Upravno Sodišče RS: Opinions issued on September 2008

September 26, 2008

Sklep nº U 976/2005 of Upravni oddelek, September 26, 2008

V zadevah, ki jih v okviru disciplinskih postopkov vodita disciplinska komisija I. in II. stopnje, Odvetniška zbornica ni nosilka javnih pooblastil, zato zbornica izpodbijanega akta ni izdala pri izvrševanju nalog, podeljenih z javnim pooblastilom. Iz navedenih razlogov pri izreku disciplinskega ukrepa opomina ni mogoče govoriti o kršitvi 22. člena Ustave, niti se ni mogoče na tej podlagi sklicevati na odločbo Ustavnega sodišča št. Up 762/03-22 z dne 7. 4. 2005. 

September 24, 2008

Sodba nº U 547/2008 of Upravni oddelek, September 24, 2008

Gradbena parcela je sestavljena iz stavbišča, ki ga predstavljajo vsi objekti znotraj gradbene parcele, in funkcionalnega zemljišča. Ni pomembno, kot kaj je ob določanju funkcionalnega zemljišča opredeljeno zemljišče ob objektu v zemljiškem katastru. Pomembno je, da izpolnjuje pogoj, da je potrebno za redno rabo objekta oziroma, da obseg zazidanega stavbnega zemljišča zadovoljuje pogojem, ki jih za določitev gradbene parcele določa 216. člen ZGO-1.

September 23, 2008

Sodba nº U 138/2006 of Javne finance oddelek, September 23, 2008

Pravila o popravku obračunanega DDV gre razumeti tako, da se nanašajo tudi na primere, ko pogodba po izdaji računa sploh ni realizirana. To smiselno izhaja že iz samega sistema DDV, po katerem se izstopni DDV odmeri na vsaki stopnji v dobavni verigi do končnega kupca in se hkrati pri vsakokratnem prejemniku blaga, ki je davčni zavezanec, uveljavlja odbitek tega davka (kreditna metoda). Predhodno obračunan DDV s strani prodajalca je pogoj za uveljavljanje odbitka vstopnega DDV pri kupcu. Pri p...

Sodba nº U 431/2007 of Javne finance oddelek, September 23, 2008

Ker tožniku plačilo prispevka ni bilo naloženo kot domnevnemu zavezancu na podlagi pravne domneve iz 4. odstavka 15. člena ZRTVS, prvostopni organ ni bil zavezan ravnati po 6. odstavku 15. člena ZRTVS in tožniku po uradni dolžnosti omogočiti podati izjavo, da nima svojega in da v svojih prostorih ne uporablja tujega sprejemnika

Sodba nº U 2913/2006 of Javne finance oddelek, September 23, 2008

Za pravico do odbitka vstopnega DDV je treba izkazati, da gre pri spornih investicijskih stroških v nepremičnino za blago oz. storitve, ki so uporabljene oziroma jih bo investitor uporabil za namene opravljanja dejavnosti, od katere se plačuje DDV. V obravnavani zadevi je zato relevantno tudi vprašanje, ali gre za obdavčljiv promet po 7. točki 1. odstavka 27. člena ZDDV. Po povedanem je za pravilno odločitev potrebna ugotovitev namena ekonomske dejavnosti investitorja, ki pa mora biti podprta...

September 16, 2008

Sodba nº U 615/2008 of Upravni oddelek, September 16, 2008

Po 3. odstavku 6. člena ZDen se lastninske omejitve iz zakonov, ki veljajo ob dnevu odločanja o denacionalizaciji, upoštevajo tudi v denacionalizacijskih postopkih, kar pomeni, da je treba v tem primeru upoštevati tudi ZGO-1.

Sodba nº U 498/2007 of Javne finance oddelek, September 16, 2008

Postopek se vodi in dejansko stanje ugotavlja na način, ki je predviden v skladu z zakonom, ki velja v času kontrole. Tožeča stranka se zato ne more uspešno sklicevati na načelo materialne resnice in na predpise, ki so začeli veljati kasneje in ki torej še niso bili v veljavi v času inšpekcijske kontrole.

Sodba nº U 2178/2007 of Javne finance oddelek, September 16, 2008

S tem, ko je davčni organ v izreku odločbe zajel razlog (zastaranje) namesto pravne posledice (odpis davčnega dolga), ni bilo odločeno o zahtevku oziroma o pravici stranke v postopku, kar je bistvena kršitev pravil postopka.

Sodba nº U 739/2008 of Upravni oddelek, September 16, 2008

Pravno relevantno dejstvo za presojo ovire po določbi 3. odstavka 16. člena ZDen je ugotovitev, katera pravica (lastninska pravica ali pravica uporabe) je bila ob nastopu ZDen vpisana v korist lovske družine.

Sodba nº U 503/2006 of Upravni oddelek, September 16, 2008

Upravni postopek določitve operaterja s pomembno tržno močjo uvede Agencija po uradni dolžnosti, če po predhodnih analizah upoštevnih trgov ugotovi, da trg ni dovolj konkurenčen (1. odstavek 22. člena ZEKom). Uvede ga zoper tistega operaterja, glede katerega ekonomski izsledki analize pokažejo, da ima položaj, enakovreden prevladujočemu položaju (1. odstavek 19. člena ZEKom). Takemu operaterju naloži obveznosti iz 23. - 30. člena ZEKom (2. odstavek 22. člena ZEKom). Gre torej za postopek z en...

Sodba nº U 276/2008 of Javne finance oddelek, September 16, 2008

Prvostopni organ je sicer ugotovil, da dejansko stanje (skupni dolg tožnika po vseh štirih odločbah carinskih uradov, ki znaša okoli 1.400.000,00 EUR) lahko privede do situacije, da bi tožniku grozila hujša gospodarska škoda in bi nastopilo finančno stanje, zaradi katerega premoženje družbe ne bi več zadoščalo za poplačilo vseh dolgov, ki ima nasproti upnikom (prezadolženost). Ugotovitev ustreza kriteriju ogroženosti iz 1. odstavka 43. člena Pravilnika, ob tem pa se prvostopni organ ni posebe...

September 11, 2008

Sodba nº U 318/2006 of Upravni oddelek, September 11, 2008

Sklep sam po sebi nima narave splošnega akta, čeprav je bil naslovljen na vse zavezance za plačilo, katerih zemljišča so se urejala s prostorsko ureditvenimi pogoji in zanje ni izdano lokacijsko dovoljenje, ter je bil objavljen v Uradnem listu RS. Ne glede na način objave namreč sodišče meni, da se sklep nanaša na zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki jih zadevajo določbe občinskega odloka, to pa so odmernemu organu znane ali na podlagi sklicevanja zavezancev na ...

Sodba nº U 189/2005 of Upravni oddelek, September 11, 2008

V primeru dvoma je treba ugotoviti, ali posamezna določba ZKZ o uveljavljanju predkupne pravice predstavlja specialno ureditev glede na ureditev po OZ. Uveljavljanje predkupne pravice po 508. členu OZ ne pride v poštev, saj morebitni kupci vse do prejema obvestila upravne enote o tem, kdo je sprejel ponudbo (2. odstavek 21. člena ZKZ), ne morejo vedeti, ali predkupno pravico sploh imajo in ali bodo na podlagi te predkupne pravice prav oni lahko sklenili pravni posel. V obravnavanem primeru je...

Sodba nº U 186/2005 of Upravni oddelek, September 11, 2008

Nobenega dvoma torej ni, da mora kupec v primeru, če pisno izjavo o sprejemu ponudbe pošilja po pošti, to izjavo poslati tako upravni enoti, kot tudi prodajalcu in to priporočeno s povratnico. Sprejem ponudbe je del sklenitve pogodbe, torej prometa s kmetijskim zemljiščem. Način sprejema ponudbe je natančno predpisan v ZKZ, zato se navedena določba 2. odstavka 19. člena ZKZ nanaša tudi nanj. Pravni posel ni potekal v skladu z določbami ZKZ, ker tožeča stranka pisne izjave o sprejemu ponudbe z...

September 10, 2008

Sodba nº U 1233/2008 of Upravni oddelek, September 10, 2008

V obravnavanem primeru ne gre za pravno situacijo iz 106. člena ZZZDR, zato sodišče tožbenih navedb v zvezi s pravico do stikov ni obravnavalo. V obravnavanem primeru gre za postopek, ki ga je CSD na pobudo tožnika opravil po uradni dolžnosti na pravni podlagi po 119. členu ZZZDR, po katerem je CSD dolžan storiti potrebne ukrepe, ki jih zahteva vzgoja in varstvo otroka ali varstvo njegovih premoženjskih ter drugih pravic in koristi. Na tem pravnem temelju je dano splošno pooblastilo socialnem...

September 09, 2008

Sodba nº U 2866/2006 of Javne finance oddelek, September 09, 2008

Obstoj in vsebina poslovnih dogodkov se v davčnem postopku prvenstveno ugotavlja na podlagi knjigovodskih listin. Pravno relevantnih dejstev, ki so z listinami v nasprotju ali ki iz listin ne izhajajo, v davčnem postopku ni mogoče dokazovati z drugimi dokaznimi sredstvi.

Sodba nº U 2544/2007 of Javne finance oddelek, September 09, 2008

Po 4. odstavku 95. člena ZDavP davčnemu zavezancu zamudne obresti pripadajo le od neupravičeno odmerjenega ali preveč odmerjenega davka, kar pomeni, da mu od drugih zneskov, ki so predmet vračanja po 1. odstavku 95. člena ZDavP, zamudne obresti ne gredo in da pojem davek, ko gre za vračanje, ne vključuje tudi obresti. Posledično po davčnih predpisih ni podlage za vračanje obrestovanih zamudnih obresti. Morebitnega prikrajšanja, ki zato nastane, pa na upravno pravnem področju tudi ni mogoče sa...

Sodba nº U 1508/2007 of Javne finance oddelek, September 09, 2008

Upoštevajoč ob uvozu veljavne predpise tožnik za sporno blago (pripomočke pri umetno izpeljanem črevesju) v nobenem primeru ne bi mogel uveljavljati znižane stopnje DDV.

Sodba nº U 2070/2007 of Javne finance oddelek, September 09, 2008

V obravnavanem sporu je bistveno, da tožnik sploh ni izpolnil pogojev za uveljavljanje davčne olajšave iz 21. člena ZDDPO/90, zato vprašanje razlage prehodne določbe 64. člena ZDDPO/93 za odločitev ni pomembno.

Sodba nº U 572/2008 of Upravni oddelek, September 09, 2008

Prepoved vračanja velja za stavbno zemljišče, na katerem stoji objekt (stavbišče), in del zemljišča,

Sodba nº in sklep U 1516/2006 of Javne finance oddelek, September 09, 2008

Evidenci, ki ju je tožnik priložil in ki se sicer med seboj skladata, po presoji sodišča ne zadostujeta dokaznemu standardu prepričanja, da je tožnik res opravil določene storitve in v določenem obsegu.

Sodba nº in sklep U 940/2006 of Javne finance oddelek, September 09, 2008

Obračunavanje DDV poteka po principu samoobdavčitve, zato mora vsak davčni zavezanec paziti, da davčni obračuni vsebujejo resnične podatke.

Sodba nº U 676/2007 of Upravni oddelek, September 09, 2008

Vloge ni mogoče zavreči na podlagi 2. odstavka 67. člena ZUP, če je stranka vlogo ustrezno dopolnila pred odločitvijo upravnega organa. Upravni organ mora zato tako vlogo upoštevati kot pravočasno in jo obravnavati po vsebini.

Sodba nº U 1251/2007 of Upravni oddelek, September 09, 2008

Odgovor sistemskega operaterja ni upravna odločba, ki bi morala vsebovati vse z zakonom določene sestavine, je pa nujni pogoj, ki mora biti izpolnjen, da Agencija za energijo v upravnem postopku odloči o sporih med osebami in v vsebinskem okvirju iz 1. odstavka 88. člena EZ.

Sodba nº U 2455/2006 of Javne finance oddelek, September 09, 2008

Glede na 1. odstavek 3. člena ZDMV se šteje za novo motorno vozilo tudi tožnikovo vozilo (

Sodba nº in sklep U 2894/2006 of Upravni oddelek, September 09, 2008

Namen zakonskih določb o vabljenju ni zgolj v opustitvi formalnosti, določenih v ZUP, pač pa vendarle (tudi) v zagotovitvi roka lastniku za pripravo na mejno obravnavo, zato ustvarjanje novih fikcij vročitve mimo določb ZUP-a ni dovoljeno.

Sodba nº U 1520/2008 of Upravni oddelek, September 09, 2008

Po ZDen ne gre za zaščito vsake kulturne dejavnosti, ki se opravlja v nepremičnini, ki je predmet denacionalizacije, ampak le tiste dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba oz. v okviru zavoda. Citirana določba torej ne veže izključitve za vrnitev v naravi zgolj v primerih, ko se kulturna dejavnost opravlja organizirano v obliki zavoda, pač pa tudi, ko se kulturna dejavnost opravlja kot javna služba.

September 08, 2008

Sodba nº U 2040/2007 of Javne finance oddelek, September 08, 2008

Pritožbeni organ zaradi ugotovljene neskladnosti med podatki spisa in izpodbijanega sklepa kršitev (napačno navedbo izvršilnega naslova) odpravi s spremembo sklepa. To lahko stori, saj skladno s podatki spisa ugotavlja, da se izpodbijani sklep nanaša na plačilni nalog, ki se nahaja v upravnem spisu (in ne na kakšen drug plačilni nalog), sklep pa je izdan po njegovi izvršljivosti.

Sodba nº U 524/2006 of Javne finance oddelek, September 08, 2008

Po določbi 4. odstavka 167. člena ZDavP se znižanje po prejšnji podlagi previsoke akontacije določi samo za obroke, ki bodo šele do konca leta dospeli v plačilo. Glede že zapadlih, kot tudi vseh ostalih obrokov akontacije, ZDavP v 169. členu določa, da se akontacija poračuna pri odmeri dohodnine.

Sodba nº U 2026/2007 of Javne finance oddelek, September 08, 2008

O prošnji za odpis ali delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davčnega dolga se odloča v mejah in na način, ki je določen v zakonu in (po zakonskem pooblastilu) v Pravilniku. Na prosilcu oziroma vlagatelju predloga za odpis pa je dolžnost, da vlogo izpolni v skladu z navodili ter na ta način priskrbi vse podatke, ki so potrebni za odločanje.

September 05, 2008

Sklep nº U 1917/2008 of Upravni oddelek, September 05, 2008

Tožnica ni izkazala vsebinskih pogojev za začasno odredbo iz 3. odstavka 32. člena ZUS-1 (na tej podlagi je sodišče predlog za izdajo začasne odredbe obravnavalo, ne glede na tožničino pravno kvalifikacijo predloga kot predloga na podlagi 2. odstavka 32. člena ZUS-1). V konkretni zadevi gre za izbiro projektov po javnem razpisu na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ki v 2. odstavku 229. člena določa, da vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbr...

September 04, 2008

Sklep nº U 224/2006 of Upravni oddelek, September 04, 2008

V postopku odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se odloča o pravicah in dolžnostih zavezanca za plačilo navedenega nadomestila in ne o pravici ali obveznosti občine. Tožeča stranka, ki ima sicer dejanski interes na sredstvih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, s tem še ne izkazuje pravne koristi in zato ne more imeti položaja stranskega udeleženca v upravnem postopku.

Sodba nº U 2095/2007 of Upravni oddelek, September 04, 2008

Za isto upravno zadevo v smislu določbe 4. točke 1. odstavka 129. člena ZUP gre takrat, ko teče postopek oziroma organ odloča o isti pravici, obveznosti ali pravni koristi (istem zahtevku, kadar postopek ne teče po uradni dolžnosti) istega subjekta.

September 02, 2008

Sodba nº U 491/2007 of Javne finance oddelek, September 02, 2008

Dejstvo, da gre za upravno izvršbo v pristojnosti davčnega organa in po postopku, ki ga za izvršbo predpisuje ZDavP, samo po sebi še ne daje podlage za uporabo določb ZDavP o zastaranju pravice do izterjave davka (96. in 97. člena). Ta je utemeljena v pravni naravi terjatev, ki so predmet izvršbe.

Sodba nº U 2617/2007 of Upravni oddelek, September 02, 2008

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za to, da se taksa vrne, so določeni (izključno) v ZST; za primer, ko stranki skleneta sodno poravnavo pred izdajo odločbe, v 2. odstavku 32. a člena. Da se v procesni situaciji, kot je bila v obravnavanem primeru, taksa, plačana za predlog o izvršbi, obravnava kot taksa za tožbo, ZST ne določa.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners