Upravno Sodišče RS: Opinions issued on August 2010

August 27, 2010

Sodba nº III U 332/2010 of Upravni oddelek, August 27, 2010

Določba 1. odstavka 20. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči namreč ne izključuje temeljne določbe o zagotavljanju učinkovitega varstva pravic in pravnih interesov strank iz ZUP, saj bi brez te procesne garancije lahko prišlo tudi do nesorazmernega oziroma neupravičenega posega v ustavno pravico do sodnega varstva (23. člen Ustave).

August 26, 2010

Sodba nº U 356/2008 of Upravni oddelek, August 26, 2010

V skladu z določbo 1. odstavka 157. člena ZGO-1 je investitor oziroma lastnik nedovoljene gradnje dolžan plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

Sodba nº I U 2228/2009 of Upravni oddelek, August 26, 2010

Prizadeta stranka je imela možnost, da s pritožbo zoper delno odločbo v celoti zavaruje svoj pravni položaj, med drugim tudi z ugovorom, da v tem obsegu dano vodno dovoljenje tožnikoma posega v njene pravice na istem vodnem viru. Povedano pomeni, da si v letu 2006, ko je drugostopenjski organ odločil o njeni pritožbi iz leta 1999 zoper vodnogospodarsko dovoljenje z dne 23. 9. 1999, svojega pravnega položaja na podlagi tako vložene pritožbe ni mogla več izboljšati. Po drugi strani prvostopenjs...

Sodba nº I U 2111/2009 of Upravni oddelek, August 26, 2010

Pri projektu, katerega zaključek je predviden do 30. 10. 2009, se ne more pojaviti nevarnost njegove zaustavitve zaradi izpada sofinanciranja stroškov, nastalih do tega datuma, saj je projekt do tedaj že zaključen.

Sodba nº I U 2071/2009 of Upravni oddelek, August 26, 2010

Pri projektu, katerega zaključek je predviden do 30. 10. 2009, se ne more pojaviti nevarnost njegove zaustavitve zaradi izpada sofinanciranja stroškov, nastalih do tega datuma, saj je projekt do tedaj že zaključen. Projekt tožeče stranke bi se moral nadaljevati tudi po obdobju upravičenih stroškov, torej po 30. 10. 2009.

Sodba nº U 328/2008 of Upravni oddelek, August 26, 2010

Aktivno legitimiran za vložitev zahteve za določitev gradbene parcele je zemljiškoknjižni lastnik objekta, v primeru večstanovanjske stavbe pa eden od njenih solastnikov oz. lastnik posameznega dela stavbe.

Sodba nº U 413/2008 of Javne finance oddelek, August 26, 2010

V carinski deklaraciji se je tožnik sam vpisal v polje 14 kot carinski deklarant, deklaracijo je podpisal in jo predložil v izbran carinski postopek (torej je bil postopek začet na njegovo zahtevo) in tega ne more zanikati. Vpis podatkov v ustrezno polje deklaracije in njena vložitev pa sta bistvenega pomena za določitev strank in carinskega dolžnika v carinskem postopku po splošnih pravilih o carinskem dolgu iz 143. člena CZ, ki je veljal v času vložitve deklaracije.

Sodba nº U 407/2008 of Upravni oddelek, August 26, 2010

Breme vzpostavitve zakonitega stanja z vidika ZGO-1 torej nosi ne le investitor, ampak tudi vsi morebitni kasnejši lastniki objekta, zato za izrek inšpekcijskega ukrepa ni pomembno, ali je kasnejši lastnik kupil že zgrajeno nepremičnino obremenjeno s pravno napako. V takem primeru ima kupec možnost uveljavljati civilnopravne zahtevke proti prodajalcu nepremičnine, to dejstvo pa na samo vodenje inšpekcijskega postopka ne vpliva.

August 25, 2010

Sodba nº II U 134/2009 of Upravni oddelek, August 25, 2010

V postopku davčne izvršbe organ nima pristojnosti odločati o odpisu dolga-globe, ki se prisilno izterjuje.

Sodba nº II U 23/2009 of Javne finance oddelek, August 25, 2010

V postopku izterjave neplačane globe, izrečene za prekršek, davčni organ na podlagi 110. člena ZDavP-2 nima pristojnosti odločati o odlogu ali odpisu dolga.

Sodba nº I U 268/2010 of Javne finance oddelek, August 25, 2010

Izpodbijani sklep o davčni izvršbi ima vse sestavine, ki jih določa 151. člen ZDavP-2 v povezavi z določbo 145. člena ZDavP-2. Iz novega seznama davčnih obveznosti z dne 24. 7. 2009, ki je sestavni del sklepa, je tudi jasno razvidno, na podlagi katerih izvršilnih naslovov se neporavnane obveznosti izterjujejo.

Sodba nº II U 293/2010 of Upravni oddelek, August 25, 2010

Župan nejasne ali nepopolne pobude za razpis referenduma ne more zavrniti, ne da bi predhodno zahteval odpravo pomanjkljivosti. Prav tako ne more sam ugotavljati ali predpostavljati vsebine zahtevka.

Sodba nº II U 71/2009 of Upravni oddelek, August 25, 2010

ZGO-1 je v odnosu do ZUP specialni predpis, ki omogoča, da se inšpekcijska odločba izda v skrajšanem postopku brez zaslišanja strank.

Sodba nº II U 153/2009 of Upravni oddelek, August 25, 2010

Pri presoji dopustnosti gradnje izven poselitvenega območja je določbe občinskih prostorsko ureditvenih pogojev treba razlagati v smislu ZUreP-1, ki je hierarhično višji predpis.

Sodba nº II U 34/2009 of Upravni oddelek, August 25, 2010

V predmetni zadevi je soglasje Senata univerze pred prvo izvolitvijo v naziv izredni profesor predpisano tako v 56. členu ZViS kot Statutu. Ker je senat članice odločil brez zahtevanega soglasja, je njegova odločitev obremenjena z napako, ki jo je po 3. točki prvega odstavka 274. člena ZUP mogoče sanirati z odpravo odločbe po nadzorstveni pravici.

Sodba nº II U 488/2009 of Upravni oddelek, August 25, 2010

Ker je bila nagrada odvetniku določena v okviru brezplačne pravne pomoči, je po presoji sodišča upravičena uporaba 5. točke opombe tretjega dela tarife ZOdvT, po kateri dobi postavljeni ali dodeljeni odvetnik v primeru, če so pri posamezni tarifni številki določene nagrade v nespremenljivi vrednosti, polovico tako določene nagrade.

Sodba nº II U 260/2010 of Upravni oddelek, August 25, 2010

Pri presoji finančnega pogoja se upošteva tudi premoženje, ki je v solasti tožnice kot prosilke za odobritev brezplačne pravne pomoči, saj lahko le-ta po SPZ s svojim idealnim deležem razpolaga brez soglasja drugih solastnikov.

Sodba nº II U 255/2010 of Upravni oddelek, August 25, 2010

Tožnica v prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči ni navedla podatkov o vrednosti nepremičnin, ki jih ima v lasti oz. jih imajo v lasti člani njene družine. Zato organ za brezplačno pravno pomoč prošnje ni mogel obravnavati in o stvari odločiti.

Sodba nº II U 232/2010 of Upravni oddelek, August 25, 2010

Ker minister za kmetijstvo ni objavil revalorizirane vrednosti točke, bi morala revalorizirano vrednost točke izračunati in upoštevati pri določitvi pripadajočega zneska nadomestila tožena stranka sama.

Sodba nº II U 245/2010 of Upravni oddelek, August 25, 2010

Tožniku, ki je bil s sklenjeno poravnavo poplačan tudi glede vseh stroškov postopka (tudi tistih, ki jih v sklenjeni poravnavi morebiti ni uveljavljal), je organ za brezplačno pravno pomoč po 46. členu ZBPP upravičeno naložil povrnitev stroškov, ki so mu bili iz naslova odobrene brezplačne pravne pomoči izplačani za sodnega izvedenca medicinske stroke.

Sodba nº II U 42/2009 of Upravni oddelek, August 25, 2010

Če je brezplačna pravna pomoč odobrena za zastopanje na prvi stopnji, je z zaključkom tega postopka brezplačna pravna pomoč v obliki in obsegu, kot je bila odobrena, izčrpana.

Sodba nº II U 7/2009 of Upravni oddelek, August 25, 2010

Niti ZGO-1 niti kak drugi predpis nima določb, po katerih bi pravni nasledniki osebe, ki je začela z gradnjo, bili oproščeni odgovornosti za nelegalno gradnjo, prav tako veljavni predpisi tudi ne določajo kakršnih koli zastaralnih rokov glede ugotavljanja legalnosti gradnje objekta in izrekanja ukrepov v zvezi s tem.

Sodba nº II U 189/2009 of Upravni oddelek, August 25, 2010

Kandidat je dolžan že v prijavi na prosto delovno mesto navesti vsa pridobljena znanja in izkušnje iz delovnega področja, ki je bilo navedeno v objavi javnega natečaja.

Sodba nº U 55/2008 of Upravni oddelek, August 25, 2010

Ker so se listine o zadnji meritvi nahajale v zbirki listin zemljiškega katastra, čeprav podatki meritve v zemljiškem katastru (še) niso bili evidentirani kot zadnje vpisani podatki, bi geodetsko podjetje pri prikazu poteka katastrske meje v elaboratu bilo dolžno upoštevati tudi podatke te zadnje meritve.

August 24, 2010

Sodba nº I U 1301/2009 of Javne finance oddelek, August 24, 2010

V skladu s 13.a členom ZTro nastane obveznost za plačilo trošarine v Republiki Sloveniji pri vnosu trošarinskih izdelkov iz druge države članice v Slovenijo, če se sprostijo v porabo v Sloveniji. Po 3. točki prvega odstavka 16. člena ZTro nastane obveznost za plačilo trošarine tudi takrat, ko so trošarinski izdelki nezakonito vneseni v Slovenijo iz druge države članice, razen v primeru, da fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti v zvezi s trošarinskimi izdelki, dokaže, da je trošarinske izde...

Sodba nº U 482/2008 of Upravni oddelek, August 24, 2010

Pomanjkljivega mnenja Komisije za cepljenje ni mogoče preizkusiti in posledično tudi ne sprejeti kot podlago za odločitev, ampak je treba ugotovljene pomanjkljivosti odpraviti po določbi 196. člena ZUP.

Sodba nº I U 707/2009 of Javne finance oddelek, August 24, 2010

DDV je splošni prometni davek, ki se plačuje od dobav blaga in storitev, razen od tistih dobav blaga in storitev, ki so iz te obdavčitve izrecno izvzeti. Eno najpomembnejših načel sistema DDV je načelo nevtralnosti, ki preprečuje kopičenje davčne obveznosti. To načelo se med drugim zagotavlja tudi z mehanizmom odbitka DDV, ki po svoji vsebini pomeni prelaganje davčne obveznosti na naslednji člen v proizvodno – prodajni verigi. Tako sme tudi po prvem odstavku 40. člena ZDDV davčni zavezanec pr...

Sodba nº I U 603/2009 of Javne finance oddelek, August 24, 2010

Obveznost za DDV nastane takrat, ko je blago dobavljeno, oziroma takrat, ko je storitev opravljena. Davčni zavezanec pa sme odbiti DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je že plačal pri nabavah blaga oziroma storitev, če je to blago oziroma storitev uporabil za namene svojih obdavčenih transakcij. Pravica do odbitka DDV se torej davčnemu zavezancu prizna za blago ali storitve, ki mu jih je ali mu jih bo dobavil drug davčni zavezanec (1. točka drugega odstavka 40. člena ZDDV).

Sklep nº I U 587/2010 of Upravni oddelek, August 24, 2010

Po določbi 3. odstavka 39. člena ZUS-1 sodišče postopek nadaljuje, če tožnik izjavi, da vztraja pri tožbi, sicer postopek s sklepom ustavi.

Sklep nº I U 269/2009 of Upravni oddelek, August 24, 2010

Dan prejema plačnikovega naloga za plačilo je obenem tudi dan izvršitve transakcije, katere sestavni del je prejem (odobritev) sredstev na prejemnikovem računu. Kot čas plačila je treba šteti dan, ko je v skladu s plačilnim nalogom izvedena naložena transakcija, torej ko sodišče prejme nakazilo na svoj podračun.

Sodba nº I U 943/2009 of Javne finance oddelek, August 24, 2010

Do odbitka DDV tožeča stranka ni upravičena, ker storitve od katerih je bil obračunan DDV, ni uporabila za namene opravljanja svojih obdavčljivih dejavnosti.

Sodba nº I U 800/2009 of Upravni oddelek, August 24, 2010

Na podlagi 81. člena ZUreP-1 so začasni ukrepi namenjeni predvsem zavarovanju izvedbe predvidenih prostorskih ureditev, za katere še ni sprejet ustrezen prostorski akt. V konkretnem primeru niso izpolnjeni pogoji, ki jih za sprejetje začasnih ukrepov določa 2. odstavek 81. člena ZUreP-1, ker je za predmetno območje, na katerega se nanaša izpodbijani odlok, že bil sprejet zazidalni načrt, ki ima naravo občinskega lokacijskega načrta.

Sklep nº I U 1377/2009 of Upravni oddelek, August 24, 2010

Po določbi 3. odstavka 39. člena ZUS-1 sodišče postopek nadaljuje, če tožnik izjavi, da vztraja pri tožbi, sicer postopek s sklepom ustavi.

Sodba nº I U 1106/2009 of Javne finance oddelek, August 24, 2010

Prvotožnik davčnemu organu ni prijavil popusta spremenjene (malo)prodajne cene in tega niti ne zatrjuje, zato je njegov obračun davka od prometa tobačnih izdelkov – cigaret, ki temelji na prijavljeni (malo)prodajni ceni, pravilen in niso izpolnjeni pogoji za vračilo prometnega davka.

Sodba nº I U 1454/2009 of Upravni oddelek, August 24, 2010

Prijava tožeče stranke na javni razpis ni dosegla praga uspešnosti prijave, da bi ji bila odobrena razpisana sredstva. Vendar iz obrazložitve izpodbijanega akta ni razvidno, kakšne ocene je tožeča stranka prejela po posameznih kriterijih v sklopu predvidenih meril. Ker je obrazložitev izpodbijanega akta pomanjkljiva, odločitve ni mogoče preizkusiti, kar pomeni bistveno kršitev pravil postopka.

Sodba nº U 2042/2008 of Javne finance oddelek, August 24, 2010

Po določbi 2. odstavka 381. člena ZDavP-2 se priglasitev opravi pred predvidenim datumom transakcije iz 48. člena ZDDPO-2. Za združitev ali delitev (transakcijo po 48. členu ZDDPO-2) se po navedeni določbi zakona šteje transakcija, ki se izvede v skladu z določili zakona, ki urejajo statusno preoblikovanje družb. Ta zakon (ZGD-1, člen 591) pa pravne posledice pripojitve, vključno s prenehanjem prevzetih družb veže na vpis pripojitve v sodni register in ne, kot navaja tožeča stranka, na datum ...

August 23, 2010

Sodba nº in sklep I U 1098/2010 of Upravni oddelek, August 23, 2010

Upravni akt, izdan po prostem preudarku, mora v obrazložitvi zajemati vse tiste dejanske in pravne okoliščine o načinu in mejah uporabe prostega preudarka, ki omogočajo preizkus upravnega akta. Tožena stranka je ugotovila, da so bili tožnikovi prstni odtisi že posredovani v bazo Eurodac s strani Republike Avstrije. Prav tako tožnik v tožbi ne oporeka dejstvu, da je ilegalno vstopil v Evropsko unijo, torej so nastale vse tiste okoliščine, ki jih zahteva določilo 59. člena ZMZ, zaradi katerih l...

August 19, 2010

Sodba nº I U 1932/2009 of Upravni oddelek, August 19, 2010

Z navedbo Republike Slovenije kot toženke je zadoščeno zahtevi iz določbe 5. odstavka 17. člena ZUS-1 ne glede na to, da je navajanje upravne enote z vidika te določbe odveč oz. nepotrebno. Tako stališče temelji na naravi upravnega spora, v katerem sodišče odloča o zakonitosti dokončnih upravnih aktov, pri katerih je že po zakonski določbi toženka država, ko gre za upravne akte, ki so jih izdali njeni organi.

Sodba nº U 2496/2008 of Upravni oddelek, August 19, 2010

S tem, ko je tožena stranka v ponovljenem postopku s sklepom disciplinskega senata Disciplinskega sodišča, torej drugostopenjskega organa, neposredno odločila o zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka oziroma o storitvi disciplinske kršitve in odgovornosti tožeče stranke za to kršitev, je po eni strani presegla svoje pristojnosti za odločanje, po drugi strani pa sploh ni odločila o vprašanjih, ki bi morala biti predmet odločanja v tem postopku, namreč o utemeljenosti pritožb in o usodi prvo...

August 18, 2010

Sodba nº II U 151/2009 of Upravni oddelek, August 18, 2010

Pri odmeri dohodnine davčni organ upošteva davčno osnovo, ugotovljeno z odločbo o odmeri davka iz dejavnosti. Zato so neutemeljeni tožbeni ugovori, ki se nanašajo na ugotovljen dohodek iz dejavnosti.

Sodba nº II U 75/2009 of Upravni oddelek, August 18, 2010

Pri neskladni gradnji po 153. členu ZGO-1 gre za situacijo, ko je investitor pridobil gradbeno dovoljenje, vendar dela izvaja v nasprotju z dovoljenjem.

Sodba nº I U 885/2010 of Upravni oddelek, August 18, 2010

Sodišče v celoti sledi utemeljitvi tožene stranke, ker je ta pravilna in zakonita. Tožnik v tožbi ne zatrjuje, da izpodbijana odločba ne bi bila zakonita, temveč je tožnik nezadovoljen z odločitvijo v odločbi, iz katere tudi sicer ne izhaja kakršnakoli nezakonitost, na katero bi sodišče moralo paziti po uradni dolžnosti. Tožena stranka je povzela navedbe prvotno tožniku postavljenega odvetnika v predlogu za njegovo razrešitev ter se do teh navedb opredelila z argumentiranimi razlogi, ki jih t...

Sodba nº I U 790/2010 of Upravni oddelek, August 18, 2010

Sodišče ugotavlja, da iz dopisa UE Novo mesto z dne 22. 4. 2010 ne izhaja, da je tožnica lastnica osebnega vozila, ampak je v dopisu navedeno, da je tožnica „uporabnica“ registriranega osebnega vozila znamke Renault. V tem delu torej bistvena dejstva, ugotovljena v izpodbijani odločbi, ne ustrezajo podatkom v vpisu. Poleg tega je tožena stranka zgolj ugotovila, da tožnica v postavljenem roku ni odgovorila na poziv sodišča, ni pa v izpodbijani odločbi ugotovila tudi, ali je bila vročitev pravi...

Sodba nº I U 907/2010 of Upravni oddelek, August 18, 2010

Zaključek tožene stranke, da tožnik v predmetni zadevi nima verjetnih izgledov za uspeh, je preuranjen. Ugotovitev, da tožnik ne izpolnjuje vsebinskega pogoja za dodelitev brezplačne pravne pomoči, je pomanjkljivo obrazložena zaradi izostanka navedbe vsebinskih razlogov, ki bi jih sodišče lahko preverilo. V obrazložitvi tožena stranka omenja uveljavljeno sodno prakso, ki je pa ne konkretizira z navedbo ustreznih judikatov, pa tudi vsi ostali elementi, na katere je tožena stranka oprla odločit...

Sodba nº II U 115/2009 of Upravni oddelek, August 18, 2010

Lastnost stranke ima lahko v posameznem upravnem postopku le oseba, ki ji pravico ali obveznost, o kateri se odloča v upravnem postopku, daje materialni predpis. Ker tožnik po določbi 7. člena ZZVN ne more biti upravičena stranka za vložitev zahteve, pogoji za uvedbo postopka v obravnavanem primeru niso podani.

Sodba nº I U 1001/2010 of Upravni oddelek, August 18, 2010

Na podlagi ZBPP se pri odločanju o prošnji za dodelitev BPP ugotavljajo tako finančni položaj prosilca kot tudi drugi premoženjski pogoji, dodatno pa se pri presoji kot pogoj upoštevajo tudi okoliščine in dejstva o zadevi, v zvezi s katero prosilec vlaga prošnjo za odobritev brezplačne pravne pomoči, predvsem, da zadeva ni očitno nerazumna. ZBPP izrecno določa, da morajo biti kumulativno izpolnjeni vsi z zakonom določeni pogoji, in sicer tako finančni, kot tudi drugi, objektivni pogoji.

Sodba nº II U 237/2010 of Upravni oddelek, August 18, 2010

Pri ugotavljanju finančnih pogojev za dodelitev brezplačne pravne pomoči se ne upošteva stanovanje, v katerem prosilec oz. njegova družina živi in ki ga predpisi o stanovanjskih razmerjih določajo kot primerno stanovanje.

Sklep nº U 220/2008 of Javne finance oddelek, August 18, 2010

Med plačnikom davka, ki za davčnega zavezanca na podlagi četrtega odstavka 59. člena ZDavP-2 izpolni davčno obveznost, in davčnim zavezancem se s plačilom akontacije vzpostavi civilnopravno razmerje, ki ga v upravnem postopku, pri katerem gre za oblastno odločanje o pravicah, obveznostih in pravnih koristih iz upravnega prava, ni mogoče urejati.

Sodba nº II U 59/2009 of Upravni oddelek, August 18, 2010

Po določbah ZZVN je potrebno dokazati pobeg pred dejanskim in neposrednim vojnim nasiljem okupatorja. Takšnih okoliščin pa tudi zaslišane priče niso navedle, zato sodišče pritrjuje stališču tožene stranke, da v zadevi ni podan obnovitveni razlog po 1. točki prvega odstavka 260. člena ZUP.

Sodba nº II U 85/2009 of Upravni oddelek, August 18, 2010

Tožnica je javni zavod in je po predpisih dolžna spoštovati naložene obveznosti, med katere sodi tudi zagotavljanje zdravju nenevarnih pogojev za delo, gibanje in bivanje v bolnišnici.

Sklep nº II U 44/2009 of Upravni oddelek, August 18, 2010

Sklep o zavrnitvi podaljšanja roka za opravo dejanj v (upravnem) postopku ni eden izmed sklepov, naštetih v določbi drugega odstavka 5. člena ZUS-1, ki bi ga bilo možno izpodbijati v upravnem sporu. Glede na navedeno tudi sklepa, s katerim je upravni organ zavrgel pritožbo zoper takšen procesni sklep, ni mogoče izpodbijati v upravnem sporu.

Sodba nº II U 242/2010 of Upravni oddelek, August 18, 2010

Na ugotovljeno višino dohodkov prosilca ne vplivajo stroški, ki jih ima prosilec s preživljanjem oziroma druge obveznosti, ki jih mora poravnati na podlagi izvršilnih naslovov oziroma administrativnih prepovedi.

Sodba nº II U 223/2010 of Upravni oddelek, August 18, 2010

Da bi bil tožnik, ki preživnine v preteklih obdobjih v pretežni meri ni plačeval, izvršbe pa so bile neuspešne, upravičen do znižanja preživnine, bi moral izkazati, da svojih obveznosti iz naslova preživnine ni poravnal zaradi okoliščin, na katere ni imel vpliva.

Sodba nº II U 28/2009 of Upravni oddelek, August 18, 2010

V inšpekcijskem postopku gradbeni inšpektor preverja le, ali je za izvedeni poseg v prostor potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje ter ali so se dela izvajala na podlagi upravnega dovoljenja.

Sodba nº I U 758/2010 of Upravni oddelek, August 18, 2010

Tožnica je v prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči navedla, da želi brezplačno pravno pomoč za zastopanje v kazenski zadevi na prvi stopnji, kjer ni le priča, ampak tudi oškodovanka in s tem stranka postopka. Res je sicer, da zgolj pri zaslišanju tožnice kot priče ta še ne potrebuje pravne pomoči, saj mora priča govoriti tisto, kar ve o stvari, pri čemer jo sodišče pouči o njenih dolžnostih in pravicah, vendar pa priča, ki je hkrati tudi oškodovanka, lahko potrebuje pravno pomoč zarad...

Sodba nº II U 246/2010 of Upravni oddelek, August 18, 2010

Pri presoji, ali ima zadeva verjeten izgled za uspeh, je po mnenju sodišča potrebno predvsem upoštevati, ali več dokazov govori v prid kot pa v škodo stranki.

Sodba nº I U 966/2010 of Upravni oddelek, August 18, 2010

Pri presoji dodelitve BPP se kot pogoji upoštevajo okoliščine in dejstva o zadevi, v zvezi s katero prosilec vlaga prošnjo, predvsem, da zadeva ni očitno nerazumna, oziroma, da ima prosilec v zadevi verjetne izglede za uspeh. V konkretnem primeru niso podani pogoji za odobritev BPP iz 24. člena ZBPP, ker tožnik ni izkazal, da tožba v navedeni zadevi, v zvezi s katero je zaprosil za odobritev BPP, ni bila vložena prepozno. Iz navedenega ni verjetnega izgleda za uspeh v navedeni zadevi, v zvezi...

Sodba nº II U 94/2009 of Javne finance oddelek, August 18, 2010

Davčni organ v zadevi prisilne izterjave globe nima zakonske pristojnosti, da bi lahko odločal o odpisu ali obročnem plačilu globe, ampak ima zgolj pristojnost, da globo izterja po predpisih o davčnem postopku.

Sodba nº I U 935/2010 of Upravni oddelek, August 18, 2010

V obrazložitvi tožena stranka smiselno nakazuje, da bi moral prosilčev odvetnik, če je zaslišan v zvezi z uporabo 24. člena ZBPP, povedati konkretne materialne in procesne kršitve, zaradi katerih je razumno vložiti pritožbo zoper prvostopenjsko sodbo. Takšna zahteva pristojnega organa odvetniku ni v nasprotju s pravilno uporabo 24. člena ZBPP, kajti sicer „očitnega nesorazmerja“ iz 2. odstavka 24. člena ZBPP ni mogoče v potrebni meri ugotoviti, vendar pa lahko tožena stranka v primeru skopega...

Sodba nº II U 24/2009 of Javne finance oddelek, August 18, 2010

V skladu z določbo 223. člena ZUP lahko organ, ki izda odločbo, vsak čas popravi pomote v imenih ali številkah, pisne ali računske pomote ter druge očitne pomote v odločbi. To pravico pa ima tudi organ druge stopnje v okviru pritožbenega postopka. Ker je prišlo pri navedbi valute do očitne pomote, tako ne gre za spremembo odločbe v škodo tožnika.

Sodba nº II U 49/2009 of Upravni oddelek, August 18, 2010

Ker je tožnik (odvetnik) zahtevi za posredovanje osebnih podatkov o dolžniku priložil le splošno pooblastilo za zastopanje, ne pa tudi izvršilnega naslova, s katerim bi po desetem odstavku 40. člena ZIZ izkazal pravni interes za dostop do zahtevanih podatkov, je bila njegova vloga za posredovanje osebnih podatkov utemeljeno zavrnjena.

Sodba nº I U 816/2010 of Upravni oddelek, August 18, 2010

Iz dopisa UE Novo mesto z dne 22. 4. 2010 ne izhaja, da je tožnica lastnica osebnega vozila, ampak je v dopisu navedeno, da je tožnica „uporabnica“ registriranega osebnega vozila znamke Renault. V tem delu torej bistvena dejstva, ugotovljena v izpodbijani odločbi, ne ustrezajo podatkom v vpisu. Poleg tega je tožena stranka zgolj ugotovila, da tožnica v postavljenem roku ni odgovorila na njen poziv, ni pa v izpodbijani odločbi ugotovila tudi, ali je bila vročitev pravilno opravljena.

Sodba nº in sklep II U 20/2009 of Upravni oddelek, August 18, 2010

Pritožbo kot pravno sredstvo je mogoče vložiti le zoper odločbo ali sklep, torej zoper konkretni upravni akt. Zoper ravnanje organa oziroma pooblaščene osebe organa pritožbe kot pravnega sredstva po določbah ZUP ni mogoče vložiti. V zvezi s postopanjem organa tekom upravnega postopka imajo stranke na voljo druga pravna sredstva oziroma lahko nezakonitosti pri delu organa izpodbijajo v pritožbi zoper odločbo, izdano v konkretni upravni stvari.

August 16, 2010

Sodba nº in sklep I U 1066/2010 of Upravni oddelek, August 16, 2010

Iz določbe 1. odstavka 59. člena ZMZ izhaja, da je zakonodajalec toženo stranko pooblastil, da o nastanitvi prosilca v skladu z 2., 3. in 4. odstavkom 51. člena ZMZ odloča po prostem preudarku, če je podana katera izmed okoliščin iz 1., 2., 3. ali 4. alineje 1. odstavka 59. člena ZMZ. Če je organ pooblaščen za odločanje po prostem preudarku, sodišče preveri zgolj to, ali je upravni akt nezakonit, ker so bile prekoračene meje prostega preudarka ali ker je bil prosti preudarek uporabljen na nač...

August 10, 2010

Sklep nº II U 273/2010 of Upravni oddelek, August 10, 2010

Ker je tožnik vložil tožbo, preden se je osem dnevni rok za odločitev o njegovi pobudi iztekel ter preden je vložil zahtevo za odločitev v nadaljnjih sedmih dneh, je bila tožba zaradi molka župana vložena prezgodaj.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners