Upravno Sodišče RS: Opinions issued on January 2009

January 29, 2009

Sodba nº U 761/2008 of Upravni oddelek, January 29, 2009

Ker upravni organ z upoštevanjem investitorjevega zemljišča, ki predstavlja dostop do njegovega objekta z javne ceste, ni očitno kršil določbe 6.2. točke 1. odstavka 2. člena ZGO-1 o gradbeni parceli, ni izpolnjen pogoj za razveljavitev gradbenega dovoljenja po nadzorstveni pravici.

Sodba nº U 907/2008 of Upravni oddelek, January 29, 2009

Občinski Odlok o komunalnem prispevku, ki je bil sprejet v letu 2000 na podlagi ZSZ/97, se je v skladu z določbo 2. odstavka 179. člena ZUreP-1 veljavno uporabljal le do uveljavitve Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04), to je do 20. 7. 2005.

January 27, 2009

Sodba nº 2524/2007 of Javne finance oddelek, January 27, 2009

Pri uporabi neodvisnega tržnega načela se ocenjuje, ali je transferna cena, ki sta jo sprejeli povezani podjetji, skladna s ceno, ki so jo sprejele nepovezane stranke v primerljivem poslu, sklenjenem po neodvisnem tržnem načelu. To pa pomeni, da je potrebno za ugotavljanje skladnosti transfernih cen z neodvisnim tržnim načelom zbrati ustrezne informacije o podobnih transakcijah med nepovezanimi osebami, jih oceniti ter jih primerjati s transakcijami med povezanimi osebami.

Sodba nº U 791/2007 of Javne finance oddelek, January 27, 2009

Nadurno delo v smislu določb 49. člena ZDR je delo, enako tistemu, ki ga delavec opravlja v rednem delovnem razmerju, opravlja pa ga izven rednega delovnega časa in v času, ki redni delovni čas presega. V obravnavani zadevi ni spora o tem, da delo, ki so ga po sklenjenih pogodbah opravili delavci, ustreza opisani zakonski opredelitvi nadurnega dela. Vprašanje, ali se tovrstno delo opravlja skladno z zakonom, za opredelitev narave dela kot nadurnega, ni bistveno. Iz navedenih razlogov je davčn...

January 26, 2009

Sodba nº U 278/2008 of Javne finance oddelek, January 26, 2009

Pravna oseba B.B.B. k. d.., ki je potrdila prejem trošarinskega blaga, ni imela trošarinskega dovoljenja v Sloveniji, potrjeni izvod trošarinskega dokumenta pa tudi ni bil predložen v potrditev nadzornemu organu, to je carinskemu uradu. Potrditev prejema blaga s strani prejemnika družbe B.B.B. k. d., kot tudi žig in podpis carinskega organa so neverodostojni. Zato je tudi po prepričanju sodišča prišlo do nezakonitega vnosa trošarinskih izdelkov v Slovenijo iz druge države članice.

January 22, 2009

Sodba nº in sklep U 1034/2008 of Upravni oddelek, January 22, 2009

Listine iz 1. odstavka 30. člena ZOZKD so sestavni del zahteve za uveljavljanje odškodnine. Če niso priložene, organ ravna z zahtevo kot z nepopolno vlogo. Če pa manjka potrdilo policije o naznanitvi oziroma zaznavi kaznivega dejanja, si mora organ v skladu z določbo 3. odstavka 66. člena ZUP ta podatek pridobiti sam.

January 21, 2009

Sodba nº U 217/2008 of Javne finance oddelek, January 21, 2009

Pisno sporočilo je vročevalec pustil na vratih, kar je eno od mest, kjer se sporočilo pusti in ki so kot možna navedena v tretjem odstavku 87. člena ZUP. Tožnik zato ne more uspešno uveljavljati, da bi mu moralo biti sporočilo obvezno puščeno v hišnem predalčniku.

January 20, 2009

Sodba nº U 1436/2006 of Upravni oddelek, January 20, 2009

Obtežba GVŽ/ha na kmetijskem gospodarstvu mora biti ves čas izvajanja ukrepa SKOP – sonaravna reja domačih živali, nad več kot 0,5 in manj kot 1,9 GVŽ/ha, navedeni pogoj pa v obravnavanem primeru ni bil izpolnjen.

January 15, 2009

Sodba nº in sklep U 1818/2007 of Upravni oddelek, January 15, 2009

Ker so podatki o opravljenem strokovnem izpitu sestavni del vpisa v imenik (1. odstavek 99.a člena ZRud), postane predmet vpisa tudi podatek, za katero delovno mesto je bil opravljen. Zato ne drži ugovor, da v zakonu ni pooblastila, da se oseba vpiše v imenik za posamezno področje.

Sodba nº U 2213/2008 of Upravni oddelek, January 15, 2009

Mnenje komisije za cepljenje iz 3. odstavka 22.c člena ZNB je izvedensko mnenje, zato je treba strankam glede na določbe 3. odstavka 146. člena in 194. člena ZUP pred izdajo odločbe dati možnost, da se izjavijo o njem. Ta pravica ne more biti konzumirana s pravico staršev iz 2. odstavka 22.c člena ZNB, da zahtevajo razgovor pred komisijo.

January 13, 2009

Sodba nº U 109/2008 of Upravni oddelek, January 13, 2009

Glede na posebnost postopka javnega razpisa je tudi po presoji sodišča v pristojnosti strokovne komisije, da oceni realnost podanih podatkov prijavitelja na javni razpis. Na strani prijavitelja je, da utemelji izpolnjevanje zahtevanih pogojev in da sledi razpisni dokumentaciji.

January 06, 2009

Sodba nº U 1582/2007 of Javne finance oddelek, January 06, 2009

Obravnavani zahtevki občinam so plačila za promet blaga oziroma storitev po 1. točki 3. člena ZDDV. Šlo je za organiziranje konkretnih projektov oziroma opravljanje raznih storitvenih dejavnosti, opravljene naloge pa so razvidne iz specifikacij zahtevkov. Nobene od tam navedenih nalog ni mogoče obravnavati, kot da jih je tožnik opravil v okviru javnih pooblastil na podlagi zakona in se zato ne bi štel za davčnega zavezanca (3. odstavek 13. člena ZDDV).

Sodba nº U 2397/2007 of Javne finance oddelek, January 06, 2009

Tožnik ni upravičen do vračila zamudnih obresti za sporni znesek glavnice, ker ne gre za neupravičeno odmerjen ali preveč odmerjen davek, saj je bil davek, ki si ga je tožnik odbijal, obračunan v sistemu samoobdavčitve.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners