Upravno Sodišče RS: Opinions issued on December 2009

December 22, 2009

Sodba nº U 2060/2008 of Upravni oddelek, December 22, 2009

Pri celoviti presoji podobnosti znamk se ni mogoče vedno omejiti zgolj na ugotavljanje gole podobnosti med primerjanimi znaki (per se), temveč je treba upoštevati številne elemente, zlasti pa prepoznavnost predhodne znamke na tržišču, ki je lahko prepoznavna zaradi močnega notranjega razlikovalnega učinka in/ali intenzivne uporabe na tržišču.

December 17, 2009

Sodba nº U 2212/2008 of Upravni oddelek, December 17, 2009

Investitor mora v obravnavanem primeru plačati komunalni prispevek občini, čeprav zatrjuje, da je s svojimi sredstvi prispeval h komunalni opremljenosti zemljišča. Program opremljanja sicer omogoča zmanjšanje komunalnega prispevka investitorju, vendar (med drugim) ob pogoju brezplačnega prenosa lastništva na delu zemljišč, predvidenih za odkup, zaradi izgradnje javnega dobra, na lokalno skupnost. Tožnik pa tudi ne zatrjuje, da bi bila v zvezi z opremljanjem stavbnega zemljišča z lokalno skupn...

December 15, 2009

Sodba nº U 324/2008 of Javne finance oddelek, December 15, 2009

Tožnik ni dokazal, da je nepremičnine nabavil za namene svojih obdavčenih transakcij; gre pa tudi za zlorabo pravic. Tožnik namreč ni imel sklenjenih najemnih pogodb, prav tako ni razvidno, da bi z najemniki sklenil dogovor v smislu 3. odstavka 27. člena ZDDV-UPB4. Po mnenju sodišča je davčni zavezanec že v trenutku pridobitve nepremičnin dolžan zagotoviti verodostojne listinske dokaze, s katerimi izkaže namen opravljanja z DDV obdavčene dejavnosti. Tožnik kljub izpolnjevanju formalnih pogoje...

Sodba nº U 1971/2008 of Javne finance oddelek, December 15, 2009

Davčni organ zahteva zavarovanje davčne obveznosti pred izdajo odločbe, če na podlagi podatkov iz uradnih evidenc utemeljeno pričakuje, da bo izpolnitev oziroma plačilo davčne obveznosti onemogočeno oziroma precej oteženo.

December 01, 2009

Sodba nº I U 87/2009 of Upravni oddelek, December 01, 2009

Služnost v javno korist se ustanovi v korist izvajalca dejavnosti sistemskega operaterja določene infrastrukture in ne v korist zemljišča, na katerem stoji razdelilna transformatorska postaja.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners