Upravno Sodišče RS: Opinions issued on June 2011

June 29, 2011

Sodba nº IU 1333/2010 of Upravni oddelek, June 29, 2011

Če organ druge stopnje odloča na podlagi molka organa po 3. odstavku 255. člena ZUP, ne more v izreku odločiti samo, da se pritožba zavrne, kakor je to storila tožena stranka v izpodbijani odločbi, ampak mora organ druge stopnje v izreku odločiti tudi o zahtevku stranke.

June 17, 2011

Sodba nº III U 333/2010 of Upravni oddelek, June 17, 2011

Ker tožnik zahtevanega dopolnilnega izpita po 100.e členu ZGO po vpisu v imenik ni opravil, po preteku zakonskega roka petih let po vpisu v imenik, prenehal izpolnjevati pogoje za vpis v imenik odgovornih projektantov.

June 16, 2011

Sklep nº I U 441/2011, enako tudi I U 442/2011, I U 443/2011, I U 453/2011, I U 454/2011, I U 455/2011, I U 456/2011, I U 457/2011, I U 458/2011, I U 469/2011, I U 470/2011, I U 471/2011. of Upravni oddelek, June 16, 2011

Čeprav gre za odlok, ki ga je tožnica – občina sama sprejela, njegova morebitna nepravilna uporaba ne pomeni posega v njeno pravico oziroma v njeno neposredno na zakon oprto osebno korist. Niti uporaba instituta exceptio illegalis ne pomeni odločitve o razveljavitvi predpisa občine, temveč uporabo materialnega prava v konkretnem primeru.

June 15, 2011

Sodba nº I U 702/2011 of Upravni oddelek, June 15, 2011

Obrazložitev izpodbijanega sklepa je tako pomanjkljiva, da ga ni mogoče preizkusiti. V njem tožena stranka navaja le končni znesek nagrade in stroškov, ki se tožniku prizna, ne da bi bilo iz obrazložitve sklepa tudi jasno razvidno, kako je do tega zneska prišla, saj ne pojasni, koliko znaša seštevek vseh posamično priznanih postavk, niti ne, koliko znaša seštevek vseh nepriznanih postavk, na kar utemeljeno opozarja tožnik v tožbi. Tožena stranka v izpodbijanem aktu tudi ni odločila o vseh pri...

June 09, 2011

Sodba nº III U 243/2010 of Upravni oddelek, June 09, 2011

Javna pot že po definiciji ni izpolnjevala pogojev po Pravilniku o projektiranju cest, zato v tej zadevi (priključitve na javno pot) njegove določbe niso mogle biti pravna podlaga odločanja.

Sodba nº III U 188/2010 of Upravni oddelek, June 09, 2011

Z navedbami, da je izvršitev sodnega sklepa o ureditvi meje zastarala tožnica ne more uspeti, saj je bil sklep Temeljnega sodišča v Kopru, Enota v Postojni, opr. št. N 222/85 z dne 9.9.1985, že izvršen s postavitvijo mejnikov, ki so določili mejno črto med parcelama v naravi, izdelan pa je bil tudi elaborat v lokalnem koordinatnem sistemu, z vnosom koordinat mejnikov v državni koordinatni sistem pa se je postopek izvršitve sodne odločbe le dokončno zaključil.

June 08, 2011

Sodba nº I U 295/2011 of Upravni oddelek, June 08, 2011

Pri tehtanju, ali se lahko zapisnik pokaže vsakomur ali samo stranki v postopku in tistemu, ki ima opravičeno korist, je treba dati prednost specialnejšemu procesnemu zakonu, saj se v nasprotnem primeru izniči vsa procesna zakonodaja. Iz 150. člena ZPP torej posredno izhaja prepoved dajanja informacij iz pravdnega spisa komurkoli, ki ni v tem členu izrecno določen.

Sodba nº I U 1589/2010 of Upravni oddelek, June 08, 2011

Ogled in camera ne pomeni, da je s tem procesnim dejanjem izključeno načelo zaslišanja stranke oziroma možnost stranke, da se izreče o tistih dejstvih in okoliščinah, ki so bistvene za odločitev. Iz določila 11. člena ZInfP namreč izhaja, da Informacijski pooblaščenec lahko opravi procesno dejanje brez prisotnosti prosilca, če je to potrebno, da se prosilcu prepreči dostop do zahtevane informacije pred izdajo odločbe.

June 01, 2011

Sodba nº I U 184/2011 of Upravni oddelek, June 01, 2011

Če bi hotel zakonodajalec tudi za pravdni postopek določiti, da pripada odvetniku nagrada posebej za vsak narok, bi moral uporabiti enako besedilo, kot ga je uporabil v četrtem delu, ko gre za kazenske postopke. Ker pa ga ni uporabil, iz tega očitno izhaja volja zakonodajalca, da se pri pravdnih postopkih ne priznava nagrada za vsak narok.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners