni dopustna. Tožnik predlaga zadržanje objave akta, ki ga je sprejel občin...

June 03, 2008

Sodba nº U 3009/2006 of Upravni oddelek, June 03, 2008

Od vstopa RS v EU 1. 5. 2004 lahko državljani držav članic EU pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod enakimi pogoji kot državljani RS, torej na podlagi vseh pravnih temeljev pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane RS, tudi na podlagi ZDen z odločbo državnega organa, če izpolnjujejo pogoje za upravičenca.

Sodba nº U 757/2008 of Upravni oddelek, June 03, 2008

Z vračanjem v naravi se ne sme bistveno poseči v določeno urbano okolje zaokroženega območja, ki ima določen namen in funkcijo. Obstoj in meje kompleksa v zadevi niso izkazani, zato sta organa za utemeljitev zavrnitve vrnitve dela nepremičnine v naravi napačno uporabila materialno pravo.

Sodba nº U 815/2008 of Upravni oddelek, June 03, 2008

Na ogledu ugotovljena dejanska pozidanost nedvomno, v obsegu fundusa in funkcionalnega zemljišča k tem objektom, utemeljuje obstoj ovire po 2. odstavku 32. člena ZDen.

Sodba nº U 987/2008 of Upravni oddelek, June 03, 2008

Za status upravičenca po 12. členu ZDen mora biti predložen dokaz o tem, da je vlagatelj dedič prvega dednega reda po osebi, ki ji je bilo premoženje podržavljeno, pa ne izpolnjuje pogojev o državljanstvu iz 9. člena ZDen. Nezakonski otrok, rojen leta 1925, dokazuje dejstvo nezakonskega očeta tudi z vpisnikom o varstvih in skrbstvih. Gre torej za tak kvalificiran dokaz, ki ga je organ za dokazovanje pravnega nasledstva, vprašanja očetovstva, lahko uporabil kot relevantnega.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners