Upravno Sodišče RS: Opinions issued on October 2009

October 27, 2009

Sodba nº U 453/2008 of Upravni oddelek, October 27, 2009

Ob ugotovitvi, da površina ceste ni namenjena splošni rabi (vsak jo lahko prosto uporablja) za namen, ki ga javna cesta po ZJC ima (uporaba za promet), je utemeljena ukinitev take ceste ali njenega dela kot javno dobro.

Sodba nº I U 82/2009 of Javne finance oddelek, October 27, 2009

Ne gre za napako carinskega delavca, ki je tožnik ni mogel odkriti in je ravnal v dobri veri ter upošteval vse določbe o carinski deklaraciji, ki so predvidene v veljavni zakonodaji (točka b. 2. odstavka 220. člena CZS) in da se zato naknadna vknjižba ne opravi. Na podlagi točke 32 Preambule in določbe 50. člena Uredbe 1991/2000/ES, v primeru, če je ob uvozu proizvoda treba pokazati uvozno dovoljenje in če to dovoljenje služi tudi za določanje upravičenosti za preferencialne režime, količine,...

October 26, 2009

Sodba nº I U 664/2009 of Javne finance oddelek, October 26, 2009

V obravnavanem primeru je nesporno prišlo do odtujitve vozila, za katerega je bil davek na motorna vozila na zahtevo tožnice vrnjen, vozilo pa je bilo odtujeno pred potekom treh let. Zato je prvostopni organ pravilno in na zakonu utemeljeno izdal izpodbijano odločbo, s katero je naložil vračilo davka.

Sodba nº U 254/2008 of Upravni oddelek, October 26, 2009

Delodajalec, ki en mesec presega kvoto, lahko do 20. dne v naslednjem mesecu vloži na sklad vlogo za nagrado za preseganje kvote, ki se prizna največ za 6 zaporednih mesecev. V to obdobje se od preteklih mesecev lahko všteva največ en mesec pred vložitvijo vloge (2. odstavek 17. člena Uredbe).

October 21, 2009

Sodba nº I U 1083/2009 of Upravni oddelek, October 21, 2009

Zavrnitev izdaje vizuma družinskemu članu državljana EU s strani pristojnega organa je upravni akt v smislu 2. člena ZUS-1. To pomeni, da bi moral biti prvostopenjski akt izdan v obliki upravne odločbe, ki mora imeti jasno razviden izrek in v izreku mora biti odločeno o zahtevku stranke.

October 20, 2009

Sodba nº U 2201/2007 of Javne finance oddelek, October 20, 2009

Posamezno izplačilo je mogoče davčno obravnavati kot dohodek avtorja iz avtorskih pravic le, kolikor gre dejansko za tovrsten dohodek, tj. dohodek, ki ga avtor prejme za avtorsko delo (prenos avtorskih pravic). Trditveno in dokazno breme o tem pa je (bilo) tako v davčnem kot v sodnem postopku na tožnici. Zahtevam, ki izhajajo iz pravil o dokaznem bremenu, se stranka ne more izogniti z uveljavljanjem uporabe instituta ocene davčne osnove, kot zmotno meni tožnica.

Sodba nº I U 1193/2009 of Upravni oddelek, October 20, 2009

Po 2. odstavku 42. člena ZDen upravičencu v denacionalizaciji ni mogoče priznati odškodnine v delnicah, ki jih ima Republika Slovenija, če mu jih ni mogoče ponuditi, ampak mu je v tem primeru mogoče priznati odškodnino v obveznicah.

October 14, 2009

Sklep nº I U 1723/2009 of Upravni oddelek, October 14, 2009

Sodišče tožnika ni pozvalo, da dodatno navede okoliščine, na podlagi katerih bi izkazoval, da je predlog za vrnitev v prejšnje stanje vložil znotraj osemdnevnega subjektivnega roka, oziroma se ni ukvarjalo s pravočasnostjo predloga, ker je ugotovilo, da si tožnik iz razlogov, navedenih v obrazložitvi k naslednji točki izreka, ne more izboljšati svojega pravnega položaja niti s pravočasno

October 09, 2009

Sklep nº U 188/2008 of Javne finance oddelek, October 09, 2009

Umik pritožbe ugotovi sodišče z izdajo ustreznega (ugotovitvenega) sklepa.

October 08, 2009

Sodba nº I U 577/2009 of Upravni oddelek, October 08, 2009

Dejstvo, ali se neka dejavnost opravlja kot gospodarska javna služba ali ne, samo po sebi še ne pomeni upravičenja zaračunati komunalni prispevek.

Sodba nº I U 846/2009 of Upravni oddelek, October 08, 2009

Iz določbe 3. odstavka 103. člena ZUP izhaja, da je kot pravno relevantno mogoče šteti le očitno strankino pomoto oziroma kadar ta opravlja dejanja v postopku po pooblaščencu, njegovo očitno pomoto, ne pa tudi očitne pomote, ki jo je mogoče pripisati tretji osebi.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners