Upravno Sodišče RS: Opinions issued on February 2011

February 23, 2011

Sodba nº II U 333/2009 of Upravni oddelek, February 23, 2011

Izkaz pravice graditi ne predstavlja predhodnega vprašanja v smislu 147. člena ZUP, ampak enega od pogojev, ki jih mora izpolnjevati investitor za to, da lahko pridobi gradbeno dovoljenje oz. da lahko, če so izpolnjeni ostali pogoji, gradi enostaven objekt tudi brez njega.

Sodba nº II U 350/2009 of Javne finance oddelek, February 23, 2011

Plačani prispevki za socialno varnost ne zmanjšujejo davčne osnove v primeru, ko se dohodnina odmerja od rente, prejete z naslova ukrepa za zgodnje upokojevanje kmetov.

February 22, 2011

Sodba nº I U 544/2010 of Upravni oddelek, February 22, 2011

Pravica do opravljanja obrti podobne dejavnosti se pridobi z vpisom v obrtni register in je Obrtno podjetniška zbornica Slovenije dolžna izdati sklep o vpisu v obrtni register v roku 8 dni po prejemu obvestila upravljalca z vsebino, določeno v 18. členu pravilnika, kamor sodi tudi podatek obrtne dejavnosti v skladu z Uredbo.

February 16, 2011

Sodba nº II U 54/2009 of Upravni oddelek, February 16, 2011

Z naknadno razveljavitvijo koncesijskega akta je odpadla pravna podlaga za vodenje koncesijskega postopka in za podelitev koncesije.

Sodba nº in sklep II U 268/2009 of Upravni oddelek, February 16, 2011

Ker je bilo ugotovljeno, da tožnikovo gospodinjstvo sestavlja več lastnikov kmetijskih zemljišč, je bil zbornični prispevek tožniku pravilno odmerjen kot nosilcu kmetijskega gospodinjstva za vse člane tega gospodinjstva.

Sodba nº II U 365/2009 of Upravni oddelek, February 16, 2011

Za izrek inšpekcijskega ukrepa tožnikoma zadostuje ugotovitev, da sta tožnika v zemljiški knjigi vpisana kot lastnika nepremičnin, na katerih so urejeni parkirni prostori, ki ovirajo promet na javni cesti.

Sodba nº II U 390/2009 of Upravni oddelek, February 16, 2011

Zaradi uvedenega komasacijskega postopka promet s kmetijskimi zemljišči ni mogoč, z vložitvijo zemljišč v družbo pa tudi ne gre za zmanjšanje števila lastnikov, niti za zmanjšanje števila solastniških deležev v smislu 60. člena ZKZ.

Sodba nº II U 497/2009 of Upravni oddelek, February 16, 2011

Iz veljavnih predpisov nedvoumno izhaja, da napotnice, potem ko je ta pravilno izpolnjena in popolna ter vrnjena službi za brezplačno pravno pomoč, ni več mogoče dopolnjevati oz. zahtevati povračila stroškov postopka za dejanja, ki so bila izvršena po vračilu napotnice in ki jih izvajalec brezplačne pravne pomoči v napotnici ni priglasil.

Sodba nº in sklep II U 55/2011 of Upravni oddelek, February 16, 2011

Starši otroka morajo biti pred izdajo odločbe, s katero se odloči o predlogu za opustitev cepljenja, seznanjeni s strokovnim mnenjem komisije, ki je po svoji naravi izvedensko mnenje. O ugotovitvah komisije, ki izhajajo iz izvedenskega mnenja, pa se imajo starši pred izdajo odločbe tudi pravico izreči.

Sodba nº II U 44/2011 of Upravni oddelek, February 16, 2011

Ker prosilec za brezplačno pravno pomoč prošnje z manjkajočimi podatki, ki predstavljajo obvezne sestavine, kljub pozivu organa ni dopolnil, je organ njegovo prošnjo po ZUP pravilno zavrgel kot nepopolno.

Sodba nº II U 482/2010 of Upravni oddelek, February 16, 2011

Ker je bilo o tožnikovi prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči že pravnomočno odločeno, v zadevi pa se pravno in dejansko stanje med tem ni spremenilo, je upravni organ ravnal pravilno, ko je prošnjo tožnika kot nedopustno zavrgel.

Sklep nº II U 51/2011 of Upravni oddelek, February 16, 2011

Ker bi zaradi dopustitve obveznega cepljenja lahko prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja ali celo smrti, kar predstavlja težko popravljivo škodo v smislu določbe drugega odstavka 32. člena ZUS-1, za izdajo začasne odredbe zadošča najnižja stopnja verjetnosti, da bo do takih posledic prišlo.

Sodba nº II U 24/2011 of Upravni oddelek, February 16, 2011

Ker tožnica ni z ničemer podkrepila trditve, da ne drži vrednost nepremičnine, ki izhaja iz poskusnega izračuna vrednosti nepremičnin Geodetske uprave Republike Slovenije, sodišče pritrjuje ugotovitvi toženke, da tožničino premoženje oziroma premoženje tožničine družine presega višino 60-ih osnovnih zneskov minimalnega dohodka.

February 09, 2011

Sodba nº II U 17/2011 of Upravni oddelek, February 09, 2011

Če so stranke s sklenjeno poravnavo rešile še svoja druga sporna razmerja - torej tudi tista, za ureditev katerih upravičenec ni prejel brezplačne pravne pomoči - to ne pomeni, da v takšnem primeru ni mogoče uporabiti prvega odstavka 48. člena ZBPP, ki govori o uspehu v postopku.

Sodba nº II U 21/2011 of Upravni oddelek, February 09, 2011

Ker je vrednost tistega dela stanovanja tožnika in njegovih družinskih članov, ki presega površinske normative za tričlansko družino, višja od šestdesetih osnovnih zneskov minimalnega dohodka, tožnik ne izpolnjuje finančnega pogoja za dodelitev brezplačne pravne pomoči.

Sodba nº II U 473/2009 of Upravni oddelek, February 09, 2011

Vloge prijaviteljev, ki so bile upravičene do sredstev glede na čas vložitve, so bile lahko oddane tudi na pogodbenih poštah, ki so del javnega poštnega omrežja in so po pogodbi z izvajalcem univerzalnih poštnih storitev pooblaščene za prevzem oddanih poštnih pošiljk.

Sodba nº II U 447/2010 of Upravni oddelek, February 09, 2011

Po zakonu se domneva, da je socialno stanje prosilca in njegove družine ogroženo, če mesečni dohodek prosilca (lastni dohodek) ne presega dvakratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka, določenega z zakonom, ki ureja socialno varstvene storitve (minimalni dohodek).

Sodba nº II U 354/2009 of Javne finance oddelek, February 09, 2011

Niti ZDavP-2 niti druge zakonske določbe davčnemu organu v izvršilnem postopku ne dajejo pooblastila preverjati pravilnost klavzule izvršljivosti.

Sodba nº II U 443/2009 of Javne finance oddelek, February 09, 2011

Zaradi odprave odločbe o odmeri carinskega dolga, ki učinkuje za nazaj (ex tunc), o obveznosti tožeče stranke glede plačila dolga sploh še ni bilo odločeno. Ker je med tem potekel petletni rok od nastanka carinskega dolga, na podlagi točke a) prvega odstavka 154. člena CZ carinskega dolga naknadno ni več mogoče obračunati.

February 02, 2011

Sodba nº II U 503/2009 of Upravni oddelek, February 02, 2011

Zaradi učinkov pravnomočnosti odločbe sodišče v postopku ne more upoštevati tožbenih ugovorov, ki se nanašajo na ugotovljeno kršitev v zvezi z obveznostjo oprave izobraževalnih programov, saj bi tovrstne ugovore tožnik lahko uspešno uveljavljal le v tožbi zoper upravno odločbo, česar pa ni storil.

Sodba nº II U 9/2011 of Upravni oddelek, February 02, 2011

Organ za brezplačno pravno pomoč je ravnal prav, ko je prošnjo tožnika za odobritev brezplačne pravne pomoči zavrnil, potem ko je ugotovil, da ne izpolnjuje finančnega pogoja, ne da bi presojal ugovore, ki za odločitev v zadevi niso pomembni.

Sodba nº II U 446/2010 of Upravni oddelek, February 02, 2011

V primeru, ko organ za brezplačno pravno pomoč ugotovi, da je prosilec v vlogi navedel neresnične podatke o svojem premoženjskem stanju oz. o premoženjskem stanju članov svoje družine, za izdajo odločbe na podlagi petega odstavka 20. člena ZBPP ni pomembna vrednost zamolčanega premoženja.

Sodba nº II U 288/2009 of Javne finance oddelek, February 02, 2011

Določba 271. člena ZDavP-2, ki določa, da lahko davčni zavezanec uveljavlja posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane tudi v ugovoru zoper informativni izračun, pomeni, da zavezanec podatkov in zahtev, ki jih je navedel v ugovoru zoper informativni izračun, kasneje v pritožbi zoper odločbo, s katero je bilo odločeno o ugovoru, ne more več spreminjati, dejstev in zahtev pa tudi ne more navajati oz. postavljati na novo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners