Upravno Sodišče RS: Opinions issued on January 2011

January 20, 2011

Sodba nº II U 477/2010 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, January 20, 2011

Če volivec glasovnico izpolni drugače kot je to določeno v drugem odstavku 83. člena ZLV, je treba pri ugotavljanju volivčeve volje ravnati restriktivno in glasovnico razvrstiti med veljavne le v primeru, ko je volja volivca jasno in nedvoumno razvidna in ne dopušča različnih razlag.

January 19, 2011

Sodba nº II U 491/2010 of Upravni oddelek, January 19, 2011

Namen, zaradi katerega je prosilec za brezplačno pravno pomoč navedel neresnične podatke, pri izreku sankcije po petem odstavku 20. člena ZBPP ni pomemben.

Sodba nº II U 147/2010 of Upravni oddelek, January 19, 2011

Razlaščenec nepremičnin oz. njegov pravni naslednik sme odpravo razlastitvenih odločb in s tem vračilo razlaščenih nepremičnin zahtevati le dokler razlastitveni upravičenec del, zaradi katerih je bila izvedena razlastitev, še ni opravil oz. jih ni opravil v pomembnem obsegu.

Sodba nº II U 490/2010 of Upravni oddelek, January 19, 2011

Ker je bilo o enaki tožnikovi vlogi že pravnomočno odločeno, do sedaj pa se niti dejanske niti pravne okoliščine zadeve niso v ničemer spremenile, je organ ravnal pravilno, ko je tožnikovo prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči zavrgel po določbi 4. točke prvega odstavka 129. člena ZUP.

Sodba nº II U 461/2009 of Upravni oddelek, January 19, 2011

Zmanjšanje naročil oziroma povpraševanja v prvem četrtletju leta 2009 v primerjavi z enakim obdobjem iz leta 2007 je bil eden od splošnih razpisnih pogojev, ki so morali biti izpolnjeni za pridobitev sredstev po razpisu. Če ta pogoj ni bil izpolnjen, je bilo treba vlogo zavrniti.

Sodba nº II U 400/2010 of Upravni oddelek, January 19, 2011

Ker se v času od sprejetja pravnomočne odločbe v zadevi dejansko in pravno stanje ni spremenilo, je organ za brezplačno pravno pomoč pravilno postopal po 4. točki prvega odstavka 129. člena ZUP in tožnikovo prošnjo kot nedopustno zavrgel.

Sodba nº II U 261/2010 of Upravni oddelek, January 19, 2011

Po prvem odstavku 39. člena ZVKD-1 je lastnik kulturnega spomenika do nadomestila upravičen le v primeru, ko je z varstvenim režimom okrnjeno gospodarsko izkoriščanje nepremičnine.

January 12, 2011

Sodba nº II U 439/2010 of Upravni oddelek, January 12, 2011

Ker okoliščine, ugotovljene v predkazenskem postopku zadeve, v zvezi s katero tožnica prosi za brezplačno pravno pomoč, ne kažejo verjetnosti za uspeh nadaljevanja kazenskega pregona, prošnja tožnice za dodelitev brezplačne pravne pomoči ni utemeljena.

Sodba nº II U 386/2010 of Upravni oddelek, January 12, 2011

Ker je po Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca igrišče obvezni funkcionalni del vrtca, brez katerega opravljanje dejavnosti vzgoje in varstva ne bi bilo mogoče, vračilo nacionaliziranih nepremičnin, ki služijo kot otroško igrišče, v naravi ni mogoče.

Sodba nº II U 112/2009 of Upravni oddelek, January 12, 2011

Ker tožnik v zbirni vlogi ni izpolnil polj, predvidenih za označitev vrste pomoči, se šteje, da zahtevki za neposredna plačila niso bili postavljeni, kar pomeni, da v zadevi ne gre za molk organa v smislu četrtega odstavka 222. člena ZUP.

Sodba nº II U 291/2009 of Upravni oddelek, January 12, 2011

Ker v obravnavanem primeru ne gre za statusno preoblikovanje tožnice, pač pa za ustanovitev nove (hčerinske) družbe, delavcev, zaposlenih pri novoustanovljeni družbi, ni mogoče upoštevati pri ugotavljanju števila zaposlenih delavcev tožnice (družbe matere).

Sodba nº II U 306/2009 of Upravni oddelek, January 12, 2011

Ker je bil tožnik zaradi kršitve pravil v preteklem 5-letnem obdobju iz izvajanja kmetijsko okoljskih ukrepov izključen s pravnomočno odločbo upravnega organa, tožnik tudi v naslednjem letu ni upravičen do plačil za te ukrepe.

Sodba nº II U 444/2010 of Upravni oddelek, January 12, 2011

Kmetijska in gozdna zemljišča prosilca in članov njegove družine se po drugem odstavku 23. člena ZSV upoštevajo le pri ugotavljanju lastnega dohodka (katastrskega dohodka) prosilca. Teh nepremičnin zato ni mogoče upoštevati pri ugotavljanju cenzusa iz prvega odstavka 23. člena ZSV.

Sodba nº II U 463/2009 of Upravni oddelek, January 12, 2011

Zavezani za plačilo zborničnega prispevka so člani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki so lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov in katerih katastrski dohodek, ki predstavlja pavšalno oceno dohodka iz kmetijstva, dosega predpisano višino.

Sodba nº II U 479/2010 of Upravni oddelek, January 12, 2011

Po ZSV se pri določitvi minimalnega dohodka upoštevajo le sredstva, potrebna za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb, in sicer v višini dvakratnika minimalnega dohodka, za katerega se šteje, da prosilcu omogoča preživetje.

Sodba nº II U 378/2009 of Upravni oddelek, January 12, 2011

Dejstvo, da na sosednjih zemljiščih ni nobenega objekta, ne predstavlja okoliščine, ki bi utemeljevala odmik objekta, ki bi bil manjši od predpisanega.

Sodba nº II U 337/2009 of Upravni oddelek, January 12, 2011

Tudi če je del stavbe neposredno pod streho, ga ne moremo šteti za mansardo, če streha objekta ni poševna.

Sodba nº II U 489/2010 of Upravni oddelek, January 12, 2011

Ker je tožnik po prejemu poziva za dopolnitev nepopolne vloge izjavil, da pri dodelitvi brezplačne pravne pomoči ne vztraja, je organ za brezplačno pravno pomoč pravilno štel, da je prošnjo za odobritev brezplačne pravne pomoči tožnik umaknil in je postopek pravilno ustavil.

Sodba nº II U 453/2010 of Upravni oddelek, January 12, 2011

Prosilec je v času od vložitve prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči dolžan organu v roku osmih dni sporočiti spremembe relevantnih podatkov, ki vplivajo na odobritev brezplačne pravne pomoči.

Sodba nº II U 321/2010 of Upravni oddelek, January 12, 2011

Območje za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja prikaže projektant v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja na podlagi določil Uredbe o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

January 05, 2011

Sodba nº II U 445/2010 of Upravni oddelek, January 05, 2011

Ker po zakonu niso izpolnjene predpostavke za dovolitev obnove postopka upravnega spora, v zvezi s katerim prosilec prosi za brezplačno pravno pomoč, zadeva nima verjetnega izgleda za uspeh.

Sodba nº II U 377/2009 of Upravni oddelek, January 05, 2011

Ker tožnika nista izkazala, da sta za obravnavani objekt, za gradnjo katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, takšno dovoljenje tudi pridobila, je upravni organ ravnal pravilno, ko je izrekel inšpekcijski ukrep po 152. členu ZGO-1.

Sodba nº II U 399/2010 of Upravni oddelek, January 05, 2011

Ker je upravni organ podatke, pomembne za odločitev o dodelitvi brezplačne pravne pomoči, pridobil sam po uradni dolžnosti, prosilčeve vloge ne bi smel kot nepopolne zavreči.

Sodba nº II U 389/2009 of Upravni oddelek, January 05, 2011

Ker investitorka gradnje soglasja soseda za manjši odmik od predpisanega ni predložila, zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja ni v skladu z izvedbenim prostorskim aktom.

Sodba nº II U 487/2009, enako tudi II U 475/2009, II U 504/2009, II U 508/2009, II U 492/2009, II U 476/2009,II U 491/2009, II U 507/2009 of Javne finance oddelek, January 05, 2011

Tožnik je carinsko blago s tem, ko ga je brez predhodne odobritve carinskega organa prečrpal v drug silos, odstranil izpod carinskega nadzora, kar ima za posledico nastanek carinskega dolga.

Sodba nº II U 481/2010 of Upravni oddelek, January 05, 2011

Ker je organ za brezplačno pravno pomoč dva odvetnika, ki sta bila postavljena tožnici za nudenje brezplačne pravne pomoči, razrešil zaradi razlogov na strani stranke, se v skladu z enajstim odstavkom 30. člena ZBPP šteje, da brezplačna pravna pomoč tožnici ni bila odobrena.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners