Upravno Sodišče RS: Opinions issued on April 2010

April 22, 2010

Sodba nº I U 1756/2009 of Upravni oddelek, April 22, 2010

ZGO-1 v 1. odstavku 66. člena predpisuje več temeljnih pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja, ki morajo biti izpolnjeni kumulativno, torej vsi, brez izjeme. ZGO-1 ne obravnava legalizacije že obstoječih objektov kot posebnega postopka, tako da v primeru odločanja o zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za take objekte, upravna enota odloča enako kot v vseh ostalih postopkih za izdajo gradbenega dovoljenja, torej na podlagi predpisov (tudi prostorskih aktov), ki veljajo v času odločanja. Z...

Sodba nº I U 1681/2009 of Upravni oddelek, April 22, 2010

Za odločitev o tem, ali je bila obnova postopka predlagana pravočasno, je odločilnega pomena ugotovitev, kdaj je stranka izvedela, da je bila izdana odločba, glede katere predlaga obnovo postopka, s čimer je pričel teči enomesečni subjektivni rok. Besedilo 5. točke 1. odstavka 263. člena ZUP, ki kot začetek teka subjektivnega roka za vložitev predloga za obnovo določa dan, ko se je predlagatelj obnove dejansko seznanil s tem, da je bila odločba izdana, in ne dneva, ko so nastopile okoliščine,...

Sodba nº U 1607/2008 of Upravni oddelek, April 22, 2010

Ker se šteje, da je stavbno zemljišče v primeru še nezgrajene komunale opreme opremljeno le, če je v prostorskem aktu občine predvidena komunalna oprema vključena v občinski načrt razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto (2. točka 1. odstavka 72. člena ZPNačrt), je občina upravičena odmeriti komunalni prispevek le za to komunalno opremo.

April 15, 2010

Sodba nº U 2009/2008 of Upravni oddelek, April 15, 2010

Določba 23. člena pravilnika postavlja okvire, v katerih izpitna komisija preveri (oceni) kandidatovo usposobljenost za samostojno opravljanje inženirske storitve in obvladovanja oziroma poznavanja pravil s področja arhitekturne stroke. Vsakršne drugačne zahteve oziroma pričakovanja izpitne komisije, ki v tej določbi nimajo podlage, zato ne morejo biti uporabljena kot relevantna okoliščina pri ocenjevanju (ne)uspešnosti opravljanja izpita.

Sodba nº I U 2152/2009 of Upravni oddelek, April 15, 2010

Po mnenju sodišča gre v obravnavanem primeru za tako imenovano varstveno območje dediščine v skladu s prehodno določbo 1. odstavka 131. člena ZVKD-1, po kateri se obstoječi varstveni režim ter druga merila in pogoji za izvedbo posegov v prostor do določitve varstvenih območij dediščine iz 25. člena ZVKD-1 in sprejetja prostorskih aktov, upoštevajo za enote dediščine, ki so vključene v strokovne zasnove varstva, ki jih je pripravil zavod za območje obravnave prostorskega akta na podlagi ZVKD-1.

Sodba nº I U 390/2009 of Upravni oddelek, April 15, 2010

Ker v obravnavani zadevi ne gre za primer iz prehodne določbe 1. odstavka 218. člena ZGO-1, bi moral tožnik za pridobitev statusa pooblaščenega inženirja s področja gradbene stroke s pooblastili za odgovornega projektanta zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov in odgovornega vodjo del zahtevnih objektov, kot je navedel v svoji vlogi, izpolnjevati pogoje, ki jih za ta dela določa ZGO-1 v svojih preostalih (ne prehodnih) določbah.

Sodba nº I U 326/2009 of Upravni oddelek, April 15, 2010

Iz 1. odstavka 118. člena ZV-1 je razvidno, da ta določba pri konkurenci možnosti odvzema vode za opravljanje dejavnosti iz sistema za oskrbo s pitno vodo na eni strani in iz drugih vodnih virov, ki niso primerni za tovrstno oskrbo, daje prednost odvzemu iz drugih vodnih virov.

Sodba nº I U 987/2009 of Upravni oddelek, April 15, 2010

Glede na definicijo nadomestne gradnje po 7.3. točki 1. odstavka 2. člena ZGO-1 lahko investitor doseže spremembo gradbenega dovoljenja za nadomestno gradnjo, dokler te spremembe ne posegajo v definicijo nadomestne gradnje.

April 08, 2010

Sodba nº I U 900/2009 of Upravni oddelek, April 08, 2010

Odklop nelegalno zgrajenega objekta iz električnega omrežja je zakonsko predvidena posledica nelegalne gradnje (v 3. odstavku 158. člena ZGO-1).

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners