Upravno Sodišče RS: Opinions issued on June 2009

June 29, 2009

Sodba nº I U 2/2009 of Upravni oddelek, June 29, 2009

Glede na to, da je bil postopek voden kot nujni, bi organ moral strankama dati možnost sklenitve sporazuma o odškodnini (2. odstavek 104. člena ZureP-1). To določbo je po mnenju sodišča treba razlagati, da mora organ razlastitvenega zavezanca in razlastitvenega upravičenca k sklenitvi sporazuma izrecno pozvati in jima pustiti določen čas ter ju tudi napotiti k uporabi pri tem 105. in 106. člena ZUreP-1

Sodba nº U 193/2008 of Upravni oddelek, June 29, 2009

Odločba o uvedbi postopka razlastitve se lahko izvrši pred dokončnostjo izjemoma, če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, s katerimi ni mogoče odlašati (če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost ali za premoženje večje vrednosti – 4 točka 1. odstavka 144. člena ZUP). Odločba se izvrši z vpisom zaznambe začetka razlastitvenega postopka v zemljiški knjigi. Ne glede na navedeno pa se postopek razlastitve lahko začne po dokončnosti odločbe o uvedb...

Sodba nº U 2070/2008 of Javne finance oddelek, June 29, 2009

Da gre za izvirno pristojnost lokalne skupnosti na tem področju, izhaja tudi iz določb ZSRT, po katerih je turistična taksa namenjena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu, opredeljenih v 21. členu tega zakona. Gre za občinsko dajatev, ki jo v skladu s 147. členom Ustave RS občina uvede ob pogojih, ki jih določa ZSRT. Ob upoštevanju navedenega je v obravnavani zadevi odločanje o pritožbi na podlagi 67. člena ZLS, na katero se sklicuje tožena stranka, kot tudi na podlagi 1. ods...

Sodba nº U 1656/2008 of Upravni oddelek, June 29, 2009

Pri celostni presoji verjetnosti zmede v javnosti vsi vidiki primerjanih znakov nimajo vedno enake teže, še posebej se lahko spremeni celoten pogled na znamko, če je napačno ugotovljena intenzivnost razlikovalnega učinka določenega (dela) znaka. V končni fazi je namreč odločilna celostna zaznava znamk pri relevantnem povprečnem potrošniku, ki znamko zaznava kot celoto in praviloma ne preizkuša njenih posameznih podrobnosti.

June 23, 2009

Sodba nº U 1342/2008 of Upravni oddelek, June 23, 2009

Ker gre pri predmetnem zahtevku za uveljavljanje (dodatnih) stroškov za isti izobraževanji, za kateri so bili stroški že uveljavljeni z dvema predhodnima ločenima zahtevkoma, o katerih je bilo v ločenih samostojnih postopkih tudi odločeno, je podan razlog za zavrženje zahtevka po 4. točki 1. odstavka 129. člena ZUP, v zvezi z 2. odstavkom tega člena.

Sklep nº U 283/2008 of Upravni oddelek, June 23, 2009

Upravna organa sta z izpodbijano odločitvijo ponovno odločala o materialnopravnem zahtevku tožnika (potem, ko je tožnik na upravni organ naslovil prošnjo za izvršitev odločbe – izplačilo sredstev), o katerem je bilo že odločeno, ter odločila drugače kot s prvotno odločbo. S tako odločitvijo sta upravna organa posegla v pravnomočno odločitev, v katero je mogoče posegati le z izrednimi pravnimi sredstvi (158. člen Ustave RS).

Sodba nº U 248/2008 of Upravni oddelek, June 23, 2009

Ker je bil tožnik pravočasno vabljen na mejno obravnavo z navadno poštno pošiljko, njegova

June 18, 2009

Sodba nº U 2/2008 of Upravni oddelek, June 18, 2009

Po presoji sodišča odločitev urada, da prijavljenega znaka ne zavaruje, temelji na napačni

June 16, 2009

Sodba nº I U 58/2009 of Upravni oddelek, June 16, 2009

Skladno z osmim odstavkom 3. člena Pravilnika se pri določitvi plačilnega razreda lahko upoštevajo tudi občinski akti, ki določajo znižanje plačil staršev, tako da se plačilni razred, ki je staršem določen v skladu s četrtim, petim in šestim odstavkom tega člena, zniža. Navedena določba je uvrščena v II. poglavje Pravilnika, ki se po določbi 3. odstavka 1. člena Pravilnika smiselno uporablja tudi za starše, ki imajo otroke vključene v zasebni vrtec, ki se financira na podlagi prvega odstavka ...

Sodba nº U 1526/2008 of Javne finance oddelek, June 16, 2009

Da gre za izvirno pristojnost lokalne skupnosti na tem področju, izhaja tudi iz določb ZSRT, po katerih je turistična taksa namenjena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu, opredeljenih v 21. členu tega zakona. Gre za občinsko dajatev, ki jo v skladu s 147. členom Ustave RS občina uvede ob pogojih, ki jih določa ZSRT. Ob upoštevanju navedenega je v obravnavani zadevi odločanje o pritožbi na podlagi 67. člena ZLS v pristojnosti župana.

Sodba nº U 726/2008 of Javne finance oddelek, June 16, 2009

Iz upravnih spisov izhaja, da tožeča stranka dejanskega stanja, kot ga je v zapisniku o inšpiciranju ugotovil davčni organ prve stopnje, ni prerekala. Ugovarjala tudi ni nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja. Tožbene navedbe, s katerimi v upravnem sporu dopolnjuje v upravnem postopku ugotovljeno dejansko stanje in navaja obstoj pogojev za davčno priznavanje popravka vrednosti oziroma odpisa terjatve, predstavljajo po navedenem nedopustno tožbeno novoto. Opravičljivi razlogi za to, da v po...

Sodba nº U 2595/2008 of Upravni oddelek, June 16, 2009

Po presoji sodišča gre pri primerjanih znakih za vizualno, fonetično in vsebinsko različnost znakov, zato ne obstaja verjetnost zmede v javnosti in povezovanja s predhodno znamko.

June 09, 2009

Sodba nº U 297/2008 of Upravni oddelek, June 09, 2009

Podpisana in ratificirana meddržavna pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o ureditvi premoženjsko-pravnih razmerij v ničemer ne ovira ali onemogoča odločanja o zahtevkih vlagateljev za vračilo premoženja zadružne organizacije v skladu z določbami ZZad. Zato niso utemeljeni tožbeni ugovori, da bi bilo potrebno predmetni postopek zaradi omenjene meddržavne pogodbe prekiniti. Navedeno premoženje, ki se vrača po ZZad je prešlo neodplačno na drugega uporabnika zaradi statusnih spre...

Sodba nº U 378/2008 of Upravni oddelek, June 09, 2009

Tožnik je prevzel petletno obveznost izvajanja ukrepov SKOP na površini zemljišč vključenih v ukrep SKOP (2,40 ha). Ker je obveznost, ki jo je prevzel za omenjeno obdobje, kršil (z zmanjšanjem površine zemljišč, vključene v ukrep SKOP), ni mogoče pritrditi tožniku, da bi ga s tem v zvezi moral upravni organ pozvati, da mu predloži obrazec „F – Prodaja/odstop zemljišč, vključenih v ukrepe SKOP, drugemu kmetijskemu gospodarstvu“.

June 02, 2009

Sodba nº in sklep U 1159/2008 of Upravni oddelek, June 02, 2009

Vlogi za izdajo ugotovitvene odločbe o veljavnosti patenta je bila nesporno priložena le kopija evropskega patenta v angleškem jeziku, torej ne more biti dvoma o tem, da tožeča stranka uradu skupaj z zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje ni predložila slovenskega prevoda podeljenega evropskega patenta. Ker s tem ni opravila zamujenega dejanja, je tudi po presoji sodišča urad pravilno štel njeno vlogo za umaknjeno (2. odstavek 28. člena ZIL-1).

Sodba nº U 1412/2007 of Javne finance oddelek, June 02, 2009

Sodišče se strinja s toženo stranko, da se obresti na posojila, ki jih je tožeča stranka prejela od povezane osebe, davčno obravnavajo skladno z določbo 19. člena ZDDPO, ki je razmerju do 18. člena ZDDPO specialne narave. Ta določba obravnava prav vprašanje davčnega priznavanja odhodkov financiranja iz naslova posojil, prejetih od povezanih oseb. Pri tem zakon obresti od posojil, najetih v tujini, ne izključuje. Dejstvo, da zakonodajalec davčnega priznavanja obresti od posojil v tuji valuti, ...

Sodba nº U 985/2008 of Upravni oddelek, June 02, 2009

Tožeča stranka je sama odgovorna, da v roku iz 1. odstavka 91. člena ZIL-1 predloži pisno dokazilo iz 1. odstavka 92. člena tega zakona. To pa pomeni, da organ z nepotrebnim pozivanjem ni mogel tožeči stranki podaljšati roka za predložitev v zakonu predpisanega dokazila, saj je po izrecni določbi 2. odstavka 66. člena ZIL-1 rok iz 1. odstavka 91. člena ZIL-1 nepodaljšljiv.

June 01, 2009

Sodba nº in sklep I U 861/2009 of Upravni oddelek, June 01, 2009

Strogi test presoje v danih okoliščinah bi zahteval, da bi tožena stranka, potem ko je tožnik na zaslišanju navedel, da bo dokument novinarjev lahko „kmalu“ posredoval, tožnika morala vprašati, koliko časa potrebuje za predložitev dokumentov in če je ta čas razumno kratek, bi tožena stranka tožniku morala dati možnost, da pred izdajo sklepa te dokumente predloži.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners