Upravno Sodišče RS: Opinions issued on September 2010

September 30, 2010

Sklep nº II U 361/2010 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, September 30, 2010

Vloge, ki so vezane na roke, se v volilnih zadevah vlagajo neposredno pri pristojnih organih, kar pomeni, da se kot datum oziroma čas prejema takšne vloge šteje trenutek, ko je vloga prispela na Upravno sodišče Republike Slovenije.

Sklep nº I U 1041/2010 of Upravni oddelek, September 30, 2010

Ker tožnik v zakonskem roku ni plačal zahtevane sodne takse za postopek, se v skladu z določbo 3. odstavka 105.a člena ZPP v zvezi s 1. odstavkom 22. člena ZUS-1 šteje, da je tožnik umaknil tožbo. Sodišče je zato ustavilo postopek.

September 29, 2010

Sodba nº I U 661/2009 of Javne finance oddelek, September 29, 2010

Tožnica je v letu 2006 prejela vdovsko pokojnino iz Italije. V skladu z mednarodnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodkov in premoženja, ki ga je imela Slovenija sklenjenega z Italijo, pa se omenjeni dohodek obdavči samo v Sloveniji. Zato tožnici od odmerjene dohodnine utemeljeno ni bil odštet znesek v tujini plačanega davka.

September 28, 2010

Sodba nº I U 1761/2009 of Javne finance oddelek, September 28, 2010

Pri kriteriju iz 6. člena ZDoh-2, po katerem se zavezanec šteje za rezidenta Slovenije, če ima v Sloveniji središče svojih osebnih in ekonomskih interesov, gre za kriterij dejanske narave, pri katerem pa čas oziroma kraj dejanskega bivanja ni odločilen. Odločilne so vse tiste okoliščine osebne in ekonomske narave, ki vežejo zavezanca na Slovenijo in ki jih je treba ocenjevati kot celoto.

Sodba nº I U 1117/2009 of Upravni oddelek, September 28, 2010

Sklep o domiku, izdan na podlagi tedaj veljavnega ZPPSL, je predstavljal originaren način pridobitve lastninske pravice v stečajnem postopku in je bil vpis v zemljiško knjigo na tej podlagi res le deklaratorne narave. Vendar je iz predmetnega sklepa o domiku razvidno le, da je tožnik poleg ostalih kupcev v stečajnem postopku svoj (so)lastniški delež pridobil v skladu s njihovo medsebojno pogodbo z dne 21. 1. 1994, ki je tožeča stranka ni predložila. Zato iz tega sklepa ni razvidno niti, kolik...

Sodba nº I U 875/2009 of Javne finance oddelek, September 28, 2010

Rezidentstvo je treba skladno z določbami Konvencije ugotavljati le, kolikor stranko za davčnega rezidenta, v skladu s svojo notranjo zakonodajo šteje tudi država sopogodbenica (Švica).

Sodba nº I U 664/2010 of Javne finance oddelek, September 28, 2010

Po mnenju sodišča je 196. člen ZDavP-2 potrebno razumeti tako, kot je zapisan, to je, da tek zastaranja pravice do odmere davka pretrga vsako uradno dejanje davčnega organa z namenom odmere davka in o katerem je zavezanec za davek obveščen. Sklep o obnovi postopka odmere dohodnine na podlagi novih podatkov je namenjen temu, da se dohodnina v obnovljenem postopku ponovno odmeri. Prav tako iz 196. člena ZDavP-2 ne izhaja, da lahko zastaranje pretrga le taka odločba, ki v postopku preverjanja ni...

September 27, 2010

Sodba nº I U 385/2010 of Javne finance oddelek, September 27, 2010

Med strankama je sporen obračun zamudnih obresti, in sicer datum, od katerega so bile obresti obračunane. Tožnik v tožbi navaja le, da datum obračuna obresti ni pravilen. Niti v tožbi niti v predhodnem postopku pa ni predložil izračuna oziroma višine obresti, ki bi se razlikovala od obračuna prvostopnega organa. Ker je drugostopni organ v svoji odločbi pojasnil, da je bil obračun izveden od datumov, kot jih navaja tožnik, ko je nastopila izvršljivost za posamezno obračunsko obdobje, ne glede ...

Sklep nº I U 15/2010 of Upravni oddelek, September 27, 2010

Upravni organ je sporno pisanje vročal preko pošte, torej pri organu, kjer bi morali drugo in tretje tožeča stranka prevzeti pisanje in v smislu 2. odstavka 101. člena ZUP opraviti dejanje postopka, zato za obravnavani primer velja, da se vročitev ne bi mogla šteti za opravljeno na dan, ko pošta ne dela. Za tak primer v tej zadevi pa ne gre, saj je splošno znano dejstvo, da pošte v Sloveniji delajo tudi ob sobotah.

Project-Id-Version: 0.1 POT-Creation-Date: 2011-02-21 18:53+0100 PO-Revision-Date: 2010-08-27 09:14+0100 Last-Translator: Mireia Pijoan Language-Team: LANGUAGE MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1); X-Generator: Pootle 1.1.0 nº I U 1187/2010 of Upravni oddelek, September 27, 2010

Osnovni pogoj za odložitev izvršitve izpodbijane inšpekcijske odločbe je izkazanost težko popravljive škode, kar pomeni, da mora stranka že v sami zahtevi konkretno navesti vse okoliščine, s katerimi utemeljuje nastanek in višino škode ter okoliščine, ki omogočajo sklep, da bo ta škoda tudi v primeru zanjo ugodno končanega upravnega spora težko popravljiva. Za te navedbe mora predložiti tudi dokaze.

Sodba nº I U 866/2009 of Upravni oddelek, September 27, 2010

Pri asfaltiranju prej travnate vzletno pristajalne steze gre za rekonstrukcijo objekta, saj je spremenjena njena površina kot bistven konstrukcijski element, prav tako se je z izvedenim posegom bistveno spremenila zmogljivost vzletno pristajalne steze kot tudi njen izgled.

September 23, 2010

Sklep nº I U 920/2010 of Upravni oddelek, September 23, 2010

Z odložitveno začasno odredbo se lahko odloži le izvršitev izpodbijane odločbe, zato je po naravi stvari jasno, da ni mogoče odlagati izvršitvene obveznosti, ki je bila že izvršena.

Sklep nº I U 1019/2010 of Upravni oddelek, September 23, 2010

V upravnem sporu ni mogoče izpodbijati vsakega upravnega akta, ampak le tistega, ki vsebuje vsebinsko odločitev o tožnikovi materialnopravno določeni pravici, obveznosti ali pravni koristi. Če pa gre za akte, ki pomenijo zgolj procesno odločitev, so ti predmet presoje v upravnem sporu samo, če tako določa zakon.

Sklep nº I U 1195/2010 of Upravni oddelek, September 23, 2010

Tožnica v svoji zahtevi z ničemer ne obrazloži, na kakšen način bi odstranitev objekta po inšpekcijski odločbi zanjo povzročilo težko popravljivo škodo, ki predstavlja pogoj za izdajo začasne odredbe. Zgolj zatrjevanje, da naj bi inšpektor v postopkih pred izdajo inšpekcijske odločbe ugotovil zakonitost izvedene gradnje, v ničemer ne izkazuje nastanka škode.

Sodba nº II U 359/2010 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, September 23, 2010

Vložene kandidature niso imele pomanjkljivosti, ki bi terjale odpravo v skladu z drugim odstavkom 56. člena ZVDZ v zvezi z drugim odstavkom 74. člena ZLV. Zato je občinska volilna komisija o njih pravilno vsebinsko odločala, in jih, ko ugotovila, da kandidatna lista ni bila določena na tajnem glasovanju, pravilno zavrnila.

Sodba nº I U 381/2009 of Javne finance oddelek, September 23, 2010

Tožeči stranki so bile akontacije davka za leto 2001 določene na podlagi odločbe o odmeri davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 1999. Odprava navedene odločbe in nižja odmera davka v ponovnem postopku skladno z določbami ZDavP ne vpliva na višino akontacije, saj se ta poračuna pri odmeri dohodnine. Ker nižja ali višja odmera davka od dohodkov iz dejavnosti ne vpliva na višino v plačilo že zapadlih akontacij tožeča stranka tudi ne more uspeti z ugovorom, da so ji bile zamudne obresti od zapa...

Sodba nº I U 2221/2009 of Upravni oddelek, September 23, 2010

Prizadeti stranki sta lastninsko pravico na delu zemljišča gradnje s priposestvovanjem pridobili na originaren način, kar pomeni, da je vpis njune lastninske pravice v zemljiško knjigo na tej podlagi zgolj deklaratorne narave. Glede na to v postopku izdaje gradbenega dovoljenja pred prvostopenjskim organom nista sodelovali, zato ju je drugostopenjski organ v skladu z 2. odstavkom 229. člena ZUP zaradi pravnomočno izkazane lastninske pravice povsem utemeljeno štel kot stranska udeleženca in me...

September 22, 2010

Sodba nº II U 294/2010 of Upravni oddelek, September 22, 2010

Ker bi bila revizija tožnika prepozna, vrednost spornega predmeta pa tudi ne dosega z zakonom predpisanega cenzusa za vložitev revizije, prav tako pa tudi ne gre za razreševanje pomembnega pravnega vprašanja, zaradi katerega bi lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije izjemoma dopustilo revizijo, zadeva, v zvezi s katero tožnik prosi za brezplačno pravno pomoč, nima verjetnega izgleda za uspeh.

Sodba nº II U 312/2010 of Upravni oddelek, September 22, 2010

Na podlagi jezikovne razlage določbe 48. člena ZBPP je upravičenec do brezplačne pravne pomoči dolžan vrniti stroške, izplačane iz naslova brezplačne pravne pomoči le, če sta kumulativno izpolnjena dva pogoja, in sicer: če je v postopku, v zvezi s katerim mu je bila pomoč dodeljena, delno ali v celoti uspel in če je na podlagi pravnomočne odločbe sodišča ali na podlagi izvensodne ali sodne poravnave pridobil premoženje ali dohodek.

Sodba nº II U 155/2009 of Javne finance oddelek, September 22, 2010

Pravni predpisi davčnemu organu, ki opravlja izvršbo, ne dajejo pooblastila preverjati pravilnosti potrdila o izvršljivosti.

Sodba nº II 67/2009 of Javne finance oddelek, September 22, 2010

V postopku davčne izvršbe ni mogoče izpodbijati izvršilnih naslovov.

Sodba nº I U 1078/2010 of Upravni oddelek, September 22, 2010

Presoja v postopku izvedenih dokazov tudi po presoji sodišča utemeljuje sklep, da tožeča stranka ni sposobna skrbeti za vzgojo in varstvo otroka, kar ogroža njegov telesni in duševni razvoj. Razlogi za takšen sklep, so razvidni iz obrazložitve odločbe prve in druge stopnje. Sodišče se nanje sklicuje in jih ne ponavlja.

Sodba nº II U 281/2010 of Upravni oddelek, September 22, 2010

Ker minister za kmetijstvo ni objavil revalorizirane vrednosti točke za izračun odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov, bi morala to vrednost, da bi zagotovila spoštovanje izrecnih zakonskih določb o letni revalorizaciji začetne vrednosti točke, izračunati in upoštevati pri določitvi pripadajočega zneska odškodnine, tožena stranka sama.

Sodba nº II U 182/2009 of Javne finance oddelek, September 22, 2010

V postopku izterjave sodne takse ni mogoče uveljavljati taksne oprostitve, saj mora stranka vlogo za taksno oprostitev vložiti v sodnem postopku, v katerem je nastala obveznost plačila sodne takse.

Sodba nº II U 173/2009 of Javne finance oddelek, September 22, 2010

Za pričetek teka zastaralnega roka je odločilna pravnomočnost odločbe, s katero je bila izrečena globa za prekršek in ne čas storitve prekrška.

Sodba nº II U 191/2009 of Javne finance oddelek, September 22, 2010

S pritožbo zoper sklep o izvršbi ni mogoče izpodbijati izvršilnega naslova.

Sodba nº II U 328/2010 of Upravni oddelek, September 22, 2010

Pri presoji izpolnjevanja finančnega pogoja za pridobitev brezplačne pravne pomoči se upošteva celotno premoženje, ki je v lasti prosilca in članov njegove družine, četudi prosilec v hiši, ki sodi med to premoženje, ne živi več.

Sodba nº in sklep II U 313/2010 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, September 22, 2010

Ker volilna komisija vodi in izvaja volilna opravila na način, predviden z zakonom, pri čemer upošteva vse tudi fakultativne možnosti (tretji stavek prvega odstavka 79.a člena ZVDZ), ki so na razpolago za to, da se omogoči glasovanje tudi invalidnim osebam, so neutemeljeni očitki o kršitvah ustavnih pravic invalidov.

Sodba nº I U 2110/2009 of Upravni oddelek, September 22, 2010

V zadevi je sporno, ali je upravni organ upravičeno štel kot relevantno dejstvo za zavrnitev prijave na javni razpis zaključek izvajanja projekta 30. 10. 2009, kot ga je tožeča stranka sama navedla v obrazcu S1. V tej zvezi sodišče kot neutemeljen zavrača ugovor tožeče stranke, da bi tožena stranka, ne glede na v prijavni obrazec vpisan podatek, morala iz vseh drugih njenih navedb ugotoviti, da projekt do navedenega datuma ne bo zaključen. Tudi po presoji sodišča namreč tožena stranka datuma ...

Sodba nº U 146/2008 of Upravni oddelek, September 22, 2010

Ker je disciplinska odgovornost pogoj za izrek disciplinske sankcije, bi morala disciplinska organa v postopku presoditi tudi vprašanje tožnikove krivde za očitano disciplinsko kršitev.

September 20, 2010

Sodba nº II U 341/2010 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, September 20, 2010

Občinska volilna komisija v postopku potrjevanja kandidatur preveri, ali so bili kandidati določeni v postopku, ki ga za določanje kandidatov vnaprej predvidijo stranke.

September 18, 2010

Sodba nº II U 339/2010 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, September 18, 2010

Glede zapisnika politične stranke o določitvi kandidatov oziroma list kandidatov, iz katerega ne izhaja, da so bili kandidati določeni s tajnim glasovanjem, ni mogoče šteti, da gre za formalno pomanjkljivost, ki bi jo bilo mogoče naknadno odpraviti.

September 16, 2010

Sodba nº I U 1097/2009 of Upravni oddelek, September 16, 2010

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje za območje, ki je uvrščeno med območja v smislu 58. člena ZSZ/84, in na to ne vplivajo pojasnila o njegovi komunalni opremljenosti.

Sodba nº I U 1098/2009 of Upravni oddelek, September 16, 2010

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje za območje, ki je uvrščeno med območja v smislu 58. člena ZSZ/84, in na to ne vplivajo pojasnila o njegovi komunalni opremljenosti.

Sodba nº I U 1099/2009 of Upravni oddelek, September 16, 2010

Trditve o komunalni neopremljenosti parc. št. 922/2 se raztezajo tudi na kasneje nastale parcele, zaradi česar bi moral organ tožnika pozvati, da za svoje trditve predloži dokaze, česar pa ni storil, zato je dejansko stanje o tem vprašanju ostalo nepopolno ugotovljeno.

Sodba nº I U 1970/2009 of Upravni oddelek, September 16, 2010

Predmet prenosa in s tem tudi univerzalnega pravnega nasledstva je le podjetniško organizirano premoženje, natančno opisano v sklepu o prenosu podjetja, kar načeloma ni vse premoženje fizične osebe. Tožeča stranka v tožbi ne zatrjuje, da so bili sporni objekti iz inšpekcijske odločbe oziroma sklepa o dovolitvi izvršbe del premoženja, ki je s pripojitvijo podjetja prešlo nanjo, zato že iz tega razloga ni mogoč sklep, da je tožeča stranka tudi glede tega premoženja pravni naslednik inšpekcijske...

Sodba nº I U 2151/2009 of Upravni oddelek, September 16, 2010

Ne 3. odstavek 132. člena ZVKD-1, ne 3. alinea 4. odstavka 28. člena istega zakona Zavodu za varstvo kulturne dediščine ne dajeta pooblastila za odločanje o dovoljenosti nameravane gradnje s stališča celovite skladnosti te gradnje s prostorskim aktom, za kar je po določbah 24. člena v zvezi s 1. točko 1. odstavka 66. člena ZGO-1 pooblaščen pristojni organ za gradbene zadeve. Odločanje Zavoda je ob upoštevanju splošnih določb 1. in 8. člena ZKVD-1 omejeno na vprašanja varstva kulturne dediščin...

September 15, 2010

Sodba nº II U 188/2009 of Upravni oddelek, September 15, 2010

S tem, ko je tožnik na podlagi odmerne odločbe plačal komunalni prispevek, je po četrtem odstavku 79. člena ZPNačrt dobil pravico do priključitve na že zgrajeno komunalno opremo, s plačilom komunalnega prispevka pa so poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo (peti odstavek 79. člena ZPNačrt).

Sodba nº II U 320/2010 of Upravni oddelek, September 15, 2010

Ker je tožnik zamudil rok za vložitev pravnega sredstva v zadevi, v zvezi s katero prosi za odobritev brezplačne pravne pomoči, je upravni organ pravilno štel, da zadeva nima verjetnega izgleda za uspeh.

Sodba nº II U 326/2009 of Upravni oddelek, September 15, 2010

Ker je bilo v postopku ugotovljeno, da tožnik kljub pravilnemu pozivu v odrejenem roku ni sprožil sodnega postopka ureditve meje, je upravni organ, s tem ko je štel, da tožnik soglaša s potekom meje, kot je bila označena na podlagi mejne obravnave, pravilno uporabil določbo petega odstavka 29. člena ZENDMPE, ki za takšne primere določa zakonsko domnevo o podanem soglasju.

Sodba nº I U 292/2010 of Javne finance oddelek, September 15, 2010

Po določbi 2. odstavka 87. člena ZDavP-2 davčni organ lahko davčno izvršbo odloži le po uradni dolžnosti. Stranka (davčni zavezanec) ni oseba, ki lahko zahteva odločanje o odlogu izvršbe po navedeni določbi ZDavP-2. Zato je bila tovrstna tožnikova zahteva pravilno zavržena na podlagi 2. točke 1. odstavka 129. člena ZUP.

Sodba nº II U 311/2010 of Upravni oddelek, September 15, 2010

Namen zagotovitve brezplačne pravne pomoči po ZBPP je omogočiti posameznikom, ki nimajo sredstev, da lahko varujejo in uveljavljajo svoje pravice v sodnih postopkih. To pa predpostavlja, da gre za zadeve, pri katerih je na podlagi ugotovljenih dejanskih in pravnih okoliščin vsaj z določeno stopnjo verjetnosti mogoče pričakovati pozitiven izid za prosilca.

Sodba nº II U 250/2009 of Upravni oddelek, September 15, 2010

Vloge, s katero je stranka kandidirala na javnem razpisu, glede na veljavno pravno ureditev ni bilo mogoče zavrniti zgolj zato, ker posamezen član kmetijskega gospodarstva ob vložitvi vloge ni bil vpisan v register kmetijskih gospodarstev.

Sodba nº II U 362/2009 of Upravni oddelek, September 15, 2010

Čeprav PUP pojma „večji hlev“ ne opredeljuje, je po presoji sodišča upravni organ svojo odločitev, da gre v obravnavanem primeru za gradnjo večjega hleva, pravilno oprl na podatke o velikosti predvidenega objekta in podatke o staležu živine.

Sodba nº II U 169/2010 of Upravni oddelek, September 15, 2010

Po določbi šeste alinee 2. člena ZVV ne zadošča, da je bil nekdo le pripadnik narodne zaščite, saj je zakon postavil še dodatni pogoj, da gre za pripadnika narodne zaščite, ki je bil oborožen, kar pomeni, da je pripadnika oborožila narodna zaščita.

Sodba nº II U 246/2009 of Upravni oddelek, September 15, 2010

Obvezne razlage odvetniške tarife, ki jo sprejme le Odvetniška zbornica Slovenije brez soglasja ministra in ki ni objavljena v Uradnem listu, ni dolžno upoštevati niti sodišče niti je ni dolžan upoštevati drug državni organ. Ker je sestavni del postopka za razvezo zakonske zveze tudi zahtevek za plačilo preživnine je tožnik za sestavo tožbe v predmetni zadevi upravičen le do nagrade v višini, ki je določena za razvezo zakonske zveze.

September 14, 2010

Sklep nº I U 1828/2009 of Upravni oddelek, September 14, 2010

Po določbi 3. odstavka 39. člena ZUS-1 sodišče postopek nadaljuje, če tožnik izjavi, da vztraja pri tožbi, sicer postopek s sklepom ustavi.

Sodba nº I U 342/2009 of Upravni oddelek, September 14, 2010

Glede na pogoje iz točke 3.2.2. javnega razpisa mora biti finančna konstrukcija taka, da je iz nje razvidno, da ima prijavitelj zagotovljena vsa ostala sredstva, tudi za plačilo DDV, ki je neupravičen strošek, torej takšen, ki se bo v končni posledici izkazal zgolj za prehoden, ne pa končen strošek. Tudi Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ v 30. točki 2. člena, pod razlago pojma ocena vrednosti projekta, izrecno določa, d...

Sodba nº I U 581/2009 of Javne finance oddelek, September 14, 2010

Po določbah drugega odstavka 381. člena ZDavP-2 se priglasitev opravi pred predvidenim datumom transakcije iz 48. člena ZDDPO-2. Za združitev ali delitev in s tem za transakcijo po 48. členu ZDDPO-2 se šteje transakcija, ki se izvede v skladu z določbami zakona, ki urejajo statusno preoblikovanje gospodarskih družb. ZGD-1 (591. člen) pa nastop pravnih posledic veže na vpis pripojitve v sodni register in ne na datum objave vpisa sklepa o izbrisu, kot to zmotno meni tožnik. Zato je tudi v konkr...

Sodba nº I U 1323/2009 of Javne finance oddelek, September 14, 2010

Po 1. točki 6. odstavka 40. člena ZDDV davčni zavezanec ne sme odbiti vstopnega DDV od jaht in čolnov, namenjenih za šport in razvedrilo, goriv in maziv ter nadomestnih delov in storitev tesno povezanih s tem, razen od plovil, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti dajanja v najem in zakup in nadaljnjo prodajo.

September 10, 2010

Sodba nº in sklep II U 329/2010 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, September 10, 2010

S tem, ko je tožena stranka z izpodbijanim sklepom postopek volilnih opravil za volitve članov občinskega sveta prekinila brez pravne podlage, je neupravičeno posegla v tožnikovi ustavni pravici iz drugega odstavka 3. člena in 44. člena Ustave Republike Slovenije.

September 09, 2010

Sodba nº I U 1055/2009 of Upravni oddelek, September 09, 2010

Pogoj za gradnjo objektov komunalne infrastrukture je izdano gradbeno dovoljenje, zato je za presojo vprašanja, ali je zemljišče opremljeno z določeno vrsto komunalne infrastrukture, pomembno tudi to, ali je bila ta zgrajena na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja.

Sodba nº in sklep U 561/2008 of Upravni oddelek, September 09, 2010

Aktivno legitimiran za vložitev zahteve po 1. odstavku 216. člena ZGO-1 je lastnik objekta, v primeru večstanovanjske stavbe pa eden od njenih solastnikov oziroma lastnik posameznega dela stavbe. Pri slednjem to pomeni, da imajo pravico udeleževati se postopka tudi tisti solastniki stavbe, ki take zahteve sicer niso vložili.

Sodba nº in sklep U 552/2008 of Upravni oddelek, September 09, 2010

Tožnika ni mogoče šteti za aktivno legitimiranega za vložitev tožbe zoper gradbeni dovoljenji, saj je v skladu z določbo 1. odstavka 17. člena ZUS-1 tožnik v upravnem sporu lahko le oseba, ki je bila stranka ali stranski udeleženec v postopku izdaje upravnega akta. Za kakšna dokazila gre in kakšno pravico na zemljiščih posega izkazujejo, kar šele bi omogočalo oceno o tem, ali je izkazana pravica graditi na tožnikovih zemljiščih, pa v obrazložitvi ni konkretizirano.

Sodba nº I U 1942/2009 of Upravni oddelek, September 09, 2010

Odločitev o zavrženju zahtevka v obravnavani zadevi ne predstavlja takšne kršitve določb postopka, ki bi terjala odpravo izpodbijanega sklepa, saj si tožeča stranka z odločitvijo o zavrnitvi njenega zahtevka v ponovnem postopku ne bi v ničemer izboljšala svojega pravnega položaja.

Sodba nº U 431/2008 of Upravni oddelek, September 09, 2010

Sprememba namembnosti pomeni poseg v že obstoječ (zgrajen) objekt, zaradi česar določbe 2. alineje 17. člena PUP, ki na celotnem območju dovoljuje spreminjanje namembnosti pod tam navedenimi pogoji, v obravnavanem primeru, ko gre za novogradnjo, ni mogoče uporabiti.

September 08, 2010

Sodba nº II U 292/2010 of Upravni oddelek, September 08, 2010

Pri ugotavljanju višine dohodkov prosilca in članov njegove družine je potrebno upoštevati neto zneske prejemkov, torej zneske po plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost.

Sodba nº II U 159/2010 of Upravni oddelek, September 08, 2010

Za odločitev o zahtevani denacionalizaciji ni relevantno, ali so upravičene osebe po drugem odstavku 10. člena ZDen od tuje države pravico do odškodnine za zaplenjeno premoženje tudi dejansko uveljavljale.

Sodba nº II 39/2009 of Javne finance oddelek, September 08, 2010

Ugotovitev v inšpekcijskem zapisniku, da so bila tožniku izplačana denarna sredstva, od katerih ni bil plačan davek, predstavlja zadostno podlago za izdajo sklepa o obnovi postopka po 89. členu ZDavP-2.

Sodba nº II U 304/2010 of Upravni oddelek, September 08, 2010

Ker je tožnik v zadevi, v zvezi s katero mu je bila dodeljena brezplačna pravna pomoč, od nasprotne stranke pridobil prisojeno odškodnino, je dolžan znesek prejete brezplačne pravne pomoči vrniti.

Sodba nº II U 1/2010 of Upravni oddelek, September 08, 2010

V upravnem postopku se lahko uredi le meja, ki med strankama ni sporna.

Sodba nº II U 52/2009 of Javne finance oddelek, September 08, 2010

Dohodnina in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ne predstavljata obveznosti iz poslovanja (opravljanja dejavnosti) dolžnika in bi jo bilo potrebno na podlagi 106. člena ZDavP-2 odpisati in jo torej posledično ne bi bilo mogoče terjati. To pomeni, da se postopek izvršbe glede teh obveznosti nadaljuje kljub pravnomočnemu zaključku stečajnega postopka.

Sodba nº II U 167/2009 of Upravni oddelek, September 08, 2010

Po ZViS in po Statutu Univerze v Mariboru odloča o izvolitvi v naziv docent senat članice univerze, ki pa mora imeti, kadar o tem odloča prvič, soglasje Senata Univerze.

Sodba nº II U 236/2009 of Javne finance oddelek, September 08, 2010

V davčnem postopku se praviloma izterjujejo vse izvršljive davčne obveznosti ne glede na to, da odločbe, s katerimi so bile odmerjene, zaradi teka pritožbenih ali sodnih postopkov še niso postale pravnomočne.

Sodba nº II 11/2009 of Upravni oddelek, September 08, 2010

Objava vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pomeni le tehnično opravilo, ki ga opravi občinska uprava in na odmero nadomestila ne sme imeti vpliva.

Sodba nº in sklep II U 31/2009 of Javne finance oddelek, September 08, 2010

Dolžnik, ki se z vsebino klavzule o izvršljivosti, ki ima naravo potrdila po 179. členu ZUP, ne strinja, lahko njeno spremembo doseže le pri organu, ki je potrdil izvršljivost odločbe.

Sodba nº in sklep U 273/2008 of Upravni oddelek, September 08, 2010

Pri ugotavljanju vplivov objekta na sosednje nepremičnine se lahko upoštevajo tudi vplivi, ki jih Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji ne omenja.

Sodba nº II U 299/2010 of Upravni oddelek, September 08, 2010

Ker tožnik v vlogi uveljavlja isti zahtevek kot ga je uveljavljal v postopku, ki je bil pred tem že pravnomočno zaključen, nespremenjena pa je tudi materialna podlaga, na katero se opira tožnikova zahteva, je upravni organ ravnal pravilno, ko je tožnikovo vlogo na podlagi 4. točke prvega odstavka 129. člena ZUP zavrgel.

Sklep nº II U 319/2010 of Upravni oddelek, September 08, 2010

Tožnik mora potrebo po pravnem varstvu izkazovati ves čas upravnega spora.

Sodba nº II U 239/2009 of Upravni oddelek, September 08, 2010

Organ za brezplačno pravno pomoč je pri odločanju o povračilu stroškov nudenja brezplačne pravne pomoči samostojen in ni vezan na odmero stroškov v postopku, v zvezi s katerim je bila prosilcu odobrena brezplačna pravna pomoč.

Sodba nº II U 177/2009 of Upravni oddelek, September 08, 2010

Storitev brezplačne pravne pomoči je bila opravljena s sklenitvijo sodne poravnave na naroku, na katerem je bila prisotna tudi prejemnica brezplačne pravne pomoči. Od tega dne je zato potrebno šteti osemdnevni rok za predložitev napotnice službi organa za brezplačno pravno pomoč.

Sodba nº II U 265/2010 of Upravni oddelek, September 08, 2010

Kot izhaja iz določbe 23. člena ZSV, se pri presoji premoženjskega pogoja ugotavlja premoženje celotne družine prosilca in ne le posameznega družinskega člana.

Sklep nº II U 40/2009 of Upravni oddelek, September 08, 2010

Določitev projektnih pogojev ima po določbi 50. člena ZGO-1 v razmerju do gradbenega dovoljenja pravno naravo akcesornega akta. Tožnik, ki je na podlagi izpodbijanih projektnih pogojev že pridobil gradbeno dovoljenje, ne izkazuje pravnega interesa za izpodbijanje projektnih pogojev v tem upravnem sporu.

Sodba nº II U 5/2009 of Upravni oddelek, September 08, 2010

Za izrek inšpekcijskega ukrepa po 152. členu ZGO-1 zadostuje ugotovitev, da sta tožnika kot investitorja objekt zgradila brez gradbenega dovoljenja.

Sodba nº II U 58/2009 of Upravni oddelek, September 08, 2010

Odvetništvo je svoboden poklic, ki se opravlja v skladu z določbami ZOdv in ne pomeni opravljanja gospodarske dejavnosti, zato se določbe ZGD-1 glede položaja samostojnega podjetnika na odvetnike ne nanašajo.

September 07, 2010

Sodba nº I U 1189/2009 of Javne finance oddelek, September 07, 2010

Davčni zavezanec po 10. odstavku 21. člena ZDDV lahko popravi oziroma zmanjša znesek DDV, če davčni zavezanec, kateremu je bil opravljen promet blaga oziroma storitev, popravi (zmanjša) odbitek vstopnega DDV in če o tem pisno obvesti dobavitelja.

September 06, 2010

Sklep nº I U 765/2010 of Upravni oddelek, September 06, 2010

V skladu s 1. odstavkom 30. člena ZUS-1 je treba v tožbi navesti upravni akt, ki se izpodbija s tožbo, ter predlagati, kako in v čem naj se ga odpravi. Ker te vsebine obravnavana tožba nima, zadeve že iz teh razlogov ni mogoče obravnavati.

Sklep nº I U 766/2010 of Upravni oddelek, September 06, 2010

V skladu s 1. odstavkom 30. člena ZUS-1 je treba v tožbi navesti upravni akt, ki se izpodbija s tožbo, ter predlagati, kako in v čem naj se ga odpravi.

September 02, 2010

Sklep nº I U 896/2010 of Upravni oddelek, September 02, 2010

V upravnem sporu ni mogoče izpodbijati vsakega upravnega akta, ampak le tistega, ki vsebuje vsebinsko odločitev o tožnikovi materialnopravno določeni pravici, obveznosti ali pravni koristi; če pa gre za akte, ki pomenijo zgolj procesno odločitev, so ti predmet presoje v upravnem sporu samo, če tako določa zakon.

Sodba nº I U 2019/2009 of Upravni oddelek, September 02, 2010

ZUP tožniku ne daje pravice, da svoj pravni položaj v postopku izdaje gradbenega dovoljenja na podlagi zatrjevane pravice do udeležbe v postopku zavaruje tako z vložitvijo rednega kot tudi izrednega pravnega sredstva.

Sodba nº in sklep I U 51/2010 of Upravni oddelek, September 02, 2010

Ničnost odločbe je v upravnem postopku izredno pravno sredstvo, katerega namen je saniranje z zakonom določenih procesnih in materialnih pravnih napak, zaradi katerih je priznanje obstoja odločbe za pravni red nevzdržno. Gre za možnost sanacije najhujših kršitev pravil procesnega in materialnega prava, pri čemer se lahko za nično izreče odločba pred ali po njeni formalni dokončnosti oziroma pravnomočnosti. Pogojev za izrek ničnosti, ki so taksativno določeni v 279. členu ZUP, zato ni mogoče r...

Sodba nº U 513/2008 of Upravni oddelek, September 02, 2010

Določbe 5., 6. in 9. člena Uredbe o vodnih povračilih ne uvajajo nekih novih ali drugačnih kriterijev za izračun vodnega povračila, ki ne bi imeli podlage v 1. in 5. odstavku 124. člena ZV-1.

Sodba nº I U 180/2010 of Upravni oddelek, September 02, 2010

Za pravilnost izpodbijane odločbe je brezpredmetno, kdo je gradil robnik oziroma oporni zid, na katerega je tožeča stranka deloma postavila svojo ograjo, in tudi, kdo je gradnjo tega zidu oziroma robnika financiral. Za legalnost obravnavane ograje je nepomembno tudi dejstvo, da je na tem mestu že prej stala ograja. Tožeča stranka je namreč že v inšpekcijskem postopku navedla, da je bila ta ograja v celoti odstranjena, kar pomeni, da obravnavana ograja pomeni novo gradnjo.

Sodba nº U 406/2008 of Upravni oddelek, September 02, 2010

Tožnik se lahko sklicuje na rekonstrukcijo le v primeru predhodno legalno zgrajenega starega opornega zidu. Priznati in se nanje sklicevati je namreč mogoče le posege na legalno zgrajenih objektih.

Sodba nº U 516/2008 of Upravni oddelek, September 02, 2010

Določbe 5., 6. in 9. člena Uredbe o vodnih povračilih ne uvajajo nekih novih ali drugačnih kriterijev za izračun vodnega povračila, ki ne bi imeli podlage v 1. in 5. odstavku 124. člena ZV-1.

Sodba nº U 433/2008 of Upravni oddelek, September 02, 2010

Zgolj dejstvo, da je tožnik isto strokovno mnenje predložil v predhodnem postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo strojne lope, samo po sebi ni zadosten razlog za zavrženje tožnikovega predloga, saj je bistvena vsebina mnenja ugotovitev, ali so bili pri prikazu vplivnega območja v njem tudi za ta postopek upoštevani relevantni viri hrupa.

Sklep nº I U 818/2010 of Upravni oddelek, September 02, 2010

Odprava odločbe pomeni, da so odpravljene tudi pravne posledice, ki so nastale iz take odločbe. S tem, ko je tožena stranka odpravila prvostopenjsko upravno odločbo, je bila zadeva torej vrnjena v fazo postopka, ko o zahtevku tožeče stranke sploh še ni bilo odločeno. To pomeni, da v postopku odločanja sploh še ni bil izdan upravni akt, katerega zakonitost bi lahko bila predmet odločanja v upravnem sporu v smislu (zgoraj navedene) odločbe 1. odstavka 2. člena ZUS-1.

Sodba nº U 515/2008 of Upravni oddelek, September 02, 2010

Določbe 5., 6. in 9. člena Uredbe o vodnih povračilih ne uvajajo nekih novih ali drugačnih kriterijev za izračun vodnega povračila, ki ne bi imeli podlage v 1. in 5. odstavku 124. člena ZV-1.

Sodba nº U 391/2008 of Upravni oddelek, September 02, 2010

Obnovitvena dela so mogoča le na obstoječem objektu, kar samo po sebi izključuje vse posege, s katerimi se stari objekt odstrani in postavi novega.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners