Upravno Sodišče RS: Opinions issued on July 2010

July 27, 2010

Sodba nº in sklep I U 990/2010 of Upravni oddelek, July 27, 2010

Nujna brezplačna pravna pomoč se dodeli le v primeru, v kolikor organ za brezplačno pravno pomoč ne bi mogel pravočasno odločiti o prosilčevi prošnji in bi ta zaradi tega zamudil rok oziroma pravico opraviti dejanje. Tožnik z razlogi in navedbami, navedenimi v predlogu za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom, ni uspel izkazati materialno pravne podlage za začetek stečajnega postopka, določene v 14. členu ZFPPIPP, razlogi, ki jih navaja, pa niso pravno priznani razlogi za začetek stečajne...

July 21, 2010

Sodba nº I U 886/2010 of Upravni oddelek, July 21, 2010

Iz predloženih sklepov ustavnega sodišča izhaja, da je ustavno sodišče vse ustavne pritožbe tožnika zavrglo, ker pravna sredstva niso bila izčrpana. Glede na to, da niso bila izčrpana vsa notranja pravna sredstva, je upoštevaje 1. odstavek 35. člena EKČP in 5. odstavek 24. člena ZBPP prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči neutemeljena, zato vložitev pritožbe zoper navedene sklepe ustavnega sodišča na Evropsko sodišče za človekove pravice ne bi imelo verjetnega izgleda za uspeh, ker nis...

Sodba nº I U 895/2010 of Upravni oddelek, July 21, 2010

Organ za brezplačno pravno pomoč lahko na podlagi 24. člena ZBPP zavrne prošnjo le v primeru, če je očitno, da zadeva nima verjetnega izgleda za uspeh in je zato ni razumno sprožati. Da zadeva nima očitnega izgleda za uspeh, pomeni, da ni nobenega dvoma, da v postopku ne more uspeti. To je lahko predvsem v primerih zamude roka, zastaranja terjatve in podobno, ne pa, kadar je za ugotavljanje dejstev potrebno izvesti dokazni postopek v rednem postopku. Poleg tega je tožena stranka le pavšalno z...

Sodba nº I U 894/2010 of Upravni oddelek, July 21, 2010

V kolikor prosilec prejema pokojnino, ki presega dvakratnik zneska minimalnega dohodka, vendar zaradi sodnih prepovedi dejansko prejema manj, tega ni mogoče upoštevati, saj se sodne prepovedi pri ugotavljanju lastnega dohodka glede na določbe ZBPP in ZSV ne morejo upoštevati.

July 14, 2010

Sodba nº I U 762/2010 of Upravni oddelek, July 14, 2010

V postopku ugotavljanja državljanstva lahko posameznik dokazuje svojo lojalnost, pri čemer je dokazno breme na strani tistega, ki dokazuje obstoj lojalnosti. Domneva nelojalnosti staršev se ne more raztezati na otroke, ki so bili v času vojne še mladoletni. To pomeni, da morajo imeti mladoletni otroci možnost, da izpodbijajo domnevo glede svoje nelojalnosti. V ugotovitvenem postopku mora organ upoštevati, da je tudi starost otroka okoliščina, ki lahko sama po sebi izpodbija domnevo nelojalnos...

Sodba nº I U 831/2010 of Upravni oddelek, July 14, 2010

Za dodelitev brezplačne pravne pomoči mora prosilec izpolnjevati tako finančni kakor tudi pogoj verjetnosti izgleda za uspeh. Če eden izmed pogojev ni izpolnjen, se brezplačna pravna pomoč ne odobri.

Sodba nº I U 893/2010 of Upravni oddelek, July 14, 2010

Tožena stranka je ugotovila, da tožnikov mesečni dohodek znaša 818,92 EUR, to pa pomeni, da presega dvakratnik osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki znaša 453,60 EUR. Neutemeljen je tožbeni ugovor, da se na tožnikovo pokojnino izvajajo rubeži, saj se rubeži ne morejo upoštevati, ker niso določeni kot zakonska izjema za priznanje brezplačne pravne pomoči.

Sodba nº I U 1707/2009 of Upravni oddelek, July 14, 2010

Tožnik ugovarja, da premoženjsko stanje drugega zavezanca za plačilo storitev za institucionalno varstvo, tj. njegovega brata, v dosedanjem postopku ni bilo pravilno ugotovljeno, saj slednji opravlja samostojno dejavnost mednarodnega prevoza, za katero so potrebna večja finančna sredstva, in bi tako moral biti njegov prispevek večji. Kot je pravilno pojasnil že upravni organ, gre za pavšalen ugovor, za katerega tožnik ni predložil nobenega dokaza, in tako na pravilnost ugotovljenega dejanskeg...

Sodba nº I U 882/2010 of Upravni oddelek, July 14, 2010

Za dodelitev BPP ne zadostuje izpolnjevanje finančnih kriterijev, temveč mora biti izpolnjen tudi tako imenovani vsebinski kriterij, ki ga v obravnavanem primeru predstavlja ocena, ali ima zadeva verjeten izgled za uspeh.

Sodba nº I U 810/2010 of Upravni oddelek, July 14, 2010

Pri ugotavljanju lastnega dohodka glede na določbe ZBPP in določbe ZSV je kot upravičene administrativne prepovedi mogoče upoštevati le izplačano preživnino.

Sodba nº I U 845/2010 of Upravni oddelek, July 14, 2010

Na podlagi 5. odstavka 27. člena ZSV se od lastnega dohodka odštejejo izplačane preživnine, med tem ko rubeži niso določeni kot zakonska izjema za priznanje brezplačne pravne pomoči in se zato ne morejo upoštevati.

Sklep nº I U 691/2010 of Upravni oddelek, July 14, 2010

Po podatkih tožbe živi tožnik v tujini in v Republiki Sloveniji nima pooblaščenca. Zato bi moral imenovati pooblaščenca za sprejemanje pisanj v Republiki Sloveniji že ob vložitvi tožbe. Ker tožnik ni imenoval začasnega zastopnika niti ob vložitvi tožbe in tudi ne v danem roku po vročitvi sklepa, s katerim ga je sodišče pozvalo, da v določenem roku imenuje pooblaščenca za sprejemanje pisanj, je sodišče tožbo zavrglo.

Sodba nº I U 910/2010 of Upravni oddelek, July 14, 2010

Sodišču ni treba navajati razlogov za odločitev, če sledi utemeljitvi upravnega akta in to v sodbi ugotovi. Sodišče lahko sledi utemeljitvi tožene stranke zaradi tega, ker tožnik v tožbi nima konkretnih argumentov proti ugotovitvam in stališču tožene stranke, ki bi imeli podlago v zakonu. Tožnik bi moral vse svoje ugovore konkretno navesti, sicer sodišče utemeljenosti le-teh ne more preizkusiti.

July 13, 2010

Sodba nº I U 1907/2009 of Javne finance oddelek, July 13, 2010

Že na podlagi 1. točke 6. člena ZDoh-1 je tožnika šteti za rezidenta Republike Slovenije, saj ima v Sloveniji uradno prijavljeno svoje stalno prebivališče. Določba 4. člena Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčenja se uporablja samo, ko dve državi osebo štejeta za svojega davčnega rezidenta na podlagi njunih notranjih zakonodaj. V danem primeru pa tožnik ni predložil potrdila o rezidenstvu Avstrije, niti ni predložil dokazila, da je v Avstriji obdavčen po svetovnem dohodku, iz česar bi izha...

Sodba nº I U 1376/2009 of Javne finance oddelek, July 13, 2010

Pri izdajatelju računa gre za neplačujoči gospodarski subjekt, kot jih opredeljuje Uredba v 2. členu. V konkretnem primeru je šlo za navidezne posle. Ker tožnik ni uspel dokazati nasprotnega, gre za zlorabo pravic in posledično nepriznavanje pravice do odbitka vstopnega DDV.

Sklep nº II U 258/2010 of Upravni oddelek, July 13, 2010

Ker tožeča stranka ni konkretno opredelila načina začasne ureditve stanja, niti ni izkazala verjetnega nastanka težko popravljive škode, s tem ni izkazala pogojev za izdajo začasne odredbe.

Sodba nº I U 1370/2009 of Javne finance oddelek, July 13, 2010

Režim odloga plačila trošarine je ureditev, ki se nanaša na proizvodnjo, skladiščenje in prejemanje ali odpremljanje trošarinskih izdelkov, na podlagi katere je obveznost za plačilo trošarine odložena. Pravna podlaga za naložitev plačila trošarine je v 17. členu ZTro. Navedene določbe zavezujejo prav vsakogar, ki ima kakršnokoli povezavo s trošarinskimi izdelki. Plačnik trošarine je tudi oseba, ki kupi trošarinske izdelke v smislu 16. člena ZTro. Solidarna odgovornost iz 4. odstavka 17. člena...

Sodba nº I U 1190/2009 of Javne finance oddelek, July 13, 2010

Pravna podlaga za naložitev plačila trošarine je v 17. členu ZTro. Navedene določbe zavezujejo prav vsakogar, ki ima kakršnokoli povezavo s trošarinskimi izdelki. Plačnik trošarine je tudi oseba, ki kupi trošarinske izdelke v smislu 16. člena ZTro. Solidarna odgovornost iz 4. odstavka 17. člena ZTro, po katerem v primeru, če je v skladu s tem členom več oseb odgovornih za plačilo trošarine, odgovarjajo za plačilo trošarine solidarno.

Sodba nº I U 734/2010 of Javne finance oddelek, July 13, 2010

Zavarovalne premije, ki jih delodajalec plača v korist delavca, predstavljajo boniteto, ne glede na to, ali delavec takrat že pridobi pravico iz naslova zavarovanja ali ne.

Sodba nº I U 1125/2009 of Javne finance oddelek, July 13, 2010

Režim odloga plačila trošarine je ureditev, ki se nanaša na proizvodnjo, skladiščenje in prejemanje ali odpremljanje trošarinskih izdelkov, na podlagi katere je obveznost za plačilo trošarine odložena. Pravna podlaga za naložitev plačila trošarine je v 17. členu ZTro. Navedene določbe zavezujejo prav vsakogar, ki ima kakršnokoli povezavo s trošarinskimi izdelki. Plačnik trošarine je tudi oseba, ki kupi trošarinske izdelke v smislu 16. člena ZTro. Solidarna odgovornost iz 4. odstavka 17. člena...

Sodba nº I U 121/2010 of Upravni oddelek, July 13, 2010

Pri reševanju predhodnega vprašanja državljanstva upravičenca v postopku denacionalizacije začne odločba o državljanstvu pravno učinkovati, ko postane pravnomočna. Glede na to ni preuranjena odločitev upravnega organa, ko je izdal odločbo o denacionalizaciji na podlagi pravnomočne odločbe o državljanstvu upravičenca, ne glede na to da je bila v postopku ugotovitve državljanstva vložena pritožba na ESČP.

Sodba nº I U 727/2009 of Javne finance oddelek, July 13, 2010

Dohodek zapade pod obdavčitev z dohodnino v trenutku, ko je izplačan. Dejstvo, da je bil izplačan na podlagi nepravnomočne sodne odločbe in brez vednosti skrbnika, na obdavčitev v konkretni zadevi ne more vplivati.

Sodba nº U 2598/2008 of Javne finance oddelek, July 13, 2010

Zmotno je stališče, da podaritev kapitala (nepremičnine) zakoncu ni podvržena obdavčenju z dohodnino od dohodka iz kapitala. Zakonodajalec je sicer v 100. členu ZDoh-2 določil možnost odloga ugotavljanja davčne obveznosti v trenutku odsvojitve, v primerih, ko gre za podaritev kapitala zavezančevemu zakoncu in otroku, vendar pa tožnik zmotno meni, da bi moral davčni organ to zakonsko določbo pri odmeri davka uporabiti uradoma.

July 12, 2010

Sodba nº I U 912/2010 of Upravni oddelek, July 12, 2010

Tožena stranka je glede na določila 3. odstavka 51. člena ZMZ v povezavi z 2. alineo 1. odstavka 59. člena ZMZ in v okviru sodne presoje uporabe prostega preudarka po 3. odstavku 40. člena ZUS-1 zadostila procesnim standardom ter glede na naravo podatkov in dejstev, ki jih je mogoče tudi preveriti na podlagi spisne dokumentacije, v zadovoljivi meri obrazložila svojo odločitev o izrečenem ukrepu omejitve gibanja tožniku. Pri tem pa ni v zadostni meri obrazložila razlogov, zakaj je ukrep omejit...

July 08, 2010

Sodba nº U 562/2008 of Javne finance oddelek, July 08, 2010

Davčni zavezanec ni oseba, ki bi lahko zahtevala odločanje o odlogu izvršbe po določbi drugega odstavka 87. člena ZDavP-2.

Sodba nº I U 8/2009 of Upravni oddelek, July 08, 2010

Dokazna ocena upravnega organa, ki ni upošteval dokaza (pričanja tožnikove matere), iz katerega izhaja, da se tožnik iz izgnanstva vrnil šele 29. 6. 1645 (s čemer izpolnjuje pogoje za status žrtve vojnega nasilja), je po mnenju sodišča pravilna, saj temelji zgolj na podlagi pripovedovanja tožnikove pokojnega očeta.

Sodba nº in sklep U 558/2008 of Upravni oddelek, July 08, 2010

Ugotovitev, da tožnika nista pridobila gradbenega dovoljenja in s tem izrečeni inšpekcijski ukrep, ni odvisen od lastništva zemljišča, na katerem stoji sporni objekt.

Sodba nº I U 119/2010 of Upravni oddelek, July 08, 2010

Opustitev predložitve spisov sodišču onemogoča presojo zakonitosti postopka pred izdajo izpodbijanega akta in tudi presojo skladnosti podatkov izpodbijane odločbe s podatki spisov. Breme dokazovanja v tem delu je namreč na strani tožene stranke. Brez ustreznih spisov sodišče zato ni moglo presoditi zakonitosti izpodbijane odločbe – to je, ali je bilo dejansko stanje v tej upravni zadevi pravilno ugotovljeno, ali je bil postopek pravilno voden, niti ni moglo preveriti utemeljenosti tožbenih na...

Sodba nº in sklep U 441/2008 of Upravni oddelek, July 08, 2010

Iz predloženega poročila o vplivih na okolje je razvidno, da postavitev novih virov visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj ne bo presegla mejnih vrednosti, določenih v Uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskih okoljih. Tožnica teh ugotovitev v tožbi ne izpodbija, zato zgolj z navedbami, da bodo emisije sevanja segle tudi na njena zemljišča, ne more doseči odprave izpodbijane odločbe.

Sodba nº in sklep U 558/2008 of Upravni oddelek, July 08, 2010

Ker med strankama v postopku ni sporno, da je bil objekt zgrajen brez gradbenega dovoljenja, tožnika pa tudi ne zatrjujeta, da bi objekt predstavljal enostaven objekt, za katerega gradbeno dovoljenje ni potrebno, je inšpekcijski organ ravnal pravilno, ko je izrekel ukrepe po 152. členu ZGO-1.

Sodba nº U 562/2008 of Javne finance oddelek, July 08, 2010

Po določbi 2. odstavka 87. člena ZDavP-2 davčni organ davčno izvršbo odloži le po uradni dolžnosti. Stranka (davčni zavezanec) ni oseba, ki lahko zahteva odločanje o odlogu izvršbe po navedeni določbi ZdavP-2, zato je bila tovrstna tožnikova zahteva, v skladu z 2. točko 1. odstavka 129. člena ZUP, pravilno zavržena.

Sodba nº in sklep U 441/2008 of Upravni oddelek, July 08, 2010

Nepravilno je stališče tožnice, da kot lastnica zemljišča, ki meji na zemljišče posega, ni dolžna trpeti nikakršnih emisij in da je lastninska pravica absolutna.

July 07, 2010

Sodba nº II U 235/2010 of Upravni oddelek, July 07, 2010

Tudi, če stranka, ki ji je organ naložil predložitev dokazov, v danem roku teh ne predloži, organ samo zaradi tega ne sme zavreči zahteve po drugem odstavku 67. člena ZUP, ampak mora postopek nadaljevati (tretji odstavek 140. člena ZUP). Za ugotovitev dejstev in okoliščin, ki so pomembne za razjasnitev zadeve, ali zato, da se da strankam možnost, da uveljavijo in zavarujejo svoje pravice in pravne koristi, se izvede poseben ugotovitveni postopek (prvi odstavek 245. člena ZUP).

Sodba nº II U 86/2009 of Javne finance oddelek, July 07, 2010

Če kršitelj ne plača globe in stroškov postopka po pravnomočnosti sodbe o zavrnitvi zahteve za sodno varstvo zoper plačilni nalog, se pošlje plačilni nalog v izvršitev organu, ki je pristojen za izterjavo davkov (osmi odstavek 57. člena ZP-1). Izterjavo globe in stroškov izvrši pristojni davčni organ po določbah zakona, ki ureja prisilno izterjavo davkov na predlog prekrškovnega organa, ki je izdal odločbo o prekršku (prvi odstavek 202. člena ZP-1).

Sodba nº U 403/2008 of Upravni oddelek, July 07, 2010

4. člen Pravilnika določa štiri samostojne pogoje za napredovanje v naziv in ne določa, da je eden izmed pogojev 4 leta delovne dobe na področju socialnega varstva kot strokovni delavec po opravljenem strokovnem izpitu.

Sodba nº II U 202/2009 of Upravni oddelek, July 07, 2010

Organ za BPP je pri odločanju o upravičenosti do povračila stroškov in nagrade odvetniku samostojen. Zato ni utemeljeno sklicevanje odvetnika na sodno poravnavo, s katero je bil upravičencu do BPP priznan višji znesek sodnih stroškov.

Sodba nº I U 789/2010 of Upravni oddelek, July 07, 2010

Za dodelitev BPP ne zadostuje izpolnjevanje finančnih kriterijev, temveč mora biti izpolnjen tudi tako imenovani vsebinski kriterij, ki ga v obravnavani zadevi predstavlja ocena, ali ima zadeva verjeten izgled za uspeh.

Sodba nº II U 254/2010 of Upravni oddelek, July 07, 2010

Zakonodajalec je pogoje za uveljavljanje pravice do brezplačne pravne pomoči določil v ZBPP, ki se glede dohodkov in premoženjskega stanja upravičencev navezuje na ZSV. Pri omogočanju do dostopa do brezplačne pravne pomoči se tako v skladu z navedenimi predpisi šteje, da je preživetje omogočeno, če so upravičencu zagotovljeni dohodki v višini dvakratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka. Po ZSV pa se pri določitvi minimalnega dohodka upoštevajo le sredstva, potrebna za zadovoljevanje mini...

Sodba nº II U 177/2010 of Upravni oddelek, July 07, 2010

Ker je bilo v zadevi, v kateri tožnica uveljavlja brezplačno pravno pomoč, že pravnomočno odločeno, zadeva nima verjetnega izgleda za uspeh. Zato je bilo potrebno strankino prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči kot neutemeljeno zavrniti.

Sodba nº U 546/2008 of Upravni oddelek, July 07, 2010

Ker predlagatelj obnove postopka ni oseba, ki bi imela pravico sodelovati v postopku izdaje uporabnega dovoljenja, je bilo potrebno njegov predlog zavreči.

Sodba nº II U 18/2009 of Upravni oddelek, July 07, 2010

Ker tožnica soglasja vseh solastnikov za uporabo navedenih nepremičnin nima, je upravna enota pravilno ugotovila, da pogoji za vpis GERK niso izpolnjeni in navedene GERK-e iz evidence izbrisala. Pri tem se tožnica neutemeljeno sklicuje na to, da ima soglasje večinskega lastnika.

Sklep nº II U 444/2009 of Upravni oddelek, July 07, 2010

Ker tožnica v postopku izdaje izpodbijanega akta ni imela statusa stranke, v upravnem sporu ni upravičena do sodnega varstva.

Sodba nº U 325/2008 of Upravni oddelek, July 07, 2010

Finančni položaj zavezanca za plačilo komunalnega prispevka se pri odmeri komunalnega prispevka po veljavni pravni ureditvi ne upošteva. Tožnika, ki v času izdaje izpodbijane odločbe še nista imela otrok, pa tudi ne izpolnjujeta pogojev za olajšavo, predvideno za velike družine, in olajšavo, namenjeno mladim družinam.

Sodba nº U 279/2008 of Upravni oddelek, July 07, 2010

Mnenje Lekarniške zbornice Slovenije iz tretjega odstavka 24. člena ZLD nima narave soglasja in po svoji naravi ni zavezujoče.

Sodba nº II U 156/2009 of Upravni oddelek, July 07, 2010

Postavitev bazne postaje, namenjene telekomunikacijskim storitvam, je mogoča le ne objektu, katerega namen ni bivanje.

Sodba nº II U 3/2009 of Upravni oddelek, July 07, 2010

Upoštevati je treba dejstvo, da gre v zadevi tudi za zaščito javnega interesa, ki je po določbah ZZZiv v tem, da živali (psi) ne ogrožajo drugih živali in ljudi.

Sklep nº II U 220/2010 of Upravni oddelek, July 07, 2010

Ker je tožniku v izvršilnem postopku zagotovljeno sodno varstvo pred okrajnim sodiščem, s tem niso izpolnjeni pogoji za vložitev tožbe zaradi varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije

Sodba nº I U 109/2010 of Upravni oddelek, July 07, 2010

Ker gre v obravnavani zadevi določitve sodniške plače za odločanje o pravici, obveznosti oziroma pravni koristi iz področja sodne uprave, sodišče meni, da je izpodbijani akt upravni akt, saj ustreza definiciji upravnega akta, kot izhaja iz 2. odstavka 2. člena ZUS-1.

Sodba nº I U 639/2010 of Upravni oddelek, July 07, 2010

Pri odmeri stroškov je bila napačno uporabljena tarifa, ki se nanaša na postopek o prekrških. Pravilno bi morala biti uporabljena ena izmed tarifnih številk tretjega dela odvetniške tarife, ki se nanaša na upravni spor, postopke pred delovnimi in socialnimi sodišči, pravdne, nepravdne in posebne postopke.

Sodba nº II U 81/2009 of Upravni oddelek, July 07, 2010

Za neskladno gradnjo bi šlo, če bi tožnik za navedena dela imel gradbeno dovoljenje, vendar pa gradnja ne bi potekala v skladu s tem dovoljenjem. Ker je prvostopni organ pravilno ugotovil, da gre za nelegalno gradnjo, je tudi pravilno odredil ukrepe, ki jih gradbeni inšpektor odredi pri tovrstni gradnji in jih določa 152. člen ZGO-1. Tožeča stranka se tako neutemeljeno sklicuje na to, da bi moral gradbeni inšpektor odrediti ukrepe po 153. členu ZGO-1, ki se nanašajo na neskladno gradnjo.

Sodba nº I U 1688/2009 of Upravni oddelek, July 07, 2010

V obravnavanem primeru organ s popravnim sklepom ni popravljal napake tehnične narave, ampak je dodatno odmeril stroške postopka, ki jih v prvotnem sklepu tožniku ni priznal.

Sodba nº I U 670/2010 of Upravni oddelek, July 07, 2010

Sodnih prepovedi oziroma odtegljajev od pokojnine pri ugotavljanju višine tožnikovega dohodka ni mogoče upoštevati, ker za to ni zakonske podlage.

Sodba nº I U 815/2010 of Upravni oddelek, July 07, 2010

Tožnica zmotno meni, da je kot mladoletna oseba (in prejemnica denarne socialne pomoči) avtomatično upravičena do brezplačne pravne pomoči. Tudi v tožbi je njena argumentacija preveč pavšalna in neprepričljiva, tožnica pa se le pavšalno sklicuje na pravico do brezplačne pravne pomoči, čeprav je to pravno upravičenje, upoštevaje določila 24. člena ZBPP, podvrženo ne le izpolnjevanju finančnega pogoja, temveč mora biti hkrati izpolnjen tudi objektivni, to je vsebinski pogoj glede okoliščin in d...

Sodba nº II U 204/2009 of Upravni oddelek, July 07, 2010

V obravnavnem primeru obstoj obnovitvenega razloga po določbi 9. točke 260. člena ZUP oz. pravni interes predlagateljev obnove temelji na določbi 1. točke drugega odstavka 62. člena v povezavi z določbo tretjega odstavka 70. člena ZGO-1, veljavnih v času vložitve predloga za obnovo postopka. Po citiranih določbah je lahko oseba, ki ni imela možnosti udeležbe v postopku kot stranski udeleženec, predlagala obnovo postopka le ob pogoju, če je menila, da je vplivno območje objekta prikazano napač...

July 06, 2010

Sodba nº U 460/2008 of Upravni oddelek, July 06, 2010

Prvostopni organ je ravnal pravilno, ko je pogojeval upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem s stalnim prebivališčem prosilca na območju, določenem v Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Sodba nº U 147/2008 of Upravni oddelek, July 06, 2010

Sklep pa temelji na napačni uporabi materialnega prava, uporabi Uredbe o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla z dne 8. 9. 2005, objavljene 16. 9. 2005, ki je stopila v veljavo šele 15. dan po objavi. Materialni rok za oddajo vlog zahtevkov pa je bil, kot je določeno v Uredbi o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004 – 2006 za leto 2005 (Uredba PRP), 15. 5. 2005.

Sodba nº I U 2122/2009 of Upravni oddelek, July 06, 2010

Tožnikova vloga ni v skladu s pogoji javnega razpisa za sklop, ki se nanaša na razvojno investicijske projekte, in v skladu z namenom ukrepa, ki je zagotoviti dopolnilne vire za financiranje izvajanja že začetih razvojno investicijskih projektov in investicij. Ker se je prijavljeni projekt že zaključil, mu iz tega naslova sredstva ne pripadajo.

Sodba nº U 463/2008 of Upravni oddelek, July 06, 2010

Vprašanje, kdo je zakupnik zemljišča, izhaja iz predložene zakupne pogodbe, zato organ ni bil dolžan ravnati po določbi 147. člena ZUP.

Sodba nº U 296/2008 of Upravni oddelek, July 06, 2010

Kršitev pogojev ne more biti opravičljiv razlog za zmanjšanje površin za leto 2005, saj se je stranka z vstopom v ukrep zavezala, da bo na vseh vključenih površinah izvajala ukrep še 5 let.

Sodba nº I U 1481/2009 of Upravni oddelek, July 06, 2010

Določbe 5., 6. in 9. člena Uredbe o vodnih povračilih ne uvajajo novih ali drugačnih kriterijev za izračun vodnega povračila, ki ne bi imeli podlage v določbah 124. člena ZV-1.

Sodba nº U 863/2007 of Javne finance oddelek, July 06, 2010

Glede vračanja neupravičeno plačanih davčnih dajatev je treba uporabiti določbe ZDavP-1, ki se je uporabljal v času odločanja o zahtevku za vračilo zamudnih obresti od obresti, vključno z določbami o njegovi časovni veljavnosti.

Sodba nº I U 1365/2009 of Javne finance oddelek, July 06, 2010

Režim odloga plačila trošarine je ureditev, ki se nanaša na proizvodnjo, skladiščenje in prejemanje ali odpremljanje trošarinskih izdelkov, na podlagi katere je obveznost za plačilo trošarine odložena. Pravna podlaga za naložitev plačila trošarine je v 17. členu ZTro. Navedene določbe zavezujejo prav vsakogar, ki ima kakršnokoli povezavo s trošarinskimi izdelki. Plačnik trošarine je tudi oseba, ki kupi trošarinske izdelke v smislu 16. člena ZTro. Solidarna odgovornost iz 4. odstavka 17. člena...

July 05, 2010

Sklep nº I U 858/2010 of Javne finance oddelek, July 05, 2010

Po določbi 2. odstavka 32. člena ZUS-1 sodišče na tožnikovo zahtevo odloži izvršitev izpodbijanega akta do izdaje pravnomočne odločbe, če bi se z izvršitvijo akta prizadela tožniku težko popravljiva škoda. Tožnik mora v zahtevi za izdajo začasne odredbe težko popravljivo škodo navesti konkretno in določno ter jo vsaj verjetno izkazati.

Sodba nº I U 1482/2009 of Upravni oddelek, July 05, 2010

Določbe 5., 6. in 9. člena Uredbe o vodnih povračilih ne uvajajo novih ali drugačnih kriterijev za izračun vodnega povračila, ki ne bi imeli podlagi v določbah 124. člena ZV-1.

July 01, 2010

Sklep nº I U 409/2010 of Upravni oddelek, July 01, 2010

Sklep o zavrnitvi predloga za odložitev izvršbe se nanaša na tek izvršilnega postopka po izdaji sklepa o dovolitvi izvršbe in ne vsebuje odločitve o pravici, obveznosti ali pravni koristi tožnikov. Iz tožbenih navedb tudi ni razvidno, da bi izpodbijani sklep kakorkoli spreminjal njuno obveznost in s tem posegal vanjo, zato ne gre za upravni akt, s katerim bi se posegalo v pravni položaj tožnikov, niti za sklep iz 2. odstavka 5. člena ZUS-1.

Sklep nº I U 580/2010 of Upravni oddelek, July 01, 2010

Po vložitvi tožbe tožnika zaradi molka organa sta bili izdani dve upravni odločbi, s katerimi je bilo odločeno o zahtevku tožnika. Ker je zoper obe odločbi mogoče vložiti pritožbo, se postopek v zvezi s tožbo tožnika ustavi v skladu s 4. odstavkom 39. člena ZUP. V skladu s 4. odstavkom 25. člena ZUP in odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-147/08-16 z dne 11. 11. 2009, mora tožena stranka tožeči stranki plačati priglašene stroške postopka.

Sodba nº I U 1020/2009 of Upravni oddelek, July 01, 2010

ZGO-1 jasno določa, da se enostavni objekti ne smejo postavljati v nasprotju s prostorskim aktom, gradnja objektov v nasprotju s prostorskimi ureditvenimi pogoji pa ni bila dovoljena tudi po prej veljavnih predpisih (55. člen ZUN).

Sklep nº I U 824/2010 of Upravni oddelek, July 01, 2010

Izvedba gradbenih del in spremenjeni prometni režim sama po sebi ne predstavljata težko popravljive škode, ki bi nastala tožečim strankam oziroma njihovemu premoženju.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners