Upravno Sodišče RS: Opinions issued on April 2011

April 20, 2011

Sodba nº II U 96/2010 of Upravni oddelek, April 20, 2011

Ker je upravni organ sam pred javno objavo razpisa in razpisne dokumentacije spremenil posamezne dele razpisne dokumentacije z namenom, da bi onemogočil favoriziranje vlagateljev, ki bi lahko prišli do dokumentacije že pred objavo javnega razpisa, sodišče zavrača tožbeni ugovor, da je bil dokument brez njegovega vpliva naknadno oblikovno spremenjen.

Sodba nº II U 128/2011 of Upravni oddelek, April 20, 2011

Ker je bila prošnja tožnika za dodelitev brezplačne pravne pomoči zavrnjena, ker je tožnik v njej navajal napačne podatke, je upravni organ ravnal pravilno, ko je nove prošnje tožnika za dodelitev brezplačne pravne pomoči, vložene pred potekom šestmesečnega roka, kot nedopustne zavrgel.

Sodba nº II U 318/2009 of Javne finance oddelek, April 20, 2011

Tek zastaranja pravice do izterjave davčnih obveznosti je bil pretrgan z izdajo sklepov o davčni izvršbi.

Sodba nº II U 156/2011 of Upravni oddelek, April 20, 2011

Za odločitev je bistveno, da je tožnik podatek o lastništvu vrednostnih papirjev zamolčal, na odločitev pa nima vpliva dejstvo, da gre za premoženje zanemarljive vrednosti, ki ne bi vplivalo na izpolnjevanje finančnega pogoja za dodelitev brezplačne pravne pomoči.

April 19, 2011

Sodba nº III U 90/2010 of Upravni oddelek, April 19, 2011

Tožena stranka je ob smiselni uporabi meril iz 3. člena ZPVI in ob upoštevanju določb 33. člena ZVis, v katerih so študijski programi razvrščeni ter definirana narava visokošolskih strokovnih študijskih programov in univerzitetnih študijskih programov, pravilno odločila, da se tožeči stranki na podlagi diplome di violoncello, ki jo je izdal Conservatorio di musica „Giuseppe Tartini“ iz Trsta, v Republiki Sloveniji prizna prva stopnja visokošolskega strokovnega študijskega programa, smer violo...

April 13, 2011

Sodba nº II U 129/2011 of Upravni oddelek, April 13, 2011

Upravičenec do brezplačne pravne pomoči je dolžan vrniti prejeta sredstva tudi v primeru, ko mu je bila v postopku, v zvezi s katerim je dobil odobreno pomoč, prisojena odškodnina za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II U 44/2010 of Upravni oddelek, April 13, 2011

Na obravnavanem območju prostorski akt dopušča gradnjo zgolj optičnega komunikacijskega omrežja, ki je ožji del elektronskega komunikacijskega omrežja, v okvir katerega bazne postaje ne sodijo.

Sklep nº II U 140/2011 of Upravni oddelek, April 13, 2011

Škoda, ki lahko nastane otroku zaradi premestitve v drugo šolo, predstavlja stresno situacijo, ki je težko popravljiva.

Sodba nº II U 376/2010 of Upravni oddelek, April 13, 2011

Po določilu iz 3. člena občinskega odloka morata biti za odmero komunalnega prispevka izpolnjena dva pogoja kumulativno: omrežje sme biti oddaljeno od stavbnega zemljišča največ 50 metrov, obstajati pa mora tudi dejanska možnost priključitve.

Sodba nº II U 117/2011 of Upravni oddelek, April 13, 2011

Organ za brezplačno pravno pomoč je v obravnavanem primeru tožničino zahtevo za dodelitev brezplačne pravne pomoči utemeljeno zavrnil kot očitno nerazumno iz razloga, ker je že državno tožilstvo ugotovilo, da ni podan utemeljen sum, da je oseba, ki jo je ovadila tožnica, zagrešila očitano kaznivo dejanje.

Sodba nº II U 431/2009 of Upravni oddelek, April 13, 2011

Občinski odlok možnost priključitve na javno infrastrukturno omrežje ne pogojuje zgolj z obstojem takšnega omrežja v razdalji največ 50 m od meje stavbnega zemljišča, pač pa tudi z obstojem dejanske možnosti priključitve na elektroenergetsko in vodno infrastrukturo.

Sodba nº II U 116/2011 of Upravni oddelek, April 13, 2011

Organ za brezplačno pravno pomoč ni ravnal pravilno, ko je dolžnost vračila zneska, izplačanega iz naslova brezplačne pravne pomoči, naložil tožniku in ne njegovemu (zdaj že polnoletnemu) sinu, ki je v postopku, v zvezi s katerim je bila odobrena brezplačna pravna pomoč, pridobil premoženje.

Sodba nº II U 383/2009 of Upravni oddelek, April 13, 2011

Ker tožnik pravice do uporabe kmetijskih zemljišč ni izkazal, zahtevani spremembi GERK-ov pa so v postopku po pozivu upravnega organa izrecno nasprotovali tudi imetniki GERK-ov, na katerih je bilo ugotovljeno prekrivanje, je upravni organ ravnal pravilno, ko zahtevi tožnika za spremembo GERK-ov ni ugodil.

Sodba nº II U 103/2010 of Upravni oddelek, April 13, 2011

Tožnica je z gradnjo oz. rekonstrukcijo stanovanjske hiše začela po požaru. V času začetka del tako niti ni bilo več pogojev za nujne gradbene posege po določbah ZGO, ki govorijo o nujnih posegih zaradi naravnih ali drugih nesreč, saj je objekt že pogorel in nove neposredne nevarnosti torej ni več bilo.

Sodba nº II U 104/2010 of Upravni oddelek, April 13, 2011

Obveznost plačila članarine za članstvo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije obstaja, dokler posameznik opravlja obrtno dejavnost, kar pa se ugotavlja na podlagi podatkov Poslovnega registra Slovenije.

Sodba nº II U 70/2011 of Upravni oddelek, April 13, 2011

Ker po določbi 43. člena ZBPP za zaključek, da je bila upravičencu brezplačna pravna pomoč dodeljena neupravičeno, zadostuje le ugotovitev, da je šlo za lažno prikazovanje ali zamolčanje podatkov, za odločitev v zadevi niso pravno relevantni tožnikovi ugovori, da ni imel nepremičnin nikoli v posesti, niti da je njegov solastniški delež na podlagi izvršb obremenjen za več, kot znaša njegova vrednost.

April 08, 2011

Sodba nº III U 75/2010 of Upravni oddelek, April 08, 2011

Pravnomočna sodba je enakovredna sklenjenemu pravnemu poslu, ki pa ga je potrebno za pravilen prenos lastninske pravice še predhodno predložiti v odobritev upravni enoti, na območju katere leži nepremičnina (22. člen ZKZ).

Sklep nº III U 39/2010 of Upravni oddelek, April 08, 2011

Po mnenju sodišča imajo sporne določbe naravo splošnega (abstraktnega) akta, saj se nanašajo na nedoločeno število vnaprej zamišljenih primerov, ko bo prišlo med izvajalcem in uporabnikom storitev do nesoglasja glede trajanja storitve, pri čemer se norma nanaša na vse izvajalce dimnikarske službe na območju RS, ki jih ni mogoče v naprej točno določiti (možnost spreminjanja koncesijskih razmerij v bodoče), in na vse uporabnike dimnikarskih storitev kot so določeni v 6. členu Uredbe.

Sklep nº I U 1910/2010 of Javne finance oddelek, April 08, 2011

Po določbi 17. člena ZUS-1 je tožnik lahko le oseba, ki je bila stranka ali stranski udeleženec v postopku izdaje upravnega akta. Izpodbijana odločba je bila izdana zavezancu za davek A. d.o.o. v zadevi davčnega inšpekcijskega nadzora obračunavanja in plačevanja davka od dobička pravnih oseb, DDV ter davkov in prispevkov od plač za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2004. Z njo je odločeno o davčni obveznosti pravne osebe in ne, kot zmotno navaja tožnik, o njegovi obveznosti. Iz odločbe obenem ...

April 07, 2011

Sodba nº II U 84/2011 of Upravni oddelek, April 07, 2011

Od prosilca za brezplačno pravno pomoč se pričakuje, da v postopku tudi sam prispeva k temu, da se v času, za katerega mu je brezplačna pravna pomoč odobrena, vse do dneva dokončnega obračuna stroškov, pravilno ugotovijo vse okoliščine, ki so pomembne za odobritev brezplačne pravne pomoči.

Sodba nº II U 60/2011 of Upravni oddelek, April 07, 2011

Ker tožničin mesečni prihodek v obdobju treh koledarskih mesecev pred mesecem vložitve vloge presega dvakratnik osnovnega zneska minimalnega dohodka po ZSV, je odločitev o zavrnitvi tožničine vloga za dodelitev brezplačne pravne pomoči pravilna.

Sodba nº II U 132/2011 of Upravni oddelek, April 07, 2011

Izplačana sredstva brezplačne pravne pomoči se državi povrnejo, če upravičenec v postopku, v zvezi s katerim mu je bila odobrena brezplačna pravna pomoč, uspe in pridobi premoženje.

Sodba nº II U 109/2011 of Upravni oddelek, April 07, 2011

Ker ni verjetnega izgleda za to, da bo tožnikovi zahtevi za varstvo zakonitosti ugodeno, je organ za brezplačno pravno pomoč ravnal pravilno, ko je predlog tožnika za dodelitev brezplačne pravne pomoči za vložitev navedene zahteve zavrnil.

Sodba nº II U 460/2009 of Upravni oddelek, April 07, 2011

Ker tožnik za položitev odtočnih cevi, napeljanih pod občinsko cesto, ni imel soglasja občinskega upravnega organa, mu je inšpektor utemeljeno naložil odstranitev teh cevi ter vzpostavitev prejšnjega stanja.

Sodba nº II U 32/2010 of Upravni oddelek, April 07, 2011

Ker zatrjevani razlogi za zamudo pri vložitvi pritožbe niso izkazani niti s stopnjo verjetnosti, je upravni organ ravnal pravilno, ko tožniku ni dovolil vrnitve v prejšnje stanje.

Sodba nº II U 149/2010 of Upravni oddelek, April 07, 2011

Ker natančne višine opornega zidu ne določa niti tekstualni del odloka o lokacijskem načrtu, je po presoji sodišča napačno stališče upravnega organa, da se sme na meji zemljišč po odloku o lokacijskem načrtu postaviti zid višine zgolj približno 1,0 metra. Takšnega pogoja namreč prostorski akt ne določa.

Sodba nº II U 26/2011 of Upravni oddelek, April 07, 2011

Ker prosilka po prejemu poziva za dopolnitev vloge prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči v roku ni dopolnila, je upravni organ ravnal pravilno, ko je njeno vlogo na podlagi določil ZUP kot nepopolno zavrgel.

Sodba nº II U 99/2011 of Upravni oddelek, April 07, 2011

Zaradi zastaranja terjatve, v zvezi s katero prosilec prosi za brezplačno pravno pomoč, zadeva nima verjetnega izgleda za uspeh.

Sodba nº II U 83/2010 of Upravni oddelek, April 07, 2011

Izgradnja podzemnega kabelskega sistema namesto obstoječega nadzemnega ne spada med vzdrževalna dela po določbi 7. člena ZEKom, pa čeprav gre za dela v javno korist.

Sodba nº II U 438/2009 of Upravni oddelek, April 07, 2011

Ker je bila rudarska pravica s koncesijo podeljena tožnici, se ta ne glede na morebitne spremembe v njeni organiziranosti šteje za nosilko rudarske pravice tako dolgo, dokler ni le ta prenesena na drugo osebo ali kako drugače ugasnjena.

Sodba nº II U 472/2009 of Upravni oddelek, April 07, 2011

Okoliščina, da so bile nekatere vloge oddane na bencinskem servisu kot pogodbeni pošti, nima na odločitev nobenega vpliva. Kontaktna točka za izvajanje poštnih storitev je namreč namenjena neposrednemu delu z uporabniki poštnih storitev in je lahko organizirana kot pošta, pogodbena pošta ali posebna organizacijska oblika kontaktne točke, ki jo določi izvajalec univerzalnih storitev.

Sodba nº II U 434/2009 of Upravni oddelek, April 07, 2011

Davčni organ je po zakonu upravičen zarubiti tiste terjatve davčnega dolžnika, ki so v času izdaje sklepa o davčni izvršbi na denarno terjatev dolžnika nesporni, kar izhaja iz poslovnih knjig in listin. V obravnavanem primeru tožnik glede terjatev davčnega dolžnika do njega ni izkazal, da bi te terjatve v času pred izdajo izpodbijanega sklepa prerekal ali poravnal. Morebitno tožnikovo pričakovanje nadaljnjih kompenzacij oz. pobotov pa na zakonitost izpodbijanega sklepa ne more vplivati.

April 05, 2011

Sodba nº I U 971/2009 of Javne finance oddelek, April 05, 2011

Ob nesporni ugotovitvi, da tožnica ni vodila poslovnih knjig in da jih ni vzpostavila niti po sklepu davčnega organa, so bili podani razlogi za to, da se davčna osnova ugotovi z oceno. Sodišče tudi ne dvomi v ustreznost izbrane metode in v oceno davčne osnove kot tako. Le-ta je bila namreč opravljena na preverljiv način, na podlagi podatkov tožnice in ob upoštevanju izjav (zaslišanih) prič oziroma izjav zaposlenih, v katerih verodostojnost sodišče ne dvomi.

Sodba nº I U 402/2011 of Upravni oddelek, April 05, 2011

Pogodba o dosmrtnem preživljanju oziroma premoženje, na katerega se takšna pogodba nanaša, iz premoženja v smislu določb 14. člena ZBPP oziroma 23. člena ZSV ni izrecno izvzeto. Zato ga je v načelu šteti za relevantnega pri odločanju, razen v primeru, ko je v zvezi s tem premoženjem izpolnjen kakšen od pogojev, ki so izrecno predpisani za to, da se ga pri odločanju ne upošteva.

Sklep nº I U 551/2011 of Javne finance oddelek, April 05, 2011

Po uradnih podatkih sodišča je tožnik zoper isto davčno odločbo, kot jo izpodbija v tem upravnem sporu, že vložil tožbo zaradi molka organa druge stopnje o pritožbi. Iz podatkov zadevnega sodnega spisa sledi, da pri tožbi vztraja tudi po tem, ko je (bila) izdana drugostopna odločba. V konkretnem primeru gre torej za tožbo iste stranke v isti zadevi, v kateri je postopek s tožbo že v teku. Sodišče je zato, ob primerni uporabi določb 189. člena ZPP v zvezi z 22. členom ZUS-1, tožbo zavrglo. Gle...

Sodba nº I U 54/2010 of Upravni oddelek, April 05, 2011

V konkretnem primeru tožena stranka ni imela pravne podlage za zavrženje vloge, temveč bi jo morala meritorno obravnavati in preizkusiti tožnikovo vlogo v smislu izpolnjevanja pogojev za izdajo licence in vpis v imenik nepremičninskih posrednikov glede na veljavne določbe ZNPosr.

April 01, 2011

Sodba nº in sklep II U 488/2010, enako tudi II U 487/2010 of Upravni oddelek, April 01, 2011

Ker tožnici – občini nobeden od veljavnih pravnih predpisov ne daje pravice, da bi kot stranka ali stranski udeleženec sodelovala v postopku odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, tožnica tudi nima pravice vlagati pravnih sredstev oziroma zahtevati sodno varstvo zoper odločbe v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners