Upravno Sodišče RS: Opinions issued on November 2010

November 30, 2010

Sodba nº I U 793/2010 of Javne finance oddelek, November 30, 2010

Po 2. alineji 21. odstavka 54. člena ZTro se šteje, da je plinsko olje uporabljeno kot pogonsko gorivo za komercialni namen, če je, med drugim, porabljeno za prevoz blaga za plačilo ali za lasten račun z lastnimi ali najetimi registriranimi motornimi vozili ali tovornjaki s prikolico, ki so namenjeni izključno cestnemu prevozu blaga in z največjo dovoljeno maso, ki ni manjša od 7,5 tone, enako pa izhaja tudi iz točke 3. a) 7. člena t. i. energetske direktive (Direktiva Sveta 2003/96/ES z dne ...

Sodba nº I U 957/2010 of Javne finance oddelek, November 30, 2010

Po 2. alineji 21. odstavka 54. člena ZTro se šteje, da je plinsko olje uporabljeno kot pogonsko gorivo za komercialni namen, če je, med drugim, porabljeno za prevoz blaga za plačilo ali za lasten račun z lastnimi ali najetimi registriranimi motornimi vozili ali tovornjaki s prikolico, ki so namenjeni izključno cestnemu prevozu blaga in z največjo dovoljeno maso, ki ni manjša od 7,5 tone, enako pa izhaja tudi iz točke 3. a) 7. člena t. i. energetske direktive (Direktiva Sveta 2003/96/ES z dne ...

November 24, 2010

Sklep nº U 529/2008 of Upravni oddelek, November 24, 2010

Iz upravnega spisa je razvidno, da je tožeča stranka koncesijo za preostali del območja Občina Slovenska Bistrica že pridobila na drug način. Z odpravo izpodbijane dopolnilne odločbe si svojega pravnega položaja ne bi mogla več izboljšati. Ker je sodišče ugotovilo, da je tožeči stranki pravni interes za vodenje postopka prenehal, je na podlagi 6. točke 1. odstavka 36. člena ZUS-1 tožbo zavrglo.

November 23, 2010

Sodba nº I U 764/2010 of Javne finance oddelek, November 23, 2010

Tožnik je pri prvostopnem organu vložil zahtevo za vračilo plačanega DMV in v navedeni vlogi navedel, da naj davčni organ pridobi potrdilo o skupnem gospodinjstvu po uradni dolžnosti. Davčni organ je tako potrdilo tudi pridobil iz podatkov navedenega potrdila pa izhaja, da tožnik ne izpolnjuje pogojev iz 2. točke 5. člena ZDMV (iz pridobljenega potrdila o skupnem gospodinjstvu ne izhaja, da bi tožnik živel v skupnem gospodinjstvu s tremi ali več otroki, ki še niso dopolnili 18 let).

Sodba nº I U 1258/2009 of Javne finance oddelek, November 23, 2010

V obravnavnem primeru gre za postopek, ki se vodi zoper tožnika kot fizično osebo, ki se ji tudi po mnenju sodišča utemeljeno očita, da je pod pravno obliko društva pridobivala dohodek iz opravljanja gostinske dejavnosti na črno. Tožnik, kolikor meni, da je šlo za opravljanje pridobitne dejavnosti društva in ne za opravljanje gostinske dejavnosti fizične osebe na črno, bi kot predsednik društva lahko predložiti verodostojne poslovne knjige in poslovno dokumentacijo društva, ki bi izkazovala, ...

Sodba nº I U 729/2010 of Javne finance oddelek, November 23, 2010

Po 2. alineji 21. odstavka 54. člena ZTro se šteje, da je plinsko olje uporabljeno kot pogonsko gorivo za komercialni namen, če je, med drugim, porabljeno za prevoz blaga za plačilo ali za lasten račun z lastnimi ali najetimi registriranimi motornimi vozili ali tovornjaki s prikolico, ki so namenjeni izključno cestnemu prevozu blaga in z največjo dovoljeno maso, ki ni manjša od 7,5 tone, enako pa izhaja tudi iz točke 3. a) 7. člena t. i. energetske direktive (Direktiva Sveta 2003/96/ES z dne ...

Sodba nº I U 518/2010 of Javne finance oddelek, November 23, 2010

V obravnavanem primeru gre za nepriznavanje odbitka vstopnega DDV tožniku, na podlagi računov, za katere prvostopni organ ugotavlja, da so jih izdali t.i. neplačujoči gospodarski subjekti oziroma tudi t.i. missing traderji, tožniku pa se očita, da je vedel, da sodeluje v goljufivih transakcijah, katerih namen je pridobitev davčnih ugodnosti, skladno s prakso Sodišča Evropske Unije. Tožniku se očita obstoj subjektivnega elementa oziroma vedenje, da z nakupom sodeluje pri transakciji utaje davk...

Sodba nº in sklep I U 1873/2009 of Upravni oddelek, November 23, 2010

V obravnavanem primeru gre za javni razpis po Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013. V skladu z 14. členom navedene Uredbe izda odločitev o izboru operacij ali upravičencev, na podlagi predloga komisije za odpiranje in ocenitev prispelih vlog, predstojnik posredniškega telesa. Komisija je zadolžena med drugim za ocenjevanje vlog, ki so popolne in izpolnjuje vse vstopne pogoje razpisa po merilih in kr...

Sodba nº I U 1005/2010 of Upravni oddelek, November 23, 2010

Preizkus znanja po določbah 1. odstavka 82. člena ZZasV so lahko, do poteka prehodnega obdobja, opravljale osebe, ki so se zaposlile po uveljavitvi ZZasV. Ker tožniku službena izkaznica v zvezi s prejšnjo zaposlitvijo ni bila izdana, ne more biti obravnavan drugače kot novozaposlena oseba. To pa po poteku prehodnega obdobja pomeni, da mora izpolnjevati vse pogoje po rednih določbah tega zakona in da zanj ureditev po 1. odstavku 82. člena ne pride v poštev.

Sklep nº I U 1485/2010 of Upravni oddelek, November 23, 2010

Odločbe (sodbe in sklepi) sodišč niso akti, ki bi jih bilo mogoče izpodbijati v upravnem sporu. Tožnika jih ne moreta izpodbijati s tožbo v upravnem sporu. Izpodbijata jih lahko le s pravnimi sredstvi, vloženimi pred rednim sodiščem, in končno, po izčrpanju vseh rednih pravnih sredstev in v primeru kršitve ustavnih pravic, z ustavno pritožbo pred Ustavnim (in ne Upravnim) sodiščem. Uspešno pa tudi ne moreta uveljavljati kršitve ustavnih pravic kot samostojnega razloga za tožbo na podlagi 4. č...

Sodba nº II U 303/2009 of Upravni oddelek, November 23, 2010

Pri odločanju o odmeri zborničnega prispevka se upravni organ utemeljeno opira na podatke iz uradnih evidenc, iz katerih izhaja, da je tožnik na relevanten dan (30. 6. tekočega leta) imel kot glavno registrirano vinogradniško dejavnost.

November 17, 2010

Sodba nº II U 360/2009 of Upravni oddelek, November 17, 2010

Dejstvo, da ima ena od strank postopka izobrazbo geodetske smeri oz. da je zaposlena pri geodetskem organu, samo po sebi po ZUP še ne predstavlja izločitvenega razloga.

Sodba nº II U 290/2009 of Javne finance oddelek, November 17, 2010

Pravna podlaga za obračun akontacije dohodnine je odvisna od presoje davčnega organa, ali sporni prejemek predstavlja pokojnino ali drug dohodek iz delovnega razmerja.

Sodba nº II U 410/2010 of Upravni oddelek, November 17, 2010

Ker toženka z izpodbijanim sklepom od tožnice zahteva vračilo celotnega zneska stroškov, ki so izplačani iz naslova prejete brezplačne pravne pomoči, bi morala predhodno ugotoviti, ali je tožnica ne glede na določbo 46. člena ZBPP na podlagi pravnomočne sodbe od nasprotne stranke poleg zneska prisojene odškodnine prejela tudi stroške postopka. Šele v takem primeru bi lahko toženka od tožnice zahtevala vračilo stroškov postopka v višini prejete brezplačne pravne pomoči.

Sklep nº I U 179/2010 of Upravni oddelek, November 17, 2010

Za tožbo zoper odločbo, ki je predmet tega upravnega spora, tožnica nima pravnega interesa, kajti izpodbijana odločba prvostopenjskega organa je bila odpravljena z odločbo drugostopenjskega organa. Ker odločbe, ki se izpodbija v tem upravnem sporu, ni več in ne učinkuje na pravni položaj tožnice oziroma očitno ne posega v tožničine pravice, je sodišče tožbo zavrglo na podlagi 6. točke 1. odstavka 36. člena ZUS-1.

Sodba nº II U 194/2009 of Upravni oddelek, November 17, 2010

Vprašanje, ali je nelegalen objekt, za katerega je bil izrečen inšpekcijski ukrep, v naravi stanovanjska ali počitniška hiša, ne predstavlja predhodnega vprašanja v smislu določb ZUP.

Sodba nº II U 269/2009 of Upravni oddelek, November 17, 2010

Tožničinega dopisa z izjavo, da nima v svojih prostorih televizijskega sprejemnika, ni mogoče šteti za izjavo v smislu četrtega odstavka 31. člena ZRTVS-1, ki bi imela za posledico prenehanje obveznosti plačevanja RTV prispevka.

Sodba nº II U 186/2009 of Upravni oddelek, November 17, 2010

Ker je bila upravičencu brezplačna pravna pomoč dodeljena za zastopanje odvetnika v pravdnem postopku do izdaje odločbe sodišča prve stopnje, je zadnje opravilo v okviru odobrene brezplačne pravne pomoči predstavljala vročitev izdane odločbe.

November 16, 2010

Sodba nº I U 573/2010 of Javne finance oddelek, November 16, 2010

Po prvem odstavku 40. člena ZDDV pravica do odbitka vstopnega DDV nastane v trenutku, ko nastane obveznost obračuna DDV in davčni zavezanec sme odbiti DDV ne prej kot v davčnem obdobju, v katerem je prejel račune za njemu opravljeno dobavo blaga ali storitev oziroma carinsko deklaracijo za uvoženo blago. Odbitek vstopnega DDV je torej pravica, ki gre davčnemu zavezancu, ob izpolnjevanju določenih pogojev. V obravnavanem primeru je odločilno to, da tožeča stranka ni izkazala, da bi dobave blag...

Sodba nº I U 193/2010 of Javne finance oddelek, November 16, 2010

V obravnavanem primeru gre za nepriznavanje odbitka vstopnega DDV tožniku na podlagi računov, za katere organ prve stopnje ugotavlja, da so jih izdali t. i. „neplačujoči gospodarski subjekti“ oziroma t. i. „missing traderji“, tožniku pa se očita, da je vedel, oziroma da bi moral vedeti, da sodeluje v goljufivih transakcijah, katerih namen je pridobitev davčnih ugodnosti, skladno s prakso Sodišča Evropskih skupnosti. Okoliščina, ki jo prvostopenjski organa očita tožniku, je predvsem v nepravil...

Sodba nº I U 898/2009 of Upravni oddelek, November 16, 2010

Iz določb ZOPDA ne sledi, da bi osebe, ki so vložile tožbo zaradi plačila odškodnine zaradi izpostavljenosti azbestu, ne mogle vložiti zahteve za izplačilo pavšalne odškodnine po določbah tega zakona. Iz podatkov v spisih pa tudi ne sledi, da bi tožnik s sklenitvijo poravnave dosegel popolno odškodnino in da bi bil zato podan vsebinski razlog, ki bi, z ozirom na načelo OZ, po katerem naj oškodovanec prejme kot odškodnino (le) toliko, kot je izgubil, lahko pripeljal do zavrnitve obravnavanega ...

Sodba nº I U 559/2009 of Javne finance oddelek, November 16, 2010

Pravila o dokazovanju v postopku upravnega odločanja dokazovanje z izjavo stranke dopuščajo le, če za ugotovitev nekega dejstva ni dovolj drugih dokazov.

Sodba nº I U 1384/2009 of Javne finance oddelek, November 16, 2010

Dejstvo, da je davčni organ izplačilo obravnaval kot plačo za čas od 1. 5. 2004 do 29. 5. 2006 na pravno podlago obdavčitve ne more vplivati. Gre za davčno obveznost, ki se odmerja na podlagi zakona, veljavnega v času izplačila. Da je bil v obravnavanem primeru prejemek izplačan v letu 2004, pa med strankama ni sporno.

November 15, 2010

Sodba nº I U 806/2010 of Javne finance oddelek, November 15, 2010

Temeljno načelo ZDoh-2 je, da gre pri dohodnini za letni davek, ki se odmerja glede na prejemke v enem (odmernem) letu. V 120. členu ZDoh-2 pa je določena izjema: dohodki iz delovnega razmerja, vključno z zamudnimi obrestmi, ki se izplačajo na podlagi sodne odločbe za več let nazaj, se vštejejo v celoti v osnovo za dohodnino leta, v katerem jih je zavezanec prejel, obdavčijo pa se po povprečni stopnji dohodnine enoletnih dohodkov. Povprečenje je torej izjema, ki jo je treba razlagati restrikt...

November 10, 2010

Sodba nº II U 66/2009 of Upravni oddelek, November 10, 2010

Upravni organ ni ravnal pravilno, ko se v obrazložitvi izpodbijane odločbe ni opredelil do podatkov in dokazov, ki bi naj izkazovali izpolnjevanje vsaj enega od treh pogojev po drugem odstavku 80. člena ZUJIK za priznanje statusa društva v javnem interesu na področju kulture.

Sodba nº II U 400/2009 of Upravni oddelek, November 10, 2010

Ker investitor ni pridobil soglasja soseda za manjši odmik objekta od parcelne meje sosednjega zemljišča, kot ga predpisujejo prostorski ureditveni pogoji, ni podlage za izdajo gradbenega dovoljenja.

Sodba nº in sklep II U 240/2009 of Upravni oddelek, November 10, 2010

Zavezanec za izvršitev inšpekcijskih ukrepov po 152. členu ZGO-1 in naslovnik posebnih prepovedi po 158. členu ZGO-1 je lastnik zemljišča, na katerem je bila postavljena nelegalna gradnja.

Sodba nº II U 199/2009 of Upravni oddelek, November 10, 2010

Ob ugotovitvi, da lovska inšpekcija zoper dosedanjega upravljavca lovišča ni sprožila inšpekcijskega postopka zaradi kršitve nalog upravljavca, iz splošnih očitkov tožnice o manjšem odstrelu jelenjadi ter velikem številu prijavljenih škod, ni mogoče sklepati, da navedena lovska družina ni strokovno upravljala z loviščem. Za ugotavljanje strokovnosti upravljanja z loviščem je namreč pristojna prav lovska inšpekcija.

Sodba nº I U 741/2010 of Upravni oddelek, November 10, 2010

Odločitev o tem, da se nikogar ne imenuje za direktorja javnega zavoda, je po svoji vsebini akt o izbiri, kjer ima tožena stranka pravico sprejeti tako odločitev. Kandidat, ki se prijavi na razpis, ima ob izpolnjevanju predpisanih pogojev le pravico potegovati se za imenovanje, nima pa izključne pravice biti imenovan. Vsakdo, ki se poteguje za delovno mesto direktorja zavoda, mora računati tudi na možnost, da ne bo izbran, čeprav izpolnjuje pogoje.

Sodba nº I U 1277/2009 of Javne finance oddelek, November 10, 2010

Turistična taksa je občinska dajatev, ki jo v skladu s 147. členom Ustave občina uvede ob pogojih iz ZSRT. Načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja je namreč v pristojnosti občin na podlagi 19. člena ZSRT. Da gre za izvirno pristojnost občin na tem področju, kaže tudi določba 2. odstavka 20. člena ZSRT.

Sodba nº I U 1908/2009 of Upravni oddelek, November 10, 2010

Postopek, končan z odločbo, zoper katero v upravnem postopku ni rednega pravnega sredstva, se lahko obnovi, če se odločba organa, ki je vodil postopek, opira na kakšno predhodno vprašanje, pa je pristojni organ pozneje to vprašanje v bistvenih točkah drugače rešil (4. točka 260. člena ZUP). Po citirani določbi se torej za obnovo postopka zahteva drugače rešeno predhodno vprašanje. Drugače pa je (konkretna upravna) zadeva rešena le z izdano odločbo.

Sodba nº II U 265/2009 of Upravni oddelek, November 10, 2010

Ker je postala odločba, s katero so bile ugotovljene kršitve prevzetih obveznosti, že pravnomočna, tožnica v tem postopku, v katerem se ji nalaga vračilo prejetih sredstev, ne more uspeti z ugovorom, da obveznosti ni kršila.

Sodba nº II U 350/2010 of Upravni oddelek, November 10, 2010

Ker je bilo v posebnih upravnih postopkih ugotavljanja državljanstva razlaščenca in njegovih pravnih naslednikov pravnomočno ugotovljeno, da niti razlaščenec, niti njegova žena in otroci kot dediči prvega dednega reda na dan 28. 8. 1945 niso bili državljani Demokratične federativne Jugoslavije, je pravilna in zakonsko utemeljena presoja upravnega organa, da nobena od teh oseb ne izpolnjuje pogojev za priznanje statusa upravičenca po 9. členu v povezavi z 12. členom ZDen.

November 09, 2010

Sodba nº I U 2050/2009 of Javne finance oddelek, November 09, 2010

Za isto upravno zadevo gre, kadar se na isti dejanski in pravni podlagi odloča o isti pravici ali obveznosti. Tožeči stranki je bil z dokončno odločbo z dne 22. 9. 2005 odmerjen davek od dobička pravnih oseb za leti 2003 in 2004, z odločbo, izpodbijano v tem upravnem sporu, pa se ji davek od dobička pravnih oseb za navedeni leti nalaga v doplačilo na povsem drugi dejanski in pravni podlagi. Njeno stališče, da gre za odločanje o isti obveznosti v smislu iste upravne zadeve, torej ne drži.

Sodba nº III U 485/2009 of Upravni oddelek, November 09, 2010

Tožena stranka je kot pravno podlago razveljavitve sporne odločbe navedla določbo 1. odstavka 76. člena ZJU. Ta določba vsebuje pooblastilo toženi stranki, da lahko o razveljavitvi odloči tudi na lastno pobudo, ne vsebuje pa pravne podlage za samo razveljavitev (pravnomočne) odločbe. Ker je torej tožena stranka sporno odločbo z izpodbijanim sklepom razveljavila, ne da bi za to navedla pravno podlago, je treba po presoji sodišča izpodbijani sklep v spornem delu že iz tega razloga odpraviti.

November 05, 2010

Sodba nº III U 348/2009 of Upravni oddelek, November 05, 2010

Iz podatkov v upravnem spisu ni razvidno, ali je tožeča stranka tista, ki je zemeljski izkop, ki ga je nanašala na navedena zemljišča, tudi sama pripravljala, zato ugotovljeno dejansko stanje ne daje zadostne podlage za ugotovitev, da je bila prav tožeča stranka tista, ki bi morala na podlagi 1. odstavka 9. člena Uredbe pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v zvezi s spornim posegom. Navedeno pa po presoji sodišča ne vpliva na zakonitost izpodbijane odločbe, saj je bilo za ponovno uporabo zeme...

November 04, 2010

Sodba nº I U 17/2010 of Javne finance oddelek, November 04, 2010

Po 5. členu ZDMV se od vozil, ki se pred prvo registracijo izvozijo ali dobavijo v drugo državo članico Evropske unije, DMV ne plačuje. V obravnavani zadevi je sporno vprašanje, ali gre za vozilo, ki je bilo izvoženo pred prvo registracijo, tako kot je predpisano v 11. členu ZDMV-UPB2. Iz upravnih spisov izhaja, da je bilo vozilo začasno registrirano v Republiki Sloveniji, kar izhaja iz registra vozil in prometnih listin in da je datum prve registracije 1. 2. 2007. To pomeni, da ne gre za voz...

Sodba nº I U 2207/2009 of Javne finance oddelek, November 04, 2010

Tožeča stranka nezakonitost izpodbijanega sklepa o davčni izvršbi utemeljuje s sklicevanjem na vloženo pritožbo zoper odločbo davčnega organa, ki je izvršilni naslov za plačilo davčne obveznosti. Ta okoliščina pa ne more biti razlog za nezakonitost sklepa o davčni izvršbi, saj pritožba zoper izvršilni naslov, tj. zoper odmerno odločbo, ne zadrži njene izvršitve (prvi odstavek 87. člena ZDavP-2). Na drugačno odločitev ne more vplivati niti sklicevanje na to, da je tožeča stranka vložila tožbo ...

Sklep nº I U 992/2010 of Upravni oddelek, November 04, 2010

Poziva za dopolnitev tožbe ni bilo mogoče vročiti osebno, zato je bilo v hišnem predalčniku puščeno obvestilo, kje je pisanje, ni rok 15 dni, v katerem ga mora dvigniti. Iz obvestila izhaja, da je bilo pisanje, ker ga naslovnik ni dvignil v navedenem roku, puščeno v hišnem predalčniku. Ker v roku tožeča stranka ni odpravila pomanjkljivosti, je sodišče tožbo zavrglo.

Sodba nº I U 342/2010 of Javne finance oddelek, November 04, 2010

Zgolj izdani računi še ne dajejo pravice do odbitka DDV, ampak mora biti izkazano, da so bile storitve res opravljene s strani izdajatelja računov. Navedenega pa tožnik v postopku ni izkazal, saj ni predložil verodostojnih listin v smislu SRS. Tožnik je v postopku sodeloval in je bil z ugotovitvami prvostopenjskega organa seznanjen in je imel možnost, da dostavi vso dokumentacijo v zvezi z zaračunanimi storitvami. Ker tega ni storil, ni izpolnil pogojev za uveljavljanje pravice do odbitka DDV...

Sodba nº I U 152/2010 of Javne finance oddelek, November 04, 2010

Obnova postopka po 260. členu ZUP kot izredno pravno sredstvo je možno zoper odločbo, zoper katero v upravnem postopku ni rednega pravnega sredstva in je odločba dokončna v upravnem postopku, iz razlogov, ki so taksativno navedeni v točkah od 1 do 10. Pritožbeni organ in pred njim prvostopni organ sta pristopila k vsebinskemu obravnavanju dokazov, ki jih je tožnik navedel kot obnovitveni razlog po 1. točki 260. člena ZUP. Ocenila sta, da izjava B.B. z dne 16. 7. 2009 ne more v ničemer sama za...

Sodba nº I U 501/2010 of Javne finance oddelek, November 04, 2010

V obravnavanem primeru gre za nepriznavanje odbitka vstopnega DDV tožniku na podlagi računov, za katere prvostopni organ ugotavlja, da sta jih izdala t. i. „neplačujoča gospodarska subjekta“ oziroma tudi t. i. „missing traderja“, glede spornih računov pa davčni organ ugotavlja, da omenjena subjekta storitev, zaračunanih po navedenih računih, nista opravila in da so bili navedeni računi izdani le z namenom pridobitve davčnih ugodnosti.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners