Upravno Sodišče RS: Opinions issued on January 2010

January 28, 2010

Sodba nº I U 1120/2009 of Upravni oddelek, January 28, 2010

Zaradi nasprotij med izrekom in obrazložitvijo ter nasprotja v sami obrazložitvi ni jasno, ali naj

Sodba nº I U 1544/2009 of Upravni oddelek, January 28, 2010

Če je v prostorskem aktu navedeno, da se lahko izvaja samo nadomestna gradnja, to ne glede na

January 26, 2010

Sodba nº U 1461/2008 of Javne finance oddelek, January 26, 2010

Davčni organ prve stopnje, ob upoštevanju nastanka davčne obveznosti (leto 2006), odločitev v materialnopravnem pogledu pravilno utemelji z določbami ZDPN-1, v procesnem pogledu pa z določbami ZDPN-2 in ZDavP-2, ki so veljale v času izdaje odločbe.

January 22, 2010

Sklep nº I U 62/2010 of Javne finance oddelek, January 22, 2010

Vložena tožba po določbah 32. člena ZUS-1 v načelu ne ovira izvršitve izpodbijanega akta. Pač pa sodišče na tožnikovo zahtevo odloži njegovo izvršitev do izdaje pravnomočne odločbe, če bi se z izvršitvijo akta tožniku prizadela težko popravljiva škoda.

January 21, 2010

Sodba nº in sklep I U 1214/2009 of Upravni oddelek, January 21, 2010

Ker mora biti po navedeni določbi za odstop od zahtevanega 3-metrskega odmika ograja (in s tem tudi oporni zid) „enostavna“, je tak manjši odmik brez soglasja mogoč le za tiste oporne zidove, ki so kot enostavni objekti opredeljeni v Pravilniku.

Sodba nº in sklep I U 1264/2009 of Upravni oddelek, January 21, 2010

V takem primeru ne more biti dvoma, da objektov za oglaševanje ni mogoče šteti za dopustne objekte iz 1. odstavka 6. člena ZUreP-1. S tem ko določba 6. alineje 10. člena PUP ne glede na navedene zakonske pogoje dovoljuje postavitev objektov za oglaševanje na najboljših in drugih kmetijskih zemljiščih, dopušča posege, za katerega v zakonu nima pooblastila.

January 19, 2010

Sodba nº I U 777/2009 of Javne finance oddelek, January 19, 2010

Računovodski standardi omogočajo davčno priznavanje poslovnih dogodkov le tistim dogodkom, ki temeljijo na verodostojnih listinah. V obravnavanem primeru je bilo brez dvoma ugotovljeno, da za sporne posle ni bila predložena verodostojna listina kot podlaga za izdajo spornih računov. Tudi 3. odstavek 74. člena ZDavP-2 izrecno določa, da navidezni pravni posli ne vplivajo na obdavčenje. Zato tožnikovo stališče, ki ga opira zgolj na določbe OZ (50. člen), za odločanje v tem upravnem sporu, kjer ...

Sodba nº U 1099/2008 of Javne finance oddelek, January 19, 2010

Odločitev o zahtevku, s katerim je tožeča stranka uveljavljala plačilo zakonskih zamudnih obresti od nezakonito blokiranih sredstev, je tožena stranka utemeljeno oprla na določbe ZDavP-2, ki so lahko edina podlaga za odločitev o tem zahtevku v upravnem (davčnem) postopku. Zamudne obresti po določbah davčnega prava strankam (upravičencem in zavezancem) ne pripadajo, če tega zakon izrecno ne določa. Po določbah ZDavP-2 pa davčnemu zavezancu zamudne obresti pripadajo le v primerih, ki so določen...

January 14, 2010

Sodba nº I U 1104/2009 of Upravni oddelek, January 14, 2010

Vprašanje aktivne legitimacije je vprašanje materialnega prava in ne uporabe določb upravnega postopka, na katerega se nanaša 4. točka 1. odstavka 279. člena ZUP, s tem ko se sklicuje na 128. člen. Tožnikovo stališče, da bi moral zahtevo za izdajo soglasja vložiti on in ostali solastniki, na ugotovitev ničnosti torej ne more vplivati.

Sklep nº I U 1950/2009 of Upravni oddelek, January 14, 2010

Ker morajo biti pravice in pravne koristi drugih strank (stranskih udeležencev) obravnavane v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, zakon ne predvideva njihovega (ponovnega) sodelovanja v postopku za izdajo uporabnega dovoljenja.

January 05, 2010

Sodba nº I U 1084/2009 of Javne finance oddelek, January 05, 2010

Ukrepi carinskih organov pri kršitvah intelektualne lastnine so naravnani tako, da so vse vpletene strani dolžne ravnati hitro, da ne bi prihajalo do nepotrebnega zadrževanja spornega blaga in do nepotrebnega zavlačevanja postopka. Gre za nujne ukrepe, pri katerih je ravnanje carinskih organov vezano na zakonsko določene roke. Tek postopka je odvisen od (ne)dejavnosti oziroma molka lastnika blaga in imetnika pravice.

Sklep nº U 1414/2008 of Javne finance oddelek, January 05, 2010

V tem upravnem sporu izpodbijana odločba je prenehala učinkovati s pretekom njene veljavnosti, to je 18. 3. 2006. Tudi pravda, ki je sledila tožbi imetnika pravice, je pravnomočno zaključena in torej tudi iz tega razloga v tem upravnem sporu izpodbijana odločba ne učinkuje več. Upravni spor je dopusten le, če je za tožnika nastala posledica zaradi upravnega akta oziroma če je zaradi upravnega akta prizadet v svojih pravicah ali pravnih koristih, zato je sodišče tožbo zavrglo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners