Upravno Sodišče RS: Opinions issued on June 2010

June 29, 2010

Sodba nº U 1466/2008 of Upravni oddelek, June 29, 2010

Ker je bila tožnica uvrščena v 51. plačni razred, kar je prenizko glede na primerjavo nominalnega zneska osnovne plače za znesek iz priloge 1, je bila napačno uporabljena določba 4. odstavka 49. c člena ZSPJS.

June 24, 2010

Sodba nº I U 184/2010 of Upravni oddelek, June 24, 2010

Po določilih 1. in 5. odstavka 88. člena KZ-1 sta določena dva zakonska pogoja za izrek pogojnega odpusta, in sicer je kot prvi pogoj predvsem določena minimalna doba prestane kazni zapora, na drugem mestu pa je zakonodajalec določil kot pogoj utemeljeno pričakovanje, da obsojenec ne stori novega kaznivega dejanja. Tožena stranka je odločila, da tožnik ne izpolnjuje pogojev za izrek pogojnega odpusta, ker ni še prestal polovice kazni.

Sodba nº I U 737/2010 of Upravni oddelek, June 24, 2010

Tožena stranka je v skladu s podatki v listinah predloženega upravnega spisa ugotovila, da ima tožnik oziroma njegova družina premoženje, ki nedvomno presega znesek 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka, ki je v času odločanja tožene stranke znašal 13.608,00 EUR. Tožnik je namreč že v svoji v prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči navedel (in tega niti v tožbi ne izpodbija), da je njegova žena lastnica zazidljive nepremičnine, katere vrednost presega znesek 60 osnovnih zneskov minima...

Sodba nº in sklep I U 1528/2009 of Upravni oddelek, June 24, 2010

O premestitvi določa direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij po prostem preudarku, pri čemer pa mora biti podan vsaj eden od premestitvenih razlogov, določenih v zakonu. Pri uporabi prostega preudarka je upravni organ vezan na obseg in namen pooblastila, določenega v zakonu (1. odstavek 79. člen ZIKS-1).

June 23, 2010

Sklep nº I U 796/2010 of Upravni oddelek, June 23, 2010

Izpodbijani akt (sklep o zavrženju zahteve za izločitev uradne osebe) ne pomeni končne odločitve o inšpekcijskem ukrepu, ki poteka v zvezi z pravno-zavarovanimi interesi tožnika, ampak pomeni le procesno odločitev v postopku odločanja. Izpodbijani akt zato ni akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu.

Sodba nº I U 661/2010 of Upravni oddelek, June 23, 2010

Tožena stranka je ugotovila, da je bila tožniku dodeljena nujna brezplačna pravna pomoč, da je bilo z odločbo z dne 10. 3. 2010 ugotovljeno, da je bila nujna brezplačna pravna pomoč tožniku neupravičeno odobrena in da je bilo tožnikovi odvetnici iz sredstev, ki so namenjena za brezplačno pravno pomoč, plačano skupno 222,00 EUR. Tožnik je bil pozvan, da poda predlog pisnega dogovora o načinu vračila zneska oziroma predlog za obročno povračilo dolžnega zneska, kar je tudi storil. Tožena stranka...

Sklep nº I U 328/2010 of Upravni oddelek, June 23, 2010

Vsakdo, ki v upravnem sporu zahteva varstvo svojih pravnih koristi, mora ves čas izkazovati pravni interes oziroma pravovarstveno potrebo. V obravnavni zadevi je bil pravni interes tožeče stranke, da se prepove delovanje tožene stranke (društva), saj je tak tudi tožbeni zahtevek. Ker pa je bila tožena stranka po lastni odločitvi že izbrisana iz registra društev, to pomeni, da tožeča stranka ne izkazuje več pravnega interesa za vodenje tega postopka.

Sklep nº I U 2091/2009 of Upravni oddelek, June 23, 2010

Pristojni organ za izdajo odločbe o dodelitvi koncesije, ki jo uveljavlja tožnik, ni Ministrstvo za okolje in prostor RS, zoper katero je tožnik vložil tožbo, ampak je to Vlada RS, ker to izhaja iz določila 4. odstavka 188. člena ZVO-1, ministrstvu stranka le predloži vlogo o zainteresiranosti po 3. odstavku 188. člena ZVO-1. Tožnik, ki je obenem tudi navedel napačno toženo stranko, je tudi zahtevo za izdajo odločbe, na katero se sklicuje v tožbi v zvezi z izkazovanjem procesnih predpostavk z...

Sklep nº I U 187/2010 of Upravni oddelek, June 23, 2010

Pritožbeni rok 15 dni je zakonski rok, ker njegovo dolžino določa zakon. Ti roki se ne dajo podaljšati.

Sodba nº I U 688/2010 of Upravni oddelek, June 23, 2010

Tožnik v tožbi ne izpodbija dejanskega stanja, ki ga je ugotovila tožena stranka, ampak navaja le, da se z odločitvijo ne strinja in da zoper njo protestira. Takšnega neobrazloženega ugovora pa sodišče ne more upoštevati.

June 22, 2010

Sklep nº I U 776/2010 of Upravni oddelek, June 22, 2010

Neizbranemu kandidatu je učinkovito sodno varstvo iz 49. člena Ustave, ki je v postopkih imenovanja direktorja javnega zavarovana prav z določbo 36. člena ZZ, v upravnem sporu zagotovljeno s priznanjem aktivne legitimacije tudi za vložitev tožbe zoper odločbo o imenovanju, ki enako kot obvestilo o izidu razpisa, temelji na odločitvi o izbiri kandidata. Sodišče je pri odločanju o tožbi z vidika uporabe določbe ZUS-1 omejeno le v pogledu možnosti odločanja v sporu polne jurisdikcije. Tako ni sl...

Sklep nº U 1292/2008 of Upravni oddelek, June 22, 2010

Poprava pravnega pouka drugostopenjske odločbe se nanaša le na popravo navedbe akta, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu, medtem, ko je bil rok za vložitev tožbe pravilno naveden že v prvotnem pravnem pouku (in je tudi v popravljenem pravnem pouku ostal enak). Prvotni pravni pouk je bil v tem delu pravilen, zato bi se morala tožnica ravnati po njem. Ker je bila tožba vložena po preteku tridesetdnevnega roka, je sodišče tožbo kot prepozno zavrglo.

June 18, 2010

Sodba nº U 484/2008 of Upravni oddelek, June 18, 2010

Dejstvo, da je bila ena od krav po zatrjevanju tožnika v času inšpekcijskega pregleda že v postopku prodaje, na odločitev v zadevi ne more imeti vpliva, saj se je tožnik s podpisom na vlogi (obrazec K) zavezal, da bodo z izgradnjo gnojišča in jame za gnojevko na kmetijskem gospodarstvu, glede na vsakokratni stalež živali, ves čas na voljo zadostne skladiščne kapacitete za živinska gnojila.

Sodba nº U 91/2008 of Upravni oddelek, June 18, 2010

Po presoji sodišča je potrebno v primeru, ko sodi v okvir istega kmetijskega gospodarstva dvoje ali več hlevov, obstoj zadostnih skladiščnih kapacitet za živinska gnojila presojati na ravni celotnega kmetijskega gospodarstva, kolikor razdalja med hlevi ni velika oz. kolikor se hlevi nahajajo v bližini drug drugega. Zato bi morala upravna organa pri odločanju v obravnavani zadevi obstoj zadostnih skladiščnih kapacitet presojati z vidika tožnikovega kmetijskega gospodarstva kot celote, kar pome...

Sodba nº II U 201/2010 of Upravni oddelek, June 18, 2010

Tožnik je vlogo za brezplačno pravno pomoč vložil po preteku roka, določenega za plačilo predujma za sodnega izvedenca, zato se šteje, da je od dokaznega predloga odstopil, kar pomeni, da je prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči očitno nerazumna in v nasprotju z dejanskim stanjem stvari.

June 17, 2010

Sklep nº I U 738/2010 of Javne finance oddelek, June 17, 2010

Ker je bila v obravnavanem primeru tožba zaradi molka vložena prezgodaj, to je, še preden je tožeča stranka pri organu druge stopnje vložila zahtevo za odločitev v nadaljnjih sedmih dneh, jo je moralo sodišče s sklepom zavreči.

Sklep nº I U 144/2010 of Upravni oddelek, June 17, 2010

Ker v obravnavani zadevi sodišče o stvari doslej še ni pravnomočno odločilo, saj je bila zoper sodbo opr. št. I U 144/2010-14 z dne 19. 5. 2010 vložena pritožba tožene stranke, je po umiku tožbe sodišče na podlagi določbe 2. odstavka 34. člena ZUS-1 postopek s tem sklepom ustavilo.

June 16, 2010

Sodba nº I U 12/2010 of Upravni oddelek, June 16, 2010

ZUP določa, da sme organ vlogo zavreči šele, če ne more ugotoviti, kateri organ je zanjo pristojen, kar pomeni, da mora preden zavrže vlogo storiti vse, da ugotovi, kateri organ je zanjo pristojen. V predmetni zadevi pa iz obrazložitve izpodbijanega sklepa ne izhaja, da je Komisija pred njegovo izdajo poskušala ugotoviti, ali je pristojen za odločanje o tožničini pritožbi kakšen drug organ in kateri.

Sodba nº I U 568/2010 of Upravni oddelek, June 16, 2010

Iz upravnega spisa izhaja, da je tožena stranka z dopisom pozvala tožnika, da svojo vlogo za izločitev ministra za pravosodje dopolni v roku 15 dni. V vlogi ga je pozvala, da navede konkretno zadevo, v kateri zahteva izločitev ministra za pravosodje in tudi opredeli in konkretno navede okoliščine, ki bi izločitev ministra utemeljevale in bi vzbujale dvom v njegovo nepristranost pri odločanju v zadevi. Ker tožnik z odgovorom ni odpravil pomanjkljivosti, je njegovo vlogo zavrgla. Po presoji sod...

Sodba nº I U 534/2010 of Upravni oddelek, June 16, 2010

Na podlagi 2. odstavka 27.a člena ZSV se pri ugotavljanju lastnega dohodka vsi prejemki in dohodki upoštevajo v višini, s katero upravičenec razpolaga po plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost. Na podlagi 5. odstavka 27. člena ZSV se od lastnega dohodka odštejejo izplačane preživnine, medtem ko rubeži niso določeni kot zakonska izjema za priznanje brezplačne pravne pomoči, zato se ne morejo upoštevati.

Sodba nº I U 128/2010 of Upravni oddelek, June 16, 2010

Tožena stranka je kljub pisni napaki pri vrednosti celotne nepremičnine pravilno izračunala vrednost tožničinega solastniškega deleža do ene četrtine nepremičnine v višini 32.081 EUR. Po navedenem je pravilno ugotovila, da tožnica ne izpolnjuje finančnega pogoja in se je pri tem oprla na 1. odstavek 12. člena in na 23. člen ZSV. Ugotovila je namreč, da ima tožnica oziroma njena družina prihranke oziroma premoženje, ki dosega ali presega višino 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka.

Sodba nº I U 1881/2009 of Upravni oddelek, June 16, 2010

Iz ZBPP ne izhaja, da je predsednik okrožnega sodišča, ki je pristojen za odločanje o brezplačni pravni pomoči in je izdal sklep z dne 18. 9. 2009 (oziroma z dne 21. 9. 2009) in sklep z dne 4. 11. 2009, tudi nadzorni organ v smislu 1. odstavka 276. člena ZUP. V primeru, ko pride do spornih okoliščin med odvetnikom, ki je prijavil stroške in nagrado za izvajanje brezplačne pravne pomoči, in ugotovljenimi dejstvi s strani pristojnega organa, mora pristojni organ za brezplačno pravno pomoč upora...

June 15, 2010

Sodba nº I U 39/2010 of Javne finance oddelek, June 15, 2010

V obravnavanem primeru ni sporno, da je bila tožeča stranka (d.o.o.) v letu 2003 na podlagi zavarovalnih polic upravičena do zavarovalnine, katere izplačilo pa je, na temelju posebne izjave, odstopila fizični osebi. Tudi po mnenju sodišča omenjena zavarovalnina, v smislu določb takrat veljavnega ZDDPO in SRS, pomeni izredni prihodek tožeče stranke.

Sodba nº U 1524/2008 of Upravni oddelek, June 15, 2010

Po določbi 4. odstavka 49. c člen ZSPJS se nominalni znesek osnovne plače funkcionarja, izračunan v skladu z 49. a in 49. b členom tega zakona, prevede v plačni razred po tem zakonu z uvrstitvijo v po vrednosti najbližji plačni razred iz priloge 1 tega zakona, vendar ne nižje kot v plačni razred, ki je za toliko razredov višji od plačnega razreda funkcije, kot jih je funkcionar dosegel do dneva prevedbe. Tožena stranka se nepravilno sklicuje na 9. člen ZSPJS, saj so določbe 9. člena ZSPJS nam...

Sodba nº I U 19/2009 of Javne finance oddelek, June 15, 2010

Tožnik ne ugovarja ugotovitvam, ki so podlaga povečanju prihodkov iz naslova neevidentiranih prihodkov od prodaje trgovskega blaga. Na podlagi nespornih dejanskih ugotovitev pa je sklep davčnega organa, da gre za (prikrito) izplačilo dobička, od katerega je izplačevalec pod določbi 32. člena ZDDPO dolžan obračunati in plačati posebno akontacijo dohodnine (davek do dohodkov iz premoženja), tudi po presoji sodišča utemeljen. Stališče tožnika, da v navedeni določbi zakona ni podlage za obdavčite...

Sodba nº I U 156/2010 of Javne finance oddelek, June 15, 2010

Na podlagi določb 3. in 4. odstavka 3. člena ZDavP-2 določbe zakona, ki se nanašajo na davek, veljajo tudi za prispevke za socialno varnost in tudi za pripadajoče zamudne obresti.

Sodba nº I U 2233/2009 of Javne finance oddelek, June 15, 2010

Da ne bi prišlo do dvojnega obdavčenje, ima zavezanec pravico uveljavljati odbitek za ustrezni znesek davka od dohodka, ki je bil plačan v Švici. V danem primeru pa tožnik ni niti uveljavljal, niti dokazal, da bi iz naslova prejetih obresti v Švici, v omenjeni državi plačal kakršnikoli davek.

Sodba nº I U 348/2010 of Javne finance oddelek, June 15, 2010

Da ne bi prišlo do dvojnega obdavčenja, ima zavezanec pravico uveljavljati odbitek za ustrezni znesek davka od dohodka, ki je bil plačan v Švici. V danem primeru pa tožnik ni niti uveljavljal, niti dokazal, da bi iz naslova v Švici prejetih obresti o omenjeni državi plačal kakršnikoli davek.

June 11, 2010

Sodba nº I U 1115/2009 of Javne finance oddelek, June 11, 2010

Funkcijo člana uprave lahko izvaja na podlagi določb ZGD (246., 248. člen) le fizična oseba, ki je sposobna pravno veljavno tvoriti voljo. ZGD tudi natančno navaja, kaj se šteje med prejemke članov uprave. Te prejemke lahko prejme le fizična oseba, ne pa pravna oseba. Glede na dejansko in pravno naravo prejemkov tožnika kot člana uprave družbe, predstavljajo ti prejemki osebne prejemke, ki so neločljivo povezani z davčno obveznostjo plačnika za davek od osebnih prejemkov in prispevkov za soci...

Sodba nº I U 634/2010 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, June 11, 2010

Tudi obvezna razlaga predpisa je lahko predmet referendumskega odločanja, saj je obvezna razlaga predpisa za naslovnike pravne norme obvezna, torej zavezujoča. Obvezna razlaga občinskega odloka je prav tako obvezna za naslovnike pravne norme, kot tudi obvezna razlaga zakona, ki jo sprejme državni zbor. Iz navedenega razloga je predmet referenduma lahko tudi obvezna razlaga odloka.

June 10, 2010

Sodba nº I U 713/2010 of Upravni oddelek, June 10, 2010

Tožena stranka pri svoji odločitvi ni izhajala iz jezikovne razlage določbe 48. člena ZBPP, po kateri je upravičenec do BPP dolžan povrniti stroške, izplačane iz naslova BPP, če sta kumulativno izpolnjena dva pogoja in sicer: če je upravičenec do BPP delno ali v celoti uspel v postopku in če je na podlagi pravnomočne odločbe sodišča ali na podlagi izvensodne ali sodne poravnave pridobil premoženje oziroma dohodek. Tožena stranka je v postopku ugotovila le, da je tožnica v pravdnem postopku us...

Sodba nº I U 687/2010 of Upravni oddelek, June 10, 2010

Po 1. odstavku 24. člena ZBPP se pri presoji dodelitve BPP kot pogoji upoštevajo okoliščine in dejstva o zadevi, predvsem pa, da zadeva ni očitno nerazumna oziroma nima verjetnega izgleda za uspeh. Tožena stranka je to oceno opravila in ugotovila, da zadeva nima verjetnega izgleda za uspeh.

June 09, 2010

Sodba nº U 1449/2008 of Upravni oddelek, June 09, 2010

Ker 4. odstavek 49. c ZSPJS člena določa, da se nominalni znesek osnovne plače prevede z uvrstitvijo v po vrednosti najbližji plačni razred iz priloge 1 zakona, bi morala biti tožnica uvrščena v tisti plačni razred iz priloge 1, ki je po vrednosti najbližji nominalnemu znesku osnovne plače.

Sodba nº U 83/2008 of Upravni oddelek, June 09, 2010

Vloga, v kateri je tožnik postavil zahtevek za plačilo za varnost in zdravje pri delu, ni pa ji priložil vseh zahtevanih dokazil, predstavlja nepopolno vlogo v smislu 66. člena ZUP, ki jo je ob smiselni uporabi pravil ZUP po pozivu organa (tudi po poteku roka za vložitev vloge) mogoče dopolniti.

Sodba nº U 1535/2008 of Upravni oddelek, June 09, 2010

Ker je bila tožnica uvrščena v 51. plačni razred, kar je prenizko glede na primerjavo nominalnega zneska osnovne plače z zneski iz priloge 1, je bila napačno uporabljena določba 4. odstavka 49. c člena ZSPJS.

Sodba nº I U 665/2010 of Upravni oddelek, June 09, 2010

Tožena stranka je tožnika pozvala na dopolnitev prošnje, ker je po uradni dolžnosti preverila podatke in ugotovila tožnikovo solastništvo določenih nepremičnin. Hkrati pa ga je tudi pozvala, da pojasni komu je preživnino izplačal in da predloži o tem dokazilo in ga opozorila, da bo o tožnikovi prošnji odločila na podlagi dokumentacije v spisu, v kolikor vloge ne bo dopolnil. Tožnik je svojo vlogo dopolnil, vendar v dopolnitvi ničesar ne navaja o preživninski obveznosti, zato se je tožena stra...

Sodba nº U 1353/2008 of Upravni oddelek, June 09, 2010

Tožnik v tožbi argumentirano, z navedbo kakršnihkoli konkretnih (pravnih ali dejanskih) razlogov, ne izpodbija konkretnega prvostopnega upravnega akta, zoper katerega je sicer uperil predmetno tožbo, pač pa nasprotuje zakonski ureditvi, kot je veljala v času odločanja tožene stranke in prvostopenjskega organa pred njo, oziroma citiranemu določilu ZSPJS. Ob upoštevanju ustavnega načela delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno mora zato sodišče v izvrševanju sodne funkcije oblasti, za...

Sodba nº U 399/2008 of Upravni oddelek, June 09, 2010

V 8. alineji prvega odstavka 13. člena ZUDVGA je določeno, da se za dokaz, da ima investitor pravico graditi na določenem zemljišču, šteje tudi izjava DARS, da je bil izveden postopek sporazumevanja z lastnikom v skladu s tem zakonom, in potrdilo pristojnega upravnega organa, da je uveden postopek razlastitve.

Sodba nº in sklep U 139/2008 of Javne finance oddelek, June 09, 2010

V skladu s Konvencijo med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje je plačo, ki jo rezident Republike Slovenije prejme od avstrijskega delodajalca, mogoče obdavčiti v Sloveniji, pod določenimi pogoji pa jo lahko obdavči tudi Republika Avstrija.

Sodba nº U 143/2008 of Javne finance oddelek, June 09, 2010

Po določbi 29. člena ZST, ki je veljal v času nastanka taksne obveznosti, v primeru, če taksni zavezanec sodne takse ne plača niti po opominu sodišča, obvesti sodišče pristojni davčni organ, naj neplačano takso izterja. Na podlagi sporočila sodišča izda davčni organ odločbo, s katero naloži taksnemu zavezancu, da v 15. dneh plača sodno takso in 50 % pribitka nanjo, sicer jo prisilno izterja.

Sodba nº U 540/2008 of Upravni oddelek, June 09, 2010

Gradnja, ki se je izvajala v nasprotju z izdanim gradbenim dovoljenjem, je lahko le predmet inšpekcijskih postopkov, ne more pa to biti zahtevek za izdajo dopolnilne odločbe v obnovljenem postopku.

Sodba nº II U 221/2009 of Upravni oddelek, June 09, 2010

Iz podatkov upravnega spisa ni razvidno, da bi tožnika pred izdajo izpodbijane odločbe kakorkoli oporekala vrednotenju nepremičnin v elaboratu vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju, ki je bil razgrnjen v skladu z zahtevami zakona. V postopku pred izdajo izpodbijane odločbe sta sicer podala pripombe, a le v zvezi s predvideno novo razdelitvijo zemljišč, vrednotenju pa, kot že obrazloženo, nista nasprotovala. Glede na navedeno je tudi po presoji sodišča pravilen zaključek pritožbenega o...

Sodba nº I U 689/2010 of Upravni oddelek, June 09, 2010

Prosilec mora za dodelitev brezplačne pravne pomoči izpolnjevati tako finančni kot objektivni pogoj, zato mu slabo finančno stanje, ki je v postopku sicer izkazano, samo po sebi še ne daje pravice do dodelitve brezplačne pravne pomoči.

Sodba nº U 464/2008 of Javne finance oddelek, June 09, 2010

Po določbi 146. člena ZDavP-2 je v primerih, kadar se na podlagi zakonskega pooblastila opravlja izvršba drugih denarnih nedavčnih obveznosti, izvršilni naslov odločba, sklep ali plačilni nalog s potrdilom o izvršljivosti, ki ga je izdal organ, pristojen za odmero te obveznosti (predlagatelj izvršbe). Niti ZDavP-2 niti druge zakonske določbe davčnemu organu ne dajejo pristojnosti, da bi preverjal pravilnost klavzule o izvršljivosti.

Sklep nº I U 1401/2009 of Upravni oddelek, June 09, 2010

V konkretnem primeru ni izpolnjen pogoj iz 157. člena Ustave, ki upoštevaje načelo subsidiarnosti upravnega spora določa pristojnost upravnega sodišča za odločanje o zakonitosti dokončnih posamičnih aktov, kot tudi posamičnih dejanj in aktov, s katerimi se posega v človekove pravice in temeljne svoboščine, vendar le subsidiarno, in sicer v primeru, če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo. V konkretni zadevi ni podan pogoj odsotnosti drugega sodnega varstva, saj je tožnici, kljub napačnemu prav...

Sodba nº I U 1406/2009 of Upravni oddelek, June 09, 2010

Tožnica uveljavlja pravico do pravnega varstva v zvezi s pravico iz delovnega razmerja, zato je ta spor, glede na njegovo naravo, treba uvrstiti med individualne delovne spore.

Sodba nº I U 600/2010 of Upravni oddelek, June 09, 2010

Ker je Ustavno sodišče RS tožnikovo pritožbo zavrglo, ker niso bila izčrpana vsa notranja pravna sredstva, tudi po presoji sodiščna ni izpolnjen pogoj za vložitev pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice.

June 08, 2010

Sodba nº I U 1417/2009 of Javne finance oddelek, June 08, 2010

Odločitev, da se davčni zavezanki osebna olajšava po 1. odstavku 106. člena ZDoh-1 ne prizna, je ob nesporni ugotovitvi, da ji pravica do tuje nege in pomoči z odločbo ni bila priznana, skladna z določbami ZDoh-1. Odločba o priznanju pravice do tuje nege in pomoči je namreč po določbi zakonski pogoj za zmanjšanje letne davčne osnove.

Sodba nº I U 480/2009 of Javne finance oddelek, June 08, 2010

Predmet tega spora sta zahtevek tožnika za razveljavitev obračuna DDV za meseca oktober in december 2001 teh zahtevek za vračilo plačanega DDV od opravljenih storitev. Davčna organa sta razloge za zavrnitev zahtevkov opredelila zgolj na podlagi določil ZDDV, ne pa tudi na podlagi 95. člena ZDavP, čeprav je tožnik že v svojem zahtevku omenjeno pravno podlago navajal. Zato izpodbijana odločba ne vsebuje ustrezne obrazložitve in se ne da preizkusiti. Nezakonitost prvostopenjske odločbe pritožben...

Sodba nº I U 225/2010 of Javne finance oddelek, June 08, 2010

Določba 3. odstavka 11. člena ZDDPO-1 pri izkazovanju odhodkov izrecno predpisuje uporabo SRS. Verodostojne knjigovodske listine so po določbah SRS (21.5., 21.9.) predpisano sredstvo dokazovanja nastanka, vsebine in obsega poslovnega dogodka. Čeprav ZDavP-2 vrste dokaznih sredstev ne omejuje, jih v določenem obsegu vendarle omejuje sama narava davčnega postopka oziroma določbe materialnih predpisov, ki posamezne poslovne dogodke priznavajo le, če temeljijo na pravilnih in verodostojnih knjigo...

Sodba nº I U 97/2010 of Javne finance oddelek, June 08, 2010

Med strankama je sporno, ali ima lahko tožnik položaj stranskega udeleženca v pritožbenem davčnem postopku zoper družbo. Na podlagi določbe 43. člena ZUP ima pravico udeleževati se postopka oseba, ki izkaže pravni interes. Tožnik v svojih vlogah kot pravni interes navaja, da bo odločitev davčnega organa imela pomemben vpliv na kazenski postopek, ki se vodi proti njemu kot izključenemu družbeniku ter na postopek v zvezi z oškodovanjem družbe. S tem pa tudi po presoji sodišča zatrjuje le posred...

June 03, 2010

Sodba nº I U 1609/2009 of Javne finance oddelek, June 03, 2010

Pravna podlaga za izpodbijano odločitev ni ZDoh-1, temveč izključno določbe Zdoh-2. Po teh pa se, drugače kot po ZDoh-1 oziroma po stališču, ki ga je zavzelo to sodišče v zvezi s prehodno določbo 158. člena Zdoh-2 za uveljavljanje posebne olajšave iz 3. točke 3. odstavka 114. člena Zdoh-2, to je za olajšavo za tistega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo kot otrok, ki je skladno s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb za delo nezmožen, zahteva predložitev ust...

June 02, 2010

Sodba nº II U 483/2009 of Upravni oddelek, June 02, 2010

Glede na pomen nalog pristojnih organov, ki jih ti imajo po določbah ZNDM-2 in ustreznih predpisov Evropske skupnosti, sodišče ne deli mnenja tožnikov o neustavnosti določb ZDVGMOP, ki kot sorazmeren ukrep za zagotavljanje javnega interesa določa razlastitev, ne pa tudi drugih oblik omejitve lastninske pravice.

Sodba nº U 119/2008 of Upravni oddelek, June 02, 2010

Zbornični prispevek se odmeri vsakemu (so)lastniku kmetijskega zemljišča samostojno od njegovega katastrskega dohodka. Članstva v Odvetniški zbornici pri odmeri prispevka ni mogoče upoštevati.

Sodba nº I U 1231/2009 of Upravni oddelek, June 02, 2010

Višina objekta je eden od pogojev za določitev vrste objekta. Omenjeni podatek je pomemben iz razloga, ker Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost v 3. členu določa, da je manj zahteven objekt vsak objekt, ki ni uvrščen niti med zahtevne nit med nezahtevne ali enostavne objekte. Pri tem 4. člen Uredbe le glede nezahtevnih in enostavnih objektov določa, da ne smejo imeti samostojnih priključkov.

Sodba nº U 99/2008 of Upravni oddelek, June 02, 2010

Kriteriji za izračun višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so določeni v Uredbi o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila ter so bili tudi po presoji sodišča pravilno uporabljeni.

Sodba nº U 385/2008 of Upravni oddelek, June 02, 2010

Iz citiranih določb ZVOP-1 izhaja, da mora tisti, ki želi od upravljavca osebnih podatkov oziroma v tem primeru od upravljavca centralnega registra prebivalstva oziroma evidence stalno in začasno prijavljenih prebivalcev, pridobiti osebne podatke druge osebe, izkazati konkreten pravni interes, torej na zakonu utemeljeno osebno korist. Osebna korist, ki jo pričakuje od tega, da bo pridobil podatek iz javne evidence, mora torej biti oprta na zakon (zakon mu to korist omogoča oziroma dodeljuje),...

Sodba nº I U 521/2010 of Upravni oddelek, June 02, 2010

Iz besedila odločbe z dne 29. 11. 2006 izhaja, da je bila prosilcu brezplačna pravna pomoč odobrena za celoten kazenski postopek, ne pa samo za fazo preiskave, ki je bila takrat v teku. Tudi iz obrazložitve odločbe z dne 29. 11. 2006 ne izhaja, da bi bila brezplačna pravna pomoč odobrena le za preiskavo oziroma, da odobrena brezplačna pravna pomoč ne zajema celotnega kazenskega postopka.

Sodba nº in sklep U 389/2008 of Upravni oddelek, June 02, 2010

Upoštevaje določbe Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, ZGos in drugih predpisov, prvostopni organ ni stvarno pristojen za ugotovitev, ali gostinski lokal potrebuje uporabno dovoljenje ali pa ne. V okviru postopka potrditve prijavljenega obratovalnega časa mora občinski upravni organ preveriti pogoje iz 13. člena navedenega Pravilnika. Zato je treba šteti, da je upravni organ v tem primeru najprej sam re...

Sodba nº I U 45/2010 of Upravni oddelek, June 02, 2010

Po določbi 26.e člena ZNSVS pripada subvencija za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti tisti mladi družini, ki ima sklenjeno prodajno pogodbo ali pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje po 1. marcu 2006, če izpolnjuje pogoje iz ZNSVS. Ker gre za dodeljevanje subvencij iz javnih sredstev, je treba navedeno določbo restriktivno tolmačiti. V danem primeru tožnica v postopku ni predložila prodajne pogodbe, marveč izročilno pogodb...

Sodba nº II U 193/2010 of Upravni oddelek, June 02, 2010

V okviru ugotavljanja izpolnjevanja vsebinskega (objektivnega) pogoja se je tožena stranka morala ukvarjati tudi z ugotavljanjem dejstev in okoliščin zadeve, v zvezi s katero je tožnik vložil prošnjo za brezplačno pravno pomoč. Pri tem je presojala zgolj, ali je izkazana verjetnost uspeha v tem postopku, in se ni spuščala v meritorno sodno odločanje.

Sodba nº I U 2214/2009 of Javne finance oddelek, June 02, 2010

Po določbi 4. odstavka 106. člena ZDoh-1 se rezidentu, ki prejema nadomestilo iz obveznega invalidskega zavarovanja kot delovni invalid po predpisih, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Sloveniji, prizna zmanjšanje dohodnine v višini 14,5 % odmerjenega nadomestila. Sodišče se strinja s stališčem, da se navedena določba, ob njeni pravilni razlagi, nanaša le na prejemnike nadomestila po rednih določbah ZPIZ-1 in ne prejemnike, ki jim je bilo nadomestilo priznano na podlag...

Sodba nº I U 651/2010 of Upravni oddelek, June 02, 2010

Dejstvo o tem, koliko odpade povprečno dohodka na družinskega člana, bi moralo biti razčiščeno v upravnem postopku oziroma bi morala tožena stranka o tem dejstvu izpeljati celovito dokazno oceno ob upoštevanju tožnikovih pojasnil in argumentov. V pozivu na podajo izjave z dne 23. 4. 2010 tožena stranka od tožnika ni zahtevala točnega podatka glede stroškov preživljanja otroka, ampak ga le vprašala, kje biva sin, kdo ga preživlja oziroma kako je poskrbljeno za njegovo oskrbo, varstvo, vzgojo i...

Sodba nº I U 671/2010 of Upravni oddelek, June 02, 2010

Na podlagi 2. odstavka 27. a člena ZSV se pri ugotavljanju lastnega dohodka vsi prejemki in dohodki upoštevajo v višini, s katero upravičenec razpolaga po plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost. Na podlagi 5. odstavka 27. člena ZSV se od lastnega dohodka odštejejo izplačane preživnine, medtem ko rubeži niso določeni kot zakonska izjema za priznanje brezplačne pravne pomoči. Zato se rubeži ne morejo upoštevati.

Sodba nº U 364/2008 of Upravni oddelek, June 02, 2010

Za priznanje statusa vojnega veterana po določbi (d) točke 7. alineje drugega odstavka 2. člena ZVV je pravno varstvo zagotovljeno le osebam, ki so bile vključene v varovanje barikad in drugih ovir (po nalogu policije) in ki so opravljale te naloge na območju, kjer se je oboroženi spopad dejansko odvijal.

Sodba nº I U 1960/2009 of Javne finance oddelek, June 02, 2010

Po določbi 4. odstavka 106. člena ZDoh-1 se rezidentu, ki prejema nadomestilo iz obveznega invalidskega zavarovanja kot delovni invalid po predpisih, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Sloveniji, prizna zmanjšanje dohodnine v višini 14,5 % odmerjenega nadomestila. Sodišče se strinja s stališčem, da se navedena določba, ob njeni pravilni razlagi, nanaša le na prejemnike nadomestila po rednih določbah ZPIZ-1 in ne prejemnike, ki jim je bilo nadomestilo priznano na podlag...

Sodba nº U 527/2008 of Upravni oddelek, June 02, 2010

Sodišče v upravnem sporu praviloma odloča na podlagi dejanskih okoliščin, ki so bile ugotovljene v upravnem postopku na prvi in drugi stopnji in izhajajo iz upravnih spisov. Zato je toženka dolžna po določbi 38. člena ZUS-1 sodišču poslati vse upravne spise, ki se nanašajo na zadevo. Ker spisov, ki se nanašajo na sporno zadevo, ni poslala, sodišče izpodbijane odločbe o vračilu sredstev v smeri tožbenih navedb (tožnik odločbo izpodbija zaradi nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja) ni mogl...

Sodba nº I U 316/2010 of Upravni oddelek, June 02, 2010

Pri svoji odločitvi je tožena stranka upoštevala podatke, ki jih je tožnik priložil vrnjeni napotnici, ter zato pravilno zaključila, da je bila napotnica vrnjena preuranjeno, ker ni bilo znano, ali je bil predlog za izvensodno poravnavo sprejet oziroma ali je prišlo posledično do sklenitve izvensodne poravnave ali ne.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners