Upravno Sodišče RS: Opinions issued on May 2009

May 28, 2009

Sodba nº in sklep U 80/2008 of Upravni oddelek, May 28, 2009

Za pravilnost podatkov v ponudbi (to izhaja že iz določb 2. odstavka 20. člena ZKZ, ki zahteva obvezno vsebino in obliko ponudbe), tako da ti ustrezajo resničnim dejstvom, je dolžan upravni organ skrbeti po uradni dolžnosti, zaradi varovanja pravic strank in varstva javne koristi (7. člen ZUP), tako v postopku s ponudbo kot v postopku za odobritev pravnega posla.

May 27, 2009

Sodba nº U 922/2008 of Javne finance oddelek, May 27, 2009

Ker je bilo delo po pogodbah začeto in končano ter tudi v celoti plačano v letu 2002, ni podlage za razmejevanje dohodkov, ki jih je tožeča stranka prejela na njihovi podlagi.

Sodba nº U 75/2008 of Javne finance oddelek, May 27, 2009

Tožeča stranka bi morala v letu 1999 stroške v zvezi s pripravo gradbišč hidroelektrarn vključiti v nabavno vrednost teh sredstev. Za njihovo samostojno pripoznavo ni podlage. Gre namreč za stroške, ki so potrebni za usposobitev osnovnega sredstva za nameravano uporabo po standardu SRS 1.3. iz leta 1993 (enako MRS 16.16 – točka b). Ob tem sodišče načeloma pritrjuje tožeči stranki, ki pod vprašaj postavi pomen (nepravilnega) samostojnega knjiženja osnovnih sredstev z vidika davčnega obračuna. ...

Sklep nº U 1663/2008 of Javne finance oddelek, May 27, 2009

Tožeča stranka je ob vložitvi tožbe zoper odločbo, s katero ji je bilo naloženo plačilo sodne in kazenske takse, sicer izkazovala pravni interes za upravni spor. S tem, ko je drugostopni organ (prav v zvezi s tem upravnim sporom) odpravil svojo odločbo, pritožbi tožeče stranke ugodil in odpravil tudi izpodbijano prvostopno odločbo, pa je po presoji sodišča njen pravni interes za nadaljevanje tega spora prenehal.

May 26, 2009

Sodba nº U 648/2007 of Upravni oddelek, May 26, 2009

Po 6. odstavku 53. člena ZEKom Agencija (lahko) spremeni odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc na predlog njenega imetnika v okviru območja pokrivanja iz te odločbe, in to tako, da se s tem ne posega v pravice, ki jih imajo drugi imetniki odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, ter pod pogoji tega zakona. V konkretnem primeru je bila stranka v postopku le imetnik odločbe, ki je predlagal spremembo odločbe. Zgolj dejstvo, da so določene frekvence omejene in ne bi bile dostopne vsem interesento...

Sodba nº U 2541/2008 of Javne finance oddelek, May 26, 2009

Rok, določen v 4. odstavku 154. člena CZ, je prekluzivni rok, po poteku katerega carinski organ odločbe o naknadnem obračunu carinskega dolga ne more več izdati.

Sodba nº U 1230/2008 of Javne finance oddelek, May 26, 2009

S tem, ko je bil o ugotovitvah pri inšpekcijskem pregledu sestavljen zapisnik, na podlagi pripomb še dopolnilni zapisnik in nato izdana odločba, na katero je imel tožnik možnost pritožbe, ki jo je tudi izkoristil, je bila po presoji sodišča tožniku v celoti in skladno z določbami ZDavP dana možnost, da se udeležuje postopka, da se pri tem seznani z ugotovitvami davčnega organa ter da se o njih izjavi.

Sodba nº U 1021/2007 of Javne finance oddelek, May 26, 2009

Glede na dogovorjeni predmet pogodbe, ki je v storitvi poslovodenja po fizični osebi – zastopniku izvajalca, se sodišče pridružuje stališču tožene stranke, da je bila pogodba v opisani obliki pravno formalno sklenjena v nasprotju s svojo ekonomsko vsebino in z namenom doseganja ugodnejše davčne obravnave, torej z namenom izigravanja (kogentnih) davčnih predpisov. Gre za zlorabo pravic oziroma njihovo uporabo za namen, ki je nedopusten.

Sodba nº U 1882/2007 of Upravni oddelek, May 26, 2009

Pravilna je odločitev tožene stranke, da prijavljenega tožnikovega znaka ne zavaruje kot znamko, ki temelji na zavrnilnih razlogih iz 7. točke 1. odstavka 19. člena ZIL, veljavnega v času prijave. Tožena stranka je ob primerjanju znakov konfliktnih znamk dala večji pomen besedi BOSS, kot najbolj dominantnem delu v prijavljeni znamki. Zaradi navedene besede BOSS, kot najbolj poudarjenega dela prijavljene znamke, se tudi sodišče strinja z oceno tožene stranke, da bi kljub dodatnim delom predmet...

Sodba nº U 1857/2008 of Upravni oddelek, May 26, 2009

Postopek odmere stavbišča je ZPPLPS kot specialni predpis, ki je stopil v veljavo 19. 11. 2004 in je prenehal veljati po petih letih od njegove uveljavitve, urejal v 3. členu. Upoštevajoč specialno zakonsko ureditev navedenega zakona v postopku odmere stavbišča po tem zakonu obnova postopka ni dovoljena (10. odstavek 3. člena ZPPLPS).

May 25, 2009

Sodba nº U 564/2008 of Upravni oddelek, May 25, 2009

Pravna podlaga za odločitev, ali je tožnik upravičen do povračila stroškov odgovora na pritožbo v postopku, v katerem je sodeloval kot stranka z nasprotnim interesom, je določilo 1. odstavka 114. člena ZUP in ne določilo 1. odstavka 113. člena ZUP. Po presoji sodišča ni mogoče zagovarjati takšne interpretacije 1. odstavka 114. člena ZUP, da se stroški odgovora na pritožbo, ki so nastali stranki z nasprotnim interesom, v vsakem primeru priznajo v zahtevani višini, temveč mora upravni organ ugo...

May 22, 2009

Sodba nº U 2431/2008 of Upravni oddelek, May 22, 2009

Šele s sprejemom usklajenega ustanovitvenega akta s spremenjenimi določbami ZUJIK-B je bila dana pravna podlaga za imenovanje oz. izvolitev članov Sveta NUK, dosedanji člani sveta javnega zavoda NUK pa so bili pristojni, da opravljajo svojo funkcijo do konstituiranja novega sveta. To pomeni, da so bili pristojni tudi za predhodno mnenje k imenovanju ravnatelja; tožena stranka pa je lahko uporabila tudi fikcijo pozitivnega mnenja, ker predhodnega mnenja v določenem 30-dnevnem roku ni prejela.

May 20, 2009

Sklep nº U 1986/2007 of Upravni oddelek, May 20, 2009

Ker je tožnik ugovor zoper plačilni nalog umaknil, je sodišče postopek z ugovorom zoper plačilni nalog ustavilo, in sicer po določbi 2. odstavka 334. člena ZPP (v zvezi z 22. členom ZUS-1), ki določa, da lahko stranka umakne že vloženo pritožbo, dokler pritožbeno sodišče ne odloči o njej.

May 19, 2009

Sklep nº U 301/2008 of Upravni oddelek, May 19, 2009

Po prehodni določbi 4. odstavka 81. člena ZPOmk-1 dokonča postopke sodnega varstva zoper sklepe urada, izdane pred uveljavitvijo ZPOmk-1, upravno sodišče po določbah ZPOmk-1.

Sodba nº U 1642/2007 of Upravni oddelek, May 19, 2009

Glede na določbi 1. in 2. odstavka ZKme je dejanska uporaba zemljišča pravno pomembna okoliščina, ki jo je pri odločanju o vpisu GERK na nosilca kmetijskega gospodarstva treba upoštevati.

Sodba nº U 2500/2007 of Upravni oddelek, May 19, 2009

Glede na določbo 1. odstavka 65. člena ZKZ, da komasacijski udeleženci dobijo iz komasacijskega sklada zemljišča približno enake skupne vrednosti, kot je vrednost vloženih zemljišč, daje zakon večjo težo vrednostnemu kriteriju kot površinskemu.

Sodba nº U 1399/2008 of Upravni oddelek, May 19, 2009

Urad imetništva določene pravice ne more spreminjati zgolj na podlagi vedenja, da o določeni registrirani pravici teče pravda. Tožeča stranka zato svojega predloga za obnovo postopka ne more opirati na nepravnomočno in neizvršljivo sodbo, ki nima pravnih učinkov.

Sodba nº U 47/2008 of Upravni oddelek, May 19, 2009

Primerjava znamk mora biti celovita in obsega presojo znakov znamk, zlasti njihovih razlikovalnih

Sodba nº U 1672/2007 of Javne finance oddelek, May 19, 2009

Okoliščina, da sta tožnik in izvajalec del v najemni pogodbi dogovorila, da je plačnik goriva tožnik, torej kupec energentov, po mnenju sodišča ne vpliva na status upravičenca, saj gre za obligacijsko pravni dogovor, ki ne more nadomestiti upravičenca po ZTro v povezavi z Odredbo. Zato je pravilna razlaga, da tožnik nima položaja upravičenca, ker ni uporabnik strojev, saj je bil izvajalec del z navedenimi statičnimi delovnimi stroji drug subjekt.

Sodba nº U 1937/2008 of Javne finance oddelek, May 19, 2009

Tožeči stranki ne razpolagata s pravnomočno odločbo, iz katere bi bilo razvidno, da sta kot davčni zavezanki plačali več davka, kot bi ga bili dolžni, svojega zahtevka pa tudi nista utemeljili na davčnem obračunu, po katerem bi bil davek preveč plačan. Zahtevek utemeljujeta z napačno uporabo materialnega prava. Morebitna napačna uporaba materialnega prava pa še ni podlaga za vračilo plačanega davka.

Sodba nº U 29/2008 of Upravni oddelek, May 19, 2009

Upravni organ je pri presoji, ali je kmetijsko gospodarstvo vlagatelja preseglo predpisane mejne obtežbe 2,5 GVŽ na ha KZU, dolžan upoštevati glede površine kmetijskih zemljišč podatke, ki jih vlagatelj navede v zbirni vlogi.

May 13, 2009

Sodba nº U 1171/2007 of Javne finance oddelek, May 13, 2009

Ugotavljanje davčne osnove z oceno pomeni ugotavljanje vseh za obdavčitev pomembnih dejstev s stopnjo verjetnosti. Zavezanec nima pravice zahtevati določene metode cenitve. Pri kalkulacijski metodi ocene davčni organ uporablja razpoložljive knjigovodske podatke in iz njih preko dodatnih izračunov sklepa na vsebino in obseg poslovnih dogodkov. Če so tožnikovi podatki zaradi nepravilnosti v knjigovodstvu manj zanesljivi, to seveda vpliva na stopnjo verjetnosti v davčnem postopku ugotovljenih de...

Sodba nº in sklep U 1033/2008 of Upravni oddelek, May 13, 2009

Izpodbijani sklep o zavrženju tožničine zahteve je pravilen, saj tožnica ni predložila zahtevanih zdravniških potrdil. Ker gre za listine, ki so po 1. odstavku 30. člena ZOZKD obvezna sestavina zahteve za uveljavljanje odškodnine, ne drži tožbena trditev, da je zahteva za predložitev zdravniških potrdil nezakonita. Na to ne more vplivati niti dejstvo, ki ga je tožnica navajala v upravnem postopku, in sicer, da zaradi duševnih bolečin ni uporabila medicinske pomoči. V 30-dnevnem roku za odprav...

May 12, 2009

Sklep nº U 1259/2008 of Upravni oddelek, May 12, 2009

Oseba, ki ni bila stranka v postopku izdaje upravnega akta in ki ji ni bila priznana (ali izkazano neutemeljeno zavrnjena) lastnost stranke ali stranskega udeleženca, nima možnosti vložiti tožbe v upravnem sporu.

Sodba nº U 1894/2008 of Upravni oddelek, May 12, 2009

Zakon Uradu ne nalaga dolžnosti, da mora po uradni dolžnosti poizvedovati o dejanskem stanju imetnikov registriranih pravic, zato v primeru smrti imetnika pravice ni dolžan po uradni dolžnosti iskati njegovega naslednika. Za pravice, ki izhajajo iz patenta, kot tudi za vzdrževanje teh pravic, mora od trenutka imetnikove smrti poskrbeti njegov pravni naslednik (oziroma njegov zastopnik).

Sklep nº U 2350/2008 of Upravni oddelek, May 12, 2009

Tudi če bi bila v obravnavanem primeru podana vzročna zveza med izpadom električne energije in nepravilnim delovanjem programa, ki po zatrjevanju v tožbi odvetniku omogoča pravočasno opozarjanje na iztek rokov, to po presoji sodišča ne bi predstavljalo opravičljivega vzroka za vrnitev v prejšnje stanje. Odvetnik mora svojo poklicno dejavnost opravljati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, tehnične težave z računalniškim sistemom in njegov morebiten razpad pa niso nepričakovan in nepredvidljiv d...

Sodba nº U 1470/2008 of Upravni oddelek, May 12, 2009

Za določitev zaščitene kmetije se glede lastništva in obsega uporabljajo podatki iz zemljiške knjige, glede višine katastrskega dohodka pa podatki iz zemljiškega katastra.

May 06, 2009

Sklep nº I U 545/2009 of Upravni oddelek, May 06, 2009

Pravna narava akta o neizbiri kandidata za razpisano sodniško mesto se po uvedbi ZUS-1 ni spremenila. Tudi po uveljavitvi ZUS-1 to ni upravni akt. To pa je bistveno v obravnavanem sporu, kajti po novem ZUS-1 je upravni spor zoper akt, ki ni upravni akt v smislu prvega stavka 1. odstavka in 2. odstavka 2. člena ZUS-1, možno sprožiti samo, če zakon to določa. ZSS pa ne določa, da bi neizbrani kandidat imel možnost sprožiti upravni spor zoper (poseben) akt o neizbiri. Sodno varstvo v upravnem sp...

May 05, 2009

Sodba nº U 2460/2007 of Upravni oddelek, May 05, 2009

Drugače kot za ureditev meje, ko po določbah 29. člena ZENDMPE zadošča tudi fiktivno soglasje, je v upravnem postopku potrebno za izravnavo meje, ki odstopa od katastrske meje, izrecno soglasje lastnikov o poteku meje (56. člen ZENDMPE). Ta zakonska zahteva brez vsakega dvoma velja glede lastnikov tistih parcel, ki so z izravnavo meje prizadete tako, da se njihova površina zaradi izravnave bodisi poveča bodisi zmanjša.

Sklep nº U 621/2007 of Javne finance oddelek, May 05, 2009

Predmet izpodbijane odločbe je izdaja trošarinskega dovoljenja po zahtevi Zavoda RS za blagovne rezerve, tožnik pa z ničemer ne izkazuje, da je odločitev sodišča potrebna, ker drugače njegove pravice oz. njegov pravni interes ne bo zavarovan. Po mnenju sodišča si namreč tožnik v tem postopku ne more izboljšati svojega pravnega položaja, ne glede na to, da izkazuje dejanski interes, ki pa v tem postopku ni pravno relevanten.

Sodba nº in sklep U 2075/2008 of Javne finance oddelek, May 05, 2009

Kolikor davčni zavezanec ne izpolnjuje pogojev iz 40. in 34. člena ZDDV, davka na dodano vrednost ne more odbijati.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners