Upravno Sodišče RS: Opinions issued on February 2009

February 24, 2009

Sodba nº U 362/2008 of Upravni oddelek, February 24, 2009

Pri presojanju zakonskega pogoja iz 22. člena ZDKG, to je pogoja, ali posamezno naklonilo presega 2 % kmetijskih površin, je upravni organ nepravilno upošteval le kmetijska zemljišča, ne pa tudi gozdov, ki so prav tako del zaščitene kmetije, v katero sodi predmetno zemljišče.

February 17, 2009

Sodba nº U 123/2008 of Javne finance oddelek, February 17, 2009

Za olajšavo, ki jo uveljavlja tožeča stranka, je bistveno, da gre za investiranje v opredmeteno osnovno sredstvo. Za opredelitev sredstva kot opredmeteno osnovno pa ni dovolj, da se uporablja, oziroma da je knjiženo v poslovnih knjigah zavezanca kot osnovno sredstvo (v razred 0), temveč mora biti v skladu s SRS 1.1. v lasti (ali finančnem najemu) podjetja.

Sklep nº U 1103/2007 of Upravni oddelek, February 17, 2009

Sklep ni le nezakonit, kot meni tožnik, temveč se z njim meritorno odloča o civilnopravnem (odškodninskem) zahtevku, torej v zadevi, ki spada v sodno pristojnost. Gre za ničnostni razlog po 1. točki prvega odstavka 279. člena ZUP, kar narekuje izrek 2. točke izpodbijanega sklepa za ničnega.

Sodba nº U 1368/2008 of Upravni oddelek, February 17, 2009

Tožeča stranka ima sicer prav, ko v tožbi navaja, da so v RS izplačane dividende med družbami rezidentkami izvzete iz davčne osnove po četrtem in petem odstavku 32. člena ZDDPO, s čimer pride do različne obravnave prejemnikov dividend iz tujine glede na prejemnike dividend od izplačevalcev v RS. Vendar pa iz jezikovne razlage četrtega in petega odstavka 32. člena ZDDPO jasno izhaja, da se izvzem davčnega odtegljaja nanaša zgolj na t.i. notranja razmerja. Tudi teleološka razlaga privede do ist...

February 11, 2009

Sodba nº U 1720/2007 of Upravni oddelek, February 11, 2009

Stališče drugostopenjskega organa, da s sklicevanjem na kasnejšo določbo Uredbe PRP/2007 (ki je bila uveljavljena 2. 3. 2007 in velja za leto 2007) in z razlogovanjem na njeni podlagi, da se upravičencem do plačil za leto 2006 po 31. 8. 2006 opravljeno izobraževanje upošteva kot izpolnitev (dela) obveznosti za leto 2007, lahko utemelji pravilnost svoje razlage spornih določb Uredbe PRP/2006 (veljavne za leto 2006), je zmotno. Zmotno je tudi zato, ker Uredba PRP/2007 obveznosti izobraževanja n...

Sklep nº U 2016/2008 of Upravni oddelek, February 11, 2009

S tem, ko je bilo gradbeno dovoljenje razveljavljeno po nadzorstveni pravici, je zahteva za njegovo izdajo ostala nerešena in bo o njej moral upravni organ odločati ponovno. Ker upravni postopek ni končan, s tožbo v upravnem sporu ni mogoče izpodbijati omenjene razveljavitvene odločbe (1. odstavek 5. člena ZUS-1).

February 10, 2009

Sodba nº U 524/2008 of Upravni oddelek, February 10, 2009

Nepravilno je stališče tožnika, da je v zadevi podan zakonski dejanski stan iz 2. točke 2. odstavka 23. člena ZKZ, kar zatrjuje s tem, da navaja, da kmetijsko zemljišče, ki je predmet prodaje, obdeluje sam. Obdelovanje zemljišča, katerega promet je predmet odobritve po določbi 1. in 2. točke 2. odstavka 23. člena ZKZ, sploh ni pravno upoštevno.

Sodba nº U 1301/2007 of Upravni oddelek, February 10, 2009

Sodišče kot pravno relevantnega ne more upoštevati tožbenega ugovora neenakosti pred zakonom, ki ga tožnica podaja zgolj pavšalno, brez konkretnih navedb in dokazil o tem, da je šlo za enako dejansko stanje kot v tožničinem primeru tudi v primeru družine pisatelja A.A..

Sodba nº U 1454/2007 of Upravni oddelek, February 10, 2009

Iz PRP izhaja, da se kot kmetijska zemljišča v uporabi (KZU) štejejo obdelana kmetijska zemljišča. Tak način kmetovanja (sonaravna reja domačih živali) se odraža v živalim prijazni reji in omogoča naravno kroženje snovi na kmetiji, zmanjšanje onesnaževanja okolja z organskimi odpadki ter proizvodnjo zdrave in kvalitetne hrane živalskega izvora, ki zagotavlja potencialno zdravje potrošnikov. Za pridobitev upravičenosti plačil za ukrep SKOP sonaravne reje domačih živali sta predpisana poleg pog...

Sodba nº U 2314/2007 of Upravni oddelek, February 10, 2009

Za priznanje statusa političnega zapornika je odločilnega pomena odvzem prostosti oziroma bivanje v taboriščih kot politični begunci, kot to v utemeljitvi izpodbijanega sklepa navaja toženka, takšnih okoliščin pa tožnica niti ne zatrjuje. Zgolj odraščanje brez enega od staršev, ki mu je sicer priznan status bivšega političnega zapornika po ZPKri, pa po določbah tega zakona ni okoliščina, ki bi utemeljevala priznanje statusa bivšega političnega zapornika in posledično pravic, ki iz takšnega st...

February 05, 2009

Sodba nº U 1121/2008 of Upravni oddelek, February 05, 2009

Za začetek teka subjektivnega roka iz 5. točke 1. odstavka 263. člena ZUP je odločilen dan, ko se je predlagatelj seznanil z dejstvom, da je bila odločba izdana (da obstaja), in ne kdaj bi se lahko seznanil (mogel seznaniti) z njim.

Sodba nº U 1238/2008 of Upravni oddelek, February 05, 2009

Ker se po določbi 1. odstavka 9. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih kot del premoženja družine šteje vrednost kapitala (torej celote) in ne posamezne vrste kapitala, upravnemu organu ni bilo treba ugotavljati v kakšnem deležu so v znesku kapitala udeležene njegove posamezne oblike.

Sodba nº U 2163/2008 of Upravni oddelek, February 05, 2009

Definicija vplivnega območja objekta iz 5.7. točke 1. odstavka 2. člena ZGO-1 to območje povezuje z načrtovanim objektom (načrtovano gradnjo). Zato je treba vplive ugotavljati glede na obseg in lastnosti gradnje (npr. rekonstrukcije, spremembe namembnosti), ki je predmet presoje v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja, ne pa tudi na že obstoječe stanje objekta v delu, ki se ne spreminja.

February 04, 2009

Sodba nº U 1967/2007 of Upravni oddelek, February 04, 2009

Zahtevki so bili utemeljeno zavrnjeni, ker tožeča stranka do datuma, predpisanega z Uredbo, zbirni vlogi ni predložila „pašnega reda za leto 2006“. Zbirni vlogi morajo biti priložene vse zahtevane priloge najkasneje do 30. 6. 2006, sicer je potrebno zahtevek zavrniti, ker gre za izgubo pravice – gre namreč za materialni prekluzivni rok.

Sodba nº U 2399/2007 of Upravni oddelek, February 04, 2009

Nepravilno je stališče, da beseda „Slovenia“, ker sama po sebi ne more predstavljati nobene distrinktivne značilnosti (pojasnjuje le izvor blaga in storitev), sploh ne bi smela biti upoštevana v analizi podobnosti med primerjanimi znaki.

February 03, 2009

Sodba nº U 233/2008 of Javne finance oddelek, February 03, 2009

Zavezujoča informacija glede uvrstitve blaga pokriva samo točno takšno blago, kot je opisano v potrdilu. Zato je CZS glede zavezujoče informacije določil tudi, da mora imeti carinski organ možnost, da preveri, ali ima konkretno blago točno takšne lastnosti, kot tisto blago, za katerega je bila dobljena zavezujoča informacija.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners