Upravno Sodišče RS: Opinions issued on July 2009

July 17, 2009

Sklep nº I U 349/2009 of Upravni oddelek, July 17, 2009

Načelo sorazmernosti terja, da mora tožnik, ki predlaga, da sodišče odredi prepoved razpolaganja z nepremičnino, ki je predmet zahteve za denacionalizacijo, v zahtevi za izdajo začasne odredbe verjetno izkazati uspeh s tožbo.

July 07, 2009

Sodba nº in sklep U 328/2007 of Upravni oddelek, July 07, 2009

Sklep, izdan v postopku pred izdajo odločbe, se lahko (samostojno) izpodbija le, kolikor je z njim postopek odločanja o izdaji upravnega akta obnovljen, ustavljen ali končan (2. odstavek 5. člena ZUS-1). Na navedenih pravnih podlagah je v zadevi, kot je obravnavana, dopusten upravni spor zoper sklep o zavrženju pritožbe, katerega presoja zakonitosti v upravnem sporu obsega tudi presojo zakonitosti aktov, izdanih v postopku njegove izdaje, torej tudi sklepa o zavrnitvi predloga za vrnitev v pr...

Sodba nº U 1011/2008 of Upravni oddelek, July 07, 2009

Glede na skrajšani ugotovitveni postopek organ prve stopnje ni ugotavljal, ali gre v obravnavanem primeru za gospodarsko celoto v smislu določb ZDKG. Šele ko bo pravilno in popolno ugotovljeno, ali nepremičnine v obeh katastrskih občinah predstavljajo takšno celoto, ki zahteva enotno obravnavanje v okviru zaščitene kmetije, bo mogoče glede spornih nepremičnin ugotoviti izpolnjevanje pogojev iz 2. čl. ZDKG.

Sodba nº U 1484/2008 of Javne finance oddelek, July 07, 2009

Razlika v ceni vozil ni enaka vrednosti bremen, ki so jih nosili kupci vozil po sklenjeni prodajni pogodbi. Zato so bili s prodajo vozil po ceni, nižji od nabavne, zaposlenim dejansko izplačani drugi prejemki iz delovnega razmerja.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners