Upravno Sodišče RS: Opinions issued on August 2008

August 27, 2008

Sodba nº U 2031/2007 of Upravni oddelek, August 27, 2008

Soglasje staršev (ali, kot v obravnavanem primeru, celo predlog matere, da se otrok namesti v zavod) centra za socialno delo ne odvezuje obveznosti, da v ugotovitvenem postopku pred izdajo odločbe ugotovi obstoj pogojev, ki jih za določitev ukrepa določa zakon, tj. posebej kvalificirano osebnostno ali vedenjsko motenost otroka.

Sodba nº U 2053/2007 of Javne finance oddelek, August 27, 2008

Odlog izvršbe je zastoj v izvršilnem postopku, ki se nanaša na stadij oprave izvrše. Čim je izvršba opravljena, ni več ne dejanske in ne pravne podlage za njen odlog, saj se že po naravi stvari, enako pa je razumeti tudi določbe ZUP, lahko odloži le izvršba, ki se še ni začela oziroma ki je še v teku.

August 26, 2008

Sodba nº U 2447/2007 of Upravni oddelek, August 26, 2008

Pravnomočna sodba (ki nadomesti pravni posel) je enakovredna sklenjenemu pravnemu poslu, ki ga je treba za pravilen prenos lastninske pravice še predhodno predložiti v odobritev upravni enoti, na območju katere leži nepremičnina.

August 21, 2008

Sklep nº U 1697/2008 of Upravni oddelek, August 21, 2008

Tožnik izpodbija sklep, s katerim je bila zavrnjena njegova zahteva za izločitev razpravljajoče okrajne sodnice, torej akt sodne veje oblasti, ki ni upravni akt in zoper katerega je sodno varstvo zagotovljeno po določbah ZPP.

Sodba nº U 1036/2007 of Javne finance oddelek, August 21, 2008

Za to, da se davka od osebnih prejemkov ne plača, je odločilno, da gre za odpravnino, ki je izplačana v skladu in na podlagi tistih določb ZTPDR in ZDR, ki urejajo prenehanje delovnega razmerja delavcev iz operativnih razlogov.

Sodba nº U 1953/2007 of Javne finance oddelek, August 21, 2008

Tožnikov status kmeta in njegova siceršnja obdavčitev (z davkom iz kmetijstva) ne predstavlja ovire za obdavčitev z davkom iz dejavnosti na podlagi 2. alinee 38. člena ZDoh, saj se v skladu s 3. točko drugega odstavka 29. člena ZDoh davek iz kmetijstva ne plačuje od katastrskega dohodka zemljišča, katerega pridelki so udeleženi v proizvodnji, za katero se odmerja davek iz dejavnosti.

August 05, 2008

Sodba nº in sklep U 1757/2008 of Upravni oddelek, August 05, 2008

Iz določila 3. odstavka 36. člena ZUJIK sicer izhaja, da predhodni mnenji sveta in strokovnega sveta zavoda nista omejeni na kandidata po ustanoviteljevem izboru, vendar minister po tem določilu ni obvezan od svetov zahtevati, naj se mnenji nanašata na vse kandidate. Mnenje mora samo zahtevati. Tožnik nima prav, ko trdi, da sta mnenji svetov obvezujoči. Izdani mnenji predstavljata le pravno relevantno okoliščino, ki lahko zožuje avtonomijo ministra pri izbiri in končni odločitvi v tem smislu,...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners