Upravno Sodišče RS: Opinions issued on July 2008

July 30, 2008

Sklep nº U 377/2008 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, July 30, 2008

Kadar tožnik vlaga tožbo v upravnem sporu za sodno varstvo človekovih pravic z ugotovitvenim zahtevkom zoper določena dejanja, mora natančno opredeliti, katera konkretna dejanja naj bi kršila človekove pravice, kdo jih je storil (kolikor so oziroma bi glede na naravo stvari te okoliščine tožniku morale biti znane), varstvo katerih človekovih pravic stranka uveljavlja in kaj zahteva od sodišča, da naj odloči v izreku sodne odločbe (tožbeni predlog).

July 24, 2008

Sodba nº U 2928/2006 of Javne finance oddelek, July 24, 2008

Ureditev določenih vprašanj v specialnem predpisu sama po sebi še ne pomeni derogacije določb splošnega zakona, kot meni tožeča stranka. O derogaciji je mogoče govoriti le, kadar specialni predpis določeno vprašanje (v celoti) ureja drugače.

Sodba nº U 50/2007 of Javne finance oddelek, July 24, 2008

Posledic, ki bi jih imel začetek stečajnega postopka na položaj samostojnega podjetnika posameznika kot zavarovanca iz naslova obveznih zavarovanj oziroma člana OZ in s tem na njegov položaj zavezanca za (obvezne) prispevke in članarino OZ, noben zakon, vključno z ZPPSL, ne določa. To pa pomeni, da je bil tudi za obdobje po začetku stečaja, dolžan dostaviti davčnemu organu skladno s 16. členom ZPSV obračun prispevkov ter da so mu bili, ker tega ni storil, utemeljeno in skladno z določbami 112...

July 18, 2008

Sodba nº in sklep U 1162/2008 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, July 18, 2008

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov s strani tožeče stranke so določila 2. odst. 10. člena in 1. odstavka 11. člena ZVOP-1 ter določilo 2. odstavka 46. člena ZDR, pri čemer se pojem „delavec“ ne uporablja ozko v smislu osebe, ki je zaposlena pri delodajalcu.

July 17, 2008

Sklep nº U 352/2008 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, July 17, 2008

V tej fazi postopka, ko sodišče odloča le o predlogu za začasno odredbo, se ne spušča v to, ali je ravnanje Komisije preseglo dopusten poseg, ki ga je tožnik kot v.d. direktorja dolžan trpeti, ugotavlja pa, da ni izkazal težko popravljive škode, ki naj bi mu nastala z zatrjevano kršitvijo ustavnih pravic. Zatrjevanje škode ter njena konkretizacija po obsegu in po višini pa je bistven pogoj za izdajo za začasne odredbe po 3. odstavku 32. člena ZUS-1. 

Sodba nº U 1607/2007 of Javne finance oddelek, July 17, 2008

Predplačilo za osnovna sredstva se po določbah SRS obravnava kot terjatev v zvezi z danim predujmom za opredmetena osnovna sredstva. Od terjatev pa ni mogoče uveljavljati investicijske olajšave iz 48. člena ZDoh.

July 16, 2008

Sodba nº U 308/2008 of Upravni oddelek, July 16, 2008

Postopek priprave za sprejetje Odloka o sprejetju generalnega plana urbanističnega razvoja D., ki je vključeval izdelavo načrtov in projektov, torej še ni pomenil spremembe pravnega statusa v smislu ustavne odločbe, ki različne prostorske akte iz časa podržavljenja sprejete po različnih pravnih temeljih, do sprejetja ZDen, imenuje s splošnim pojmom "plani stanovanjske in komunalne graditve" oz. "načrti stanovanjske in komunalne gradnje". "Načrti stanovanjske in komunalne gradnje" iz odločbe U...

Sodba nº U 2371/2007 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, July 16, 2008

Za sodno varstvo pravice iz 8.b. člena Konvencije ni pomembno, da v zadevi ni bistveno, kdaj je bila prosilki izdana odločba o dovolitvi izpisa, ampak je bistveno, kdaj ji je bil dovoljen izpis, saj Konvencija uporablja pojem „potrdilo“. Zato ne samo dovolitev vpogleda v spis z dne 22. 5. 2007, ampak tudi odločitev tožene stranke z dne 25. 9. 2007, in odločitev Informacijskega pooblaščenca z dne 5. 12. 2007, ki je bila posledica odločitve tožene stranke, izkazujejo, da v konkretnem primeru ni...

July 14, 2008

Sklep nº U 1597/2008 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, July 14, 2008

Ker tožniki na nobenem mestu v tožbi ne uveljavljajo sodnega varstva zaradi kršitev ustavnih pravic zoper dejanja (ravnanja), ki ne bi bila zajeta v izpodbijanih sklepih, se v tem upravnem sporu ne zastavlja vprašanje, ali bi tožniki morali imeti učinkovito sodno varstvo pred Upravnim sodiščem na podlagi določila 2. odstavka 157. člena v zvezi z 23. členom Ustave in 1. odstavkom 4. člena ZUS-1 navkljub oziroma mimo določil 4. poglavja V. dela ZPOmK-1, ki na specifičen način urejajo sodno vars...

July 10, 2008

Sodba nº U 2311/2007 of Javne finance oddelek, July 10, 2008

Po določbah 95. člena ZDavP se vrača davek, obresti, denarne kazni in stroški postopka (prvi odstavek 95. člena), le za davek pa je določeno, da zavezancu pripadajo ob vračilu tudi zamudne obresti (četrti odstavek istega člena). V primeru vračila davka se torej obresti priznajo samo od preveč plačane glavnice in ne tudi od preveč plačanih pripadajočih zamudnih obresti.

Sodba nº U 254/2007 of Javne finance oddelek, July 10, 2008

ZDavP pred 28. 12. 1999, pa tudi ZDO, poračunavanja plačila davkov z najstarejšim davčnim dolgom nista določala. Zato bi davčni organ moral upoštevati namen nakazila, ki ga je ob posameznih plačilih označila tožeča stranka. Kolikor namreč zakon prisilnih določb o vračunavanju starejšega davčnega dolga ni vseboval, je bilo vračunavanje izpolnitve v dispoziciji davčnega zavezanca. Le v primerih, ko tožeča stranka namena nakazila ni določila, bi po mnenju sodišča davčni organ tudi pred 28. 12. 1...

July 09, 2008

Sodba nº U 194/2006 of Upravni oddelek, July 09, 2008

Tožena stranka, oziroma pred njo Agencija, iz neznanega razloga ni upoštevala (in zato tudi ne presodila) obvestila, ki ga je tožnik poslal v zvezi z nadomestitvijo živali (obvestilo se nahaja v upravnih spisih). Razen tega iz podatkov v upravnih spisih ni razvidno (ni listin), kako je bila opravljena poizvedba tožene stranke pri Centralnem registru govedi v zvezi s spornimi živalmi.

Sklep nº U 2344/2005 of Upravni oddelek, July 09, 2008

ZDOIONUS, ki je začel veljati 29. 3. 2008 (38. člen), med drugim na novo ureja postopek za določitev območja naselja (7. in 8. člen ter 12. in naslednji členi). Po uveljavitvi tega zakona je mogoče obravnavati ureditev meje po določbah 112. člena ZEN le še v primeru, ko gre za vprašanje poteka mejne linije med sicer že določenima območjema dveh naselij, ki pripadata dvema različnima občinama. Iz tega po mnenju sodišča sledi, da v primeru, ko gre za takšne spremembe meje med občinama, katere p...

Sodba nº U 428/2006 of Upravni oddelek, July 09, 2008

Po mnenju sodišča sta prvostopni organ in tožena stranka pri uveljavljanju pravice do plačila pravilno upoštevala, da tožnik lahko uveljavlja pravico le za ekološko rejo živine z obtežbo 0,2 do 1,9 GVŽ/ha kmetijske površine v uporabi in pri tem upoštevala površino zemljišč v uporabi (284, 34 ha), ki jo je tožnik podal z zbirno vlogo (D). Iz navedenega ob računski operaciji izhaja, da je obtežba z živino na kmetijskem gospodarstvu tožnika manjša od 0,2 GVŽ/ha, takšna ugotovitev pa je tudi po m...

Sodba nº U 464/2006 of Upravni oddelek, July 09, 2008

Tudi če merilno poročilo oziroma njegova vsebina ni izrecno predpisana, je jasno, da mora vsebovati vse tiste ključne parametre, ki vplivajo na rezultate meritev in ki so bistveni za to, da jih je mogoče preizkusiti. To je bilo tožnici tudi podrobno pojasnjeno in posebej razloženo v pozivu za dopolnitev vloge. Tožnica zato ne more uspešno ugovarjati, da merilno poročilo ni predpisano in da zato ni mogla vedeti, kakšno ustrezno merilno poročilo bi morala priložiti vlogi.

July 08, 2008

Sodba nº in sklep U 258/2008 of Upravni oddelek, July 08, 2008

Po 1. odstavku 8. člena ZDen se za premoženje v smislu tega zakona štejejo premične in nepremične stvari in podjetja oziroma kapitalski deleži osebnih ali kapitalskih družb. Po citirani določbi zakon loči premične in nepremične stvari, zato bi morala tožnica vložiti zahtevo tudi za premičnine v zakonsko predpisanem roku, da bi se štela pravočasna. 

Sodba nº in sklep U 1722/2007 of Upravni oddelek, July 08, 2008

Poglavitni tožbeni ugovor v zvezi z analizo podobnosti med primerjanima znakoma je, da bi morala tožena stranka ugotoviti, da beseda »VIVIL«, ki jo znamka tožeče stranke vsebuje, izpodbijani znak pa ne,

Sodba nº U 2661/2006 of Upravni oddelek, July 08, 2008

Znaki, ki so običajni v jezikovni rabi ali so običajni v dobroverni in ustaljeni praksi trgovanja, morajo biti na voljo tudi drugim trgovcem. Pri tem je bistveno, da je nek znak z uporabo postal običajna označba za neko vrsto proizvoda ali storitve, ne pa za poseben proizvod/storitev, ki izvira iz določenega vira. Ko namreč nek znak postane orodje za opisovanje nekega razreda proizvodov, se ne more več razlikovati med proizvodi, ki so v tem razredu. Določbe

Sklep nº U 1492/2008 of Upravni oddelek, July 08, 2008

Pogoj za izdajo začasne odredbe po 2. odstavku 32. člena ZUS-1 je, da se akt, ki se s tožbo izpodbija, prisilno izvršuje po ZUP. Z izpodbijano odločbo pa je po vsebini odločeno o dovolitvi izvršbe in načinu izvršitve pravnomočne sodbe, s katero je odločeno o imetništvu znamke, in sicer z vpisom prenosa pravice v register znamk na imetnika, ki mu je s sodbo pravica priznana; to pa ni odločba, ki bi se prisilno izvrševala po določbah ZUP. Zato predlagane začasne odredbe na tej zakonski podlagi ...

July 04, 2008

Sodba nº U 310/2006 of Upravni oddelek, July 04, 2008

Če stranka nejasno izpolni obrazec za uveljavljanje neposrednega plačila v kmetijstvu, je treba vlogo obravnavati kot nepopolno v skladu z določbo 67. člena ZUP.

July 02, 2008

Sodba nº in sklep U 334/2008 of Upravni oddelek, July 02, 2008

Denacionalizacija v obliki odškodnine ni subsidiarna obvezna oblika denacionalizacije, temveč jo lahko pristojni organ določi le v primeru, da je tak zahtevek postavljen (2. odstavek 2. člena ZDen in 1. odstavek 42. člena ZDen).

July 01, 2008

Sodba nº U 399/2008 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, July 01, 2008

Ker po pravilih stranke določa listo kandidatov izvršilni odbor stranke, pritožnik pa je z listinami izkazal, da je listo kandidatov določil izvršilni odbor, je bila občinska volilna komisija pooblaščena, da preveri izpolnjevanje zakonskih pogojev, to je, ali so člani izvršilnega odbora, ki so določili kandidatno listo, člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini, in ali so bili kandidati določeni s tajnim glasovanjem. Ugotavljanje dejstev, ki ne sodijo med zakonsk...

Sodba nº U 400/2008 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, July 01, 2008

Politična stranka B. je sicer kandidatno listo sprejela v skladu s svojimi pravili, pri tem pa ni upoštevala zakonskih določil 51. člena ZLV, ki izrecno določajo, da smejo pri določanju kandidatov sodelovati samo tisti člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini, zato je bila predložena kandidatna lista sprejeta na nezakonit način.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners