Upravno Sodišče RS: Opinions issued on March 2010

March 29, 2010

Sklep nº I U 604/2010 of Upravni oddelek, March 29, 2010

V upravnem sporu ni mogoče izpodbijati vsake upravne odločbe oziroma drugega javnopravnega posamičnega akta, temveč zgolj tiste, ki v skladu z 2. členom ZUS-1, izpolnjujejo kriterije za pojem upravnega akta. Sklep, s katerim je bil zavržen predlog tožeče stranke za odložitev izvršbe, ne vsebuje vsebinske odločitve o materialno pravno določeni pravici, obveznosti ali pravni koristi tožeče stranke, saj je bilo o tem odločeno že z inšpekcijsko odločbo, ki predstavlja izvršilni naslov in na podla...

March 23, 2010

Sodba nº I U 682/2009 of Upravni oddelek, March 23, 2010

Iz določbe 3. odstavka 19. člena ZKZ-UPB1 izhaja, da morajo biti že pred sklenitvijo pravnega posla upoštevane določbe ZKZ-UPB1 glede statusa osebe, ki je podala pisno izjavo o sprejemu ponudbe, kot tudi določbe o predkupni pravici in vrstnem redu predkupnih upravičencev, iz česar sledi, da mora oseba, ki je podala pisno izjavo o sprejemu ponudbe, že v tem času (t.j. v času podaje izjave o sprejemu ponudbe) izpolnjevati pogoje, določene v ZKZ-UPB1, na podlagi katerih uveljavljajo svoje predku...

Sodba nº U 2253/2007 of Javne finance oddelek, March 23, 2010

V trošarinskem inšpekcijskem postopku, v katerem je imela tožeča stranka ves čas možnost sodelovanja, je bilo po pregledu vse njene dokumentacije, kot listin, ki so bile pridobljene s strani italijanskih upravnih organov, ugotovljeno, da sporne pošiljke niso bile obarvane in da torej ni šlo za plinsko olje za ogrevanje, ampak plinsko olje za pogonski namen. Plinsko olje mora biti ob vnosu v Slovenijo označeno v skladu z določbami ZTro in Pravilnika.

Sodba nº I U 1062/2009 of Upravni oddelek, March 23, 2010

Ker tudi oddelitev in pripojitev družb pomeni pravno poslovni prenos, je toženka pravilno obravnavala zahtevo tožnika kot zahtevo za izdajo soglasja, ki ga tožnik potrebuje za pravno veljaven prenos pravice do uporabe radijskih frekvenc po določbi 52. člena ZEKom.

Sodba nº U 2132/2007 of Javne finance oddelek, March 23, 2010

Najemna pogodba je bila predložena pristojnemu upravnemu organu in iz nje jasno izhaja, da sta tožnik in najemnik sklenila najemno pogodbo za mesečno najemnino v višini, kot je določeno v 2. členu. Zato tudi po mnenju sodišča ne gre za situacijo iz 5. člena ZDDV glede obdavčitve uporabe blaga za neposlovne namene in ugotavljanje davčne osnove v smislu 6. točke 21. člena ZDDV, kar želi prikazati tožnik, ampak gre za obdavčitev najema v skladu s splošnimi določbami ZDDV (3. člen in 8. člen ZDDV...

Sodba nº I U 1018/2009 of Upravni oddelek, March 23, 2010

Iz določbe 4. odstavka 47. člena ZG (ki je veljal v času izdaje izpodbijane odločbe) sledi, da je v primeru več kmetov, ki uveljavljajo svojo pravico do nakupa gozda ob enakih pogojih in so uvrščeni na isto mesto (glede na določbo 3. odstavka 47. člena ZG), pravico do nakupa treba določiti po vrstnem redu, kot ga določa ZKZ-UPB1. Prodaja po metodi javne države je tako upravičena v primeru prodaje stvarnega premoženja države, šele po tem, če so posamezni predkupni upravičenci izenačeni tudi na...

March 18, 2010

Sodba nº I U 1832/2009 of Upravni oddelek, March 18, 2010

Razlogov, zakaj je dal prednost namembnosti, ki bi izhajala iz morebitnega upravnega akta, v primerjavi z dejansko uporabo prostorov, upravni organ v obrazložitvi ni navedel, kar bi bilo nujno glede na stališče sodišča v prejšnji sodbi, da iz zakonske ureditve v SZ ne izhaja, da bi se za opredelitev prostorov kot stanovanja zahtevali akti pristojnih organov.

Sodba nº I U 2030/2009 of Upravni oddelek, March 18, 2010

Upravni organ prve stopnje je bil v obravnavani zadevi na podlagi pravnomočne odločbe o nelegalnem kopu dolžan izdati odločbo po uradni dolžnosti in tožniku naložiti plačilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, kot ga zavezuje določba 5. odstavka 157. člena ZGO-1, pri čemer se ni smel več spuščati v vprašanje investitorstva nelegalnega kopa niti v opredelitev, za kakšno vrsto nedovoljenega posega je šlo.

March 16, 2010

Sodba nº I U 2045/2009 of Javne finance oddelek, March 16, 2010

Tožeča stranka kot imetnica blaga je v zvezi z odločbo o začasnem zasegu blaga poslala Carinskemu uradu izjavo o tem, ali blago krši pravice intelektualne lastnine ali ne. Njena vsebina ni sporna, oblika izjave pa v temeljni uredbi ni predpisana. Iz izjave izhaja, da blago niso ponaredki originalov, to pa je tudi edina relevantna okoliščina, ki lahko vpliva na potek nadaljnjega postopka. Ker prvostopni organ ni upošteval pravočasne izjave tožeče stranke, o tem ali blago krši pravice intelektu...

Sodba nº U 1776/2007 of Javne finance oddelek, March 16, 2010

Ni sporna ugotovitev, da je tožnik opravil storitve, kar izhaja tudi iz pogodb, za kar je prejel plačilo, zato v obravnavanem primeru ne moremo govoriti zgolj o finančnem toku. Tudi po mnenju sodišča sam način, od kod so sredstva prišla, torej ali gre za evropska sredstva ali sredstva iz drugih skladov, ne vpliva na drugačno odločitev. Tožnik je navedena sredstva prejel po pogodbi kot partner nosilca projekta, kar ne spreminja okoliščin, da je opravil obdavčljiv promet.

Sodba nº U 663/2007 of Javne finance oddelek, March 16, 2010

Institut popravka oziroma zmanjšanje davčne osnove je v pozitivni zakonodaji predviden po določenem postopku, pred tem pa mora biti opravljen popravek odbitka vstopnega DDV in obvestilo dobavitelja. Ob teh pogojih se potem popravek lahko izvrši pri dobavitelju v davčnem obdobju, v katerem je prejel pisno obvestilo prejemnika, da je popravil vstopni DDV.

March 11, 2010

Sodba nº I U 1903/2009 of Upravni oddelek, March 11, 2010

Neutemeljena je tožnikova trditev, da Uredba o energetski infrastrukturi v smislu 6. alineje 2. člena govori o kompresorski postaji kot o celoti (vključujoč torej tudi nadzorni objekt in parkirišča), saj to stališče ne upošteva nadaljnjih členov (vključno s prilogo 1), ki podrobneje definirajo posamezne objekte, omrežja ali naprave energetske infrastrukture. Zato ni mogoče šteti, da se ta pojem raztega tudi na druge - spremljajoče – objekte, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture, l...

Sodba nº in sklep I U 1879/2009 of Upravni oddelek, March 11, 2010

Z nadomestitvenim delom izreka je prenehala veljavnost prejšnje odločbe upravnega organa prve stopnje. Ker odločba pravno ne obstoji več, zoper njo ni mogoče vložiti tožbe v upravnem sporu in predlagati njene odprave.

March 09, 2010

Sodba nº I U 1087/2009 of Upravni oddelek, March 09, 2010

Relevanten potrošnik je oseba, ki je razumno obveščena, pozorna in pazljiva, pri čemer pa se raven pozornosti spreminja v odvisnosti od blaga. Tako je potrošnikova splošna raven pozornosti nižja pri vsakodnevnem blagu in višja pri dragem blagu. V primeru poskusa registracije znamke v tujem jeziku pa je uspešnost registracije odvisna tudi od tega, kako široko se ta jezik govori v Sloveniji, kako znana je beseda in koliko je običajno, da se tuja beseda uporablja v neki trgovini.

March 04, 2010

Sodba nº I U 1315/2009 of Upravni oddelek, March 04, 2010

Da je toženka odmerila komunalni prispevek v celoti, obenem pa odločila, da je tožnik dolžan plačati le del tega zneska, medtem ko mu bo za preostanek (za nezgrajeno komunalno opremo) kljub opravljeni odmeri izdana končna odločba, predstavlja nasprotje v samem izreku. Pravilno bi bilo, da bi odmerila komunalni prispevek v obsegu, ki ima podlago v določbah ZPNačrt, saj je tako odmerjeni znesek zavezanec tudi dolžan plačati. V primeru izgradnje nove komunalne opreme po času, ko je bil zavezancu...

Sklep nº I U 134/2010 of Upravni oddelek, March 04, 2010

Sklep o neizločitvi načelnice ne sodi med sklepe, s katerimi je bil postopek odločanja o izdaji upravnega akta obnovljen, ustavljen ali končan, zato ne uživa samostojnega pravnega varstva v upravnem sporu.

Sodba nº I U 5/2010 of Upravni oddelek, March 04, 2010

Stranski udeleženec v upravnem sporu sicer lahko opozarja na vse nepravilnosti, vendar pa bo uspešen le z ugovorom, kadar bo zatrjevana nepravilnost imela vpliv na njegov pravno varovani položaj.

Sodba nº I U 1746/2009 of Upravni oddelek, March 04, 2010

Dokončnost upravne odločbe, s katero se odloča o vprašanju obstoja neke pravice ali pravnega razmerja, od katerega je odvisna tudi odločitev o glavni stvari (predhodno vprašanje v smislu 147. člena ZUP), je tisti mejnik, s katerim ZUP v 152. členu pogojuje nadaljevanje odločanja o glavni stvari v primerih, ko je upravni organ prekinil postopek, da bi se rešilo predhodno vprašanje pri pristojnem organu.

March 02, 2010

Sodba nº I U 398/2009 of Upravni oddelek, March 02, 2010

Ker tožnik k vlogi za odobritev pravnega posla ni predložil kupoprodajne pogodbe, tega pa ni storil niti po pozivu organa, je organ pravilno ravnal, ko je vlogo tožnika po določbi 2. odstavka 67. člena ZUP zavrgel.

Sodba nº I U 560/2009 of Upravni oddelek, March 02, 2010

Prijavljeni tridimenzionalni znak glušnika je po svojem vizualnem in pomenskem učinku jasna in nedvoumna oblika glušnika in zato presplošen, saj ne vsebuje nobenega dodatnega razlikovalnega elementa. Zato se z njegovo registracijo ne bi uresničil namen zakona. Za določeno prijavljeno blago iz razreda 12 in 37 pa je zavajajoč, saj proizvod, katerega vsebina je prijavljeni znak, kaže na popolnoma drugačno vrsto blaga in storitev, kot jih želi prijavitelj zaščititi.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners