Upravno Sodišče RS: Opinions issued on March 2011

March 16, 2011

Sodba nº II U 35/2010 of Upravni oddelek, March 16, 2011

Upravni organ bi moral v postopku presoditi, ali so izpolnjeni pogoji za ponovno uporabo zemeljskega izkopa, za katerega okoljevarstveno soglasje ni potrebno.

Sodba nº II U 380/2009 of Upravni oddelek, March 16, 2011

Pri izdaji dovoljenja za javno prireditev se pravilnost in zakonitost naravovarstvenega soglasja ne presoja.

Sodba nº II U 52/2011 of Upravni oddelek, March 16, 2011

Ker premoženje, ki je v lasti tožnikovega družinskega člana, presega premoženjski cenzus iz prvega odstavka 23. člena ZSV, je utemeljena zavrnitev tožnikove prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči.

Sodba nº II U 65/2011 of Upravni oddelek, March 16, 2011

Kot navajanje neresničnih podatkov o premoženjskem stanju se po upravnosodni praksi šteje tudi zamolčanje relevantnih podatkov.

Sodba nº II U 386/2009 of Upravni oddelek, March 16, 2011

Ker se lahko nepovratna finančna pomoč dodeli avtoprevoznikom le za nakup ali zakup (leasing) novega tovornega vozila, je relevantno zgolj vprašanje, ali je bilo tožnikovo vozilo v času, ko se je prijavil na javni razpis, res novo.

Sodba nº II U 441/2009 of Upravni oddelek, March 16, 2011

Prvostopni organ je pri ugotavljanju obtežbe kmetijskih zemljišč v uporabi z živino na kmetijskem gospodarstvu tožnika pravilno izhajal iz podatkov, ki jih je tožnik navedel na obrazcih B in D, ki sta sestavna dela zbirne vloge.

March 10, 2011

Sodba nº II U 11/2010 of Upravni oddelek, March 10, 2011

Ker je bila odločba o začasni nezmožnosti za delo, ki je bila priložena vlogi, izdana manj kot eno leto pred dnem vložitve vloge tožnika za pridobitev plačila, je izpolnjen pogoj, da je škodni dogodek moral nastati največ dvanajst mesecev pred oddajo vloge.

Sodba nº II U 19/2010 of Upravni oddelek, March 10, 2011

Odločitev o tem, da je bila tožničina petletna obveznost izvajanja kmetijsko okoljskih ukrepov predčasno prekinjena, pomeni v obravnavani zadevi predhodno vprašanje, o katerem pa je že pravnomočno odločil pristojni organ, zato je bil upravni organ pri izdaji v tem upravnem sporu izpodbijane odločbe na takšno odločitev vezan, na njo pa je vezano tudi upravno sodišče.

Sodba nº II U 259/2010 of Upravni oddelek, March 10, 2011

Oseba, ki se sklicuje na določbo prvega odstavka 197. člena ZGO-1 in zatrjuje, da je bil objekt zgrajen pred 31. 12. 1967, mora svoje trditve izkazati vsaj z stopnjo verjetnosti.

Sodba nº II U 84/2010 of Upravni oddelek, March 10, 2011

Ker se vloga, ki jo je tožnik vložil za pridobitev nepovratnih sredstev, razlikuje od obrazca vloge, ki je bila del razpisne dokumentacije in javno objavljena, je pravilna odločitev upravnega organa o zavrženju tožnikove vloge.

Sodba nº II U 21/2010 of Upravni oddelek, March 10, 2011

Izpodbijane odločbe ni mogoče preizkusiti, saj iz njene obrazložitve ni mogoče razbrati, kako je upravni organ določil višino odobrenih sredstev oz. kako je pri izračunu upošteval na terenu ugotovljene nepravilnosti.

Sodba nº II U 349/2009 of Upravni oddelek, March 10, 2011

Ker je bilo ugotovljeno, da prijavljena površina presega ugotovljeno površino za več ko 30 %, je pravilna odločitev upravnega organa o zavrnitvi vseh zahtevkov za kmetijsko okoljevarstveno podporo.

Sodba nº II U 19/2011 of Upravni oddelek, March 10, 2011

Ker tožnica v postopku po četrtem odstavku 180a. člena ZUP ni dokazala, da je potrdilo o lastništvu vrednostnih papirjev Centralne klirinško depotne družbe d.d. neresnično, je organ za brezplačno pravno pomoč pravilno štel, da je vsebina potrdila pravilna in da je torej tožnica imetnica vrednostnih papirjev, katerih lastništvo je v izjavi zamolčala.

Sodba nº II U 428/2009 of Upravni oddelek, March 10, 2011

Dejstvo, da je bil posameznik pred več kot desetimi leti zaradi izreka disciplinskega ukrepa izključen iz lovske družine, ne pomeni, da zato po preteku določene dobe ne bi mogel znova zaprositi za sprejem v članstvo lovske družine.

Sodba nº II U 14/2010 of Upravni oddelek, March 10, 2011

Odločba o odmeri nadomestila tožniku je pravilna, saj med strankama ni sporno, da tožnik živi v stanovanjski hiši, za katero mu je bilo odmerjeno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, tožnik pa v postopku tudi ni ugovarjal ugotovljeni kvadraturi stanovanjske hiše ter številu točk.

Sodba nº II U 412/2009 of Javne finance oddelek, March 10, 2011

Davčnega dolga iz naslova akontacij davka iz dejavnosti ni mogoče odpisati niti v primeru socialne ogroženosti dolžnika in članov njegove družine.

March 02, 2011

Sodba nº II U 5/2011 of Upravni oddelek, March 02, 2011

Glede kmetijskega zemljišča se pri odločanju o tem, ali je oseba upravičena do brezplačne pravne pomoči, ne upošteva vrednost kmetijskega zemljišča, pač pa dohodek iz kmetijske dejavnosti, torej katastrski dohodek.

Sodba nº II U 260/2009 of Upravni oddelek, March 02, 2011

Tujci, ki želijo pridobiti dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji na podlagi prvega odstavka 41. člena ZTuj-1, morajo najprej pridobiti dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, izpolniti pa morajo tudi druge predpisane pogoje.

Sodba nº II U 54/2011 of Upravni oddelek, March 02, 2011

Kraj prebivanja upravičenca do brezplačne pravne pomoči in njegove družine je za odločitev v zadevi pravno relevanten, saj se po določbi 23. člena ZSV kot premoženje ne upošteva stanovanje, v katerem prosilec živi in ki ga predpisi o stanovanjskih razmerjih določajo kot primerno stanovanje.

Sodba nº II U 379/2009 of Javne finance oddelek, March 02, 2011

Pri odločanju o odmeri okoljske dajatve na podlagi napovedi za odmero te dajatve in pri odločanju o zahtevi za oprostitev plačila okoljske dajatve gre za en upravni postopek, v katerem pa organ z eno odločbo odloči o obeh zahtevkih.

Sodba nº II U 100/2010 of Upravni oddelek, March 02, 2011

Ker tožnica pred posegom iz 28. člena ZVKD-1 na kulturnem spomeniku ni pridobila kulturnovarstvenega soglasja, ji je bil utemeljeno izrečen inšpekcijski ukrep ustavitve izvajanja vseh del po prvem odstavku 155. člena ZVKD-1.

Sodba nº II U 66/2011 of Upravni oddelek, March 02, 2011

Ker je tožnica prenehala izpolnjevati pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči pred tem, ko je bila določena njena obveznost plačevanja preživnine, preživninske obveznosti pri odločitvi o vračilu prejete brezplačne pravne pomoči ni bilo mogoče upoštevati.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners