Upravno Sodišče RS: Opinions issued on November 2011

November 29, 2011

Sodba nº I U 1218/2011 of Javne finance oddelek, November 29, 2011

Davčna dolžnica je tožnici izdala dva računa, ki sta podlaga terjatvi, zarubljeni z izpodbijanim sklepom. Tožnica je sicer v ugovoru in v tožbi navajala, da zarubljenega zneska davčni dolžnici ne dolguje (več), a za tovrstno zatrjevanje ni predložila verodostojnih dokazov. Glede na tožbene ugovore sodišče pripominja, da v postopku ni bila presojana zakonitost predloženih listin, temveč je davčni organ ocenil zgolj njihovo dokazno vrednost in to tudi ustrezno obrazložil.

Sodba nº I U 57/2011 of Upravni oddelek, November 29, 2011

Čeprav je tožnik pred izdajo izpodbijanega sklepa predložil popravljeni stroškovnik, tožena stranka o zahtevku v tem delu ne odloči, prav tako se o njem ne izreče v obrazložitvi sklepa. Odločeno tudi ni o tožnikovem zahtevku za plačilo zakonskih zamudnih obresti. V celoti neobrazložena je odločitev, da se tožniku priznana nagrada in stroški nakažejo na podlagi izdanega računa, v roku 30 dni po izstavitvi računa. Z izpodbijanim sklepom torej v nasprotju z 213. členom ZUP ni odločeno o vseh zah...

November 23, 2011

Sodba nº II U 425/2011 of Upravni oddelek, November 23, 2011

Za odločitev ni pomembno, da zemljišča, katerih lastništvo je tožeča stranka zamolčala, nimajo posebne vrednosti, saj sankcija iz 20. člena ZBPP ni odvisna od višine premoženjske koristi.

Sodba nº II 238/2011 of Upravni oddelek, November 23, 2011

Tožnik bi moral najprej pravico do gradnje, potem pa ustrezno upravno (gradbeno) dovoljenje za oba objekta pridobiti še pred začetkom gradnje vsakega od njiju. Za odločitev pa tudi ni relevantno tožnikovo sklicevanje na soglasje staršev kot prejšnjih lastnikov objekta, saj v zadevi ni sporno, da je bil investitor objektov ravno tožnik.

Sodba nº II U 170/2011 of Upravni oddelek, November 23, 2011

Okoliščine, zaradi katerih tožnik ni uspel pridobiti gradbenega dovoljenja, na izrek inšpekcijskega ukrepa ne vplivajo. Gradbeno oziroma ustrezno upravno dovoljenje bi moralo biti pridobljeno pred začetkom gradnje, ker pa tožnik z njim tudi v času izdaje v tem upravnem sporu izpodbijane odločbe ne razpolaga, je s tem podana podlaga za izrek predmetnega inšpekcijskega ukrepa.

November 22, 2011

Sodba nº II U 186/2011 of Javne finance oddelek, November 22, 2011

Dejstvo, da Nemčija in Slovenija nista enako tolmačili določbe Sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčenja, tožniku ni prineslo negativnih finančnih posledic. Te so se pokazale le v sistemu razdelitve pobranega davka med Nemčijo in Slovenijo, niso pa vplivale na višino davka, ki bi ga moral v vsakem primeru plačati tožnik.

Sodba nº I U 1311/2011 of Javne finance oddelek, November 22, 2011

Tožnica je s štirimi bivšimi zaposlenimi sklenila sodno poravnavo ter jim posledično izplačala odškodnino za prenehanje delovnega razmerja. Iz sodne poravnave je razvidno, da se je zavezala poravnati odškodnine zaradi prenehanja delovnega razmerja v neto zneskih in da je vsem štirim delovno razmerje prenehalo na podlagi nekrivdnega odpoklica s funkcije. Glede na vsebino poravnave se izplačani znesek odškodnine šteje za dohodek iz delovnega razmerja, od tega pa je treba glede na določila ZDoh-...

November 18, 2011

Sodba nº III U 360/2010 of Upravni oddelek, November 18, 2011

Ob upoštevanju odvetniške tarife tožeči stranki ne pripada nagrada za podan odgovor na predlog za izdajo začasne odredbe.

Sklep nº I U 1910/2011 of Upravni oddelek, November 18, 2011

Tožeča stranka je že dne 22. 9. 2011 vložila tožbo z enakim tožbenim zahtevkom, kakor v obravnavani zadevi. Tožba je bila vročena toženi stranki dne 26. 9. 2011. Tega dne je nastopila visečnost pravde oziroma litispendenca. Posledica tega je, da se med istima strankama ne sme začeti nova pravda o isti zadevi. Tožnik je novo tožbo vložil dne 23. 9. 2011 pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, ki pa se je s sklepom z dne 25. 10. 2011 izreklo za stvarno nepristojno in zadevo odstopilo Upravn...

Sodba nº III U 148/2011 of Upravni oddelek, November 18, 2011

Tožeči stranki je bila pravilno odmerjena še odškodnina v višini 3.860,01 EUR za priznan status političnega zapornika in status svojca žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja, saj seštevek odškodnin priznanih s prvo in drugo odločbo ter izpodbijano odločbo predstavlja maksimalni znesek 8.345,85 EUR-a, ki ga določa 9. člen ZSPOZ.

Sodba nº III U 154/2011 of Upravni oddelek, November 18, 2011

Opustitev predložitve spisov sodišču onemogoča presojo zakonitosti postopka pred izdajo izpodbijanega akta in presojo skladnosti podatkov izpodbijane odločbe s podatki spisov.

Sodba nº III U 79/2011 of Upravni oddelek, November 18, 2011

Iz obeh dopisov upravnega organa na dopolnitev vloge nesporno izhaja, da je bila tožeča stranka opozorjena, da se bo njena vloga štela za umaknjeno, če v predpisanem roku vloge ne bo dopolnila oziroma zaprosila za podaljšanje roka za izvršitev te obveznosti.

November 17, 2011

Sodba nº I U 1894/2011 of Upravni oddelek, November 17, 2011

Konvencija o statusu beguncev in Protokol o statusu beguncev ne določata prekluzivnega roka za vložitev prošnje, vendar 35. člen ZMZ določa, da mora tujec, ki je zakonito ali nezakonito vstopil v RS, v najkrajšem možnem času izraziti namen za vložitev prošnje. To pomeni, da se vsak primer presoja posebej, glede okoliščin primera. V obravnavanem primeru pa je bil tožnik že dne 16. 9. 2011 prijet s strani policistov ob ilegalnem prehodu meje, prošnjo za mednarodno zaščito pa ni vložil do dne 22...

November 16, 2011

Sodba nº II U 300/2010 of Upravni oddelek, November 16, 2011

Oba sprejemnika ponudbe sta kmeta, ki jima kmetijska dejavnost pomeni edino ali glavno dejavnost, nesporno pa je tudi, da zemljišče sama obdelujeta. Tako je glede na to, da je prodajalec za kupca določil B.B., saj je z njim sklenil pravni posel, tožena stranka navedeni pravni posel utemeljeno odobrila.

Sklep nº I U 953/2010 of Upravni oddelek, November 16, 2011

Osebe, ki niso bile stranke ali stranski udeleženci v upravnem postopku, ne morejo biti tožniki v upravnem sporu, če ne izpolnjujejo določenih pogojev. V predmetni zadevi ni sporno, da tožeča stranka v upravnem postopku ni sodelovala. Samo z zatrjevanjem pravnega interesa za vložitev tožbe v upravnem sporu na podlagi javnega interesa, ki ga uresničuje tožeča stranka kot izvajalka javne službe po ZVKD-1, pa ni izkazala, da bi s tožbo uveljavljala svoje pravice ali pravne koristi; izvajanje nal...

Sodba nº II U 267/2010 of Upravni oddelek, November 16, 2011

Za izrek inšpekcijskega ukrepa zadostuje ugotovitev, da objekt ne sodi med enostavne objekte, zato vprašanje, ali je gradnja objekta v nasprotju s prostorskim aktom, v tem postopku ni relevantno za izrek inšpekcijskega ukrepa.

Sodba nº II U 399/2011 of Upravni oddelek, November 16, 2011

Upravičenec ni dolžan vrniti tistih stroškov nudenja brezplačne pravne pomoči, ki dejansko niso bili plačani (tudi če so bili odmerjeni).

Sodba nº II U 416/2010 of Upravni oddelek, November 16, 2011

Služba organa za brezplačno pravno pomoč ni pravilno obračunala stroškov zastopanja prejemnika brezplačne pravne pomoči, zato tožnica v tožbi utemeljeno ugovarja temu, da je bil zahtevek za plačilo stroškov brezplačne pravne pomoči neutemeljeno zavrnjen.

Sodba nº II U 263/2010 of Upravni oddelek, November 16, 2011

Varnostnika sta v gostinskem lokalu zadolžena za zagotavljanje vzdrževanja reda in skrbita za varnost udeležencev v gostinskem obratu, njuna prisotnost pa ne pomeni, da je s tem zagotovljeno tekoče spremljanje trenutnega števila obiskovalcev gostinskega obrata.

Sodba nº II U 459/2010 of Upravni oddelek, November 16, 2011

Le v primeru, ko bi bila upravičenka upravičena do brezplačne pravne pomoči za pritožbeni postopek, bi bil postopek zaključen z vročitvijo sodbe oz. sklepa upravičenki. Zato v primeru, ko je tožnica kot izvajalec storitve opravila še druge storitve, ki niso v okviru obsega odobrene brezplačne pravne pomoči, to ne more biti v breme organa za brezplačno pravno pomoč oz. javnih sredstev.

November 15, 2011

Sodba nº III U 322/2010 of Upravni oddelek, November 15, 2011

Že v osnovnem besedilu javnega razpisa je bila višina sredstev javnega razpisa določena zgolj okvirno, zato naknadno znižanje teh sredstev ni nezakonito.

Sodba nº III U 288/2010, enako tudi III U 317/2010 of Javne finance oddelek, November 15, 2011

Ko gre za nehomogeno mešanico, v kateri je pretežno kristalni sladkor (97,275%) v obliki grobih kristalov, posebna analiza za ugotovitev bistvenega elementa blaga ni potrebna. Da gre za nehomogeno mešanico je bilo namreč mogoče ugotoviti že pri vizualnem pregledu blaga.

November 09, 2011

Sodba nº I U 939/2010 of Upravni oddelek, November 09, 2011

Kandidat, ki se prijavi na razpis, ima ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, le pravico potegovati se za imenovanje na delovno mesto direktorja zavoda, nima pa izključne pravice biti na to mesto tudi imenovan.

Sklep nº I U 898/2010 of Upravni oddelek, November 09, 2011

Izpodbijana sklepa o razrešitvi predsednika Sveta zavoda OŠ in o imenovanju novega predsednika Sveta zavod OŠ nimata narave upravnega akta iz drugega odstavka 2. člena ZUS-1, saj ne vsebujeta nobene vsebinske odločitve o kakršnikoli tožnikovi materialnopravni pravici, obveznosti ali pravni koristi, ta akta pa tudi nista bila izdana v okviru izvrševanja upravne funkcije tožene stranke. Biti predsednik Sveta zavoda ni niti pravica niti ni neposredna, na zakon oprta pravna korist.

November 08, 2011

Sodba nº I U 473/2011 of Javne finance oddelek, November 08, 2011

Plačane članarine Združenju članov nadzornih svetov niso stroški, ki bi bili potrebni za poslovanje družbe, in jih zato ni mogoče upoštevati kot davčno priznan odhodek.

Sodba nº II U 144/2010 of Upravni oddelek, November 08, 2011

Dejansko stanje v zadevi je bilo nepopolno ugotovljeno, saj iz zapisnika o mejni obravnavi ne izhajajo vse relevantne okoliščine, ki bi jih organ v zapisniku moral ugotoviti.

Sodba nº II U 113/2010 of Upravni oddelek, November 08, 2011

V postopku za določitev zaščitene kmetije so bili upoštevani vsi trije zakonski kriteriji (kriterij lastništva, kriterij zahtevanih površin in kriterij gospodarske celote), zato je pravilna odločitev o določitvi tožnikove kmetije za zaščiteno.

Sodba nº III U 395/2011, enako tudi III U 428/2011 of Upravni oddelek, November 08, 2011

Glede na določbo 9. člena ZBPP, po kateri brezplačna pravna pomoč ne pokriva plačila stroškov postopka in dejanskih izdatkov ter nagrade pooblaščenca nasprotne stranke, v konkretnem primeru upnika v izvršilni zadevi, je tožena stranka pravilno zaključila, da je tožnica predlagala oprostitev plačila stroškov v zvezi z ugovorom kot edinim pravnim sredstvom

Sodba nº II U 405/2011 of Upravni oddelek, November 08, 2011

Pri omogočanju dostopa do brezplačne pravne pomoči se v skladu z določbami ZBPP in ZSV šteje, da je preživetje omogočeno, če so upravičencu zagotovljeni dohodki v višini dvakratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka.

Sodba nº II U 398/2011 of Upravni oddelek, November 08, 2011

Tožnici v postopku ni bila dana možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe, saj je organ za brezplačno pravno pomoč izpodbijano odločbo izdal, ne da bi tožnico pozval, naj se izjavi o vrednosti nepremičnine in o stanovanjski površini objekta, tožnice pa tudi ni seznanil s potekom ugotovitvenega postopka, torej s podatki pridobljenimi od Geodetske uprave RS.

Sodba nº II U 187/2011 of Upravni oddelek, November 08, 2011

Za dostop do informacij javnega značaja ni potrebno izkazovati posebne pravne podlage za pridobitev informacij javnega značaja. Informacije javnega značaja so prosto dostopne vsem prosilcem, saj je z ZDIJZ prost dostop do informacij javnega značaja omogočen vsakomur

Sodba nº II U 427/2011 of Upravni oddelek, November 08, 2011

Tožnik bi kot prosilec za dodelitev brezplačne pravne pomoči moral v vlogi navesti, da je solastnik nepremičnine, dejansko stanje glede nepremičnine pa je lahko relevantno le pri ugotavljanju njene vrednosti.

Sodba nº II 29/2011 of Upravni oddelek, November 08, 2011

Zahteva tožnika za odobritev pravnega posla je že pravnomočno zavrnjena, zato si tožnik svojega položaja v postopku odobritve pravnega posla ne more več izboljšati, zaradi česar tudi nima pravnega interesa za vložitev pritožbe zoper odločbo o odobritvi pravnega posla, ki je bil sklenjen med prodajalcem in kupcem.

Sodba nº in sklep II U 478/2010 of Javne finance oddelek, November 08, 2011

Neutemeljen je tožbeni ugovor, da upravni organ tožniku ni predložil dokazov o tem, da je bil ugovor vložen prepozno, saj je imel tožnik v postopku možnost do vpogleda v relevantno spisno dokumentacijo na podlagi določb 82. člena ZUP.

Sodba nº II U 330/2010 of Upravni oddelek, November 08, 2011

Iz 270. člena ZUP izhaja, da lahko v že dokončno obnovljenem postopku s svojim zahtevkom razpolaga le tista stranka, ki ji je bila izdana odločba, v zvezi s katero se sedaj izvaja obnovljen postopek, medtem ko torej (po logični interpretaciji) predlagateljica obnove postopka po dokončnosti oz. pravnomočnosti sklepa o obnovi ne more več razpolagati s svojim zahtevkom glede same obnove (ne more ga več umakniti).

Sodba nº II U 199/2010 of Upravni oddelek, November 08, 2011

Da bi lahko tožnik izvajal kakršnakoli dela na zemljišču posega, bi moral v vsakem primeru imeti pravico graditi in pridobiti vsa predpisana soglasja.

November 03, 2011

Sodba nº I U 1694/2011 of Upravni oddelek, November 03, 2011

Tožnik nosi primarno trditveno in dokazno breme pri dokazovanju, da bi bil s ponovnim vračanjem v Romunijo podvržen neposredni življenjski nevarnosti in nečloveškemu ravnanju. Zgolj posplošeno sklicuje na obsodbo Kraljevine Belgije v zadevi MSS pred ESČP ter da je situacija v Romuniji glede azilnega sistema zelo slaba in da o tem poročajo tudi številni članki in poročila, pri čemer tožnik niti ne zatrjuje, da bi ESČP v katerikoli zadevi ugotovilo, da je Romunija kršila EKČP, kot tudi ne, da v...

November 02, 2011

Sodba nº III U 363/2011 of Upravni oddelek, November 02, 2011

Tožeči stranki bi morali, že zaradi splošnega načela, da nihče ne sme neupravičeno obogateti, vedeti, da naloženo plačilo pravdnih stroškov nasprotni stranki, preide do višine stroškov, izplačanih iz naslova brezplačne pravne pomoči, na Republiko Slovenijo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners