Upravno Sodišče RS: Opinions issued on October 2010

October 27, 2010

Sodba nº II U 292/2009 of Upravni oddelek, October 27, 2010

Ker tožnik v vlogi za znižano plačilo vrtca ni navedel pomembnega dela svojega premoženja oz. premoženja svoje družine in tudi ni predložil relevantnih dokazov glede zatrjevane prodaje zemljišč, je prvostopni organ ravnal pravilno, ko je tožniku določil polno plačilo vrtca.

Sodba nº II U 185/2009 of Upravni oddelek, October 27, 2010

Določbo občinskega predpisa, da občinska uprava vlogo zavrne, če krajevna skupnost poda mnenje ali soglasje, ki je negativno ali z določenimi zadržki, je treba razlagati skladno z določbami ZGos in Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.

Sodba nº II U 382/2009 of Upravni oddelek, October 27, 2010

V inšpekcijskem postopku se presojata le vprašanji, ali bi investitor za gradnjo objekta moral pridobiti gradbeno dovoljenje in ali je bilo v primeru, ko gradnja brez tega dovoljenja ni dopustna, gradbeno dovoljenje tudi izdano.

October 26, 2010

Sodba nº I U 1512/2009 of Javne finance oddelek, October 26, 2010

Po 2. odstavku 237. člena ZUP je bistvena kršitev pravil upravnega postopka podana tudi, če odločbe ni mogoče preizkusiti. Odločba v dejanskem pogledu preizkus omogoča le, če je dejansko stanje v njeni obrazložitvi opisano v vseh bistvenih točkah. Prvostopna odločba tej zahtevi ne zadosti. Drugostopni organ v svoji odločbi to sicer ugotovi in obrazložitev na podlagi 251. člena ZUP dopolni, vendar ugotovljene pomanjkljivosti ne odpravi v celoti. Niti v prvo- niti v drugostopni odločbi namreč n...

Sodba nº I U 854/2010 of Javne finance oddelek, October 26, 2010

V obravnavanem primeru je sporno, ali je tožnico mogoče obravnavati kot aktivno družbenico v smislu odločbe Ustavnega sodišča RS št. U-I-135/00-77 z dne 9. 10. 2002 in s tem kot odgovorno za obveznosti izbrisane družbe. Pri tem ni spora, da je bila tožnica v sodnem registru določena za zastopnico izbrisane družbe. Razen zgodovinskega izpisa iz sodnega registra kakršnihkoli dokazil, da dejansko ni imela nikakršnega vpliva na poslovanje družbe, ni predložila. Pavšalno navajanje, da je bil zakon...

Sodba nº I U 1884/2009 of Javne finance oddelek, October 26, 2010

V obravnavanem primeru je odločitev v pogledu osnove za davek od dobička pravnih oseb, ob upoštevanju načina poplačila zavarovalnih premij (pobot z zavarovalno vsoto po polici št. …), pa tudi v pogledu ugotovljene bonitete, odvisna od vprašanja upravičenca in s tem obstoja terjatve tožeče stranke po navedeni zavarovalni polici. V tej smeri pa je dejansko stanje v postopku pred izdajo izpodbijanega akta ostalo nepopolno ugotovljeno.

Sodba nº I U 62/2010 of Javne finance oddelek, October 26, 2010

Tožeča stranka kot dolžnikov dolžnik ni ugovarjala le obstoja računov, izdanih davčnemu dolžniku, kot navaja drugostopni organ, temveč tudi njihov dogovorjeni način plačila s pobotom s terjatvijo, ki je predmet izvršbe. To pomeni, da uveljavlja in je tudi že v davčnem postopku uveljavljala prenehanje svoje obveznosti po spornem računu (s pobotom) ter s tem, da dolžniku ni dolžna, kar je zakoniti ugovorni razlog iz 174. člena ZDavP-2, ki ga ima dolžnikov dolžnik zoper sklep o izvršbi. Drugačen...

Sodba nº III U 5/2010 of Upravni oddelek, October 26, 2010

Med strankama je sporno, ali bi morala tožena stranka vlogo izvajalke storitev pravne pomoči obravnavati kot nepopolno vlogo in tožnico v smislu 67. člena ZUP pozvati k njeni dopolnitvi. Sodna praksa, izražena tudi v sodbi Vrhovnega sodišča RS X Ips 145/2007 z dne 1. 3. 2007, je glede tega zavzela jasno stališče. Dokazno breme pri uveljavljanju priglašenih stroškov je na strani tožnice, ki je bila dolžna predložiti napotnico s stroškovnikom in z vsemi prilogami, česar ni v celoti izpolnila. Z...

Sodba nº I U 809/2009 of Javne finance oddelek, October 26, 2010

Izpodbijana odločba je, glede na čas odločitve, pravilno utemeljena z določbami ZDavP-2. Da bi bil ta zakon v relevantnih določbah v nasprotju z določbami Ustave, tožnik ne zatrjuje. Sodišče samo pa v ustavnost njegovih določb tudi ni podvomilo. K temu dodaja še, da času predložitve davčnih obračunov veljavni ZDavP možnosti popravljanja davčnega obračuna (izven postopka davčnega nadzora) ni predvideval.

Sodba nº I U 9/2010 of Upravni oddelek, October 26, 2010

Pri odločanju o tožničini prijavi na javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem ni mogoče uporabiti določb 1. alinee točke 2.5 razpisa ter tožnice na tej podlagi šteti za osebo, ki ne more sodelovati na razpisu. Pri tej določbi gre za razpisni pogoj in to izločitveni, kar pomeni, da širitev pogoja na situacije, ki z določbo niso zajete, ni dopustna. Po besedilu določbe se pogoj imetništva stanovanjske pravice izrecno nanaša samo na osebo, ki sodeluje na razpisu, in s tem na pro...

October 22, 2010

Sodba nº III U 63/2010 of Upravni oddelek, October 22, 2010

Glede na določbo 3. odstavka 17. člena ZSPJS-L je po presoji sodišča tožeča stranka kot višja sodnica, ob upoštevanju nespornega dejstva, da je ob izdaji izpodbijane odločbe že dosegla 53. plačni razred kot višja sodnica in da najvišji plačni razred za višjega sodnika po tabeli iz 1. odstavka 17. člena ZSPJS-L znaša 55, upravičena do uvrstitve v 54. plačni razred.

Sodba nº I U 648/2010 of Javne finance oddelek, October 22, 2010

V zadevi ni sporno, da v času izdaje prvostopne odločbe za tožnico ni bil več izkazan davčni dolg, o odpisu katerega bi bilo mogoče odločati. Čim je tako, prvostopni organ ni mogel odločiti o odpisu davčnega dolga, saj ta ni (več) obstajal. Zato je pravilna odločitev, da se vloga tožnice za odpis, skladno z 2. točko 1. odstavka 129. člena ZUP, s sklepom zavrže.

Sodba nº in sklep I U 994/2010 of Javne finance oddelek, October 22, 2010

Po določbi 146. člena ZDavP-2 je v primerih, kadar se na podlagi zakonskega pooblastila opravlja izvršba drugih denarnih nedavčnih obveznosti, izvršilni naslov odločba, sklep ali plačilni nalog s potrdilom o izvršljivosti, ki ga je izdal organ, pristojen za odmero te obveznosti (predlagatelj izvršbe). V obravnavani zadevi je za začetek izvršbe obstajal veljaven izvršilni naslov – pravnomočen in izvršljiv plačilni nalog Postaje prometne policije Ljubljana, izpodbijani prvostopni sklep pa tudi ...

Sodba nº III U 269/2010 of Upravni oddelek, October 22, 2010

Dejstvi, da se je tlorisna velikost obravnavanega objekta po letu 1967 povečala za 100 m2 in da je bilo za v letu 2003 zgrajen prizidek v izmeri 60 m2 izdano gradbeno dovoljenje, za tožečo stranko nista sporni. Pred letom 1967 je bila zgrajena le stavba v izmeri 115 m2, zato tožena stranka za izdajo potrdila, da ima uporabno dovoljenje stanovanjska stavba, v izmeri 217 m2, evidentirana v letu 1995, ni imela dejanske in pravne podlage.

October 21, 2010

Sodba nº I U 1334/2009 of Upravni oddelek, October 21, 2010

Iz izpodbijanega sklepa ni mogoče razbrati, ali gre za obnovo na predlog ali za obnovo po uradni dolžnosti. Predvsem pa ni mogoče razbrati, ali sta bila pri uvedbi obnove spoštovana enomesečni relativni in triletni absolutni rok, ki sta predpisana za primer obnove postopka na podlagi 1. točke 260. člena ZUP in ki veljata tako za uvedbo obnove na predlog kot tudi za začetek obnove po uradni dolžnosti.

October 20, 2010

Sodba nº II U 174/2010 of Upravni oddelek, October 20, 2010

Temeljni princip ZDen je, da se odškodnina odmerja po stanju premoženja v času podržavljenja in ob upoštevanju sedanje vrednosti.

Sodba nº III U 412/2009 of Javne finance oddelek, October 20, 2010

V obravnavanem primeru je bila izvršba uvedena na podlagi plačilnega naloga, ki je opremljen s klavzulo o izvršljivosti in tudi o pravnomočnosti. Čim je tako, je prvostopni organ ravnal pravilno, ko je, skladno z določbo 146. člen ZDavP-2, izdal izpodbijani sklep.

Sklep nº II U 51/2009 of Upravni oddelek, October 20, 2010

Ker eden od tožnikov ob izdaji izpodbijane razlastitvene odločbe ni bil več zemljiškoknjižni solastnik nepremičnine, z izpodbijano odločbo ustanovljene služnosti ni mogoče vpisati v zemljiško knjigo in odločbe izvršiti.

Sodba nº II U 241/2009 of Upravni oddelek, October 20, 2010

Po določbah ZD pride do vstopne pravice vnukov pri dedovanju po zapustniku le, če zapustnik preživi svojega otroka. V povezavi z 12. členom ZDen to omeni, da je vnuk prejšnjega lastnika podržavljenega premoženja upravičenec le pod pogojem, da je prejšnji lastnik umrl za svojim otrokom, ki je oče oziroma mati vnuka.

Sodba nº II U 327/2010 of Upravni oddelek, October 20, 2010

Upoštevaje sankcije, ki zadenejo upravičenca v primeru, ko organa za brezplačno pravno pomoč ne obvesti pravočasno o spremembi podatkov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na pravico do brezplačne pravne pomoči, je dolžan upravičenec organ o tem obvestiti na preverljiv način.

Sodba nº II U 234/2009 of Upravni oddelek, October 20, 2010

Ker se zbornični prispevek odmerja na podlagi uradnih podatkov, razvidnih iz evidenc na dan 30. 6. v tekočem letu, je bil upravni organ pri odmeri zborničnega prispevka upravičen uporabiti podatke AJPES, iz katerih izhaja, da je tožnik v letu 2007 imel kot glavno dejavnost registrirano gozdarsko dejavnost.

Sodba nº II U 351/2009 of Upravni oddelek, October 20, 2010

Ker predlagano izkoriščanje mineralne surovine ni v skladu z državnim programom gospodarjenja z mineralnimi surovinami, je bila vloga tožnika za začetek postopka za izdajo koncesijskega akta pravilno zavrnjena.

Sodba nº II U 203/2009 of Upravni oddelek, October 20, 2010

V primeru, ko oseba, ki ni imela možnosti udeležbe v postopku kot stranski udeleženec, meni, da vplivno območje ni bilo pravilno določeno, lahko v skladu s tretjim odstavkom 70. člena ZGO-1 predlaga obnovo postopka. Svoji vlogi pristojnemu upravnemu organu mora priložiti ekspertno mnenje, iz katerega izhaja, da je vplivno območje objekta v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja prikazano napačno.

Sodba nº II U 419/2009 of Upravni oddelek, October 20, 2010

Ker je bil stanovanjski objekt po gradbenem dovoljenju že v celoti zgrajen in je v uporabi, je s tem pravica iz gradbenega dovoljenja že izkoriščena. V takšnih primerih pa že po naravi stvari sprememba pravnomočnega gradbenega dovoljenja niti ni možna, ampak je ta a contrario možna le pred začetkom gradnje oziroma med samo gradnjo.

Sodba nº II U 192/2009 of Javne finance oddelek, October 20, 2010

Šteje se, da ima radijski in televizijski sprejemnik vsaka oseba, ki je registrirana kot odjemalec električne energije v javnem električnem omrežju, kolikor ne poda nasprotne izjave.

October 19, 2010

Sodba nº I U 400/2010 of Javne finance oddelek, October 19, 2010

Pravna podlaga za odločanje v obravnavanem primeru so določbe 4. točke 6. člena ZDoh-2, po katerih je zavezanec rezident Slovenije v kateremkoli času v davčnem letu, če ima v tem času svoje običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji. Tudi po presoji sodišča iz zbranih podatkov sledi, da ostaja tožnikovo središče osebnih in ekonomskih interesov v letu 2009 v Sloveniji. Pri tem prepričajo zlasti razlogi druge stopnje, v katerih se ugotavlja, da ima tožnik...

Sodba nº I U 214/2010 of Javne finance oddelek, October 19, 2010

Po določbah prvega odstavka 7. člena ZDPN-2 je za nastanek davčne obveznosti potrebna ali (pravilno) sklenjena prodajna pogodba za nepremičnino, ki mogoča njen vpis v zemljiško knjigo in s tem pridobitev lastninske pravice na nepremičnini, ali pa sodna odločba, ki takšno pogodbo nadomešča. V konkretnem primeru vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo šele sodba, ki jo je izdalo Okrajno sodišče v Piranu. To pa pomeni, da je davčna obveznost nastala s pravnomočnostjo omenjene sodbe in ne s sklenitvijo...

Sodba nº I U 1298/2009 of Javne finance oddelek, October 19, 2010

Upravni organi so, skladno z načelom zakonitosti (6. člen ZUP), pri odločanju vezani ne le na Ustavo in zakon, temveč tudi na podzakonske predpise. Instituta exceptio illegalis zato ne morejo uporabiti.

Sodba nº I U 2137/2009 of Javne finance oddelek, October 19, 2010

Tožeča stranka se ne strinja z izločitvijo odhodkov iz odtujitve naložbenih nepremičnin in posledičnim povečanjem davčne osnove za leto 2006. Kot običajno na področju gradbeništva navaja prakso, po kateri investitorji izvajalce plačujejo z nepremičninami. Način plačila gradbenih storitev (s kompenzacijo) sam po sebi ni sporen in ne vpliva na višino odhodkov. Nanjo (ob prodaji) vpliva dogovorjena nabavna vrednost nepremičnine, ki je bila po pavšalnih in neizkazanih navedbah tožeče stranke v da...

Sklep nº I U 1449/2010 of Javne finance oddelek, October 19, 2010

Po uradnih podatkih, ki se vodijo pri tem sodišču, je bila o isti zadevi, to je o tožbi zoper izpodbijano davčno odločbo, že izdana pravnomočna sodba. Zato je sodišče tožbo, ki se nanaša na isti upravni akt, zavrglo.

Sodba nº I U 1519/2009 of Javne finance oddelek, October 19, 2010

V obravnavanem primeru je sporna uporaba 1. odstavka 39. člena ZDDPO, v katerem je opredeljena t.i. investicijska davčna olajšava, z namenom spodbujanja davčnih zavezancev v dodatna vlaganja. Gre za olajšavo in s tem za izjemo od splošne obveznosti plačila davka, ki se že iz tega razloga razlaga ozko in s tem ne širi ne situacije oziroma primere, ki z določbo niso izrecno zajeti. Temu ustrezno – ozko pa je zato treba razlagati oziroma uporabiti tudi določbe SRS 1, ki se nanašajo na opredmeten...

October 14, 2010

Sodba nº III U 83/2010 of Javne finance oddelek, October 14, 2010

Ob pravnomočni odločitvi, da se postopek carinjena v obsegu preferencialne obravnave blaga obnovi ter posledično obračuna carinski dolg v postopku obnove, tožeča stranka ne more z uspehom uveljavljati uporabe 154. člena CZ o naknadnem obračunu carinskega dolga, kot postopkovno druge in zanjo ugodnejše podlage za odločitev.

October 13, 2010

Sodba nº II U 105/2009 of Upravni oddelek, October 13, 2010

Tožnik v postopku ne more uspešno nasprotovati ugotovljeni kvadraturi stavbe, saj se v postopku vpisa stavbe v register stavb vpis izvrši v skladu z izdelanim elaboratom, ki pa mu tožnik ne nasprotuje.

Sodba nº I U 1122/2009 of Upravni oddelek, October 13, 2010

Vloga se po določbah 15. člena ZPKri in po določbah ZUP, ki se v postopku po ZPKri uporabljajo subsidiarno, zavrže samo v primeru, če niso izpolnjene procesne predpostavke. V konkretnem primeru pa se je o delu zahteve, to je o priznanju statusa politične zapornice tožnikovi materi, odločalo po vsebini, zato je način odločitve (da se zahteva zavrže) v tem delu napačen.

Sodba nº I U 1230/2009 of Javne finance oddelek, October 13, 2010

Sodišče ne dvomi v tožnikov položaj aktivnega družbenika izbrisane družbe. V postopku je bilo ugotovljeno, da je tožnik eden od ustanoviteljev izbrisane družbe, da je njen (čeprav manjšinski) družbenik ter obenem tudi direktor družbe. Glede na družbeno pogodbo kot direktor vodi posle družbe in zastopa družbo brez omejitev. Čim je tako, so izpolnjene zahteve, ki jih je za položaj aktivnega družbenika postavilo Ustavno sodišče. Kot direktor družbe je namreč tožnik imel najmanj možnost, da poslo...

Sodba nº II U 365/2010 of Upravni oddelek, October 13, 2010

Hčerke, ki je prosilec po predpisih s področja družinskega prava ni dolžan preživljati, po 23. členu ZSV ni mogoče šteti za družinskega člana prosilca in je zato tudi ni mogoče upoštevati pri presoji, ali stanovanje prosilca izpolnjuje površinski normativ po 14. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Sodba nº I U 1643/2009 of Javne finance oddelek, October 13, 2010

Turistična taksa je občinska dajatev, ki jo v skladu s 147. členom Ustave občina uvede ob pogojih iz ZSRT. Da gre za izvirno pristojnost občine, izhaja tudi iz določbe 2. odstavka 20. člena ZSRT. Ob upoštevanju povedanega je za odločanje o pritožbi zoper odločbo o odmeri turistične takse pristojen župan.

Sodba nº II U 409/2009 of Upravni oddelek, October 13, 2010

Pri izdaji izpodbijane določbe so bila bistveno kršena pravila postopka, saj stranki ni bila omogočena aktivna udeležba: čeprav je bil opravljen ogled, tožnica nanj ni bila vabljena, upravni organ ni opravil ustne obravnave, o opravljenem ogledu pa tudi ni bil sestavljen zapisnik.

Sodba nº II U 169/2010 of Upravni oddelek, October 13, 2010

Ker je bilo v zadevi sporno vprašanje statusa kmeta tožnika, je upravni organ ravnal pravilno, ko je postopek odobritve pravnega posla prekinil do pravnomočne odločitve tega vprašanja.

Sodba nº in sklep U 1896/2008 of Javne finance oddelek, October 13, 2010

Sodno takso je treba plačati takrat, ko nastane taksna obveznost, ta pa nastane s samim dejanjem v sodnem postopku, na katerega je vezan njen nastanek (npr. z izročitvijo vloge sodišču itn. - glej 1. in 2. odstavek 4. člena ZST). Glede na tako zakonsko ureditev (pavšalni) razlogi, zakaj se je stranka udeleževala sodnih postopkov, za odločitev niso relevantni.

Sodba nº I U 1382/2010 of Upravni oddelek, October 13, 2010

Tožena stranka je v postopku pravilno ugotovila, da tožnik prejema mesečno pokojnino v višini 818,92 EUR in tako presega višino 2-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka. Tako ugotovljenemu dejanskemu stanju tožnik ne ugovarja.

Sodba nº II U 111/2010 of Upravni oddelek, October 13, 2010

Ker je bilo z obema upravnima odločbama urejeno isto pravno vprašanje (to je vprašanje vračila oz. lastništva nepremičnin), je po ZUP podan razlog za odpravo kasneje izdane odločbe po nadzorstveni pravici.

Sodba nº II U 41/2009 of Upravni oddelek, October 13, 2010

Po določbi tretjega odstavka 51. člena URS nikogar ni mogoče prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, ki jih določa zakon. Že ustava torej dopušča, da se lahko z zakonom določijo zdravstveni ukrepi brez privolitve posameznika. Prav tak primer predstavljajo ukrepi za preprečitev nalezljivih bolezni.

Sodba nº II U 50/2009 of Upravni oddelek, October 13, 2010

Za melioracijske površine, za katere je treba plačevati oziroma prispevati sredstva za kritje stroškov za redno delovanje in vzdrževanje sistemov, štejejo vse tiste parcele, ki se nahajajo znotraj določenega melioracijskega območja.

Sodba nº II U 173/2010 of Upravni oddelek, October 13, 2010

Ker je tožnik uveljavljal prednostno pravico do nakupa kmetijskih zemljišč tudi kot drug kmet, je bilo za odločitev v zadevi treba ugotoviti, ali izpolnjuje pogoje za priznanje statusa kmeta v skladu z določbo 24. člena ZKZ.

Sodba nº I U 1597/2009 of Javne finance oddelek, October 13, 2010

Ob izdaji izpodbijanega sklepa, s katerim je davčni organ tožniku prepovedal razpolaganje z nepremičninami do dneva izpolnitve davčne obveznosti ter hkrati pristojnemu sodišču odredil vpis zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnin v zemljiško knjigo, je bilo podano dovolj utemeljeno pričakovanje, da bo izpolnitev davčne obveznosti onemogočena ali precej otežena. Pri tem je treba poudariti, da se z ozirom na zakonsko besedilo 111. člena ZDavP-2 ne zahteva, da bo zavezanec za dave...

Sodba nº II U 27/2009 of Javne finance oddelek, October 13, 2010

Davčnega dolga, ki je nastal zaradi neplačevanja akontacij iz naslova davka od dohodkov iz dejavnosti, ni mogoče odpisati, dovoliti pa tudi ni mogoče obročnega plačila.

Sodba nº II U 365/2010 of Upravni oddelek, October 13, 2010

Pri ugotavljanju površine primernega stanovanja po 14. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem se upoštevajo le družinski člani po določbah 23. člena ZBPP in ne tudi ostali člani gospodinjstva, ki v stanovanju živijo.

Sodba nº II U 354/2010 of Upravni oddelek, October 13, 2010

Ker je zelo verjetno, da tožnik zaradi zamude prekluzivnega roka v postopku, v zvezi s katerim prosi za dodelitev brezplačne pravne pomoči, ne bo uspel, je upravni organ njegov zahtevek za dodelitev BPP iz razloga nerazumnosti po 24. členu ZBPP pravilno zavrnil.

Sodba nº II U 150/2009 of Upravni oddelek, October 13, 2010

Niti ZGO-1 niti kakšen drug predpis v zvezi z inšpekcijskim nadzorom ne določa zastaralnih rokov, prav tako ni mogoče uporabiti splošnega zastaralnega roka po določbah Obligacijskega zakonika.

Sodba nº II U 130/2009 of Upravni oddelek, October 13, 2010

Ker tožnik kot predlagatelj opustitve obveznega cepljenja upravnemu organu tudi po pozivu za dopolnitev vloge ni posredoval vseh zahtevanih podatkov oz. dokazil, je organ ravnal pravilno, ko je vlogo na podlagi 67. člena ZUP kot nepopolno zavrgel.

Sodba nº II U 380/2010 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, October 13, 2010

Tožnik se ne more z uspehom sklicevati na to, da mu seznam liste kandidatov ni bil vročen, saj 96.a člen ZLV začetek teka roka za vložitev ugovora veže na dan objave seznama list kandidatov.

October 12, 2010

Sklep nº I U 1123/2010 of Javne finance oddelek, October 12, 2010

Glede na to, da je bil tožnikov ugovor zoper plačilni nalog pravnomočno zavrnjen, tožnik pa sodne takse v predpisanem roku ni plačal, se tožba tožnika šteje za umaknjeno. Sodišče je zato na podlagi 34. člena ZUS-1 postopek ustavilo.

Sklep nº I U 685/2009 of Javne finance oddelek, October 12, 2010

V postopku je bilo ugotovljeno, da je tožnik po vložitvi tožbe umrl, da so se dediči po njem odpovedali dedovanju in da je bilo njegovo premoženje izročeno Republiki Sloveniji, skladno z 9. in 219. členom ZD. Po določbi 80. člena ZPP v zvezi s 1. odstavkom 22. člena ZUS-1 mora sodišče ves čas postopka po uradni dolžnosti paziti, ali je tisti, ki nastopa kot stranka, lahko pravdna stranka in ali je pravdno sposoben. Če ugotovi, da tisti, ki nastopa kot stranka, ne more biti pravdna stranka, po...

Sodba nº I U 1628/2009 of Javne finance oddelek, October 12, 2010

Niti ZDavP niti ZUP direktno (zgolj) na uporabo listinskih dokazov ne napotujeta, jih pa predpisujeta člena 9 oziroma 11 ZDDPO, ko določata, da se za ugotavljanje dobička priznavajo prihodki in odhodki v zneskih, ugotovljenih v izkazu uspeha na podlagi predpisov ali računovodskih standardov, oziroma da se med odhodke davčnega zavezanca upoštevajo odhodki, obračunani na podlagi predpisov ali SRS. Slednji pa kot podlago za knjiženje predpisujejo verodostojne knjigovodske listine, česar pa dokaz...

Sodba nº I U 1718/2009 of Javne finance oddelek, October 12, 2010

Po presoji pritožbenega organa je odločitev utemeljena z določbami SRS 4.18 in 24. člena ZDDPO-1, po katerih se kot odhodek prizna le knjigovodska vrednost prodanih zalog. Navedena pravna podlaga ob upoštevanju SRS 14 v obravnavanem primeru za odločitev ne zadošča. Iz upravnih spisov izhaja, da je tožeča stranka izkaz poslovnega izida sestavila po različici I (SRS 25.5). Po tej različici se kot odhodki upoštevajo vsi stroški v zalogah. Da bi bili, skladno s SRS 4.18, upoštevani zgolj odhodki,...

October 08, 2010

Sodba nº III U 139/2009 of Upravni oddelek, October 08, 2010

Tožnica neutemeljeno ugovarja, da bi morala tožena stranka pri ocenjevanju pogojev za izjemno napredovanje v naziv svetnik upoštevati tudi dodatna strokovna dela, ki jih je opravila pred 1. 2. 2002, ko je predlagala napredovanje v naziv svetovalka. Iz odločbe tožene stranke z dne 11. 6. 2002 izhaja, da je bil tožnici z dnem 1. 3. 2002 podeljen naziv svetovalka. Naziv ji je bil podeljen do dne 31. 8. 2004, do katerega se je s pogodbo o izobraževanju zavezala končati študijski program glasbena ...

Sodba nº III U 425/2010 of Upravni oddelek, October 08, 2010

Ker tožnik vloge ni dopolnil s podatki o posamezni zadevi, obliki, vrsti in obsegu želene pravne pomoči, tožena stranka, ob upoštevanju 32. člena ZBPP, ni imela podlage za odločanje o njegovi prošnji za brezplačno pravno pomoč.

Sklep nº III U 358/2009 of Upravni oddelek, October 08, 2010

Izpodbijani sklep, s katerim je bil zavrnjen predlog za odložitev izvršbe, se nanaša na tek izvršilnega postopka po izdaji sklepa o dovolitvi izvršbe in ne vsebuje odločitve o pravici, obveznosti ali pravni koristi tožeče stranke. To je vseboval že izvršilni naslov, to je inšpekcijska odločba, s katero je bila tožeči stranki izrečena prepoved uporabe spornega parkirišča in opravljanja gospodarskih ali drugih dejavnosti na njem. Iz tožbenih navedb tudi ni razvidno, da bi izpodbijani sklep kako...

Sodba nº III U 16/2010 of Upravni oddelek, October 08, 2010

Tožnica je dne 30. 11. 2009, ko v upravnem sporu še ni bilo odločeno, vložila nov predlog za izjemno napredovanje v naziv svetnica, na isti pravni podlagi. Glede na navedeno je tožena stranka ravnala zakonito, ko je ob predhodnem preizkusu predloga le-tega zavrgla na podlagi prvega dela določbe 4. točke 1. odstavka 129. člena ZUP. Pri obeh predlogih gre namreč za isto upravno stvar (2. člen ZUP), saj gre v obeh primerih za odločanje o izjemnem napredovanju tožnice v naziv svetnik, v času vlož...

October 06, 2010

Sodba nº II U 225/2009 of Javne finance oddelek, October 06, 2010

Odločitev o zadržanju začete izvršbe upravni organ sprejme po prostem preudarku.

Sodba nº II U 352/2010 of Upravni oddelek, October 06, 2010

Pri presoji, ali ima zadeva verjeten izgled za uspeh, je treba predvsem upoštevati, ali več dokazov govori v prid kot v škodo stranki.

Sodba nº II U 93/2009 of Upravni oddelek, October 06, 2010

Uvedbo postopkov evidentiranja urejene meje in parcelacije je upravičen predlagati zemljiškoknjižni lastnik, za katerega velja po 11. členu SPZ domneva lastništva.

Sodba nº in sklep II U 117/2009 of Upravni oddelek, October 06, 2010

Obvestilo o evidentiranju sprememb v zemljiškem katastru ni upravni akt, ki bi se lahko izpodbijal s pravnim sredstvom.

Sodba nº II U 366/2009 of Upravni oddelek, October 06, 2010

Ker nobenemu od prejemnikov ponudbe kmetijska dejavnost ne predstavlja edine ali glavne dejavnosti, nihče od njiju pa tudi ne zatrjuje, da obdeluje kmetijsko zemljišče z osebnim delom, ima prodajalec pravico kupca sam izbrati.

Sodba nº II U 106/2009 of Upravni oddelek, October 06, 2010

Odločba o priznanju statusa kmeta (še posebej, če je starejšega datuma) sama po sebi še ne pomeni, da je oseba, na katero se odločba nanaša, tudi dejansko kmet v smislu določb ZKZ.

Sodba nº II U 12/2009 of Upravni oddelek, October 06, 2010

Ker sprejeti posebni kriteriji za ocenjevanje vlog niso zajeli prav vseh možnih (šolskih in obšolskih) dosežkov kandidatov, je treba v primeru, ko nekega dosežka ni bilo mogoče opredeliti in ovrednotiti po sprejetih kategorijah dosežkov, pravila točkovanja uporabiti smiselno. To pomeni, da je bilo treba ocenjevani dosežek točkovati tako, kot bi bil točkovan po vsebini soroden in v kriterijih ovrednoten dosežek.

Sodba nº II U 303/2010 of Upravni oddelek, October 06, 2010

Iz določb ZBPP izhaja, da preide terjatev upravičenca do brezplačne pravne pomoči po samem zakonu na državo (t.i. zakonita cesija), če je upravičenec stroške brezplačne pravne pomoči v sodnem postopku uveljavljal in s svojim zahtevkom uspel.

Sodba nº I U 1064/2009 of Upravni oddelek, October 06, 2010

S tem, ko tožeča stranka kot nesporna lastnica strateškega blaga (neuporabnih eksplozivnih sredstev) ni poskrbela za uničenje nevarnega odpadka, tudi po mnenju sodišča ogroža zdravje ljudi in okolja. 7. člen ZKem pa izrecno določa, da morajo vsi uporabniki zagotoviti, da pri uporabi in ravnanju z nevarnimi kemikalijami ne ogrožajo svojega in življenja drugih ljudi ter ne povzročajo škodljivih učinkov na človeka in okolje. Naložitev tožeči stranki, da mora pred začetkom opravljanja strateške d...

Sodba nº II U 22/2009 of Upravni oddelek, October 06, 2010

Glede na definicijo strokovno tehničnih nalog, določeno v ZJU, in glede na opis nalog v pogodbi o zaposlitvi tožnik opravlja strokovno tehnične naloge, zaradi česar po ZZelP-F ne more biti preveden v uradniški naziv.

Sodba nº II U 279/2009 of Upravni oddelek, October 06, 2010

Člen 21 ZKZ določa, da se ponudba za kmetijsko zemljišče oz. gozd sprejme z izjavo o sprejemu ponudbe, ki se pošlje priporočeno s povratnico prodajalcu in upravni enoti. Namen takšnega določila je v tem, da ima tisti, ki je sprejel ponudbo, dokazilo o tem, da je ponudbo sprejel.

Sodba nº II U 127/2009 of Javne finance oddelek, October 06, 2010

V skladu s 111. členom ZDavP-2 lahko davčni organ zahteva zavarovanje davčne obveznosti pred izdajo odločbe, če na podlagi podatkov iz uradnih evidenc oziroma drugih podatkov utemeljeno pričakuje, da bo izpolnitev oziroma plačilo davčne obveznosti onemogočeno oziroma precej oteženo. To pomeni, da mora organ v vsakem primeru posebej presoditi in obrazložiti okoliščine, ki kažejo na nevarnost, da davčna obveznost ne bo poravnana.

Sodba nº I U 563/2009 of Upravni oddelek, October 06, 2010

Pristojnemu upravnemu organu je bil predložen zapisnik izredne skupščine društva. Naloga upravnega organa pa je bila, da preveri, ali je celoten postopek od sklica seje izredne skupščine do predaje zapisnika pristojnemu organu potekal v skladu s statutom društva.

Sodba nº II U 314/2010 of Upravni oddelek, October 06, 2010

Ker površina stanovanja, v katerem živi tožnikova družina, presega površino primernega stanovanja, je treba presežno površino upoštevati kot premoženje v smislu prvega odstavka 23. člena ZSV.

Sodba nº II U 278/2009 of Upravni oddelek, October 06, 2010

Kmetijska organizacija, ki ji je zemljišče potrebno za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti, je po zakonu kot predkupni upravičenec šele na petem mestu.

Sodba nº II U 123/2009 of Upravni oddelek, October 06, 2010

ZGO-1 je glede vprašanja, kdo je lahko stranka ali stranski udeleženec v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, v odnosu do ZUP specialni predpis.

Sklep nº II U 302/2010 of Upravni oddelek, October 06, 2010

ZZ je glede vprašanja ureditve zavodov in glede določitve sodne pristojnosti specialnejši od ZUS-1. Ker je v obravnavanem primeru sklep o razrešitvi tožnice z mesta ravnateljice dijaškega doma sprejel svet zavoda, je za rešitev spora o zakonitosti sklepa o razrešitvi pristojno Delovno sodišče v Celju.

October 05, 2010

Sodba nº I U 1850/2009 of Javne finance oddelek, October 05, 2010

Da so izplačila zaposlenim bila opravljena, v zadevi ni sporno. Ker so bila opravljena na podlagi neverodostojnih knjigovodskih listin, pa ni podlage za to, da se z vidika prejemnikov obravnavajo kot izplačilo povračil (v obravnavanem primeru neizkazanih) potnih stroškov, ki so neobdavčena. V tej zvezi pa tudi ni mogoče slediti stališču tožnika, da bi mu moral davčni organ za dodatno obračunane dajatve od drugih osebnih prejemkov povečati stroške dela. Gre namreč za dajatve, obračunane od izp...

Sodba nº I U 1807/2009 of Javne finance oddelek, October 05, 2010

V obravnavanem primeru ostaja sporna razlaga 1. točke 7. odstavka 98. člena ZDoh-2, po kateri se v vrednost nepremičnine v času pridobitve kot strošek všteva vrednost na nepremičnini opravljenih investicij in stroškov vzdrževanja, ki povečujejo uporabno vrednost nepremičnine, če jih je plačal zavezanec. Po navedeni zakonski določbi se investicije, ki jih zavezanec ni plačal, v vrednost kapitala ob pridobitvi ne vštevajo. Razlaga, po kateri se kot strošek na tej podlagi prizna tudi lastno delo...

Sodba nº I U 1608/2009 of Javne finance oddelek, October 05, 2010

Izpodbijana odločitev je bistveno pomanjkljivo obrazložena v pravnem pogledu v delu, ki se nanaša na zmanjšanje investicijske olajšave. S 1. odstavkom 18. člena ZDDPO, ki je, kot izhaja iz obrazložitve odločbe, podlaga za odločitev (tudi) v tem delu, zakon višino transfernih cen omejuje pri odhodkih. Navedena določba zato ne predstavlja (neposredne) pravne podlage za znižanje investicijske olajšave.

October 04, 2010

Sklep nº I U 409/2010 of Upravni oddelek, October 04, 2010

Ker sta tožnika vložila pritožbo brez pooblaščenca, bi morala sama zadostiti zahtevanemu zakonskemu pogoju glede lastnosti osebe, ki vlaga pritožbo. Vendar pa tožnika v njej nista izkazala niti zatrjevala, da imata opravljen pravniški državni izpit.

October 01, 2010

Sodba nº II U 367/2010 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, October 01, 2010

Da je mogoče kandidatno listo oceniti kot zakonito, morata biti izpolnjena dva materialna pogoja kumulativno. Prvi pogoj se nanaša na predpisani minimalni delež oseb vsakega od obeh spolov, drugi materialni pogoj pa na izmenično razporeditev kandidatov po spolu na prvi polovici kandidatne liste.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners