Upravno Sodišče RS: Opinions issued on May 2011

May 11, 2011

Sodba nº II U 9/2010 of Javne finance oddelek, May 11, 2011

Ker tuji carinski organi v desetmesečnem roku niso posredovali odgovora na poizvedovanje o izvoru blaga, je po presoji sodišča carinski organ imel v določbi šeste točke 32. člena Protokola 7 pravno podlago za zavrnitev upravičenosti za preferencialno obravnavo blaga ter s tem za naknadni obračun uvoznih dajatev.

May 04, 2011

Sodba nº II U 143/2011 of Upravni oddelek, May 04, 2011

V primeru, ko nosilec dejavnosti izkazuje izgubo, se za potrebe ugotavljanja pravic do socialnovarstvenih prejemkov kot dohodek upošteva bruto minimalna plača v višini 75%. Čeprav se bo ZSVarPre pričel uporabljati šele 1. 6. 2011, vendar velja že od 11. 8. 2010, je po presoji sodišča treba določbe Pravilnika o metodologiji za upoštevanje dohodka iz dejavnosti za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči uporabljati v smislu navedenega zakona, ki pa za primere, ko podjetnik izkazuje izgubo...

Sodba nº II U 155/2011 of Upravni oddelek, May 04, 2011

Organ za brezplačno pravno pomoč je tožnikovo prošnjo utemeljeno zavrgel kot nedovoljeno, ker mu je bila s pred tem izdano odločbo izrečena 6-mesečna prepoved vlaganja novih prošenj za brezplačno pravno pomoč iz razloga po petem odstavku 20. člena ZBPP.

Sodba nº II U 106/2010 of Upravni oddelek, May 04, 2011

Lastnik zemljišča krši določila občinskega odloka tudi z opustitvijo del - v konkretnem primeru z opustitvijo rezanja vej, ki z njegovega zemljišča segajo na območje ceste.

Sodba nº II U 148/2011 of Upravni oddelek, May 04, 2011

Ker so se tožničini mesečni dohodki zvišali preko cenzusa, o čemer pa tožnica ni obvestila tožene stranke, je ta na podlagi 43. člena ZBPP pravilno ugotovila, da je bila tožnici brezplačna pravna pomoč neupravičeno dodeljena, zato jo je v skladu z navedeno določbo dolžna vrniti.

Sodba nº II U 157/2011 of Upravni oddelek, May 04, 2011

Ker se je dejansko stanje, v zvezi z ugotavljanjem finančnega položaja tožnice glede na dejansko stanje, ki se je ugotavljalo v že pravnomočno končani upravni zadevi, spremenilo, je tožena stranka tožničino prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči neutemeljeno zavrgla.

Sodba nº II U 102/2011 of Upravni oddelek, May 04, 2011

Tožnik ni izkazal, da je za objekt, za gradnjo katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, takšno dovoljenje tudi pridobil. Ker gre torej za nelegalno gradnjo, je izrek inšpekcijskega ukrepa po 152. členu ZGO-1 utemeljen.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners