Upravno Sodišče RS: Opinions issued on May 2010

May 28, 2010

Sodba nº I U 362/2009 of Javne finance oddelek, May 28, 2010

Po 6. členu ZDDPO društva, ustanovljena za nepridobitne namene, davka ne plačujejo, razen za pridobitno dejavnost. V tem pogledu nepridobitni namen ustanovitve tožeče stranke kot društva ni sporen. Sporno je njeno dejansko poslovanje, za katerega davčni organ ugotavlja, da v pretežni meri ni skladno z nepridobitnim namenom. Za oprostitev plačila davka namreč ni dovolj nepridobiten namen ustanovitve, temveč je potrebno, da društvo na takšen način tudi dejansko posluje. Poslovanje zato ne sme b...

May 26, 2010

Sodba nº in sklep I U 188/2010 of Upravni oddelek, May 26, 2010

Sodišče je sklep o zavrženju pritožbe zoper odločbo disciplinske komisije obravnavalo kot akt, ki je lahko predmet upravnega spora, skladno z 2. členom ZUS-1, saj je s tem sklepom upravni organ odločal o pravici, obveznosti ali pravni koristi tožeče stranke, konkretno o pravici do pritožbe.

May 13, 2010

Sodba nº I U 72/2009 of Upravni oddelek, May 13, 2010

Sankcija za nelegalno gradnjo je predpisana v 152. členu ZGO-1, besedilo tega člena pa ta ukrep predpisuje izrecno in nepogojno, tako da pristojnemu gradbenemu inšpektorju ne omogoča izbire med različnimi ukrepi, saj bi bili vsakršni drugačni ukrepi kot odstranitev objekta nezakoniti.

Sodba nº I U 2226/2009 of Upravni oddelek, May 13, 2010

V primeru objekta gospodarske javne infrastrukture je po 2. odstavku 67. člena ZGO-1 dopustno izdati gradbeno dovoljenje tudi za njegov del, in sicer ne glede na to, ali ta pomeni tehnično, tehnološko ali funkcionalno celoto in ali se da samostojno uporabljati, kar je sicer po 1. odstavku istega člena zahteva, ko gre za izdajo delnega gradbenega dovoljenja za druge objekte.

May 12, 2010

Sodba nº I U 127/2010 of Upravni oddelek, May 12, 2010

Pojem stranke opredeljuje ZUP v procesnem smislu glede na položaj, ki ga ima lahko oseba v upravnem sporu, ne pa tudi v materialnem smislu, ki pove, kdo ima po materialnem predpisu kakšno obveznost ali kakšno posebno korist v konkretni upravni stvari. V obravnavanem primeru je materialni predpis ZDIJZ, ki v 5. členu konkretno opredeljuje, da so informacije javnega značaja prosto dostopne le pravnim ali fizičnim osebam. Poslanska skupina pa nima statusa pravne osebe niti nima statusa fizične o...

May 06, 2010

Sklep nº I U 1737/2009 of Upravni oddelek, May 06, 2010

Zgolj s tem, da je tožeča stranka solastnik stvari, na rabo katere se nanaša pravica (o kateri se je na zahtevo aktivne stranke odločalo v predmetnem upravnem postopku), še ne izpolnjuje nobenega od meril, ki po določbi 1. odstavka 42. člena ZUP opredeljujejo položaj stranke v upravnem postopku. Tožeče stranke zgolj na podlagi njenega solastništva predmetnih parcel ni mogoče šteti za stranko ali stranskega udeleženca v upravnem postopku, na podlagi katerega je bila izdana izpodbijana odločba,...

Sodba nº in sklep I U 2219/2009 of Upravni oddelek, May 06, 2010

Drugostopenjski organ v zvezi z vloženo pritožbo ni smel izdati druge odločbe in z njo odpravljati svojih morebitnih napak, storjenih s prvo odločitvijo, saj tako ravnanje ni v skladu z namenom, zaradi katerega se izda dopolnilna odločba. Materialne oziroma procesne pomanjkljivosti v upravnem postopku sprejetih odločb je mogoče odpraviti le v postopku z rednimi ali izrednimi pravnimi sredstvi, predvidenimi v ZUP.

Sodba nº I U 177/2009 of Upravni oddelek, May 06, 2010

Če investitor vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za nedovoljeno gradnjo, se njegova zahteva zavrne, če ne predloži potrdila o plačanem nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo prostora (6. odstavek 157. člena ZGO-1), kar pomeni, da plačilo nadomestila pomeni enega izmed pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja (5. točka 1. odstavka 66. člena ZGO-1).

Sodba nº I U 1200/2009 of Upravni oddelek, May 06, 2010

Določba 2. odstavka 153. člena ZGO-1 pogojuje izdajo inšpekcijske odločbe s pravnomočnostjo zavrnilne odločbe o gradbenem dovoljenju in ne z izčrpanjem vseh – tudi izrednih – pravnih sredstev v sodnem postopku.

Sodba nº I U 1195/2009 of Upravni oddelek, May 06, 2010

Ker izpodbijano gradbeno dovoljenje dovoljuje le posege na investitorjevih zemljiščih, vsakršni drugačni posegi pri gradnji (kot tudi pri uporabi objekta), torej izven investitorjevih zemljišč, v izdanem gradbenem dovoljenju nimajo podlage. Če bo do njih prišlo, lahko tožnik v tem primeru zahteva varstvo svojih pravic v civilnem sodnem postopku. Upravni organ mora pred izdajo gradbenega dovoljenja, v skladu z 41. členom ZGO preveriti le, ali ima PGD vse zahtevane sestavne dele iz 19. člena ZG...

Sodba nº I U 2171/2009 of Upravni oddelek, May 06, 2010

V primeru objekta gospodarske javne infrastrukture je po 2. odstavku 67. člena ZGO-1 dopustno izdati gradbeno dovoljenje tudi za njegov del, in sicer ne glede na to, ali ta pomeni tehnično, tehnološko ali funkcionalno celoto in ali se da samostojno uporabljati, kar je sicer zahteva za vse druge objekte po 1. odstavku istega člena.

Sodba nº I U 1764/2009 of Upravni oddelek, May 06, 2010

S sodno poravnavo sta investitorja izkazala pravico graditi tudi na njima solastnem zemljišču, zaradi česar ponovno tožnikovo soglasje za gradnjo vodovodnega priključka in dostopne poti po tem zemljišču ni potrebno.

Sodba nº I U 2196/2009 of Upravni oddelek, May 06, 2010

Upravni organ nima zakonite podlage, da bi podaljševanje roka za predložitev projektne dokumentacije vezal na neko bodoče negotovo dejstvo, niti ga ne more podaljševati za nedoločen čas in to ne glede na to, da razlogi za to morda niso na investitorjevi strani.

May 05, 2010

Sodba nº I U 1730/2009 of Upravni oddelek, May 05, 2010

Trditev iz izpodbijane odločbe, da morajo pravne osebe, ki nameravajo opravljati dejavnost prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi kritnih skladov, še pred odobritvijo pokojninskega načrta pridobiti dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje te dejavnosti iz določb ZPIZ-1, na katere se sklicuje tožena stranka, ne izhaja. Tožena stranka bi po mnenju sodišča, ob sklicevanju na 3. odstavek 386. člena ZPIZ-1, ki ureja nadzor nad njenim poslovanjem, lahko kvečje...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners