Upravno Sodišče RS: Opinions issued on February 2010

February 25, 2010

Sodba nº I U 1727/2009 of Upravni oddelek, February 25, 2010

Tožnik je dolžan predložiti dokaz o obstoju pravice graditi, ne pa navajati okoliščin, ki so oziroma bodo podlaga za njeno ugotovitev. Ker mora investitor navedeno dokazilo predložiti z zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja, je logičen zaključek, da mora z njim razpolagati že v času vložitve zahteve in tudi ob izdaji gradbenega dovoljenja, v nasprotnem primeru je zahteva vložena preuranjeno in jo je treba zavrniti.

Sklep nº I U 165/2010 of Upravni oddelek, February 25, 2010

Na dejstvo, da je bil osebi priznan položaj stranskega udeleženca, pa je mogoče sklepati tudi na podlagi konkludentnih dejanj upravnega organa – npr. na podlagi tega, da je osebo povabil na ustno obravnavo, ji vročil odločbo na način, ki se zahteva za vročanje odločb strankam v postopku, da je kot dovoljeno obravnaval njeno pritožbo (je ni zavrgel iz razloga, ker jo je vložila neupravičena oseba) ipd.

Sodba nº in sklep I U 1614/2009 of Upravni oddelek, February 25, 2010

Gradnja brez gradbenega dovoljenja v času, ki preteče do njegove t.i. legalizacije, pomeni za investitorja tveganje, da bo tak objekt obravnavan kot nelegalna gradnja, v primeru naknadne pridobitve gradbenega dovoljenja pa kot neskladna gradnja, če obstoječi objekt ne ustreza pogojem izdanega upravnega dovoljenja.

Sodba nº I U 1685/2009 of Upravni oddelek, February 25, 2010

Ne more biti dvoma, da so izjeme v 3. odstavku 1. člena ZGO-1 določene iz razloga, ker gre za objekte, ki se gradijo v izrednih razmerah (naravne in druge nesreče, izredno ali vojno stanje), ko se zahteva in pričakuje nujno (torej tudi hitro) ukrepanje in ni časa za izvajanje upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Sodba nº I U 1584/2009 of Upravni oddelek, February 25, 2010

Treba je upoštevati, da se soglasje daje k projektnim rešitvam oziroma k predloženemu delu PGD, ki je v zvezi s predmetom soglašanja. Za izdajo soglasja so torej pomembni podatki, ki jih vsebuje ta dokument, in ne izjava stranke. Ker je iz predloženega PGD razvidno, da gre za novogradnjo in ne za rekonstrukcijo dela mlina, upravni organ ni (bil) dolžan ugotavljati resničnosti zatrjevanj tožnice, drugačnih od tistih, ki so navedena v samem projektu.

Sodba nº in sklep I U 2001/2009 of Upravni oddelek, February 25, 2010

Ker se pri določanju vplivnega območja naprave upošteva verjetnost vpliva na zdravje in premoženje ljudi (3. odstavek 70. člen ZVO-1), enako pa tudi pri določanju takega območja za nameravane posege (6. točka 2. odstavka 54. člen ZVO-1), medtem ko so za določitev območja vrednotenja določeni drugi parametri, zgolj dejstvo, da nepremičnine tožnikov ali njuno bivališče leži v območju vrednotenja, samo po sebi še ne pomeni, da sta s tem vključena tudi v vplivno območje. Za določanje obsega vpliv...

Sodba nº I U 1631/2009 of Upravni oddelek, February 25, 2010

V konkretnem primeru je z odpravo prve zavrnilne odločbe nastalo stanje, ko o samem zahtevku za izdajo gradbenega dovoljenja še ni bilo odločeno. Nobena zakonska določba v takem primeru upravnemu organu ne preprečuje, da ob tem, ko mora ponovno odločiti o zahtevku in v zvezi s tem uporabiti predpis, tega ne bi uporabil (ga razložil) drugače, kot je to storil v prvem postopku.

February 23, 2010

Sodba nº I U 320/2009 of Upravni oddelek, February 23, 2010

Prenos nepremičnine v začasno uporabo je dopusten tudi pravnim naslednikom upravičenca in ne zgolj upravičencem glede na določbo 68. člena ZDen, saj je njen namen zavarovanje zahtev za denacionalizacijo, torej, da se prepreči, da bi bila izpolnitev zahteve v odločbi onemogočena ali otežena.

Sodba nº I U 108/2009 of Upravni oddelek, February 23, 2010

Postopek izvedbe javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije je predpisan v določbah ZEKom in ZDRad, ki v svojih določbah nikjer ne predpisujeta analogne uporabe ZJN-2, saj tudi ne gre za tak postopek.

Sodba nº I U 1136/2009 of Javne finance oddelek, February 23, 2010

Med obdavčljive transakcije je po zakonu izrecno vključen tudi prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice kot posledica povečanja vrednosti nepremične, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja.

February 22, 2010

Sodba nº U 2547/2008 of Javne finance oddelek, February 22, 2010

Glede na vsebino pooblastila in kolektivnega upravljanja avtorskih pravic po 146. členu ZASP, pooblastila po ZASP ni mogoče razumeti kot javno pooblastilo oziroma pooblastilo, ki ima javen značaj v smislu ZDU, v izvrševanju upravnih nalog. Zato tudi po mnenju sodišča v obravnavanem primeru tožnik nima javnega pooblastila za opravljanje upravnih nalog in mu ni mogoče razkriti podatkov, ki se nanašajo na druge pravne osebe, brez njihove izrecne pisne dovolitve (15. in 18. člen ZDavP-2), saj pog...

February 19, 2010

Sodba nº III U 36/2009 of Upravni oddelek, February 19, 2010

Ker tožnik ni bil obveznik delovne dolžnosti v enoti Oddajniki in zveze, ne izpolnjuje enega izmed zakonsko določenih pogojev za priznanje statusa vojnega veterana po točki j) 7. alineje 2. člena ZVV. Zato je tožena stranka, ne glede na to, ali tožnik morebiti izpolnjuje druge pogoje iz navedene določbe, njegov predlog pravilno zavrnila, saj se status vojnega veterana po tej določbi lahko prizna samo, če so se delovne dolžnosti izvajale v podjetjih (oziroma enoti), ki jih ta določba taksativn...

February 18, 2010

Sodba nº U 2230/2008 of Upravni oddelek, February 18, 2010

Stališče, da se tožeči stranki kot nečakinji od A.A., udeležba v postopku kot stranki ne prizna, ni (več) sporno. Stališče je v ustaljeni upravnosodni praksi sprejeto kot skladno z določbami ZUP ter ZZZDR.

February 16, 2010

Sklep nº I U 1409/2009 of Javne finance oddelek, February 16, 2010

V obravnavanem primeru je pritožbeni organ po vloženi tožbi zaradi molka organa izdal upravni akt, s katerim je dokončno odločil o tožnikovi obveznosti in tožnik pri tožbi ne vztraja (3. odstavek 39. člena ZUS-1). Zato je sodišče ob upoštevanju odločbe US RS odločilo o stroških upravnega spora po 1. odstavku 25. člena ZUS-1, po katerem sodišče odloči o stroških postopka po določbah ZPP.

Sodba nº U 2041/2008 of Upravni oddelek, February 16, 2010

Potrdila o dejstvu, ki ne izhaja iz uradne evidence, za katero vodenje je organ pooblaščen v smislu 179. člena ZUP, ni mogoče izdati.

Sodba nº I U 1255/2009 of Javne finance oddelek, February 16, 2010

Po dvanajstem odstavku 114. člena ZDoh-2 lahko uveljavlja posebno olajšavo zavezanec, ki prispeva k preživljanju otroka in to v davčnem letu, za katero se odmerja dohodnina oziroma uveljavlja davčna olajšava. Ni torej dovolj, da se, kot navaja drugostopni organ, sredstva „namenijo“ za otroka, ampak morajo biti ta sredstva otroku oziroma tistemu, ki ga vzdržuje, dana na razpolago.

Sodba nº I U 752/2009 of Javne finance oddelek, February 16, 2010

Po določbah 100. člena ZDoh-2 se v primeru, kadar zavezanec odsvoji kapital na način, določen v drugem odstavku tega člena (gre za tri taksativno navedene primere odsvojitve, med drugim je to podaritev kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku) davčna obveznost zavezanca v trenutku odsvojitve ne ugotavlja. Gre torej za izjemo od splošnega pravila, po katerem vsakršna odsvojitev podleže obdavčitvi, zato določbe ni mogoče širiti na situacije, ki z njenim opisom niso zajete.

February 11, 2010

Sodba nº I U 1505/2009 of Upravni oddelek, February 11, 2010

V skladu z navedeno določbo ZSZ/84 in tudi stališčem Ustavnega sodišča različno točkovanje posameznih dejavnosti samo po sebi ni nedopustno oziroma v neskladju z Ustavo in zakonom. Zato na podlagi posplošenega zatrjevanja o nerazumno višjem obremenjevanju tožnika, ki izvaja dejavnost trgovine na drobno z motornimi gorivi, ni mogoče sprejeti sklepa o očitno neutemeljenem razlikovanju posamičnih zavezancev za plačilo NUSZ.

Sodba nº I U 1573/2009 of Upravni oddelek, February 11, 2010

Za pridobitev stvarne služnosti z odločbo državnega organa in za pridobitev na podlagi zakona se ne zahteva še vpisa v zemljiško knjigo – drugače kot v primeru nastanka stvarne služnosti na podlagi pravnega posla (1. odstavek 215. člena SPZ).

February 10, 2010

Sodba nº I U 879/2009 of Javne finance oddelek, February 10, 2010

Kot čas pridobitve kapitala se šteje datum sklenitve pogodbe, na podlagi katere je fizična oseba postala lastnik nepremičnine

Sodba nº I U 523/2009 of Javne finance oddelek, February 10, 2010

Ker gre za uveljavljanje davčne ugodnosti (pravice do odloga ugotavljanja davčne obveznosti), je po presoji sodišča predpisani rok za priglasitev iz 331. člena ZDavP-2 šteti za materialni in s tem prekluzivni, kar pomeni, da s potekom roka pravica do uveljavljanja ugodnosti ugasne.

February 09, 2010

Sodba nº U 1335/2008 of Javne finance oddelek, February 09, 2010

Pogoji za vračilo vstopnega DDV tožniku niso podani, saj je tudi po mnenju sodišča ugotovljena navideznost poslov po spornih računih, ki pomenijo zlorabo pravic in so v nasprotju s ciljem, ki ga zasleduje ZDDV, tožniku pa je mogoče očitati, da je vedel, da gre za transakcije, katerih namen je zloraba pravic. V primerih, kot je obravnavani, gre za mreže, v katerih eden od udeleženih, t.i. missing trader državni blagajni ne plača zneska DDV, ki ga zaračuna, drugi pa ga odbije.

Sodba nº U 1940/2008 of Javne finance oddelek, February 09, 2010

Kot izhaja iz seznama izvršilnih naslovov, je rok plačila po izvršilnem naslovu 4. 2. 2008. Izpodbijani sklep o izvršbi z dne 5. 2. 2008 je bil izdan zakonito, potem, ko dolžnik svoje obveznosti ni prostovoljno poravnal. Zato je očitani dan zamude tožniku v obliki zamudnih obresti (74,13 EUR) utemeljeno obračunan.

February 04, 2010

Sodba nº I U 1407/2009 of Upravni oddelek, February 04, 2010

Določbo, ki izbranemu izvajalcu nalaga odstranitev objektov za oglaševanje v tam določenem roku, sodišče razume kot oviro za inšpektorjevo ukrepanje pred potekom tega roka, ne pa kot določbe, ki je lahko podlaga za izrek inšpekcijskega ukrepa.

Sodba nº I U 1439/2009 of Upravni oddelek, February 04, 2010

Vsak, ki se prijavi na razpis, mora natančno preveriti celotno razpisno dokumentacijo, to je tudi obrazce in priloge, in na ta način ugotoviti, katera dokazila so zahtevana v razpisni dokumentaciji in na podlagi katerih bo mogoče pridobiti pričakovano število točk.

Sodba nº I U 1447/2009 of Upravni oddelek, February 04, 2010

Šteje se torej, da je stavbno zemljišče opremljeno s tisto vrsto komunalne opreme, na katero je mogoče izvesti priključke in s tisto, ki jo je mogoče uporabljati v obračunskem območju, v katerem se nahaja zemljišče zavezanca za plačilo komunalnega prispevka.

Sklep nº I U 2163/2009 of Upravni oddelek, February 04, 2010

Glede na predmet razpisa (oddaja oglasnih objektov oz. oglasnih mest v najem na nepremičninah, na katerih ima toženka stvarno ali drugo pravico) in pravno podlago zanj izpodbijani sklep ni upravni akt, sprejet v postopku odločanja v upravni zadevi, v kateri bi se odločalo o tožnikovi pravici ali pravni koristi na področju upravnega prava. Toženka je namreč objavila javni razpis v funkciji gospodarjenja z občinskim premoženjem, torej kot gospodarski subjekt in ne v izvrševanju svoje oblastne f...

February 03, 2010

Sodba nº I U 887/2009 of Upravni oddelek, February 03, 2010

Sodišče je sprejelo presojo zakonitosti sklepa, s katerim je bil ustavljen postopek v zvezi z imenovanjem notarja. Pri tem je upoštevalo, da zoper sklep ni pritožbe, ker jo ZN ne določa (3. odstavek 13. člena ZUP). Kljub temu, da ne gre za odločbo o (ne)imenovanju za notarja, pa je presojo sprejelo ob logični razlagi 7. odstavka 10. člena ZN v povezavi z določilom 4. odstavka 64. člena ZUS-1 ter 23. in 157. člena Ustave, ki zagotavljajo strankam učinkovito sodno varstvo. Pri tehtanju glede sp...

February 02, 2010

Sodba nº U 2379/2008 of Javne finance oddelek, February 02, 2010

Zgolj izdaja obvestila po ZDavP-2 ne pomeni začetka izvršilnega postopka. Po 2. odstavku 143. člena ZDavP-2 davčni organ začne davčno izvršbo z izdajo sklepa o davčni izvršbi in ne z vročitvijo obvestila o neplačanem davku. Zato bi moral prvostopni organ v predvidenem roku, kolikor je želel pravočasno uveljavljati terjatev do družbenika izbrisane družbe, izdati tudi sklep o izvršbi.

Sodba nº U 2599/2008 of Javne finance oddelek, February 02, 2010

V obravnavani zadevi obveznosti davčnega dolžnika niso bile poplačane, česar tožnica niti ne zatrjuje, zato je po mnenju sodišča prvostopni organ, s tem, ko je izdal v tem sporu izpodbijani sklep, utemeljeno nadaljeval pravočasno začeto izvršbo, to pot z drugim predmetom davčne izvršbe.

Sodba nº I U 1913/2009 of Javne finance oddelek, February 02, 2010

Ker so bile v obravnavanem primeru odmerne odločbe odpravljene in zadeva vrnjena organu prve stopnje v ponovni postopek in odločitev, to pomeni, da o tožnikovi obveznosti plačila carinskega dolga sploh še ni bilo odločeno. Ob takem pravnem stanju stvari pa je že potekel petletni rok od nastanka carinskega dolga.

Sklep nº in sodba U 2437/2008 of Javne finance oddelek, February 02, 2010

Ob vnosu v Slovenijo mora biti plinsko olje označeno v skladu z določbami ZTro in Pravilnika.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners