Upravno Sodišče RS: Opinions issued on December 2010

December 23, 2010

Sodba nº II U 449/2010 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, December 23, 2010

Sklep občinskega sveta, s katerim je ta odločil o pritožbi zoper odločitev občinske volilne komisije, bi moral biti oblikovan vsaj v glavnih elementih tako, kot to določa 207. člen ZUP, kajti akt, s katerim se odloča o pritožbi iz 100. člena ZLV, je pravni akt izdan v stvari javnopravne narave.

December 22, 2010

Sodba nº II U 337/2010 of Upravni oddelek, December 22, 2010

Po določilu 46. člena ZBPP je Republika Slovenija na podlagi subrogacije – zakonite cesije upravičena terjati plačilo stroškov od nasprotnika upravičenca do brezplačne pravne pomoči v primeru, ko mu je sodišče z odločbo naložilo povrnitev stroškov postopka v korist upravičenca do brezplačne pravne pomoči.

Sodba nº II U 420/2009 of Javne finance oddelek, December 22, 2010

Za vzdrževanega družinskega člana se šteje zakonec davčnega zavezanca, če zakonec v obdobju, za katerega ga zavezanec uveljavlja kot vzdrževanega družinskega člana, ni bil zaposlen oziroma ni opravljal dejavnosti in pod pogojem, da so bili njegovi lastni dohodki nižji od zneska posebne olajšave.

Sodba nº U 537/2008 of Upravni oddelek, December 22, 2010

Ker je bil o vsebinsko enaki zahtevi že v teku postopek, je upravni organ ravnal pravilno, ko je kasneje vloženo zahtevo tožnikov kot nedopustno zavrgel.

Sodba nº II U 258/2010 of Upravni oddelek, December 22, 2010

Upravni organ bi moral v obrazložitvi izpodbijanega sklepa v skladu z izrecno zahtevo 226. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije natančno pojasniti točkovanje tožnikovega projekta, da bi izpodbijano odločitev v tem delu bilo mogoče preizkusiti.

Sodba nº II U 412/2010 of Upravni oddelek, December 22, 2010

Iz jezikovne razlage določbe 48. člena ZBPP izhaja, da je upravičenec do brezplačne pravne pomoči dolžan povrniti stroške, izplačane iz naslova brezplačne pravne pomoči, če sta kumulativno izpolnjena dva pogoja, in sicer, če je upravičenec v celoti ali delno uspel v postopku in če je na podlagi pravnomočne odločbe sodišča ali na podlagi izvensodne poravnave premoženje oziroma dohodek tudi dejansko prejel.

Sodba nº II U 408/2010 of Upravni oddelek, December 22, 2010

Ker tožnikov mesečni prihodek v obdobju treh koledarskih mesecev pred mesecem vložitve vloge presega dvakratnik osnovnega zneska minimalnega dohodka, je organ za brezplačno pravno pomoč tožnikovo prošnjo utemeljeno zavrnil.

Sodba nº II U 448/2010 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, December 22, 2010

Glede na to, da je rok za vložitev pritožbe zoper odločbo občinske volilne komisije zakonski rok, na katerega je bil tožnik v pravnem pouku pravilno opozorjen, bi moral tožnik zaradi varovanja svojih interesov sam poskrbeti za pravočasno vložitev pritožbe.

Sodba nº in sklep II U 105/2010 of Upravni oddelek, December 22, 2010

Pri odločanju o sprejemu mladoletnega prosilca v slovensko državljanstvo bi bilo treba upoštevati dejansko stanje v času vložitve prošnje le v primeru, če bi prosilec postal polnoleten po poteku roka, ki je določen za odločitev o vlogi.

Sodba nº II U 320/2009 of Upravni oddelek, December 22, 2010

S vknjižbo lastninske pravice, ki učinkuje od trenutka, od katerega je učinkovala zaznamba spora, nastopi stanje, kot da bi bila lastninska pravica vknjižena že na dan, ko je začela učinkovati zaznamba spora. Navedeno pomeni, da

Sodba nº II U 449/2009 of Javne finance oddelek, December 22, 2010

V izvršilnem postopku ni mogoče izpodbijati pravilnosti odločbe, ki se izvršuje.

Sodba nº II U 363/2009 of Upravni oddelek, December 22, 2010

Ker obravnavano zemljišče sodi v vplivno območje kulturnega spomenika lokalnega pomena, bi bilo treba določiti kulturnovarstvene pogoje, pod katerimi je nameravana gradnja dopustna.

Sodba nº II U 121/2009 of Upravni oddelek, December 22, 2010

Tožnik, ki ni investitor objekta, v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, ki se ureja z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim načrtom, ne more biti stranka. Zato tudi ni oseba, ki bi bila upravičena predlagati obnovo postopka izdaje gradbenega dovoljenja.

Sodba nº II U 333/2010 of Upravni oddelek, December 22, 2010

Če prošnja za brezplačno pravno pomoč ne vsebuje vseh elementov, ki jih določa 32. člen ZBPP, mora organ za brezplačno pravno pomoč s prošnjo postopati kot z nepopolno vlogo po določbah ZUP.

Sodba nº II U 437/2009 of Upravni oddelek, December 22, 2010

Ker tožnik ni izkazal, da je za obravnavani objekt, za gradnjo katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, pridobil takšno dovoljenje, je upravni organ ravnal pravilno, ko je tožniku izrekel inšpekcijski ukrep po 152. členu ZGO-1.

Sodba nº II U 98/2010 of Upravni oddelek, December 22, 2010

Ker je bila pritožba vložena po preteku 15 dni od dneva prejema izpodbijanega akta, je upravni organ ravnal pravilno, ko je pravno sredstvo štel za prepozno in ga je zato zavrgel.

Sodba nº II U 68/2010 of Upravni oddelek, December 22, 2010

Glede na določbe ZNSVS, javnega poziva za dodelitev subvencij in vsebine predpisanega obrazca vloge toženka pri ugotavljanju površinskega normativa velikosti primernega stanovanja ne bi smela izhajati iz določb Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, saj je to vprašanje stanovanjski sklad samostojno uredil v skladu z ZNSVS v javnem razpisu.

Sodba nº II U 413/2009 of Upravni oddelek, December 22, 2010

Obvezne priloge napotnice, ki jo izvajalec brezplačne pravne pomoči zaradi obračuna porabljenih stroškov vrne strokovni službi za brezplačno pravno pomoč, so določene v drugem odstavku 40. člena ZBPP. Iz te določbe pa ne izhaja, da bi moral izvajalec brezplačne pravne pomoči obvezno priložiti tudi kopije vseh vlog, ki jih je poslal sodišču v zadevi, v kateri je izvajal brezplačno pravno pomoč.

Sodba nº II U 334/2009 of Upravni oddelek, December 22, 2010

Ker je bila kršitev predpisanih pogojev ugotovljena z že pravnomočno odločbo, sodišče ugovorov, ki nasprotujejo ugotovljeni kršitvi, pri odločanju ni moglo upoštevati.

December 08, 2010

Sodba nº II U 233/2009 of Upravni oddelek, December 08, 2010

Pri postopkih na podlagi javnih razpisov gre za posebno vrsto upravnega postopka, pri katerem je treba upoštevati načelo enakih možnosti vlagateljev, preglednost in hitrost postopka. Zaradi takšne narave postopka morajo vlagatelji izpolnjevanje pogojev izkazovati že ob vložitvi vloge in to z dokazili, ki so eksplicitno navedena v javnem razpisu.

Sodba nº II U 60/2009 of Upravni oddelek, December 08, 2010

Po sedmem odstavku 62. člena ZUP imajo stranke možnost, da pred organi uporabljajo jezik, ki ga razumejo, v ta jezik pa se prevajajo tudi vse izjave, dane v postopku.

Sodba nº II U 456/2009 of Upravni oddelek, December 08, 2010

V primeru javnih razpisov gre za posebno vrsto skrajšanega ugotovitvenega postopka, v katerem je treba ob smiselni uporabi pravil splošnega upravnega postopka na podlagi 4. člena ZUP pri dodeljevanju finančnih sredstev upoštevati načelo enakih možnosti ponudnikov (14. člen Ustave Republike Slovenije).

Sodba nº II U 237/2009 of Upravni oddelek, December 08, 2010

Pri postopkih na podlagi javnih razpisov gre za posebno vrsto upravnega postopka, pri katerem je treba upoštevati načelo enakih možnosti vlagateljev, preglednost in hitrost postopka. Zaradi takšne narave postopka morajo vlagatelji izpolnjevanje pogojev izkazovati že ob vložitvi vloge in to z dokazili, ki so eksplicitno navedena v javnem razpisu.

Sodba nº II U 467/2009 of Upravni oddelek, December 08, 2010

Tožnik je moral v svoji vlogi izkazati, da se bo prijavljeni projekt nadaljeval tudi po obdobju upravičenih stroškov. Takšna zahteva je namreč razvidna posredno oz. je tak sklep mogoče napraviti na podlagi cilja razpisa in opredelitve obdobja nastanka upravičenih stroškov, ki se bodo sofinancirali s sredstvi razpisa. Prejem finančne pomoči v času po zaključku projekta bi bil namreč v nasprotju s ciljem javnega razpisa, da se prepreči zaustavitev projekta.

Sodba nº II U 424/2009 of Upravni oddelek, December 08, 2010

Določbe Uredbe o vodnih povračilih ne uvajajo novih ali drugačnih kriterijev za izračun vodnega povračila, ki ne bi imeli podlage v 1. in 5. odstavku 124. člena ZV-1.

Sodba nº II U 432/2010 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, December 08, 2010

Občinski svet je o pritožbi zoper odločitve občinske volilne komisije, ki lahko vplivajo na potrditev mandatov po 100. členu ZLV, dolžan odločiti z aktom, ki vsebuje vsaj glavne elemente, predpisane v 207. členu ZUP.

Sodba nº II U 468/2009 of Upravni oddelek, December 08, 2010

Pri presoji izpolnjevanja pogojev za dodelitev sredstev je bilo treba upoštevati namen javnega razpisa, ki ga je mogoče razbrati iz njegove vsebine.

Sodba nº II U 423/2010 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, December 08, 2010

Ker je po določbah ZLV kot relevantne mogoče upoštevati samo takšne nepravilnosti pri glasovanju na volišču oziroma pri delu volilnega odbora, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, po mnenju sodišča uporaba rimskih številk na seznamu kandidatov namesto arabskih številk, ki so bile uporabljene pri žrebanju vrstnega reda, ne pomeni takšne kršitve, ki bi lahko bistveno vpliva na izid volitev.

Sodba nº II U 451/2009 of Upravni oddelek, December 08, 2010

Tožnik je moral v svoji vlogi izkazati, da se bo prijavljeni projekt nadaljeval tudi po obdobju upravičenih stroškov. Takšna zahteva je namreč razvidna posredno oz. je tak sklep mogoče napraviti na podlagi cilja razpisa in opredelitve obdobja nastanka upravičenih stroškov, ki se bodo sofinancirali s sredstvi razpisa. Prejem finančne pomoči v času po zaključku projekta bi bil namreč v nasprotju s ciljem javnega razpisa, da se prepreči zaustavitev projekta.

Sodba nº II U 455/2009 of Upravni oddelek, December 08, 2010

Tožnik je moral v svoji vlogi izkazati, da se bo prijavljeni projekt nadaljeval tudi po obdobju upravičenih stroškov. Takšna zahteva je namreč razvidna posredno oz. je tak sklep mogoče napraviti na podlagi cilja razpisa in opredelitve obdobja nastanka upravičenih stroškov, ki se bodo sofinancirali s sredstvi razpisa. Prejem finančne pomoči v času po zaključku projekta bi bil namreč v nasprotju s ciljem javnega razpisa, da se prepreči zaustavitev projekta.

December 03, 2010

Sodba nº II U 418/2010 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, December 03, 2010

Z vpisom v polje za preferenčni glas na glasovnici so volivci glasovali za določenega kandidata z liste, s tem pa so jasno izrazili svojo voljo, da glasujejo tudi za listo, na kateri je kandidiral ta kandidat.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners