Upravno Sodišče RS: Opinions issued on September 2009

September 17, 2009

Sodba nº I U 347/2009 of Upravni oddelek, September 17, 2009

Določbi 1. odstavka 228. in 1. odstavka 230. člena ZGO-1 pomenita izjemo od sicer predpisanih pogojev za odgovorno vodenje del iz 77. člena ZGO-1 in za odgovornega projektanta posamezne vrste načrtov iz 45. členu ZGO-1.

September 10, 2009

Sodba nº I U 15/2009 of Upravni oddelek, September 10, 2009

Nezadovoljstvo z vodenjem upravnega postopka in stališči, izraženimi pri odločanju, brez navedbe drugih relevantnih okoliščin, ni zadostna podlaga za sklep, da je uradna oseba v takem razmerju do stranke ali do upravne stvari, da bi bil podan dvom v njeno nepristranost.

Sodba nº I U 138/2009 of Upravni oddelek, September 10, 2009

Po 10. točki 8. člena Pravilnika mora biti kmečka lopa zgrajena kot pritlična stavba, pri kateri je streha hkrati strop nad prostorom. Gre torej za stavbo z enim samim prostorom.

September 08, 2009

Sodba nº U 1730/2008 of Upravni oddelek, September 08, 2009

V skladu s 4. odstavkom 92. člena ZEKom bi moral tožnik v nadaljnjih 15 dneh od prejema neugodne rešitve svojega ugovora vložiti predlog za rešitev spora na Agencijo. Glede na to, da je tožnik podal predlog za rešitev navedenega spora na Agencijo šele 3. 7. 2008, torej po preteku zakonsko določenega roka, je Agencija postopala pravilno, ko je navedeni predlog zavrgla kot prepozen.

September 03, 2009

Sodba nº U 2358/2008 of Upravni oddelek, September 03, 2009

Za odmero nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v letu 1999 ni relevantno stanje komunalne opremljenosti kasneje nastalih parcel, ampak prvotne parcele kot celote.

September 01, 2009

Sodba nº U 349/2007 of Upravni oddelek, September 01, 2009

Ničnost upravne odločbe je glede na določbe 279. člena ZUP kot izredno pravno sredstvo inštitut upravnega procesnega prava, ki ga lahko stranka uveljavlja le pod nekaterimi, v zakonu taksativno navedenimi pogoji, kar pomeni, da v okviru tega inštituta stranka ne more uspešno uveljavljati kakršnihkoli razlogov nezakonitosti upravne odločbe, temveč le tiste, ki jih in kakor jih zakon za ničnost odločbe izrecno predpisuje. To tudi pomeni, da upravni organ, kadar ugotavlja obstoj ničnostnega razl...

Sodba nº U 1744/2008 of Javne finance oddelek, September 01, 2009

Z znižanjem davčne osnove po 2. odstavku 158. člena ZDO se iz obdavčenja izvzemajo površine, ki jih lastnik uporablja za bivanje svoje družine. Z navedenim namenom zakonodajalca pa je skladna razlaga, po kateri je kot pogoj za znižanje davčne osnove dejansko stalno bivanje v stanovanjskih prostorih.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners