Upravno Sodišče RS: Opinions issued on November 2009

November 24, 2009

Sodba nº U 1866/2008 of Javne finance oddelek, November 24, 2009

Če prvostopni organ ocenjuje, da tožnik ne zagotavlja vsega, kar je potrebno za nemoteno izvajanje nadzora carinskega nadzora, bi okoliščine moral pojasniti. Sklicevanje na ožje povezane osebe po ZFPPIPP nima podlage v ZTro, drugi razlogi pa niso navedeni.

Sodba nº I U 54/2009 of Javne finance oddelek, November 24, 2009

Z oziroma na 158. člen ZDavP-2 bi tožnik lahko predložil tudi druga dokazila, ne le odločbe CSD, o tem, da je otrok A.A. v letu izpolnjeval pogoje za pridobitev pravic, ki jih daje ZDVDTP.

November 18, 2009

Sodba nº U 2055/2008 of Upravni oddelek, November 18, 2009

Po presoji sodišča je zato odločilnega pomena, da besedna zveza prijavljenega znaka v celoti predstavlja del besedila predhodnih znamk, pri čemer prijavljeni znak nima kakšnega dodatnega razlikovalnega elementa, ki bi pripomogel k njegovi večji razlikovalnosti v primerjavi s predhodno znamko.

Sodba nº U 2054/2008 of Upravni oddelek, November 18, 2009

Po presoji sodišča je odločilnega pomena, da besedna zveza prijavljenega znaka v celoti predstavlja del besedila predhodnih znamk, pri čemer prijavljeni znak nima takšnega razlikovalnega elementa, ki bi pripomogel k njegovi večji razlikovalnosti v primerjavi s predhodno znamko. Oblikovni elementi obeh znakov so namreč močno podobni in gre za množico konceptualno enakih elementov; od stiliziranega človeka, ki na enak način ilustrira vsebino obeh znakov, do položaja figure z razširjenimi rokami...

November 16, 2009

Sodba nº U 1149/2008 of Javne finance oddelek, November 16, 2009

Po mnenju sodišča določbe prve alinee 3. točke 5. člena ZDMV ni mogoče razlagati na način, da je pogojenost navedene stopnje telesne okvare v direktni povezavi z enako stopnjo okvare spodnjih okončin, saj se odstotek telesne okvare tudi za potrebe ZDMV ugotavlja po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter na podlagi odločbe ZPIZ Slovenije.

Sodba nº I U 831/2009 of Javne finance oddelek, November 16, 2009

Obnova postopka kot izredno pravno sredstvo je dovoljena, kadar je podan kateri od zakonitih razlogov, ki so taksativno našteti v 260. členu ZUP. To pa nikakor ni sodba SES oziroma drugačna razlaga materialnega predpisa od tiste, ki je veljala v prej izvedenem postopku.

November 10, 2009

Sodba nº U 1600/2008 of Javne finance oddelek, November 10, 2009

Sporno je, ali je šlo v obravnavanem primeru pogina rib za primanjkljaj blaga, od katerega se ne plača DDV v smislu 7. točke 2. odstavka 4. člena ZDDV v povezavi s 15. členom Pravilnika. Vprašanje, ali gre obravnavani primanjkljaj šteti kot posledico višje sile, je treba po presoji sodišča razlagati v okviru pravnega standarda višje sile oziroma kvalificiranega naključja, ki ga ponuja 153. člen OZ, po katerem je imetnik prost odgovornosti, če dokaže, da izvira škoda iz kakšnega vzroka, ki je ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners